Predlog resolucije - B9-0225/2021Predlog resolucije
B9-0225/2021

PREDLOG RESOLUCIJE o izidu pogajanj med EU in Združenim kraljestvom

22.4.2021 - (2021/2658(RSP))

ob zaključku razprave o izjavah Sveta in Komisije
v skladu s členom 132(2) Poslovnika

Manfred Weber, David McAllister, Christophe Hansen, Antonio Tajani
v imenu skupine PPE
Iratxe García Pérez, Bernd Lange, Andreas Schieder, Pedro Silva Pereira
v imenu skupine S&D
Dacian Cioloş
v imenu skupine Renew
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE
Martin Schirdewan
v imenu skupine The Left


Postopek : 2021/2658(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B9-0225/2021
Predložena besedila :
B9-0225/2021
Sprejeta besedila :

B9-0225/2021

Resolucija Evropskega parlamenta o izidu pogajanj med EU in Združenim kraljestvom

(2021/2658(RSP))

Evropski parlament,

 ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji (PEU) in Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU),

 ob upoštevanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah (v nadaljnjem besedilu: listina),

 ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (xxxx/2021),

 ob upoštevanju Sklepa Sveta (EU) 2020/2252 z dne 29. decembra 2020 o podpisu, v imenu Unije, in začasni uporabi Sporazuma o trgovini in sodelovanju med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strani ter Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska na drugi strani in Sporazuma med Evropsko unijo ter Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska o varnostnih postopkih za izmenjavo in varovanje tajnih podatkov,

 ob upoštevanju zahteve za odobritev[1], ki jo je Svet podal v skladu s členom 217 in drugim pododstavkom člena 218(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije (COM(2020)08562020/0382(NLE)),

 ob upoštevanju svojih resolucij z dne 5. aprila 2017 o pogajanjih z Združenim kraljestvom po uradnem obvestilu, da namerava izstopiti iz Evropske unije[2], z dne 3. oktobra 2017 o stanju pogajanj z Združenim kraljestvom[3], z dne 13. decembra 2017 o stanju pogajanj z Združenim kraljestvom[4], z dne 14. marca 2018 o smernicah za okvir prihodnjih odnosov med EU in Združenim kraljestvom[5], z dne 18. septembra 2019 o stanju glede izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije[6], z dne 15. januarja 2020 o izvajanju in spremljanju določb o državljanskih pravicah v sporazumu o izstopu Združenega kraljestva[7], z dne 12. februarja 2020 o predlaganem mandatu za pogajanja o novem partnerstvu z Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska[8] ter z dne 18. junija 2020 o pogajanjih o novem partnerstvu z Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska[9],

 ob upoštevanju svoje zakonodajne resolucije z dne 29. januarja 2020 o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo[10],

 ob upoštevanju Sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo[11] (v nadaljnjem besedilu: sporazum o izstopu) ter politične izjave o okviru prihodnjih odnosov med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom[12], ki spremlja Sporazum o izstopu (v nadaljnjem besedilu: politična izjava),

 ob upoštevanju prispevkov Odbora za zunanje zadeve, Odbora za razvoj, Odbora za mednarodno trgovino, Odbora za proračun, Odbora za proračunski nadzor, Odbora za ekonomske in monetarne zadeve, Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve, Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane, Odbora za industrijo, raziskave in energetiko, Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov, Odbora za promet in turizem, Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja, Odbora za ribištvo, Odbora za kulturo in izobraževanje, Odbora za pravne zadeve, Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve ter Odbora za ustavne zadeve,

 ob upoštevanju priporočila za sklep Sveta o pooblastilu za začetek pogajanj o novem partnerstvu z Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska, ki imenuje Komisijo za pogajalca Unije, in njegove priloge, ki vsebuje pogajalske smernice za sklenitev novega partnerstva (COM(2020)0035) (v nadaljnjem besedilu: pogajalske smernice),

 ob upoštevanju člena 132(2) Poslovnika,

1. odločno pozdravlja sklenitev novega sporazuma o trgovini in sodelovanju med EU in Združenim kraljestvom (v nadaljnjem besedilu: sporazum), ki omejuje negativne posledice izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije in vzpostavlja okvir sodelovanja, ki bi moral biti podlaga za trdno in konstruktivno prihodnje partnerstvo, da bi se izognili najbolj motečim elementom scenarija brez dogovora in zagotovili pravno varnost za državljane in podjetja; izreka pohvalo glavnemu pogajalcu EU in njegovi ekipi za odlično opravljeno delo in velike zasluge za ta dosežek;

2. ponovno poudarja, da je izstop Združenega kraljestva iz EU zgodovinska napaka, in želi spomniti, da je EU vedno spoštovala odločitev Združenega kraljestva, hkrati pa vztraja, da mora Združeno kraljestvo sprejeti tudi posledice izstopa iz EU in da tretja država ne more imeti enakih pravic in koristi kot država članica; opozarja, da si je Parlament ves čas procesa izstopa Združenega kraljestva iz EU prizadeval zaščititi pravice državljanov EU, ohraniti mir in blaginjo na irskem otoku, zaščititi ribiške skupnosti, obvarovati pravni red EU, obdržati samostojnost odločanja EU, ohraniti celovitost carinske unije in notranjega trga ter se izogniti socialnemu, okoljskemu, fiskalnemu ali regulativnemu dampingu, ker je to bistveno za zaščito delovnih mest, industrije in konkurenčnosti v Evropi ter za uresničitev ciljev evropskega zelenega dogovora;

3. pozdravlja, da so bili v sporazumu o trgovini in sodelovanju med EU in Združenim kraljestvom ter v sporazumu o izstopu ti cilji večinoma doseženi, in sicer z izvršljivimi enakimi konkurenčnimi pogoji, med drugim v zvezi z državno pomočjo, socialnimi in okoljskimi standardi, dolgoročnim dogovorom o ribištvu, gospodarskim sporazumom, ki bo ublažil številne negativne posledice izstopa Združenega kraljestva iz EU, ter z novim okvirom za pravosodno, policijsko in notranje varnostno sodelovanje, ki temelji na popolnem spoštovanju Evropske konvencije o človekovih pravicah in pravnega okvira EU za varstvo podatkov; kljub temu obžaluje, da je področje uporabe tega sporazuma kljub ambiciozneje zastavljenim ciljem v politični izjavi precej omejeno zaradi pomanjkanja politične volje Združenega kraljestva za sodelovanje na pomembnih področjih, zlasti na področju zunanje, obrambne in zunanje varnostne politike; obžaluje tudi odločitev Združenega kraljestva, da ne bo sodelovalo v programu Erasmus+, zaradi česar bodo mladi prikrajšani za to edinstveno življenjsko priložnost;

4. glede na intenzivno trgovino z blagom med EU in Združenim kraljestvom je zadovoljen, da je ta vidik v sporazumu temeljito obravnavan, hkrati pa ugotavlja, da je logična posledica izstopa Združenega kraljestva iz EU in zlasti konca svobode gibanja, da so priložnosti za gospodarstvo Združenega kraljestva, ki večinoma temelji na storitvah, močno okrnjene, saj ni kontinuitete glede države porekla ali čezmejnega opravljanja storitev, prav tako ni samodejnega priznavanja poklicnih kvalifikacij, ponudniki storitev iz Združenega kraljestva pa se bodo morda morali spopasti s 27 različnimi sklopi pravil in torej povečano birokracijo; poudarja, da je to prvi sporazum v zgodovini EU, pri katerem so pogajanja potekala v smeri razhajanja namesto zbliževanja, zaradi česar je bilo neizogibno, da se bodo trenja, ovire in stroški za državljane in podjetja povečali;

5. pozdravlja širši horizontalni mehanizem za reševanje sporov, ki bi moral omogočati pravočasno reševanje sporov in prekinitev izvajanja na vseh gospodarskih področjih, če ena od strani ne bi spoštovala tega, k čemur se je zavezala; meni, da bi ta mehanizem lahko postal vzor in standard za vse prihodnje sporazume o prosti trgovini;

6. pozdravlja izjavo skupine Parlamenta za usklajevanje z Združenim kraljestvom in vodij skupin z dne 11. septembra 2020 ter ugotavlja, da je Združeno kraljestvo kot podpisnik sporazuma o izstopu slednjega pravno zavezano v celoti izvajati in spoštovati njegove določbe, in pozdravlja umik določb zakona Združenega kraljestva o notranjem trgu, ki so bile v nasprotju s sporazumom; obsoja nedavne enostranske ukrepe Združenega kraljestva, ki so v nasprotju s sporazumom o izstopu, da podaljša prehodno obdobje izvzetja izvoza Velike Britanije na Severno Irsko iz obveznosti predložitve zdravstvenih spričeval za vse pošiljke proizvodov živalskega izvora, izvzetja pošiljk iz obveznosti predložitve carinskih deklaracij in odstopanja od pravil EU, ki preprečujejo vnos prsti na notranji trg, ter za potne liste hišnih živali; meni, da se s temi ukrepi resno ogroža celovitost enotnega trga; ponovno poudarja, da se je treba o vseh takšnih odločitvah dogovoriti skupaj prek ustreznih skupnih organov; odločno poziva vlado Združenega kraljestva, naj v skladu z obveznostjo o dobri veri iz sporazuma o izstopu ravna v dobri veri ter nemudoma v celoti izvaja pogoje iz sporazumov, ki jih je podpisala, po verodostojnem in celovitem urniku, ki ga je določila skupaj z Evropsko komisijo; zato poziva Komisijo, naj odločno nadaljuje postopek za ugotavljanje kršitev proti Združenemu kraljestvu, ki se je začel 15. marca 2021 v skladu s členom 12(4) protokola o Irski in Severni Irski; želi opomniti, da lahko vztrajno nespoštovanje izida postopkov za reševanje sporov v okviru sporazuma o izstopu privede tudi do začasne prekinitve obveznosti iz sporazuma o trgovini in sodelovanju, vključno z omejitvijo dostopa do trga, ki je brez primere; zato meni, da ratifikacija sporazuma o trgovini in sodelovanju krepi naša orodja za izvrševanje sporazuma o izstopu; opozarja, da je popolno in dosledno spoštovanje in izvajanje sporazuma o izstopu ključnega pomena za zaščito pravic državljanov, zaščito mirovnega procesa in preprečevanje trde meje na irskem otoku, zaščito celovitosti notranjega trga ter zagotovitev, da Združeno kraljestvo plača pravičen delež obveznosti, nastalih med članstvom v Uniji in po izstopu, kar je še vedno bistven osnovni pogoj za prihodnji razvoj odnosov med EU in Združenim kraljestvom; poudarja, da je treba pri tem ohraniti dobro vero ter vzdrževati zaupanje in verodostojnost; želi spomniti, da je protokol o Irski/Severni Irski, zlasti njegov člen 16, zasnovan tako, da zrcali zelo krhko in občutljivo politično ravnotežje; vztraja, da bi bilo treba predloge in ukrepe, ki bi lahko spremenili to ravnovesje, sprejemati s temeljitim premislekom in ob ustreznem predhodnem posvetovanju z obema stranema; izpostavlja edinstveni položaj Severne Irske in vlogo severnoirske skupščine v protokolu, vključno z dejstvom, da bo za nadaljnjo uporabo protokola čez štiri leta potrebna njena privolitev; meni, da je potreben stalen in poglobljen dialog med političnimi predstavniki in civilno družbo, tudi s predstavniki Severne Irske, o vseh vidikih protokola o Irski/Severni Irski in širšem severnoirskem mirovnem procesu; je globoko zaskrbljen zaradi nedavnih napetosti na Severnem Irskem in opozarja, da je EU eden glavnih varuhov Velikonočnega sporazuma in je odločena, da ga bo zaščitila;

Vloga Evropskega parlamenta

7. obžaluje, da sta bila sporazuma sprejeta v zadnjem trenutku in da je posledična negotovost državljanom in gospodarskim subjektom povzročila visoke stroške, hkrati pa je bila okrnjena pristojnost Parlamenta glede pregleda in demokratičnega nadzora nad končnim besedilom sporazumov pred njuno začasno uporabo; poudarja, da je bil ta proces izjemen zaradi nepreklicnega roka za iztek prehodnega obdobja in dejstva, da je Združeno kraljestvo kljub pandemiji zavrnilo njegovo podaljšanje; poudarja, da ta proces nikakor ne more biti precedens za prihodnje trgovinske sporazume, v katerih je treba zagotoviti običajno obliko sodelovanja in dostop do informacij v skladu s členom 218(10) PDEU, vključno z izmenjavo vseh pogajalskih besedil, rednim dialogom in ustreznimi roki, ki bodo omogočali uradni parlamentarni nadzor in razpravo o sporazumih; poudarja, da se sporazumi ne smejo začasno uporabljati brez odobritve Parlamenta; ne glede na navedeno priznava, da je imel Parlament glede na intenzivno in pogosto posvetovanje in dialog z glavnim pogajalcem EU in delovno skupino Komisije za Združeno kraljestvo možnost redno izražati svoje mnenje – februarja in junija 2020 je namreč sprejel dve resoluciji ter tako zagotovil, da so bila naša stališča v celoti upoštevana v prvotnem mandatu EU in da jih je glavni pogajalec EU zagovarjal med pogajanji;

8. podpira ustanovitev parlamentarne partnerske skupščine za poslance Evropskega parlamenta in parlamenta Združenega kraljestva, kot določa sporazum; meni, da bi morala biti ta skupščina zadolžena za spremljanje popolnega in doslednega izvajanja sporazuma ter za podajanje priporočil partnerskemu svetu; predlaga, naj bo med njenimi pristojnostmi tudi izvajanje sporazuma o izstopu, brez poseganja v strukturo upravljanja vsakega sporazuma in mehanizem njunega nadzora, pa tudi pravica do predložitve priporočil za področja, na katerih bi lahko boljše sodelovanje koristilo obema stranema, in do sprejetja skupnih pobud za spodbujanje tesnih odnosov;

9. vztraja, da mora imeti Parlament v skladu s pismom predsednika Sassolija z dne 5. februarja 2021 celovito vlogo pri spremljanju in izvajanju sporazuma; brez poseganja v obstoječe zaveze, ki so jih dali komisarji pred pristojnimi parlamentarnimi odbori, pozdravlja izjavo Komisije o vlogi Parlamenta pri izvajanju sporazuma, vključno z naslednjimi zavezami:

(a) da je Parlament takoj in izčrpno obveščen o dejavnostih partnerskega sveta in drugih skupnih teles;

(b) da je Parlament vključen v pomembne odločitve v okviru sporazuma o enostranskih ukrepih Unije na podlagi sporazuma in da se v čim večji meri upošteva njegovo stališče ali utemelji, zakaj njegovo stališče ni bilo upoštevano;

(c) da je Parlament dovolj zgodaj vključen v namero Komisije, da predstavi predlog Unije za prenehanje ali prekinitev tretjega dela sporazuma [kazenski pregon in pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah], če Združeno kraljestvo ne bo spoštovalo zavez iz Evropske konvencije o človekovih pravicah;

(d) da je Parlament vključen v izbirni postopek potencialnih arbitrov in članov sveta, ki jih določa sporazum;

(e) da se Parlamentu predstavijo vsi predlogi zakonodajnih aktov o načinih sprejemanja samostojnih ukrepov, ki jih Unija lahko sprejme v skladu s sporazumom;

(f) da se v čim večji meri upošteva stališča Parlamenta o tem, kako obe strani izvajata sporazum, tudi o morebitnih kršitvah ali neuravnoteženih konkurenčnih pogojih, in da Komisija v primeru, da ne bi upoštevala stališča Parlamenta, to utemelji;

(g) da je Parlament v celoti obveščen o ocenah in odločitvah Komisije v zvezi z ustreznostjo podatkov ter o načinu regulativnega sodelovanja z organi Združenega kraljestva na področju finančnih storitev in možnosti priznavanja enakovrednosti na tem področju;

poziva k čim prejšnjim pogajanjem o vključitvi teh zavez v medinstitucionalni sporazum;

10. pozdravlja sporazum o varnostnih postopkih za izmenjavo in varovanje tajnih podatkov; poudarja, da ta sporazum, zlasti njegov člen 3, ne posega v pravice Parlamenta iz člena 218(10) PDEU, zlasti glede na odstavek 9 te resolucije; poudarja, da način, kako je Svet zahteval odobritev Parlamenta, namreč da sta v enem postopku zajeta dva sporazuma – sporazum o trgovini in sodelovanju med EU in Združenim kraljestvom ter sporazum med EU in Združenim kraljestvom o varnostnih postopkih za izmenjavo in varovanje tajnih podatkov –, ni v skladu s standardno prakso in nikakor ne bi smel postati precedens, saj je to resen poseg v pristojnosti Parlamenta, ki bi moral pred začetkom veljavnosti vsakega mednarodnega sporazuma imeti možnost, da ločeno, in ne v paketu poda soglasje;

11. poziva k dejavni udeležbi sindikatov iz EU in Združenega kraljestva ter drugih socialnih partnerjev in organizacij civilne družbe pri spremljanju in izvajanju sporazuma, vključno s posvetovanjem z njimi in njihovo morebitno udeležbo v specializiranih odborih, v katerih se obravnavajo zadeve, ki jih zadevajo, ter vzpostavitvijo posebnega delovnega foruma, ki naj se sestaja pred vsakim zasedanjem partnerskega sveta; glede na pomen in potencialno daljnosežne posledice sporazuma predlaga, da se notranja svetovalna skupina razširi z več predstavniki sindikatov in drugih socialnih partnerjev, zlasti iz evropskih sektorskih federacij, ter da se organizacijam civilne družbe, sindikatom in drugim socialnim partnerjem podeli pooblastilo za vlaganje pritožb pri Komisiji, pri čemer mora Komisija v zvezi s temi pritožbami ukrepati;

12. pozdravlja prizadevanje Komisije, da bi glede na omejen čas, ki je na voljo, čim bolj vključila deležnike, pozdravlja pa tudi podrobna obvestila o pripravljenosti, ki so podjetjem pomagala pri pripravah na neizogibne spremembe od 1. januarja 2021, ko je Združeno kraljestvo izstopilo iz carinske unije in notranjega trga; poziva vse države članice EU, pa tudi regije, naj poskrbijo, da bodo ti prvi meseci nove ureditve spričo novega statusa Združenega kraljestva potekali čim bolj gladko za vse gospodarske subjekte in državljane; priznava, da ima izstop Združenega kraljestva iz EU velike kratkoročne gospodarske posledice, ter poziva Komisijo, naj v celoti in pravočasno uporabi rezervo za prilagoditev na brexit v višini 5 milijard EUR, ko jo bosta sozakonodajalca sprejela, da bi pomagala sektorjem, podjetjem in delavcem ter državam članicam, ki jih bodo negativni in nepredvideni učinki novega odnosa med EU in Združenim kraljestvom najbolj prizadeli;

Trgovina

13. poudarja, da še noben sporazum ni imel tako širokega področja uporabe, kar zadeva blagovno menjavo – dosežen je bil namreč cilj ničelnih kvot in ničelnih tarif, kar bo olajšalo trgovino z Združenim kraljestvom v okviru ustreznih pravil o poreklu, hkrati pa ščiti interese proizvajalcev v EU, med drugim z dvostransko kumulacijo, samopotrjevanjem porekla s strani izvoznikov in 12-mesečnim obdobjem izvzetja za nekatere dokumente; poudarja, kako pomembno je učinkovito zagotavljanje enakih konkurenčnih pogojev, zlasti kar zadeva prepoved zniževanja standardov in preprečitev dodatnega razhajanja v prihodnosti, v kombinaciji z že omenjenim izjemnim področjem uporabe sporazuma;

14. poudarja, da zaveze obeh strani glede trgovine s storitvami zagotavljajo raven liberalizacije, ki presega njune zaveze v STO – sporazum med drugim vsebuje v prihodnost usmerjeno klavzulo o državi z največjimi ugodnostmi, revizijsko zavezo za prihodnje izboljšave in posebna pravila za mobilnost strokovnjakov za poslovne namene (storitve iz „načina 4“); hkrati pa želi spomniti, da je Združeno kraljestvo s tem, ko je zapustilo notranji trg, izgubilo samodejno neomejeno pravico do opravljanja storitev po vsej EU; priznava jasne določbe o poklicnih kvalifikacijah, ki so zdaj drugačne, ker je Združeno kraljestvo tretja država; kljub temu pozdravlja mehanizem iz sporazuma, po katerem se lahko EU in Združeno kraljestvo pozneje za vsak primer posebej in za posamezne poklice dogovorita o dodatnih ureditvah;

15. pozdravlja poglavje o digitalni trgovini, ki vsebuje izrecno prepoved zahtev glede lokalizacije podatkov ali obveznega razkritja izvorne kode, kar je novost v doslej sklenjenih sporazumih EU o prosti trgovini, hkrati pa ohranja pravico EU do zakonskega urejanja tega področja in zahteve glede varstva podatkov; priznava, da lahko to digitalno poglavje služi kot vzor za prihodnje trgovinske sporazume; pozdravlja tudi regulativno sodelovanje na področju nastajajočih tehnologij, vključno z umetno inteligenco;

16. je zadovoljen, ker sporazum kljub začetni zadržanosti Združenega kraljestva vsebuje doslej najambicioznejše splošno poglavje o javnih naročilih, ki presega sporazum o vladnih naročilih in zagotavlja enako obravnavo podjetij EU, ter poglavje o potrebah in interesih mikropodjetij ter malih in srednjih podjetij; poudarja, da je bil v sporazumu o izstopu zaščiten obstoječi nabor geografskih označb, vendar obžaluje, da sporazum v nasprotju z zavezami iz politične izjave ne ureja prihodnjih geografskih označb; je kljub temu seznanjen s klavzulo o pregledu, ki omogoča razširitev zaščite v prihodnosti, in obe strani poziva, naj to klavzulo čim prej aktivirata;

17. odločno poziva Komisijo in države članice, naj vzpostavijo ustrezne platforme za regulativno usklajevanje in prek teh platform dejavno sodelujejo, da bo imel Parlament popoln pregled nad usklajevanjem ter da bo v prihodnosti mogoča visoka stopnja regulativnega zbliževanja v skladu z evropskim zelenim dogovorom, ter naj se izognejo nepotrebnim sporom, hkrati pa naj se ohrani pravica obeh pogodbenic do zakonskega urejanja, kot je poudarjeno v sporazumu;

Enaki konkurenčni pogoji

18. pozdravlja splošen in sodoben naslov o enakih konkurenčnih pogojih za odprto in pošteno konkurenco ter trajnostni razvoj, ki bi ga bilo treba obravnavati kot vzor za druge prihodnje sporazume o prosti trgovini, o katerih se bo pogajala EU, zlasti:

(i) pravila o prepovedi zniževanja visokih ravni varstva na področju delovnih in socialnih standardov, okolja in podnebja, obdavčevanja, ki ga ni mogoče znižati na način, ki bi vplival na trgovino ali naložbe, ter pravila o konkurenci in podjetjih v državni lasti;

(ii) možnost uporabe enostranskih izravnalnih ukrepov v primeru znatnega prihodnjega razhajanja na področju delovnih in socialnih standardov, varstva okolja ali podnebja ali nadzora subvencij, kadar takšno razhajanje pomembno vpliva na trgovino ali naložbe med pogodbenicama; treba je tudi zagotoviti, da se bo takšno znatno razhajanje s pomembnim vplivom na trgovino ali naložbe razlagalo široko in da ga bo mogoče dokazati na praktičen način, s čimer naj bi se preprečilo neupravičeno omejevanje možnosti za uporabo takšnih ukrepov;

(iii) dogovorjeni sklop zavezujočih načel za nadzor subvencij – konkurenti lahko izpodbijajo njihovo nespoštovanje in sodišča so pooblaščena, da upravičencem po potrebi odredijo vračilo subvencije, EU pa ima možnost, da na morebitno nespoštovanje s strani Združenega kraljestva odgovori z enostranskimi sankcijami, vključno z uvedbo tarif ali kvot za nekatere izdelke ali s prekinitvijo izvajanja drugih delov gospodarskega partnerstva; pri tem poudarja, da je treba spremljati novo ureditev Združenega kraljestva o državni pomoči ter oceniti učinkovitost mehanizma za obravnavanje neupravičenih subvencij, da bo dejansko pripomogel k izenačitvi konkurenčnih pogojev;

(iv) vendar obžaluje, da za poglavje o obdavčitvi ne veljajo določbe o reševanju sporov niti izravnalni ukrepi; poziva Komisijo, naj bo še naprej pozorna na vprašanja obdavčitve in pranja denarja, kjer bi bilo treba uporabiti vsa razpoložljiva orodja, kot je uvrščanje na posebne sezname, s katerimi bi Združeno kraljestvo odvrnili od uvajanja nepoštenih praks; v zvezi s tem želi spomniti, da se lahko štiri leta po začetku veljavnosti sporazuma zahteva pregled razdelka o trgovini, če bi se v tem času pojavila neravnovesja;

(v) opozarja, da se določbe o enakih konkurenčnih pogojih uporabljajo na splošno, tudi v tako imenovanih posebnih ekonomskih conah;

19. poudarja, da sta ustrezno spremljanje in ustrezen nadzor ključnega pomena za dobro razumevanje preostalih in novih ovir, s katerimi se bodo podjetja, zlasti mala in srednja, srečevala na terenu; poudarja, da je treba preprečiti nepotrebno regulativno negotovost, nastajanje upravnih bremen in dodatno zapletanje postopkov, saj bi to dodatno obremenilo podjetja in povečalo stroške; v zvezi s tem poziva Komisijo in države članice, naj sodelujejo s poslovno skupnostjo, zlasti z malimi in srednjimi podjetji, da bi ublažile novonastale trgovinske ovire;

Upravljanje

20. pozdravlja horizontalni okvir upravljanja in institucionalni okvir, določen v sporazumu, ki zagotavlja skupno skladnost, povezanost in izvrševanje vseh poglavij ter tako preprečuje vzpostavljanje dodatnih vzporednih struktur in birokracije ter zagotavlja pravno varnost in trdna jamstva za spoštovanje s strani obeh pogodbenic; priznava zlasti trden mehanizem za reševanje morebitnih sporov med EU in Združenim kraljestvom glede razlage ali izvajanja njunih zavez;

21. pozdravlja klavzulo o nediskriminaciji v poglavju o upravljanju, ki zagotavlja, da Združeno kraljestvo v svoji nacionalni vizumski politiki pri izdaji kratkoročnih vizumov ne sme razlikovati med državljani držav članic EU;

Varnost, zunanje zadeve in razvoj

22. obžaluje, da je Združeno kraljestvo v nasprotju s politično izjavo, ki predvideva ambiciozno, široko, poglobljeno in prožno partnerstvo na področju zunanje politike, varnosti in obrambe, zavrnilo pogajanja o vključitvi teh vidikov s sporazum; kljub temu opozarja, da je v interesu obeh strani, da ohranita tesno in trajno sodelovanje na teh področjih, zlasti za spodbujanje miru in varnosti, vključno z bojem proti terorizmu, spodbujanje svetovnega reda, ki temelji na pravilih, učinkovitega multilateralizma in ustanovne listine OZN, utrjevanje demokracije in pravne države ter varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin v skladu s členom 21 PEU; predlaga, naj prihodnje sodelovanje in usklajevanje med EU in Združenim kraljestvom ureja sistemska platforma za posvetovanje in usklajevanje na visoki ravni o zunanjepolitičnih vprašanjih, vključno z izzivi, ki jih predstavljajo države, kot sta Rusija in Kitajska, tesno sodelovanje pri varnostnih vprašanjih, tudi v okviru sodelovanja med EU in Natom, ter sistematično preferenčno sodelovanje, zlasti kar zadeva mirovne operacije; glede na skupne vrednote in interese EU in Združenega kraljestva poziva zlasti k poglobljenemu sodelovanju in usklajevanju v zvezi s politikami sankcij ter k vzpostavitvi mehanizma za usklajevanje na tem področju;

23. v zvezi s tem je zelo nezadovoljen z odločitvijo Združenega kraljestva, da zniža diplomatski status Evropske unije, in ustrezne organe Združenega kraljestva poziva, naj ta ukrep nemudoma odpravijo, Komisijo pa, naj se odločno zavzame za pravilno izvajanje ustanovnih pogodb EU;

24. opozarja, da je Združeno kraljestvo pomemben akter na področju razvojne in humanitarne pomoči zaradi obsega uradne razvojne pomoči (kljub zmanjšanju z 0,7 % na 0,5 % BND), strokovnega znanja, zmogljivosti za izvajanje projektov ter poglobljenih odnosov z državami Commonwealtha in državami v razvoju; spodbuja ga, naj poskuša čim bolj omejiti negativne posledice svojega izstopa iz EU za države v razvoju in izpolni zavezo, da bo imelo vodilno vlogo na področju razvojne in humanitarne pomoči; poziva k tesnemu usklajevanju in sodelovanju donatorjev med EU in Združenim kraljestvom, vključno z možnostjo medsebojnega izkoriščanja zmogljivosti, da bi čim bolj povečali uspešnost, razvojno učinkovitost in napredek pri doseganju ciljev Združenih narodov glede trajnostnega razvoja;

Posebna sektorska vprašanja in tematsko sodelovanje

25. meni, da je notranji trg glavni dosežek Evropske unije, ki je zelo koristen za gospodarstvi obeh strani in temelj, ki državljanom omogoča vse boljšo kakovost življenja; poudarja, da bi moralo biti to novo obdobje gospodarskega partnerstva usmerjeno v ustvarjanje obojestransko koristnih priložnosti in nikakor ne bi smelo voditi v rahljanje celovitosti in delovanja notranjega trga in carinske unije; meni, da je razširitev olajšav za pooblaščene gospodarske subjekte primerno sredstvo za preprečevanje izkrivljanja trgovine;

26. poudarja, da bi morala EU kot del izvajanja posebno pozornost nameniti skladnosti carinskih kontrol, opravljenih pred vstopom blaga na notranji trg (bodisi iz Združenega kraljestva bodisi iz drugih tretjih držav prek Združenega kraljestva), kot je predvideno v sporazumu, in vztraja, da je zagotavljanje skladnosti blaga s pravili notranjega trga izrednega pomena; poudarja, da je treba več vlagati v objekte za carinske kontrole ter da se morata strani nadalje usklajevati in si izmenjevati informacije, da bi v čim večji meri preprečili motnje v trgovanju ter ohranili celovitost carinske unije v interesu potrošnikov in podjetij; meni, da je nujno potrebno nemoteno sodelovanje med carinskimi organi in organi za nadzor trga, ter izraža zaskrbljenost, zlasti glede navzočnosti EU v Severni Irski s potrebno operativno zmogljivostjo;

27. ugotavlja, da negotovost glede veljavnih pravil že negativno vpliva na navade potrošnikov in njihovo zaupanje v čezmejno nakupovanje, ter poziva vlado Združenega kraljestva, Komisijo in države članice, naj hitro izvedejo ukrepe za varstvo potrošnikov iz sporazuma ter poglobijo sodelovanje pri različnih sektorskih politikah v zvezi s trajnostnimi proizvodnimi metodami in varnostjo proizvodov; poziva k preglednosti vzdolž dobavne verige proizvodov in storitev v korist potrošnikov ter poudarja, da so cene, ki odražajo skupne stroške nakupa, vključno z vsemi veljavnimi pristojbinami in dajatvami, in jasno izražene veljavne pravice potrošnikov ključne za preprečevanje trenj in spodbujanje zaupanja potrošnikov pri čezmejnih nakupih;

28. obžaluje, da so bile nekatere ribiške skupnosti prizadete, pri čemer ugotavlja, da so določbe o ribolovu, ki uvajajo 25-odstotno postopno zmanjšanje v 5 letih in pol, na koncu manj škodljive kot popolno zaprtje voda Združenega kraljestva; zato poziva Komisijo, naj sprejme vse potrebne ukrepe za zagotovitev, da 25-odstotno zmanjšanje ne bo nikoli preseženo in da bo ostal v veljavi vzajemni dostop; v zvezi s tem je zaskrbljen, ker lahko partnerski svet spreminja priloge FISH 1, 2 in 3; zahteva, da se pred vsako tako spremembo opravi ustrezno posvetovanje s Parlamentom;

29. izraža globoko zaskrbljenost zaradi razmer ob koncu tega obdobja in opozarja Združeno kraljestvo, da je njegov neprekinjen dostop do trgov EU neposredno povezan z dostopom ribištva EU do voda Združenega kraljestva po tem obdobju; opozarja, da če bi Združeno kraljestvo po začetnem obdobju 5 let in pol razmišljalo o omejitvi dostopa, bo EU lahko ukrepala za zaščito svojih interesov, tudi s ponovno uvedbo tarif ali kvot za uvoz rib iz Združenega kraljestva ali z začasno ustavitvijo izvajanja drugih delov sporazuma, če bi obstajalo tveganje resnih gospodarskih ali socialnih težav za ribiške skupnosti EU; globoko obžaluje, da se pravice EU do ribolova izpodbijajo z različnimi sredstvi zaradi nezmožnosti, da bi pravočasno sprejeli sporazum o celotnih dovoljenih ulovih in kvotah, ter zaradi nesprejemljivih tehničnih ukrepov in spornih omejevalnih razlag pogojev za pridobitev dovoljenj;

30. poudarja, da je zelo zaskrbljen zaradi morebitnih posledic odstopanja Združenega kraljestva od predpisov Unije o tehničnih ukrepih in druge povezane zakonodaje Unije s področja okolja, ki bi lahko za nekatera evropska ribiška plovila pomenila dejansko omejitev dostopa do voda Združenega kraljestva; opozarja, da morata v skladu s sporazumom obe strani z znanstveno preverljivimi podatki natančno utemeljiti, da so morebitne spremembe na tem področju nediskriminirajoče in potrebne, s čimer bi zagotovili dolgoročno okoljsko trajnostnost; poziva Komisijo, naj posebno pozorno spremlja, ali so ti pogoji izpolnjeni, in se odločno odzove, če bo Združeno kraljestvo ravnalo diskriminirajoče;

31. izraža zaskrbljenost zaradi posledic različnih pravil, ki veljajo za ozemlja s posebnim statusom, povezanim z Združenim kraljestvom, zlasti kronska odvisna ozemlja in čezmorska ozemlja; poziva Komisijo, naj tem ozemljem in njihovim posebnostim nameni posebno pozornost;

32. je zaskrbljen, kako se bo v sporazumu obravnavalo morebitno prihodnje enostransko znižanje socialnih in delovnih standardov s strani Združenega kraljestva ter kako se mu bo nasprotovalo; znova poudarja, da je treba vsako enostransko znižanje socialnih in delovnih standardov na škodo evropskih delavcev in podjetij hitro obravnavati in popraviti, da se ohranijo enaki konkurenčni pogoji; obžaluje tudi, da Združeno kraljestvo, kljub temu da bi v skladu s členom 127 sporazuma o izstopu moralo sprejeti potrebne ukrepe za prenos direktive o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja staršev in oskrbovalcev ter direktive o preglednih in predvidljivih delovnih pogojih v prehodnem obdobju, tega še ni storilo, zaradi česar so delavci v Združenem kraljestvu prikrajšani za nekatere na novo uveljavljene pravice;

33. pozdravlja dejstvo, da je novi mehanizem za sodelovanje na področju koordinacije sistemov socialne varnosti blizu obstoječim pravilom iz Uredbe (ES) št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti in Uredbe (ES) št. 987/2009 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 883/2004; pozdravlja zlasti dejstvo, da so v sporazumu ohranjene določbe EU o nediskriminaciji, enaki obravnavi in seštevanju dob; kljub temu obžaluje omejitve stvarnega področja uporabe in zlasti dejstvo, da v sporazum niso vključene družinske dajatve, dajatve za dolgotrajno nego, denarne dajatve, za katere se ne plačujejo prispevki, in možnost izvoza dajatve za brezposelnost; poziva pogodbenici, naj državljanom, prizadetim zaradi omejitev prostega gibanja, takoj zagotovita konkretne in zanesljive informacije o njihovih pravicah do prebivanja, dela in koordinacije sistemov socialne varnosti;

34. je seznanjen z začasno določbo o prenosu osebnih podatkov v Združeno kraljestvo; ponovno opozarja na svoji resoluciji z dne 13. februarja 2020 in 18. junija 2020 o pomenu varstva podatkov kot temeljne pravice in ključnega dejavnika za digitalno gospodarstvo; opozarja, da mora biti v skladu s sodno prakso Sodišča Evropske unije raven varstva Združenega kraljestva, kar zadeva ustreznost okvira Združenega kraljestva za varstvo podatkov, „v bistvu enakovredna“ ravni varstva, ki jo zagotavlja pravni okvir EU, vključno z nadaljnjimi prenosi v tretje države, bodisi komercialnimi prenosi bodisi prenosi za namene kazenskega pregona; je seznanjen, da se je 19. februarja 2021 začel postopek za sprejetje dveh sklepov o ustreznosti prenosa osebnih podatkov v Združeno kraljestvo v skladu s splošno uredbo o varstvu podatkov in direktivo o preprečevanju, odkrivanju in preiskovanju kaznivih dejanj; poziva Komisijo, naj ne sprejme pozitivnega sklepa o ustreznosti, če pogoji, določeni v zakonodaji in sodni praksi EU, ne bodo v celoti upoštevani; poudarja, da sklep o ustreznosti ne more biti predmet pogajanj med Združenim kraljestvom in EU, saj se nanaša na varstvo temeljne pravice, ki jo priznavajo Evropska konvencija o človekovih pravicah, Listina EU o temeljnih pravicah in ustanovni pogodbi EU;

35. poudarja, da sporazum vzpostavlja izjemno tesno sodelovanje z Združenim kraljestvom na področju kazenskega pregona in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah, ki je med sodelovanji s tretjimi državami brez primere; poudarja, da naslov III sporazuma kot dodatno varovalo določa posebno ureditev za reševanje sporov glede na občutljivo področje, ki ga ureja; pozdravlja določbe o začasni prekinitvi in prenehanju veljavnosti naslova III, zlasti pogojenost z Evropsko konvencijo o človekovih pravicah;

36. obžaluje, da se zahteve Parlamenta glede skupnega pristopa EU k azilu, migracijam in upravljanju meja niso obravnavale in da je treba ta pomembna vprašanja, ki vplivajo tudi na pravice najbolj ranljivih, kot so mladoletniki brez spremstva, zdaj obravnavati v okviru dvostranskega sodelovanja; poziva k hitremu dogovoru med EU in Združenim kraljestvom o ustreznem sporazumu, ki bi nadomestil dublinsko uredbo;

37. obžaluje, da sporazum ni dovolj ambiciozen na področju politik mobilnosti, in poziva k oblikovanju varnih zakonitih migracijskih poti med EU in Združenim kraljestvom; pozdravlja določbe o vizumih za kratkoročne obiske in klavzulo o nediskriminaciji med državami članicami; poziva Združeno kraljestvo, naj državljanov EU ne diskriminira na podlagi državljanstva, tako pri vpisu v shemo za pridobitev statusa za državljane EU kot pri vprašanjih mobilnosti in vizumov; poziva Komisijo, naj strogo izvršuje načelo vzajemnosti; obsoja diskriminirajočo odločitev Združenega kraljestva o uporabi različnih taks za delovne vizume za državljane nekaterih držav članic EU, na primer za vizume za sezonsko delo ter vizume za zdravstvene delavce in negovalce; poudarja, da je pomembno, da se državljanom EU zagotovi enak dostop do trga dela Združenega kraljestva in da morajo za vse državljane EU veljati enake takse, zato poziva Združeno kraljestvo, naj svojo odločitev nemudoma prekliče;

38. poziva Komisijo, naj Parlament v celoti obvešča o spremljanju izvajanja sporazuma s strani Evropske centralne banke, evropskih nadzornih organov, Evropskega odbora za sistemska tveganja in Enotnega odbora za reševanje ter o dogajanju na trgu finančnih storitev, da bi pravočasno zaznali morebitne motnje v delovanju trga in dejavnike, ki bi lahko ogrozili finančno stabilnost, celovitost trga in zaščito vlagateljev;

39. poziva Komisijo, naj uporabi razpoložljiva orodja, razmisli o novih orodjih pri prihodnji reviziji okvira za preprečevanje pranja denarja, zagotovi lojalno sodelovanje pri preglednosti upravičenega lastništva, zajamči enake konkurenčne pogoje in zaščiti enotni trg pred tveganji, povezanimi s pranjem denarja in financiranjem terorizma, ki izvirajo iz Združenega kraljestva;

40. z zadovoljstvom ugotavlja, da sporazum vključuje zaveze o davčni preglednosti in pošteni davčni konkurenci ter skupno politično izjavo o boju proti škodljivim davčnim režimom;

41. pozdravlja napoved sporazuma med Združenim kraljestvom in EU o memorandumu o soglasju o finančnih storitvah, vendar obžaluje, da se je Združeno kraljestvo odločilo odobriti sklepe o enakovrednosti le posameznim državam EGP, vključno z državami članicami Evropske unije, ne pa Uniji kot celoti; želi opomniti, da ti sklepi obsegajo več pravnih področij, za katere velja na ravni EU harmonizacija, in da nadzor v nekaterih primerih neposredno izvajajo organi EU; zato poziva Komisijo, naj ugotovi, ali so bili sklepi Združenega kraljestva o enakovrednosti naslovljeni na EU kot celoto, preden sprejme lastne ugotovitve o enakovrednosti;

42. meni, da je treba dodatno pojasniti področje uporabe prepovedi poslabšanja položaja v davčnih zadevah; se boji, kakšen vpliv bodo imele različne zakonodaje o davčnih zadevah; je zlasti zaskrbljen zaradi zgodnje napovedi Združenega kraljestva, da se zavezuje le k obveznemu razkritju aranžmajev, o katerih se poroča, ki temelji na šibkejših mednarodnih standardih, ter obžaluje javne izjave o odprtju prostocarinskih območij v Združenem kraljestvu;

43. opozarja, da se zaradi nejasne terminologije ter nezavezujočih ali nepredvidljivih pravnih pravil in nadzornih mehanizmov s področja obdavčevanja v sporazumu povečuje tveganje fiskalnega dampinga; poleg tega ugotavlja, da bi lahko izvrševanje sporazuma povzročilo nerešljive spore, ker ne vsebuje klavzul z neposrednim učinkom, tudi glede škodljivih davčnih praks; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da so pogoji za državno davčno pomoč strožji v trgovinskih sporazumih EU s Švico in Kanado;

44. ugotavlja, da se sporazum ne uporablja za kronska odvisna ozemlja in čezmorska ozemlja Združenega kraljestva; meni, da bi bilo treba opraviti temeljit pregled, ki bi zagotovil, da v sporazumu ni vrzeli, ki bi omogočale, da se ta ozemlja uporabijo za razvoj novih škodljivih davčnih shem, ki bodo vplivale na delovanje notranjega trga;

45. pozdravlja dejstvo, da bo Pariški sporazum bistveni element sporazuma; vendar obžaluje, da se na osnovni ravni varstva podnebja v zvezi s toplogrednimi plini niso upoštevali revidirani cilji za celotno gospodarstvo za leto 2030, ki bodo kmalu sprejeti; poleg tega poudarja, da namerava EU nadalje okrepiti in razširiti obseg svojega sistema trgovanja z emisijami; meni, da bi v primeru znatnih razlik med sistemom EU in sistemom Združenega kraljestva za trgovanje z emisijami to lahko povzročilo izkrivljanje enakih konkurenčnih pogojev, zato bi bilo to mogoče upoštevati pri uporabi mehanizma EU za ogljično prilagoditev na mejah, ko bo ta enkrat vzpostavljen;

46. pozdravlja določbe o sodelovanju na področju zdravstvene varnosti, ki pogodbenicama in pristojnim organom držav članic omogočajo izmenjavo ustreznih informacij, vendar obžaluje, da je bilo to sodelovanje omejeno na oceno „znatnih“ tveganj za javno zdravje in na usklajevanje ukrepov, ki bi lahko bili potrebni za varovanje javnega zdravja;

47. pozdravlja dejstvo, da se standardi EU na področju varnosti hrane ne bodo spremenili in da je cilj sporazuma varovanje visokih sanitarnih in fitosanitarnih standardov EU; ponovno poudarja, da bodo trgovinski tokovi blaga, za katerega veljajo sanitarni in fitosanitarni ukrepi, med EU in Združenim kraljestvom izjemno obsežni in da bi EU morala imeti ustrezen postopek usklajevanja, da bi preprečila nedosledne kontrolne preglede blaga Združenega kraljestva v pristaniščih EU;

48. pozdravlja obsežno poglavje o zračnem prometu v sporazumu, ki bi moralo zagotoviti, da bodo strateški interesi EU zaščiteni, vanj pa so vključene tudi ustrezne določbe o dostopu do trga, prometnih pravicah, letih pod skupno oznako in pravice potnikov; pozdravlja posebne določbe o enakih konkurenčnih pogojih v poglavju o letalstvu, na podlagi katerih bodo letalski prevozniki iz EU in Združenega kraljestva konkurirali pod enakimi pogoji; je seznanjen z rešitvijo za predpise o lastništvu in nadzoru, ki urejajo dostop do notranjega trga, hkrati pa omogočajo nadaljnjo liberalizacijo v prihodnje; pozdravlja posebno poglavje o varnosti v letalstvu, ki določa tesno sodelovanje na področju varnosti v letalstvu in upravljanja zračnega prometa; meni, da to sodelovanje Unije ne bi smelo omejevati pri določanju ravni zaščite, ki se ji zdi primerna za varnost; poudarja pomen prihodnjega tesnega sodelovanja med organom Združenega kraljestva za civilno letalstvo in Agencijo Evropske unije za varnost v letalstvu;

49. pozdravlja, da sporazum zagotavlja povezljivost brez kvot med EU in Združenim kraljestvom za cestne prevoznike, hkrati pa polne pravice tranzita čez ozemlje druge pogodbenice, tako imenovani kopenski most; pozdravlja trdne enake konkurenčne pogoje ter posebne določbe za cestni promet, dogovorjene na pogajanjih, ki bodo Združeno kraljestvo zavezali visokim standardom EU za cestni prevoz; pri tem poudarja, da sporazum med drugim vključuje standarde za dostop do poklica, napotitev voznikov, čas vožnje in počitek, tahografe ter težo in mere vozil; ugotavlja, da ti standardi zagotavljajo pošteno konkurenco, pa tudi dobre delovne pogoje za voznike in visoko raven varnosti v cestnem prometu; pozdravlja posebne določbe v zvezi s Severno Irsko, ki priznavajo poseben položaj Irske in zaradi katerih bodo motnje v gospodarstvu na celotnem irskem otoku manjše; poziva države članice, naj naredijo več, da bi deležnikom na področju prometa zagotovile točne in koristne informacije, delujoče in zanesljive ustrezne informacijske sisteme ter spletni dostop do vseh dokumentov, potrebnih za tranzit; opozarja, da je treba razmisliti o finančni podpori nekaterim pristaniščem, da bi hitro odpravili ovire za fizično infrastrukturo, ki nastajajo zaradi daljše čakalne dobe za prevoznike, ki prečkajo mejo; poziva k tesnemu sodelovanju med EU in Združenim kraljestvom, da bi preprečili nepotrebne zamude in motnje v prometnem sistemu ter vzdrževali čim boljšo povezljivost;

50. pozdravlja nadaljevanje evropskega sodelovanja z Združenim kraljestvom na področju znanosti, raziskav, inovacij in vesolja; poudarja, da je treba podpirati mobilnost raziskovalcev, da bi zagotovili prost pretok znanstvenega znanja in tehnologije; poziva operaterje mobilnih storitev, naj še naprej uporabljajo načelo „gostovanja kot doma“ tako v EU kot v Združenem kraljestvu; ugotavlja, da poglavje o energiji preneha veljati 30. junija 2026; poudarja, da je treba glede na medsebojno povezanost obeh energetskih trgov in glede na dejstvo, da bo Severna Irska ostala del notranjega energetskega trga EU, tudi po tem datumu še naprej sodelovati pri vseh energetskih vprašanjih; je seznanjen s sporazumom med EU in Združenim kraljestvom o sodelovanju na področju varne in miroljubne uporabe jedrske energije; obžaluje, da Parlament ni del postopka odobritve, saj po pogodbi o Euratomu nima določene vloge; poziva k sprejetju memoranduma o soglasju, ki bo temeljil na okviru sodelovanja na področju energije v Severnem morju in vključeval skupne projekte, pomorsko prostorsko načrtovanje in vključevanje morske energije v energetske trge;

51. pozdravlja pravila, ki urejajo sodelovanje Združenega kraljestva v programih Unije, določena v ustreznem oddelku sporazuma; meni, da ta pravila v grobem ustrezajo pričakovanjem Evropskega parlamenta iz njegovega priporočila Svetu z dne 18. junija 2020 glede pogajanj o novem partnerstvu z Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska; meni zlasti, da ta pravila ščitijo finančne interese Unije; v zvezi s tem pozdravlja uporabo samodejnega popravljalnega mehanizma za program Obzorje Evropa;

52. pozdravlja pridružitev Združenega kraljestva programu Obzorje Evropa; pozdravlja tudi dejstvo, da namerava Združeno kraljestvo sodelovati v programu Euratoma za raziskave in usposabljanje, komponenti Copernicus, ki je sestavni del vesoljskega programa, in projektu ITER ter da bo imelo dostop do storitev za nadzor in sledenje v vesolju v vesoljskem programu; pozdravlja dejstvo, da bo program PEACE+ predmet ločenega sporazuma o financiranju;

53. globoko obžaluje odločitev Združenega kraljestva, da ne bo sodelovalo v programu Erasmus+ v večletnem finančnem okviru 2021–2027; poudarja, da bo imela ta odločitev negativne posledice za obe strani, saj bodo posamezniki in organizacije v EU in Združenem kraljestvu prikrajšani za edinstvene priložnosti v projektih izmenjave in sodelovanja; je še posebej presenečen, da je Združeno kraljestvo kot razlog za svojo odločitev navedlo pretirane stroške udeležbe; poziva ga, naj uporabi obdobje mirovanja, predvideno v skupni izjavi o sodelovanju v programih EU, za ponovni premislek o svojem stališču; pozdravlja velikodušno ponudbo Irske, da bo vzpostavila mehanizem in financiranje, s katerima bodo študentje iz Severne Irske tudi v prihodnje lahko sodelovali;

54. opozarja, da so izobraževanje in raziskave sestavni del akademskega sodelovanja in da so sinergije med programoma Obzorje Evropa in Erasmus+ ključna razsežnost nove generacije programov; poudarja, da bo pozorno spremljal razmere in zagotovil, da diferenciran pristop udeležbe Združenega kraljestva v obeh programih akademskega sodelovanja, ki ju organizira EU, ne bo ogrozil njune učinkovitosti ali rezultatov preteklega sodelovanja;

55. poudarja, da je pomembno zagotavljati zaščito vseh razsežnosti finančnih interesov Unije in da Združeno kraljestvo v celoti spoštuje svoje finančne obveznosti iz sporazuma; poudarja potrebo po tesnem sodelovanju na področju DDV in carinskih dajatev, da se zagotovita ustrezno pobiranje in izterjava sredstev; poudarja, da so carinski postopki zelo zapleteni in da je treba nenehno zagotavljati hitro izmenjavo informacij in tesno sodelovanje med EU in Združenim kraljestvom, da se zagotovita učinkovit nadzor in kliring, ter izvrševanje ustrezne zakonodaje; poudarja tudi, da je treba preprečiti carinske goljufije in goljufije na področju DDV, tudi nezakonito trgovino z blagom ali tihotapljenje, in sicer z ustreznim nadzorom, ki upošteva verjetnost, da bo pri določenem blagu prišlo do nezakonite trgovine, tihotapljenja ali do oddaje nepravilnih izjav o poreklu ali vsebini blaga;

56. poudarja, da je treba v celoti spoštovati izvajanje sporazuma ter pravico do dostopa služb Komisije, Evropskega računskega sodišča, urada OLAF in Evropskega javnega tožilstva ter pravico Evropskega parlamenta do nadzora v skladu z določbami o tesnem sodelovanju med pogodbenicama; poleg tega poudarja pomen pristojnosti Sodišča Evropske unije v zvezi z odločitvami Komisije;

57. poudarja, da je intelektualna lastnina zelo pomembna in da je treba zagotoviti kontinuiteto ureditve, iz česar so izvzete prihodnje geografske označbe; pozdravlja okrepljeno zaščito pravic intelektualne lastnine, določene v sporazumu, ki zajema vse vrste pravic intelektualne lastnine, ter določbe o izvrševanju in sodelovanju, ki zajemajo širok nabor ukrepov;

58. globoko obžaluje, da obstoječe oblike družb obeh strani, kot so evropska družba ali družbe z omejeno odgovornostjo, niso del sporazuma in jih nasprotna stran ne bo več sprejela; kljub temu je zadovoljen, da sta obe strani pri zaščiti gospodarskih subjektov upoštevali potrebo po trajnostnem in konkurenčnem okolju za razvoj s tem, da sta se zavezali ohranjanju delovnih in socialnih standardov ter se strinjali o določbah o prepovedanih praksah ter o izvrševanju in sodelovanju pri politiki konkurence;

59. obžaluje, da pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah ni bilo del pogajanj o prihodnjem partnerstvu med EU in Združenim kraljestvom, ter poudarja, da je treba čim prej doseči skupni dogovor na tem področju; v zvezi s tem opozarja, da bi morala EU zelo skrbno razmisliti o svoji odločitvi o možnosti, da Združeno kraljestvo ostane pogodbenica Luganske konvencije iz leta 2007, zlasti ob upoštevanju njenega protokola 2 o enotni razlagi konvencije in možnosti ohranitve splošnega ravnovesja odnosov s tretjimi državami in mednarodnimi organizacijami, ter da bi bilo učinkovito sodelovanje in dialog med Komisijo in Parlamentom, zlasti z Odborom za pravne zadeve, ki je zadolžen za tolmačenje in uporabo mednarodnega prava, bistvenega pomena, če to vpliva na EU;

60. globoko obžaluje, da s sporazumom ni vzpostavljena podrobna in razumna rešitev v zvezi z zakonskimi spori, starševsko odgovornostjo in drugimi družinskimi zadevami; zato pozdravlja možnosti za okrepljeno sodelovanje, vsaj glede ključnih vprašanj družinskega prava in praktičnega sodelovanja na področju starševske odgovornosti, protipravnega odvzema otrok in preživninskih obveznosti, ki se lahko zagotovijo s sodelovanjem Združenega kraljestva kot opazovalca na sejah Evropske pravosodne mreže v civilnih in gospodarskih zadevah;

61. obžaluje, da sporazum Sodišču Evropske unije ne daje praktično nobene vloge, čeprav sta se pogodbenici v politični izjavi zavezali, da bosta zagotovili, da bo arbitražni senat Sodišče Evropske unije zaprosil za zavezujočo sodbo v zadevah, v katerih se zaradi spora med njima pojavi vprašanje razlage pojmov prava EU;

62. ugotavlja, da se sporazum ne uporablja v Gibraltarju in na njegovem ozemlju ne učinkuje; je seznanjen s predhodnim dogovorom med Španijo in Združenim kraljestvom o predlaganem okviru za sporazum med EU in Združenim kraljestvom o prihodnjih odnosih Gibraltarja z EU, ki bo omogočil uporabo ustreznih določb schengenskega pravnega reda v Gibraltarju;

63. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam in parlamentom držav članic ter vladi in parlamentu Združenega kraljestva.

Zadnja posodobitev: 23. april 2021
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov