<Date>{26/03/2021}26.3.2021</Date>
<NoDocSe>B9‑0214/2021</NoDocSe>
PDF 142kWORD 42k

<TitreType>FÖRSLAG TILL RESOLUTION</TitreType>

<TitreRecueil>i enlighet med artikel 143 i arbetsordningen</TitreRecueil>


<Titre>om anordnande av evenemang för att på EU-nivå högtidlighålla 700-årsdagen av Dante Alighieris död</Titre>


<Depute>Susanna Ceccardi, Silvia Sardone, Alessandra Basso, Massimo Casanova, Joachim Kuhs, Jaak Madison, Francesca Donato, Marco Dreosto, Elena Lizzi, Isabella Tovaglieri, Stefania Zambelli, Clare Daly, Elżbieta Kruk, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Pietro Fiocchi, Nicola Procaccini, Ivan Vilibor Sinčić</Depute>


B9‑0214/2021

Europaparlamentets resolution om anordnande av evenemang för att på EU-nivå högtidlighålla 700-årsdagen av Dante Alighieris död

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av artiklarna 6 och 167 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artikel 3 i fördraget om Europeiska unionen,

 med beaktande av kommissionens meddelande av den 22 maj 2018 Ett starkare Europa byggs upp: ungdoms-, utbildnings- och kulturpolitikens roll,

 med beaktande av artikel 143 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Ett av Europas kännetecken är att dess historiska och kulturella arv är så omfattande och så viktigt.

B. Bland alla stater på kontinenten är det allmänt känt att Italien har ett av världens viktigaste historiska och konstnärliga arv.

C. 2021 firas 700-årsdagen av Dante Alighieris bortgång. Dante var den främste företrädaren för den italienska litterära traditionen, och hans globalt mest berömda och översatta verk Den gudomliga komedin hör till världslitteraturens största mästerverk.

D. Dantes mästerverk har påverkat hela världslitteraturen eftersom det utgör en unik representation av det västerländska tänkandet som sträcker sig allt ifrån hänvisningar till grekisk och latinsk litteratur till bibelhänvisningar.

1. Europaparlamentet framhåller att det i samband med 700-årsdagen av Dantes död vore lämpligt att främja utbildningsinitiativ av historiskt eller dokumentärt intresse på EU₋nivå för att bevara och uppmärksamma minnet av den store poeten.

Senaste uppdatering: 29 april 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy