Предложение за резолюция - B9-0209/2021Предложение за резолюция
B9-0209/2021

ПРЕПОРЪКА ЗА РЕШЕНИЕ да не се представят възражения срещу делегирания регламент на Комисията от 19 февруари 2021 г. за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 640/2014 по отношение на правилата за неспазване във връзка със системата за идентификация и регистрация на едър рогат добитък и животни от рода на овцете и козите и за изчисляване на равнището на административните санкции, приложими към декларирани животни по схеми за помощ за животни или мерки за подпомагане за животни

17.3.2021 - (C(2021)0993 – 2021/2566(DEA))

внесенa съгласно член 111, параграф 6 от Правилника за дейността

Комисия по земеделие и развитие на селските райони
Член на ЕП, компетентен за разглеждането на акта: Норберт Линс

Процедура : 2021/2566(DEA)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B9-0209/2021
Внесени текстове :
B9-0209/2021
Разисквания :
Гласувания :
Приети текстове :

B9‑0209/2021

Проект на решение на Европейския парламент да не се представят възражения срещу делегирания регламент на Комисията от 19 февруари 2021 г. за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 640/2014 по отношение на правилата за неспазване във връзка със системата за идентификация и регистрация на едър рогат добитък и животни от рода на овцете и козите и за изчисляване на равнището на административните санкции, приложими към декларирани животни по схеми за помощ за животни или мерки за подпомагане за животни

(C(2021)0993 – 2021/2566(DEA))

Европейският парламент,

 като взе предвид делегирания регламент на Комисията (C(2021)00993),

 като взе предвид писмото на Комисията от 26 февруари 2021 г., с което последната отправя искане към Европейския парламент да заяви, че няма да представя възражения срещу делегирания регламент,

 като взе предвид писмото от комисията по земеделие и развитие на селските райони до председателя на Съвета на председателите на комисии от 17 март 2021 г.,

 като взе предвид член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

 като взе предвид Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета[1], и по-специално член 63, параграф 4, член 64, параграф 6 и член 115, параграф 5 от него,

 като взе предвид член 111, параграф 6 от своя Правилник за дейността,

 като взе предвид препоръката за решение на комисията по земеделие и развитие на селските райони,

А. като има предвид, че Регламент (ЕО) № 21/2004 на Съвета[2] предвижда, че държавите членки следва да създадат система за идентификация и регистрация на животни от рода на овцете и козите, а Регламент (ЕО) № 1760/2000 на Европейския парламент и на Съвета[3] съдържа изисквания, подобни на тези на системата за идентификация и регистрация на едър рогат добитък, и че е целесъобразно да се съгласуват правилата за отчитане на несъответствията, свързани със системата за идентификация и регистрация на тези три категории животни;

Б. като има предвид, че с оглед на развитието на интегрираната система за администриране и контрол и от съображения за опростяване е целесъобразно да се адаптират административните санкции по отношение на схемите за помощ за животни и свързаните с тях мерки за подпомагане, определени в Делегиран регламент (ЕС) № 640/2014 на Комисията[4], като се освободят до три животни, констатирани като неустановени, от налагането на административни санкции, и като се коригира равнището на санкциите, които трябва да се прилагат, ако за повече от три животни бъде констатирано, че са неустановени;

1. заявява, че не представя възражения срещу делегирания регламент;

2. възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета и на Комисията.

  

 

Последно осъвременяване: 22 март 2021 г.
Правна информация - Политика за поверителност