Procedure : 2021/2643(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B9-0227/2021

Indgivne tekster :

B9-0227/2021

Forhandlinger :

PV 28/04/2021 - 14
CRE 28/04/2021 - 14

Afstemninger :

Vedtagne tekster :

P9_TA(2021)0160

<Date>{26/04/2021}26.4.2021</Date>
<NoDocSe>B9‑0227/2021</NoDocSe>
PDF 156kWORD 48k

<TitreType>FORSLAG TIL BESLUTNING</TitreType>

<TitreSuite>på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik</TitreSuite>

<TitreRecueil>jf. forretningsordenens artikel 132, stk. 2</TitreRecueil>


<Titre>om 5-året for fredsaftalen i Colombia</Titre>

<DocRef>(2021/2643(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Leopoldo López Gil, Sandra Kalniete, Esteban González Pons, Michael Gahler, Željana Zovko, Isabel Wiseler‑Lima, Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido Álvarez</Depute>

<Commission>{PPE}for PPE-Gruppen</Commission>

</RepeatBlock-By>

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B9-0227/2021

B9‑0227/2021

Europa-Parlamentets beslutning om 5-året for fredsaftalen i Colombia

(2021/2643(RSP))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til sine tidligere beslutninger, navnlig beslutning af 20. januar 2016 om støtte til fredsprocessen i Colombia[1],

 der henviser til frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Colombia og Peru på den anden side[2],

 der henviser til redegørelsen af 1. oktober 2015 fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR), Federica Mogherini, om udnævnelsen af Eamon Gilmore til EU's særlige udsending for fredsprocessen i Colombia,

 der henviser til den endelige aftale om afslutning af den væbnede konflikt og opbygning af en stabil og varig fred mellem Colombias Revolutionære Væbnede Styrker – Folkets Hær (FARC-EP) og Colombias regering, der blev undertegnet den 24. november 2016,

 der henviser til FN's generalsekretærs rapporter om FN's kontrolmission i Colombia og navnlig rapporten af 26. marts 2021,

 der henviser til årsberetningen af 10. februar 2021 fra FN's Højkommissariat for Menneskerettigheder om menneskerettighedssituationen i Colombia, 

 der henviser til den fælles erklæring af 9. februar 2021 fra NF/HR Josep Borrell og kommissær Janez Lenarčič om Colombias beslutning om at give venezuelanske migranter midlertidig beskyttelsesstatus og til erklæringen fra talsmanden for NF/HR af 26. februar 2021 om vold mod menneskerettighedsforkæmpere i Colombia,

 der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2,

A. der henviser til, at Colombia i november 2021 markerer 5-året for undertegnelsen af den endelige aftale om afslutning af den væbnede konflikt og opbygning af en stabil og varig fred mellem Colombias regering og FARC-EP, som satte en stopper for en konflikt, der havde varet mere end 50 år, og som udgør et vigtigt skridt i opbygningen af en stabil og varig fred i landet;

B. der henviser til, at Colombias forfatningsdomstol har anslået, at det vil tage mindst 15 år at opfylde vilkårene i den endelige aftale, den 10-årige planlægning af den fælles køreplan og den nuværende fireårige flerårige investeringsplan for fred med ressourcer på næsten 11,5 mia. USD;

C. der henviser til, at Colombia er det eneste land i Latinamerika, der har bevaret sin demokratiske integritet trods lange perioder med ekstrem vold;

D. der henviser til, at EU og Colombia har et tæt politisk, økonomisk og handelsmæssigt samarbejde, som blev etableret med aftalememorandummet fra november 2009 og med handelsaftalen mellem Colombia og Peru på den ene side og EU og dets medlemsstater på den anden side, hvis endelige mål ikke blot er at styrke de økonomiske og handelsmæssige forbindelser mellem parterne, men også at styrke fred, demokrati, respekt for menneskerettighederne, en bæredygtig udvikling og borgernes velfærd; der henviser til, at Colombia er en vigtig strategisk partner for regional stabilitet;

E. der henviser til, at Colombias præsident, Iván Duque Márquez, har truffet en vigtig beslutning om at udvise solidaritet ved at lovliggøre omkring 1 800 000 venezuelanske migranter, der er bosiddende i landet, gennem midlertidige migrationstilladelser, der vil sætte dem i stand til at registrere sig og styrke deres adgang til statslige tjenester, såsom sundhed og uddannelse, og deres socioøkonomiske integration, hvorved deres sårbarhed mindskes; der henviser til, at grænsen mellem Colombia og Venezuela er mere end 2 000 km lang og let at krydse; der henviser til, at grænsen mellem Colombia og Venezuela hovedsageligt består af tæt skovområde og vanskeligt terræn, hvilket gør den udsat for ulovlige aktiviteter og organiseret kriminalitet, og at den er det sted, hvor de mest fremtrædende modstandere af fredsprocessen med FARC-EP opererer i samarbejde med og under beskyttelse af Maduro-regimets militær og sikkerhedsstyrker;

F. der henviser til, at det tætte samarbejde mellem Colombia og EU også illustreres af forekomsten, gennemsigtigheden og hyppigheden af dialoger med EU og Europa-Parlamentet, hvilket illustreres af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Colombia om rammerne for Republikken Colombias deltagelse i Den Europæiske Unions krisestyringsoperationer;

G. der henviser til, at disse tætte forbindelser omfatter internationalt samarbejde om multilaterale anliggender af fælles interesse såsom kampen for fred og bekæmpelsen af terrorisme og narkotikahandel;

H. der henviser til, at Colombias præsident, Iván Duque, og formanden for partiet Comunes (tidligere partiet Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC)), Rodrigo Londoño, mødtes den 10. marts 2021 for at drøfte status for gennemførelsen af den endelige aftale; der henviser til, at begge parter gentog deres tilslutning til slutaftalen og indvilligede i at arbejde sammen om at udarbejde en køreplan for den resterende del af den planlagte tidsramme for dens omfattende gennemførelse samt for at forstærke deres bestræbelser på at styrke reintegration af og sikkerhedsgarantier for tidligere kombattanter;

I. der henviser til, at parterne i den endelige aftale blev enige om at indføre en særlig domstolsmyndighed for fred, herunder bl.a. gennemførelse af et omfattende system for sandhed, retfærdighed, erstatning og ikkegentagelse samt aftaler om erstatning til ofre, som anerkendt i beretningen af 10. februar 2021 fra FN's højkommissær for menneskerettigheder, Michelle Bachelet; der henviser til, at beretningen fra højkommissæren også roser den colombianske stat for at have vedtaget en menneskerettighedsbaseret tilgang til covid-19-pandemien og ankomsten og modtagelsen af venezuelanske migranter;

J. der henviser til, at fredsforhandlingerne har ført til et betydeligt fald i antallet af dødsfald og vold i Colombia; der henviser til, at fredsforhandlingerne har skabt vækst og muligheder for de områder, der er hårdest ramt af konflikten, således som det fremgår af de udviklingsplaner med en territorial tilgang (PDET'er), der er udarbejdet af de lokalsamfund, der lever i dem;

K. der henviser til, at de PDET'er, der er udarbejdet af lokalsamfundene i de 170 kommuner, der er mest berørt af affolkning, fattigdom og vold, spiller en grundlæggende og historisk rolle;

1. gentager sin støtte til fredsaftalen i Colombia og glæder sig over Colombias dynamik og engagement i gennemførelsen af den endelige aftale samt de fremskridt, der er gjort på områder såsom programmer for udvikling af landdistrikter (PDET'er), opretholdelse af ofres rettigheder, løsning af problemet med ulovlig narkotikahandel, tilbagelevering af jord og reintegration af tidligere kombattanter;

2. glæder sig over den seneste dialog mellem parterne; fastholder, at det er rede til fortsat at yde al mulig politisk og finansiel bistand til støtte for en omfattende gennemførelse af fredsaftalen med henblik på at ledsage postkonfliktfasen; glæder sig over lokalsamfundenes og civilsamfundsorganisationernes aktive deltagelse, som er afgørende for at tage behørigt hensyn til de prioriteter, som ofrene har givet udtryk for med hensyn til sandhed, retfærdighed, erstatning og garantier for ikkegentagelse;

3. glæder sig over forlængelsen af loven om ofre indtil 2031 og forhøjelsen af dens budget til fordel for over ni millioner mennesker, der er registreret i det fælles register over ofre; glæder sig endvidere over den effektive politiske deltagelse af FARC (nu Comunes-partiet) og de fremskridt, der er gjort med hensyn til reintegration af næsten 14 000 tidligere kombattanter, deres adgang til pensioner, sundhed og uddannelse samt udvidelsen af den økonomiske støtte ud over den, der er omhandlet i aftalen; glæder sig også over de 2 300 individuelle og kollektive produktive projekter, der beløber sig til mere end 16 mio. USD;

4. fremhæver, at 2 974 tidligere kombattanter og deres familier bor i de 24 tidligere territoriale områder for uddannelse og reintegration (TATR'er); glæder sig over regeringens grundkøb af 7 af de tidligere 24 TATR'er med henblik på at bevare disse midlertidige faciliteter, der oprindeligt var planlagt frem til 2019, og for at sikre tidligere kombattanters adgang til jord og boliger, og anmoder om støtte til denne foranstaltning;

5. anerkender regeringens bestræbelser på at bekæmpe kriminalitet og slå ned på den indkomst, der tjenes ulovligt af organiserede væbnede grupper og andre kriminelle organisationer, der primært er ansvarlige for angrebene mod tidligere kombattanter; fremhæver sikkerhedsindsatsen i de tidligere TATR'er og de beskyttelsesforanstaltninger, der omfatter mere end 13 000 tidligere kombattanter; bemærker, at der i 2020 var et fald (-12 %) i antallet af drab på disse kombattanter, og at der indtil videre i 2021 har været et betydeligt fald på 50 % i forhold til det antal drab, der blev registreret i samme periode i 2020; glæder sig over styrkelsen af den nationale beskyttelsesenhed, styrkelsen af den særlige efterforskningsenhed og de fremskridt, der er gjort med at opklare 78 % af mordene på tidligere kombattanter;

6. noterer sig de fremskridt, der er gjort med den gennemgribende landbrugsreform, integreringen af 1 193 257 hektar i den nationale jordfond og det faktum, at 499 481 hektar er blevet formaliseret, fastlagt og medtaget i det multifunktionelle matrikelregister, herunder at 30 reservater for oprindelige folk er begyndt at gennemføre den; fremhæver de fremskridt, der er gjort med hensyn til at rydde personelminer i 129 kommuner og forlænge fristen for deres afskaffelse indtil 2025;

7. glæder sig over de korrektioner, som regeringen har foretaget i det nationale program for erstatning af ulovlige afgrøder (PNIS), som har gjort det muligt for de 99 097 registrerede familier (36,5 % under ledelse af kvinder og 6,7 % tilhørende etniske samfund) at overholde kravene med en finansiering på 244 mio. USD;

8. glæder sig over alle de foranstaltninger, som den særlige domstolsmyndighed for fred har truffet for at skabe en fremtid med fredsopbygning og bekæmpelse af straffrihed i centrum, og opfordrer den særlige domstolsmyndighed for fred til at fortsætte sine betydelige bestræbelser på trods af de mange udfordringer;

9. roser Colombias bemærkelsesværdige og hidtil usete skridt til at give beskyttelse til ca. 1 800 000 venezuelanske migranter, der er bosiddende i landet, hvilket vil bidrage til at sikre udøvelse og beskyttelse af deres menneskerettigheder og mindske de menneskelige lidelser og samtidig skabe muligheder for bedre bistand, herunder vaccination mod covid-19, beskyttelse og social integration; opfordrer Kommissionen og Rådet til i væsentlig grad at øge den politiske og finansielle støtte til Colombia for at styrke reaktionen og øge presset for genoprettelse af demokrati i Venezuela; håber, at EU's initiativ til at bistå de regionale bestræbelser på at håndtere migrationskrisen vil bane vejen for øget støtte i overensstemmelse med Colombias enestående solidaritet, og opfordrer andre medlemmer af det internationale samfund til at mødes for at støtte Colombia i denne proces;

10. anerkender bestræbelserne på at bekæmpe den kriminalitet, der begås af organiserede væbnede grupper og andre organisationer, der primært er ansvarlige for angrebene mod tidligere kombattanter; noterer sig de fremskridt, der er gjort i forbindelse med den strategiske plan for sikkerhed og beskyttelse og med hensyn til politikken for opløsning af ulovlige væbnede grupper;

11. støtter de colombianske institutioners bestræbelser på at gøre fremskridt med hensyn til at sikre, at menneskerettighederne opretholdes fuldt ud og permanent i overensstemmelse med deres forpligtelse til at garantere borgernes sikkerhed; fremhæver det betydelige fald i antallet af drab, der faldt fra 25 til 23,7 pr. 100 000 indbyggere mellem 2019 og 2020, hvilket anerkendes i rapporten fra FN's højkommissær for menneskerettigheder; anerkender regeringens engagement i beskyttelsen af samfundsledere, menneskerettighedsforkæmpere og tidligere kombattanter og fjerntliggende samfund;

12. fordømmer imidlertid kriminelle gruppers drab på og vold mod menneskerettighedsforkæmpere, tidligere FARC-kombattanter samt samfundsledere og ledere fra oprindelige samfund; beklager dybt, at volden hovedsageligt forekommer i de områder, hvor den organiserede kriminalitet er mest udbredt; opfordrer til at fortsætte de hurtige og grundige undersøgelser og til, at de ansvarlige drages til ansvar;

13. udtrykker bekymring over, at de tidligere guerrillaer til trods for deres forpligtelse til at give oplysninger om de narkotikasmuglerruter og finansieringskilder, der støtter de kriminelle grupper, som angriber forkæmpere, ledere og tidligere kombattanter, hidtil ikke har leveret disse oplysninger;

14. beklager, at kun 4 % af det aftalte beløb var blevet leveret inden for den frist (som udløb den 31. december 2020), der var fastsat for levering af aktiver fra det tidligere FARC-EP med henblik på at yde erstatning til ofrene;

15. anerkender, som det internationale samfund har gjort, at disse handlinger begås af kriminelle grupper og ulovlige væbnede grupper, der er knyttet til narkotikahandel og ulovlig minedrift; understreger, at mange af disse grupper handler i samarbejde med og under beskyttelse af det venezuelanske regime;

16. opfordrer regeringen til at træffe alle nødvendige foranstaltninger i den nuværende økonomiske situation for at fremme strukturelle ændringer, der kan bidrage til at forbedre den generelle situation og maksimere fredsaftalernes potentiale for en positiv ændring af menneskerettighedssituationen i Colombia; opfordrer disse civilsamfundsorganisationer til at samarbejde med henblik på at opnå forsoning og fredelig sameksistens i Colombia;

17. glæder sig over, at politikken med fred og lovlighed er en søjle i genopretningsplanen efter covid-19 med henblik på at afbøde pandemiens konsekvenser for befolkningen i landdistrikterne og ofrene, og at den vil styrke fredsopbygningsprocessen; opfordrer Kommissionen til at støtte dens vigtigste tiltag, herunder integrationsprojekterne, med henblik på at styrke konkurrenceevnen i PDET-områderne, det multifunktionelle matrikelregister, der tager fat på deres særligt komplekse mangel på matrikelopdatering og forbedrer arealforvaltningen og de kommunale finanser, og kontraktlandbrugsprogrammet, der knytter små producenter til pålidelige markedsføringsprocesser;

18. gentager, at vold ikke er en legitim metode til politisk kamp, og opfordrer de personer, der har været i den tro, til at gå ind for demokratiet med alle dets konsekvenser og krav, idet det først og fremmest handler om at nedlægge våbnene én gang for alle og at kæmpe for deres ideer og forhåbninger ved hjælp af demokratiets regler og retsstaten; opfordrer i denne forbindelse Den Nationale Befrielseshær (ELN) til at bringe bortførelserne, de kriminelle handlinger og terrorangrebene mod befolkningen i Colombia til ophør og til uden yderligere forsinkelse at forpligte sig fast og beslutsomt til fred i Colombia;

19. fremhæver bidraget fra Den Europæiske Union, navnlig gennem Den Europæiske Fond for Fred i Colombia, som fokuserer sine ressourcer på integreret reform og reintegration af landdistrikterne med vægt på udviklingsprogrammer med en territorial tilgang og formalisering af ejendomsretten til jord; anmoder Kommissionen og medlemsstaterne om at fortsætte deres støtte inden for rammerne af de nye samarbejdsinstrumenter i den nye budgetperiode;

20. fremhæver den private sektors deltagelse i støtten til ofrene, reintegrationen, erstatningen af ulovlige afgrøder og de 170 PDET-kommuner; anmoder Kommissionen om at uddybe synergien mellem handelsaftalen og de nye samarbejdsinstrumenter, der har til formål at sikre adgang til det europæiske marked, udveksling og investeringer med henblik på at sikre bæredygtige produktionsprojekter, indtægter for modtagerbefolkningen og mindske deres sårbarhed over for kriminalitet og ulovlige økonomier;

21. mener, at en vellykket gennemførelse af fredsaftalen fra 2016 som et bidrag til global fred og stabilitet fortsat vil være en nøgleprioritet for styrkede bilaterale forbindelser gennem det aftalememorandum, som Rådet godkendte i januar; opfordrer i samme retning til yderligere samarbejde mellem EU og Colombia med henblik på at forbedre eksistensgrundlaget for både colombianske borgere og EU-borgere ved at øge synergierne mellem handelspartnerskabet mellem EU og Colombia og fredsaftalen;

22. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, det roterende rådsformandskab, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling samt til regeringen og kongressen i Colombia.

 

 

[1] EUT C 11 af 12.1.2018, s. 79.

[2] EUT L 354 af 21.12.2012, s. 3.

Seneste opdatering: 28. april 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik