Förfarande : 2021/2643(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B9-0227/2021

Ingivna texter :

B9-0227/2021

Debatter :

PV 28/04/2021 - 14
CRE 28/04/2021 - 14

Omröstningar :

Antagna texter :

P9_TA(2021)0160

<Date>{26/04/2021}26.4.2021</Date>
<NoDocSe>B9‑0227/2021</NoDocSe>
PDF 156kWORD 50k

<TitreType>FÖRSLAG TILL RESOLUTION</TitreType>

<TitreSuite>till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik</TitreSuite>

<TitreRecueil>i enlighet med artikel 132.2 i arbetsordningen</TitreRecueil>


<Titre>om femårsdagen av fredsavtalet i Colombia</Titre>

<DocRef>(2021/2643(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Leopoldo López Gil, Sandra Kalniete, Esteban González Pons, Michael Gahler, Željana Zovko, Isabel Wiseler‑Lima, Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido Álvarez</Depute>

<Commission>{PPE}för PPE-gruppen</Commission>

</RepeatBlock-By>

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B9-0227/2021

B9‑0227/2021

Europaparlamentets resolution om femårsdagen av fredsavtalet i Colombia

(2021/2643(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av sina tidigare resolutioner, särskilt resolutionen av den 20 januari 2016 till stöd för fredsprocessen i Colombia[1],

 med beaktande av handelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Colombia och Peru, å andra sidan[2],

 med beaktande av uttalandet av den 1 oktober 2015 från kommissionens vice ordförande / unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Federica Mogherini, om utnämningen av Eamon Gilmore till EU:s särskilda sändebud för fredsprocessen i Colombia,

 med beaktande av det slutliga avtalet om att avsluta den väpnade konflikten och bygga upp en stabil och varaktig fred, vilket undertecknades den 24 november 2016 av Colombias väpnade revolutionära styrkor – Folkarmén (Farc-EP) och Colombias nationella regering,

 med beaktande av rapporterna från FN:s generalsekreterare om FN:s kontrolluppdrag i Colombia och särskilt rapporten av den 26 mars 2021,

 med beaktande av den årliga rapporten av den 10 februari 2021 från FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter om människorättssituationen i Colombia, 

 med beaktande av det gemensamma uttalandet av den 9 februari 2021 från vice ordföranden/den höga representanten Josep Borrell och kommissionsledamot Janez Lenarčič om Colombias beslut att bevilja migranter från Venezuela tillfällig skyddsstatus, och av uttalandet av den 26 februari 2021 från talespersonen för vice ordföranden/den höga representanten om våld mot människorättsförsvarare i Colombia,

 med beaktande av artikel 132.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. I november 2021 är det fem år sen Colombias regering och Farc-EP undertecknade det slutliga avtalet om att avsluta konflikten och bygga upp en stabil och varaktig fred. Avtalet innebar slutet på en över 50 år lång konflikt och är ett viktigt element i skapandet av en stabil och varaktig fred i landet.

B. Colombias författningsdomstol har uppskattat att det kommer att ta minst 15 år att uppfylla villkoren i slutavtalet, den 10-åriga planeringen av den gemensamma färdplanen och den nuvarande fyraåriga fleråriga investeringsplanen för fred med resurser på nästan 11,5 miljarder US-dollar.

C. Colombia är det enda landet i Latinamerika som har bevarat sin demokratiska integritet trots långa perioder av extremt våld.

D. EU och Colombia har ett nära politiskt, ekonomiskt och handelsrelaterat samarbete, som stadfästs i samförståndsavtalet från november 2009 och i handelsavtalet mellan Colombia och Peru samt EU och dess medlemsstater, vars övergripande syfte inte endast är att stärka de ekonomiska förbindelserna mellan parterna utan även att stärka freden, demokratin, respekten för de mänskliga rättigheterna, hållbar utveckling och medborgarnas välfärd. Colombia är en viktig strategisk partner för stabilitet i regionen.

E. Colombias president Iván Duque Márquez har fattat ett betydelsefullt beslut om att visa solidaritet genom att legalisera omkring 1 800 000 venezuelanska migranter som är bosatta i landet och ge dem tillfälliga migrationstillstånd som gör det möjligt för dem att registrera sig och få bättre tillgång till statliga tjänster, såsom hälso- och sjukvård och utbildning, och förbättra sin socioekonomiska integration, vilket gör deras situation mindre sårbar. Gränsen mellan Colombia och Venezuela är mer än 2 000 kilometer lång och lätt att ta sig över. Gränsen mellan Colombia och Venezuela löper huvudsakligen genom täta skogsområden och svår terräng, vilket gör den attraktiv för olaglig verksamhet och organiserad brottslighet. Det är där som de starkaste motståndarna till fredsprocessen med Farc-EP opererar, i samförstånd med och under skydd av Maduroregimens militära styrkor och säkerhetsstyrkor.

F. Det nära samarbetet mellan Colombia och EU präglas också av tillgänglig, öppen och frekvent dialog med EU och Europaparlamentet, vilket framgår av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Colombia om fastställande av en ram för Republiken Colombias deltagande i Europeiska unionens krishanteringsinsatser.

G. Dessa nära förbindelser sträcker sig också till områden för internationellt samarbete i multilaterala frågor av gemensamt intresse, såsom kampen för fred och mot terrorism och narkotikahandel.

H. Colombias president Iván Duque och ordföranden för partiet Comunes (tidigare Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc)), Rodrigo Londoño, träffades den 10 mars 2021 för att diskutera läget i genomförandet av det slutliga avtalet. Båda parter upprepade sitt engagemang för det slutliga avtalet och enades om att arbeta tillsammans för att utarbeta en färdplan för återstoden av den planerade tidsramen för genomförandet samt att intensifiera sina ansträngningar för att stärka återintegreringen av, och säkerhetsgarantierna för, tidigare stridande.

I. I det slutliga avtalet enades parterna om att inrätta en särskild domstol för fred, inbegripet genomförandet av ett övergripande system för sanning, rättvisa, gottgörelse och icke-upprepning, samt avtal om ersättning till offer, vilket bekräftas i rapporten av den 10 februari 2021 från FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, Michelle Bachelet. I högkommissariens rapport lovordas också den colombianska staten för att ha antagit ett människorättsbaserat förhållningssätt i sin hantering av covid-19-pandemin och i mottagandet av de venezuelanska migranter som kommit till landet.

J. Fredssamtalen har lett till mycket färre dödsoffer och mindre våld i Colombia. Fredssamtalen har skapat tillväxt och möjligheter för de områden som drabbats hårdast av konflikten, vilket framgår av de regionala utvecklingsplaner som lokalbefolkningen har utarbetat.

K. De regionala utvecklingsplanerna, som tagits fram av invånarna i de 170 kommuner som drabbats hårdast av avfolkning, fattigdom och våld, är av fundamental och historisk betydelse.

1. Europaparlamentet upprepar sitt stöd för fredsavtalet i Colombia och välkomnar Colombias energi och engagemang i genomförandet av det slutliga avtalet, liksom de framsteg som gjorts på områden som att ta fram program för landsbygdsutveckling (regionala utvecklingsprogram), värna offrens rättigheter, lösa problemet med olagliga droger, återlämna mark och återintegrera tidigare stridande.

2. Europaparlamentet välkomnar den senaste tidens dialog mellan parterna. Parlamentet står fast vid sin beredvillighet att fortsätta att tillhandahålla allt politiskt och ekonomiskt stöd för att stödja det övergripande genomförandet av fredsavtalet under perioden efter konflikten. Parlamentet gläder sig över att lokalsamhällena och organisationerna i det civila samhället deltar aktivt. Det är avgörande för att kunna beakta offrens prioriteringar när det gäller sanning, rättvisa, gottgörelse och garantier för icke-upprepning.

3. Europaparlamentet välkomnar att brottsofferlagen har förlängts fram till 2031 och att den fått större budgetanslag. Detta hjälper över nio miljoner personer som är registrerade i det samlade brottsofferregistret. Parlamentet välkomnar också att Farc omvandlats till det politiska partiet Comunes och deltar i det politiska livet. Det är glädjande med de framsteg som gjorts för att återintegrera nästan 14 000 före detta stridande och ge dem tillgång till pensioner, hälso- och sjukvård och utbildning samt ekonomiskt stöd i ännu större omfattning än vad som anges i avtalet. Parlamentet välkomnar också de 2 300 enskilda och kollektiva produktiva projekten på sammanlagt mer än 16 miljoner US-dollar.

4. Europaparlamentet betonar att 2 974 före detta stridande och deras familjer bor i de 24 tidigare territoriella områdena för utbildning och återanpassning. Parlamentet välkomnar regeringens markförvärv av sju av dessa 24 tidigare territoriella områden för utbildning och återanpassning, för att bibehålla dessa tillfälliga faciliteter, som ursprungligen planerades fram till 2019, och för att garantera tillgång till mark och boende för före detta stridande, och efterlyser stöd för denna åtgärd.

5. Europaparlamentet erkänner regeringens insatser för att bekämpa brottslighet och slå ner på de olagliga inkomstkällorna för organiserade väpnade grupper och andra kriminella organisationer som huvudsakligen står bakom våldshandlingar mot tidigare stridande. Parlamentet framhåller säkerhetsarrangemangen i de tidigare territoriella områdena för utbildning och återanpassning och de skyddsåtgärder som omfattar mer än 13 000 före detta stridande. Parlamentet noterar att antalet mord på före detta stridande minskade under 2020 (-12 %) och att det hittills under 2021 har skett en kraftig minskning på 50 % jämfört med samma period 2020. Parlamentet välkomnar förstärkningen av den nationella skyddsenheten och den särskilda utredningsenheten och de framsteg som gjorts i mordutredningarna; 78 % av morden på tidigare stridande har klarats upp.

6. Europaparlamentet noterar att framsteg har gjorts med den integrerade landsbygdsreformen, att 1 193 257 hektar har införlivats i den nationella markfonden och att 499 481 hektar har formaliserats, fördelats och införts i det universella fastighetsregistret, och noterar också att man i 30 av ursprungbefolkningsområdena har påbörjat genomförandet. Parlamentet framhåller de framsteg som gjorts när det gäller röjning av truppminor i 129 kommuner och förlängningen av tidsfristen för undanröjande till 2025.

7. Europaparlamentet välkomnar regeringens korrigeringar av det nationella programmet för substitution av olagliga grödor, som har gjort det möjligt för de 99 097 registrerade familjerna (36,5 % leds av kvinnor och 6,7 % tillhör etniska grupper) att uppfylla kraven, med en finansiering på 244 miljoner US-dollar.

8. Europaparlamentet välkomnar alla åtgärder som den särskilda fredsdomstolen har vidtagit för att skapa en framtid med fokus på att bygga fred och motverka straffrihet, och uppmanar domstolen att fortsätta sina betydande ansträngningar trots de många utmaningarna.

9. Europaparlamentet lovordar Colombias anmärkningsvärda och exceptionella beslut att ge skyddsstatus till omkring 1 800 000 venezuelanska migranter som uppehåller sig i landet. Med hjälp av detta blir det lättare att säkerställa utövandet och skyddet av deras mänskliga rättigheter och minska människors lidande, samtidigt som det ger möjlighet till bättre stöd, inklusive vaccinering mot covid-19, skydd och social integration. Parlamentet uppmanar kommissionen och rådet att avsevärt öka det politiska och ekonomiska stödet till Colombia för att stärka responsen och öka trycket för att återupprätta demokratin i Venezuela. Parlamentet hoppas att EU:s initiativ att bistå regionala insatser för att klara migrationskrisen kommer att bana väg för ett starkare stöd i linje med Colombias enastående solidaritet och uppmanar andra medlemmar av det internationella samfundet att gemensamt stödja Colombia i denna process.

10. Europaparlamentet erkänner insatserna för att bekämpa brottslighet från organiserade väpnade grupper och andra organisationer, som huvudsakligen står bakom våldshandlingarna mot tidigare stridande. Parlamentet noterar de framsteg som gjorts när det gäller den strategiska planen för säkerhet och skydd och strategin för att bryta upp olagliga väpnade grupper.

11. Europaparlamentet uppmuntrar de colombianska institutionernas insatser för att bättre kunna säkerställa permanent och komplett skydd för de mänskliga rättigheterna, i enlighet med deras skyldighet att garantera medborgarnas säkerhet. Parlamentet framhåller den betydande minskningen av antalet mord, som sjönk från 25 till 23.7 per 100 000 invånare mellan 2019 och 2020, vilket påpekas i rapporten från FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter. Parlamentet noterar regeringens åtagande att skydda sociala ledare, människorättsförsvarare och tidigare stridande samt avlägset belägna samhällen.

12. Europaparlamentet fördömer dock de organiserade kriminella gruppernas mord på och våld mot människorättsförsvarare, tidigare Farc-stridande, sociala ledare och ledare för urbefolkningar. Våldet är värst i de områden där den organiserade brottsligheten har sitt starkaste fäste, och parlamentet beklagar denna situation. Parlamentet efterlyser fortsatt arbete med snabba och grundläggande utredningar så att de ansvariga ställs till svars.

13. Europaparlamentet uttrycker sin oro över att de tidigare gerillorna hittills inte har uppfyllt sin skyldighet att informera om smugglingsrutter och finansieringskällor för de kriminella grupper som attackerar människorättsförsvarare, ledare och tidigare stridande.

14. Europaparlamentet beklagar att endast 4 % av det överenskomna hade uppnåtts när den fastställda tidsfristen för överlämnande av Farc-EP:s tillgångar för att gottgöra offren löpte ut den 31 december 2020.

15. Europaparlamentet erkänner, liksom det internationella samfundet har gjort, att dessa handlingar begås av kriminella grupper och olagliga väpnade grupper med koppling till narkotikahandel och olaglig gruvdrift. Parlamentet understryker att många av dessa grupper agerar i samförstånd med och under skydd av den venezuelanska regimen.

16. Europaparlamentet uppmuntrar regeringen att vidta alla nödvändiga åtgärder i den nuvarande ekonomiska situationen för att främja strukturella förändringar som kan bidra till att förbättra den övergripande situationen och maximera fredsavtalens potential att förbättra den colombianska människorättssituationen. Parlamentet uppmanar det civila samhällets organisationer att samarbeta för att skapa möjlighet till försoning och samexistens i Colombia.

17. Europaparlamentet välkomnar att policyn för fred och lagenlighet är en hörnsten i återhämtningsplanen efter covid-19 för att avhjälpa pandemins konsekvenser för landsbygdsbefolkningen och offren, och anser att den kommer att stärka fredsprocessen. Parlamentet uppmanar kommissionen att stödja de viktigaste åtgärderna i policyn, bland annat de integrerande projekten för att öka konkurrenskraften i de områden som omfattas av regionala utvecklingsplaner, stärka det universella fastighetsregistret, som ska bidra till att dels rätta till den särskilt komplexa situationen med bristande uppdatering av fastighetsregistren i dessa områden, dels förbättra markförvaltningen och kommunfinanserna, samt stimulera det program för kontraktsjordbruk som kopplar samman små producenter med tillförlitliga saluföringsprocesser.

18. Europaparlamentet förklarar ännu en gång att våld inte är en legitim metod för den politiska kampen, och uppmanar alla tidigare våldsförespråkare att ta till sig demokratin med alla dess konsekvenser och krav, där det först och främst handlar om att en gång för alla lägga ned vapnen och i stället kämpa för sina idéer och strävanden med hjälp av demokratiska regler och rättsstatsprincipen. Parlamentet uppmanar i detta avseende Nationella befrielsearmén (ELN) att sluta med kidnappningar, brottslighet och terrorangrepp mot folket i Colombia och att kraftfullt, beslutsamt och utan dröjsmål åta sig att verka för fred i Colombia.

19. Europaparlamentet framhåller Europeiska unionens bidrag, särskilt genom Europeiska fonden för fred i Colombia, som fokuserar sina resurser på integrerad landsbygdsutveckling och återanpassning, med tonvikt på utvecklingsprogram med territoriellt fokus och formalisering av markägande. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att fortsätta med sitt stöd inom ramen för de nya samarbetsinstrumenten under den nya budgetperioden.

20. Europaparlamentet lyfter fram den privata sektorns deltagande i åtgärderna för att stödja offren, bidra till återintegrering, hitta alternativ till de olagliga grödorna och stötta de 170 kommuner som omfattas av regionala utvecklingsplaner. Parlamentet uppmanar kommissionen att fördjupa synergierna mellan handelsavtalet och de nya samarbetsinstrument som syftar till att garantera tillträde till EU:s marknad, utbyte och investeringar för att säkerställa hållbarhet i de produktiva projekten, inkomster för den stödmottagande befolkningen och minskad sårbarhet för brottslighet och olagliga näringar.

21. Europaparlamentet anser att ett framgångsrikt genomförande av 2016 års fredsavtal, som ett bidrag till global fred och stabilitet, kommer att fortsätta att vara en central prioritering i de förstärkta bilaterala förbindelserna via det samförståndsavtal som godkändes av rådet i januari. Parlamentet uppmuntrar i linje med detta ytterligare samarbete mellan EU och Colombia för att förbättra försörjningsmöjligheterna för både Colombias och EU:s medborgare genom att stärka synergierna mellan handelspartnerskapet mellan EU och Colombia och fredsavtalet.

22. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, EU:s roterande ordförandeskap, kommissionens vice ordförande / EU:s höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, den parlamentariska församlingen EU–Latinamerika samt Colombias regering och parlament.

 

 

[1] EUT C 11, 12.1.2018, s. 79.

[2] EUT L 354, 21.12.2012, s. 3.

Senaste uppdatering: 28 april 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy