<Date>{26/03/2021}26.3.2021</Date>
<NoDocSe>B9‑0214/2021</NoDocSe>
PDF 138kWORD 42k

<TitreType>ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ</TitreType>

<TitreRecueil>внесено съгласно член 143 от Правилника за дейността</TitreRecueil>


<Titre>относно организирането на прояви за отбелязване на европейско равнище на 700-ната годишнина от смъртта на Данте Алигиери</Titre>


<Depute>Сузана Чекарди, Силвия Сардоне, Алесандра Басо, Масимо Казанова, Йоахим Кус, Як Мадисон, Франческа Донато, Марко Дреосто, Елена Лици, Изабела Товалиери, Стефания Дзамбели, Клеър Дейли, Елжбета Крук, Серджо Берлато, Карло Фиданца, Пиетро Фиоки, Никола Прокачини, Иван Вилибор Синчич</Depute>


B9‑0214/2021

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно организирането на прояви за отбелязване на европейско равнище на 700-ната годишнина от смъртта на Данте Алигиери

Европейският парламент,

 като взе предвид членове 6 и 167 от Договора за функционирането на Европейския съюз и член 3 от Договора за Европейския съюз,

 като взе предвид съобщението на Комисията от 22 май 2018 г., озаглавено: „Изграждане на по-силна Европа: ролята на политиките за младежта, образованието и културата“,

 като взе предвид член 143 от своя Правилник за дейността,

А. като има предвид, че един от отличителните белези на Европа са мащабът и значението на нейното историческо и културно наследство;

Б. като има предвид, че сред всички държави на континента е всеизвестно, че Италия притежава едно от най-важните исторически и художествени наследства в света;

В. като има предвид, че през 2021 г. се отбелязва 700-ната годишнина от смъртта на Данте Алигиери – основният представител на италианската литературна традиция, чиято „Божествена комедия“ е най-известното му и превеждано произведение в света, а също и един от най-големите шедьоври в световната литература;

Г. като има предвид, че благодарение на изключителното представяне на западната мисъл с препратки от гръцката и латинската литература до Библията, шедьоврите на Данте оказват влияние върху цялата световна литература;

1. счита, че по повод на 700-ната годишнина от смъртта на Данте е уместно да се насърчат на европейско равнище образователни инициативи от исторически или документален интерес, за да се запази и поднови паметта за Върховния поет.

Последно осъвременяване: 29 април 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност