Menettely : 2021/2643(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B9-0227/2021

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B9-0227/2021

Keskustelut :

PV 28/04/2021 - 14
CRE 28/04/2021 - 14

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2021)0160

<Date>{26/04/2021}26.4.2021</Date>
<NoDocSe>B9‑0227/2021</NoDocSe>
PDF 153kWORD 50k

<TitreType>PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS</TitreType>

<TitreSuite>komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta</TitreSuite>

<TitreRecueil>työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti</TitreRecueil>


<Titre>Kolumbian rauhansopimuksen 5. vuosipäivästä</Titre>

<DocRef>(2021/2643(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Leopoldo López Gil, Sandra Kalniete, Esteban González Pons, Michael Gahler, Željana Zovko, Isabel Wiseler‑Lima, Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido Álvarez</Depute>

<Commission>{PPE}PPE-ryhmän puolesta</Commission>

</RepeatBlock-By>

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0227/2021

B9‑0227/2021

Euroopan parlamentin päätöslauselma Kolumbian rauhansopimuksen 5. vuosipäivästä

(2021/2643(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa ja erityisesti 20. tammikuuta 2016 antamansa päätöslauselman Kolumbian rauhanprosessin tukemisesta[1],

 ottaa huomioon Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja Perun välisen kauppasopimuksen[2],

 ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Federica Mogherinin 1. lokakuuta 2015 antaman julkilausuman Eamon Gilmoren nimittämisestä EU:n Kolumbian rauhanprosessin erityislähettilääksi,

 ottaa huomioon aseellisen konfliktin lopettamisesta ja vakaan ja kestävän rauhan rakentamisesta 24. marraskuuta 2016 allekirjoitetun Kolumbian vallankumouksellisten asevoimien (FARC-EP) ja Kolumbian hallituksen välisen lopullisen sopimuksen,

 ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerin raportit YK:n Kolumbian tarkkailijaryhmästä ja erityisesti 26. maaliskuuta päivätyn 2021 raportin,

 ottaa huomioon 10. helmikuuta 2021 julkaistun YK:n ihmisoikeusvaltuutetun vuosikertomuksen Kolumbian ihmisoikeustilanteesta, 

 ottaa huomioon varapuheenjohtajan / korkean edustajan Josep Borrellin ja komission jäsenen Janez Lenarčičin 9. helmikuuta 2021 antaman yhteisen julkilausuman Kolumbian päätöksestä myöntää väliaikainen suojeluasema venezuelalaisille muuttajille sekä varapuheenjohtajan / korkean edustajan 26. helmikuuta 2021 antaman julkilausuman ihmisoikeuksien puolustajiin kohdistuvasta väkivallasta Kolumbiassa,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että marraskuussa 2021 on kulunut viisi vuotta siitä, kun Kolumbian hallituksen ja FARC-EP:n välinen lopullinen sopimus konfliktin lopettamisesta ja vakaan ja kestävän rauhan rakentamisesta allekirjoitettiin ja että sopimus lopetti yli 50 vuotta kestäneen konfliktin ja on merkittävä askel vakaan ja kestävän rauhan rakentamisessa maahan;

B. ottaa huomioon, että Kolumbian perustuslakituomioistuimen arvion mukaan lopullisen sopimuksen, yhteisen etenemissuunnitelman kymmenvuotisen suunnitelman ja nykyisen nelivuotisen rauhaninvestointiohjelman noudattaminen kestää vähintään 15 vuotta ja siihen tarvitaan lähes 11,5 miljardia Yhdysvaltain dollaria;

C. ottaa huomioon, että Kolumbia on ainoa Latinalaisen Amerikan maa, joka on säilyttänyt demokraattisen koskemattomuutensa pitkistä poikkeuksellisen väkivallan kausista huolimatta;

D. ottaa huomioon, että EU ja Kolumbia ovat toimineet tiiviissä politiikan, talouden ja kaupan alan yhteistyössä, joka on vahvistettu marraskuussa 2009 tehdyssä yhteisymmärryspöytäkirjassa ja Kolumbian ja Perun sekä EU:n ja sen jäsenvaltioiden kauppasopimuksessa, joiden lopullisena päämääränä on paitsi vahvistaa osapuolten välisiä taloudellisia suhteita myös lujittaa rauhaa, demokratiaa, ihmisoikeuksien kunnioittamista, kestävää kehitystä ja kansalaisten hyvinvointia; ottaa huomioon, että Kolumbia on alueellisen vakauden kannalta keskeinen strateginen kumppani;

E. ottaa huomioon, että Kolumbian presidentti Iván Duque Márquez teki merkittävän päätöksen, jolla osoitetaan solidaarisuutta maassa asuville noin 1 800 000 venezuelalaiselle muuttajalle laillistamalla näiden asema väliaikaisilla muuttoluvilla, joiden ansiosta he voivat rekisteröityä ja joilla parannetaan heidän mahdollisuuksiaan saada valtion palveluja, kuten terveydenhuoltoa ja koulutusta, sekä parannetaan heidän sosioekonomista integroitumistaan ja vähennetään siten heidän haavoittuvuuttaan; ottaa huomioon, että Kolumbialla ja Venezuelalla on yli 2 000 kilometriä yhteistä heikosti valvottua rajaa; ottaa huomioon, että Kolumbian ja Venezuelan välinen raja-alue on pääasiassa tiheää metsää ja vaikeakulkuista maastoa, minkä vuoksi se on oivallista maaperää laittomalle toiminnalle ja järjestäytyneelle rikollisuudelle, ja että FARC-EP:n kanssa käynnistetyn rauhanprosessin merkittävimmät vastustajat toimivat sieltä käsin Maduron hallinnon armeijan ja turvallisuusjoukkojen hiljaisella hyväksynnällä ja niiden suojeluksessa;

F. ottaa huomioon, että Kolumbian ja EU:n välistä tiivistä yhteistyötä kuvastaa myös valmius vuoropuheluun EU:n ja Euroopan parlamentin kanssa ja vuoropuhelujen avoimuus ja säännöllisyys ja että tästä on esimerkkinä Euroopan unionin ja Kolumbian tasavallan välinen sopimus puitteiden luomisesta Kolumbian tasavallan osallistumiselle Euroopan unionin kriisinhallintaoperaatioihin;

G. ottaa huomioon, että tämä läheinen suhde ulottuu sellaisille kansainvälisen yhteistyön aloille, joihin liittyy monenvälisiä yhteisiä etuja, kuten rauhan edistäminen sekä terrorismin ja huumausainekaupan torjuminen;

H. ottaa huomioon, että Kolumbian presidentti Iván Duque ja Comunes-puolueen (entinen Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común eli FARC) puheenjohtaja Rodrigo Londoño tapasivat 10. maaliskuuta 2021 keskustellakseen lopullisen sopimuksen täytäntöönpanon tilanteesta; ottaa huomioon, että molemmat osapuolet toistivat sitoutuneensa lopulliseen sopimukseen ja sopivat laativansa yhdessä etenemissuunnitelman sen kattavaa täytäntöönpanoa varten kaavaillun ajanjakson jäljellä olevaa osaa varten sekä tehostavansa toimiaan entisten taistelijoiden yhteiskuntaan sopeuttamisen ja heille annettujen turvallisuustakeiden vahvistamiseksi;

I. ottaa huomioon, että lopullisessa sopimuksessa osapuolet sopivat, että perustetaan rauhanoikeusjärjestely, johon kuuluu totuuteen, oikeudenmukaisuuteen, korvauksiin ja toistumisen estämiseen perustuvan kokonaisvaltaisen järjestelmän täytäntöönpano sekä sopimukset uhreille maksettavista korvauksista, ja että tämä todetaan YK:n ihmisoikeusvaltuutetun Michelle Bacheletin 10. helmikuuta 2021 antamassa raportissa; ottaa huomioon, että ihmisoikeusvaltuutetun raportissa kiitetään Kolumbian valtiota myös siitä, että se on omaksunut ihmisoikeuksiin perustuvan lähestymistavan covid-19-pandemiaan ja venezuelalaisten muuttajien saapumiseen ja vastaanottamiseen;

J. ottaa huomioon, että rauhanneuvottelut ovat johtaneet kuolemantapausten ja väkivallan merkittävään vähenemiseen Kolumbiassa; ottaa huomioon, että rauhanneuvottelut ovat luoneet kasvua ja tarjonneet mahdollisuuksia konfliktista eniten kärsiville alueille, mistä ovat esimerkkinä aluelähtöiset kehityssuunnitelmat, joita alueilla asuvat yhteisöt ovat laatineet;

K. ottaa huomioon, että väestökadosta, köyhyydestä ja väkivallasta eniten kärsineiden 170 kunnan yhteisöjen laatimilla aluelähtöisillä kehityssuunnitelmilla on perustavanlaatuinen ja historiallinen merkitys;

1. toteaa jälleen tukevansa Kolumbian rauhansopimusta ja suhtautuu myönteisesti siihen, että Kolumbia toimii dynaamisesti ja on sitoutunut lopullisen sopimuksen täytäntöönpanoon, sekä edistymiseen maaseudun kehittämisohjelmien (aluelähtöiset kehityssuunnitelmat), uhrien oikeuksien kunnioittamisen, laittomien huumausaineiden ongelman ratkaisemisen, maan palauttamisen ja entisten taistelijoiden yhteiskuntaan sopeuttamisen kaltaisilla aloilla;

2. pitää myönteisenä osapuolten välillä äskettäin käytyä vuoropuhelua; on yhä valmis jatkamaan kaiken mahdollisen poliittisen ja taloudellisen avun antamista rauhansopimuksen kokonaisvaltaisen täytäntöönpanon tukemiseksi, jotta voidaan tukea konfliktin jälkeistä vaihetta; pitää myönteisenä paikallisyhteisöjen ja kansalaisyhteiskunnan järjestöjen aktiivista osallistumista ja pitää sitä olennaisen tärkeänä, jotta voidaan ottaa asianmukaisesti huomioon uhrien painopisteet totuuden, oikeuden, korvausten ja uusiutumattomuuden takaamisen osalta;

3. suhtautuu myönteisesti uhreja koskevan lain voimassaolon jatkamiseen vuoteen 2031 ja sen määrärahojen lisäämiseen, mikä hyödyttää yli yhdeksää miljoonaa henkilöä, jotka on rekisteröity yhteiseen uhrien rekisteriin; suhtautuu samoin myönteisesti FARC:n, nykyisin Comunes-puolue, vaikuttavaan poliittiseen osallistumiseen sekä edistymiseen lähes 14 000 entisen taistelijan sopeuttamisessa yhteiskuntaan, eläkkeiden, terveydenhuollon ja koulutuksen tarjoamiseen heille sekä taloudellisen tuen laajentamiseen sopimuksessa tarkoitettua pidemmälle; panee tyytyväisenä merkille myös yli 2 300 yksittäistä ja kollektiivista tuottavaa hanketta, joiden arvo on yli 16 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria;

4. korostaa, että 2 974 entistä taistelijaa asuu perheineen 24 entisellä valmiuksien kehittämiseen ja yhteiskuntaan sopeuttamiseen tarkoitetulla alueella; pitää myönteisenä, että näistä 24 alueesta hallitus on ostanut seitsemän alueen maat voidakseen varmistaa näiden alun perin vuoteen 2019 asti suunniteltujen väliaikaisten tilojen pysyvyyden ja turvatakseen entisille taistelijoille maan saannin ja asunnot, ja pyytää tukemaan tätä toimea;

5. antaa tunnustusta hallituksen pyrkimyksille torjua rikollisuutta ja tiukentaa entisiin taistelijoihin kohdistuvista hyökkäyksistä pääasiallisessa vastuussa olevien järjestäytyneiden aseellisten ryhmien ja muiden rikollisjärjestöjen laittomien tulojen valvontaa; korostaa turvallisuusjärjestelyjen käyttöönottoa entisillä valmiuksien kehittämiseen ja yhteiskuntaan sopeuttamiseen tarkoitetuilla alueilla sekä suojelutoimenpiteitä, joiden piiriin kuuluu yli 13 000 entistä taistelijaa; panee merkille, että heihin kohdistuneet henkirikokset vähenivät vuonna 2020 (-12 prosenttia) ja että tähän mennessä vuonna 2021 ne ovat vähentyneet huomattavasti, 50 prosenttia, verrattuna vuoden 2020 saman ajanjakson lukuihin; suhtautuu myönteisesti kansallisen suojeluyksikön ja erikoistutkintayksikön vahvistamiseen sekä edistymiseen entisten taistelijoiden murhien selvittämisessä, kun niistä saatiin selvitettyä 78 prosenttia;

6. panee merkille yhdennetyn maaseutu-uudistuksen edistymisen, 1 193 257 hehtaarin sisällyttämisen kansalliseen maarahastoon, sen, että 499 481 maahehtaarin tilanne on virallistettu ja siitä on tehty tuomioistuimen päätös ja alueet on sisällytetty monikäyttökiinteistörekisteriin sekä sen, että 30 alkuperäisyhteisöjen reservaattia ryhtynyt toteuttamaan sitä; korostaa edistystä, joka on saavutettu jalkaväkimiinojen raivaamisessa 129 kunnassa, ja niiden poistamiselle asetetun määräajan jatkamista vuoteen 2025 saakka;

7. pitää myönteisinä hallituksen laittomien viljelykasvien korvaamista koskevaan kansalliseen ohjelmaan tekemiä korjauksia, joiden ansiosta 99 097 rekisteröityä perhettä (joista 36,5 prosentissa perheenpää on nainen ja 6,7 prosenttia kuuluu etnisiin yhteisöihin) voi noudattaa sitä, sekä ohjelman 244 miljoonan Yhdysvaltain dollarin rahoitusta;

8. pitää myönteisinä kaikkia toimia, joita rauhanoikeusjärjestely on toteuttanut luodakseen tulevaisuuden, jonka ytimessä on rauhanrakentaminen ja rankaisemattomuuden torjuminen, ja kehottaa sitä jatkamaan merkittäviä ponnistelujaan lukuisista haasteista huolimatta;

9. antaa tunnustusta Kolumbian merkittävälle ja ennennäkemättömälle toimelle, kun se myönsi suojeluaseman noin 1 800 000:lle maassa oleskelevalle venezuelalaiselle muuttajalle, mikä auttaa turvaamaan heidän mahdollisuutensa nauttia ihmisoikeuksista ja niiden suojelun sekä vähentämään inhimillistä kärsimystä ja tarjoaa samalla mahdollisuuksia parempaan apuun, mukaan lukien covid-19-rokotukset, suojelu ja yhteiskuntaan integroituminen; kehottaa komissiota ja neuvostoa lisäämään huomattavasti poliittista ja taloudellista tukea Kolumbialle, jotta voidaan tehostaa toimia ja lisätä painetta demokratian palauttamiseksi Venezuelassa; toivoo, että EU:n aloite, jolla tuetaan alueellisia toimia muuttoliikekriisistä selviämiseksi, johtaa tuen lisäämiseen Kolumbian erinomaisen solidaarisuuden mukaisesti, ja kehottaa muita kansainvälisen yhteisön jäseniä yhdessä tukemaan Kolumbiaa tässä prosessissa;

10. antaa tunnustusta pyrkimyksistä torjua entisiin taistelijoihin kohdistuvista hyökkäyksistä pääasiallisessa vastuussa olevien järjestäytyneiden aseellisten ryhmien ja muiden järjestöjen tekemiä rikoksia; panee merkille turvallisuutta ja suojelua koskevan strategisen suunnitelman sekä laittomien aseistettujen ryhmien hajottamista koskevan politiikan etenemisen;

11. kannustaa Kolumbian toimielinten toimia niiden pyrkiessä varmistamaan, että ihmisoikeuksia kunnioitetaan täysimääräisesti ja pysyvästi maan kansalaisten turvallisuuden takaamista koskevan velvoitteen mukaisesti; korostaa henkirikosten määrän huomattavaa laskua, sillä se oli YK:n ihmisoikeusvaltuutetun raportin mukaan 25 sataa tuhatta asukasta kohti vuonna 2019 ja 23,7 sataa tuhatta asukasta kohti vuonna 2020; panee merkille hallituksen sitoutumisen yhteiskunnallisten johtajien, ihmisoikeuksien puolustajien, entisten taistelijoiden ja syrjäisten yhteisöjen suojeluun;

12. tuomitsee kuitenkin ihmisoikeuksien puolustajien, entisten FARC-taistelijoiden sekä yhteiskunnallisten ja alkuperäiskansojen johtajien surmat ja heihin kohdistuvat väkivaltaisuudet, joiden takana ovat järjestäytyneet rikollisryhmät; pitää valitettavana, että väkivalta keskittyy pääasiassa alueille, joilla järjestäytynyt rikollisuus on merkittävintä; vaatii jatkamaan nopeita ja perusteellisia tutkimuksia ja saattamaan tekoihin syyllistyneet vastuuseen;

13. ilmaisee huolensa siitä, että huolimatta velvollisuudestaan toimittaa tietoja huumausainekaupan reiteistä ja rahoituslähteistä, joista ihmisoikeuksien puolustajia, johtajia ja entisiä taistelijoita vastaan hyökkäävät rikollisryhmät saavat rahoitusta, entiset sissit eivät ole tähän mennessä toimittaneet näitä tietoja;

14. pitää valitettavana, että entisen FARC-EP:n omaisuuden luovuttamiseksi uhreille maksettavia korvauksia varten asetettu määräaika päättyi 31. joulukuuta 2020 mutta siihen mennessä vain neljä prosenttia sovitusta määrästä oli toimitettu;

15. toteaa kansainvälisen yhteisön tavoin, että näihin tekoihin syyllistyvät rikollisryhmät ja laittomat aseelliset ryhmät, jotka ovat yhteydessä huumekauppaan ja laittomaan kaivostoimintaan; korostaa, että monet näistä ryhmistä toimivat Venezuelan hallinnon hiljaisella hyväksynnällä ja sen suojeluksessa;

16. kannustaa hallitusta toteuttamaan nykyisessä taloustilanteessa kaikki tarvittavat toimenpiteet, joilla edistetään rakenteellisia muutoksia, jotka auttaisivat parantamaan kokonaistilannetta ja maksimoimaan rauhansopimuksen tarjoamat mahdollisuudet Kolumbian ihmisoikeustilanteen myönteiseen muutokseen; kehottaa kyseisiä kansalaisyhteiskunnan järjestöjä tekemään yhteistyötä sovintoon perustuvan rinnakkaiselon palauttamisessa Kolumbiaan;

17. pitää myönteisenä, että rauhaan pyrkiminen laillisuuden avulla on osa covid-kriisin jälkeistä elpymissuunnitelmaa, jolla pyritään lieventämään pandemian vaikutuksia maaseudun väestöön ja uhreihin, ja että se vahvistaa rauhanrakentamisprosessia; kehottaa komissiota tukemaan sen keskeisiä hankkeita, joihin kuuluvat aluelähtöisten kehityssuunnitelmien piiriin kuuluvien alueiden kilpailukykyä koskevat integrointihankkeet, monikäyttökiinteistörekisteri, jolla puututaan erityisiin vaikeuksiin päivittää niitä koskevat tiedot rekisteriin ja parannetaan maankäyttöä ja kunnallista rahoitusta, sekä sopimusviljelyohjelma, joka liittää pientuottajat luotettaviin kaupallistamisprosesseihin;

18. toistaa vielä kerran, että väkivalta ei ole oikeutettu poliittisen taistelun keino, ja kehottaa niitä, jotka mahdollisesti ovat pitäneet sitä oikeutettuna, omaksumaan demokratian kaikkine seurauksineen ja vaatimuksineen, joista ensimmäinen on lopullinen aseista luopuminen, sekä puolustamaan näkemyksiään ja pyrkimyksiään noudattaen demokraattisia sääntöjä ja oikeusvaltioperiaatetta; kehottaa tässä mielessä kansallista vapautusarmeijaa (ELN) lopettamaan kaappaukset, rikokset ja terrori-iskut Kolumbian väestöä vastaan ja sitoutumaan viipymättä vakaasti ja päättäväisesti Kolumbian rauhaan;

19. korostaa Euroopan unionin panosta, joka annetaan erityisesti Kolumbian rauhanrahaston kautta, ja toteaa, että rahaston resurssit keskittyvät yhdennettyyn maaseutu-uudistukseen ja yhteiskuntaan sopeuttamiseen ja painopisteenä ovat aluelähtöiset kehitysohjelmat sekä maanomistuksen virallistaminen; pyytää komissiota ja jäsenvaltioita jatkamaan tukeaan uusien yhteistyövälineiden puitteissa uudella budjettikaudella;

20. korostaa yksityissektorin osallistumista uhrien tukemiseen, yhteiskuntaan sopeuttamiseen, laittomien viljelykasvien korvaamiseen ja 170:tä kuntaa varten laadittuun aluelähtöiseen kehityssuunnitelmaan; pyytää komissiota syventämään synergiaa kauppasopimuksen ja uusien yhteistyövälineiden välillä, joilla pyritään turvaamaan pääsy Euroopan markkinoille, vaihto ja investoinnit, jotta voidaan varmistaa tuottavien hankkeiden kestävyys ja edunsaajaväestön tulot ja vähentää heidän haavoittuvuuttaan rikollisuuden ja laittoman talouden edessä;

21. katsoo, että vuoden 2016 rauhansopimuksen onnistunut täytäntöönpano maailmanlaajuisen rauhan ja vakauden edistäjänä on edelleen neuvoston viime tammikuussa hyväksymässä yhteisymmärryspöytäkirjassa vahvistettujen kahdenvälisten suhteiden keskeinen painopiste; kannustaa samassa yhteydessä lisäämään EU:n ja Kolumbian välistä yhteistyötä, jotta voidaan parantaa sekä Kolumbian että EU:n kansalaisten toimeentuloa lisäämällä EU:n ja Kolumbian kauppakumppanuuden ja rauhansopimuksen välistä synergiaa;

22. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, vuorossa olevalle neuvoston puheenjohtajavaltiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaariselle edustajakokoukselle sekä Kolumbian tasavallan hallitukselle ja kongressille.

 

 

[1] EUVL C 11, 12.1.2018, s. 79.

[2] EUVL L 354, 21.12.2012, s. 3.

Päivitetty viimeksi: 28. huhtikuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö