Procedure : 2021/2643(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B9-0228/2021

Indgivne tekster :

B9-0228/2021

Forhandlinger :

PV 28/04/2021 - 14
CRE 28/04/2021 - 14

Afstemninger :

PV 29/04/2021 - 19

Vedtagne tekster :

P9_TA(2021)0160

<Date>{26/04/2021}26.4.2021</Date>
<NoDocSe>B9-0228/2021</NoDocSe>
PDF 149kWORD 49k

<TitreType>FORSLAG TIL BESLUTNING</TitreType>

<TitreSuite>på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik</TitreSuite>

<TitreRecueil>jf. forretningsordenens artikel 132, stk. 2</TitreRecueil>


<Titre>om 5-året for fredsaftalen i Colombia</Titre>

<DocRef>(2021/2643(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Manu Pineda</Depute>

<Commission>{The Left}for The Left-Gruppen</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9-0228/2021

Europa-Parlamentets beslutning om 5-året for fredsaftalen Colombia

(2021/2643(RSP))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til sine tidligere beslutninger om fredsprocessen og situationen i Colombia,

 der henviser til den endelige aftale om afslutningen af den væbnede konflikt og opbygningen af en stabil og varig fred, der blev undertegnet af den colombianske regering og FARC-EP den 24. november 2016,

 der henviser til oprettelsen af en særlig domsmyndighed for fred som mekanisme til at sikre retfærdighed og erstatning;

 der henviser til erklæringen om Colombia af 26. februar 2021 fra EU-Udenrigstjenestens talsmand: vold mod menneskerettighedsforkæmpere,

 der henviser til handelsaftalen mellem Den Europæiske Union og Colombia og Peru, der blev undertegnet den 26. juli 2012, og som Ecuador tiltrådte den 1. januar 2017,

 der henviser til FN's generalsekretærs rapport af 26. marts 2021 om FN's undersøgelsesmission i Colombia,

 der henviser til årsberetningen af 10. februar 2021 fra FN's Højkommissariat for Menneskerettigheder om menneskerettighedssituationen i Colombia,

 der henviser til den fælles erklæring fra FN-systemet in Colombia og FN's undersøgelsesmission i Colombia af 17. august 2020,

 der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2,

A. der henviser til, at Colombias regering og Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia — Ejército del Pueblo (FARC-EP) indgik en endelig aftale om at afslutte en konflikt, der havde varet over 50 år, i 2016 efter fire års forhandlinger i Havana; der henviser til, at denne aftale anerkender det colombianske folks ret til at leve i fred og sikrer statens pligt til at fremme menneskerettighederne og sikre økonomisk og social udvikling;

B. der henviser til, at den endelige aftale tog hensyn til de strukturelle årsager til konflikten i Colombia, indeholdt omfattende foranstaltninger til at afhjælpe på dem på forskellige områder og indeholdt punkter om omfattende udvikling af landdistrikterne, politisk deltagelse og demokratisk åbenhed med henblik på fredsopbygning, afslutning af konflikten, en løsning på problemet med ulovlige stoffer og ofres rettigheder; der henviser til, at aftalerne fortsat gennemføres ujævnt og ikke har opnået den virkning, der er nødvendig for at skabe garantier for fred;

C. der henviser til, at punktet om omfattende reformer af landdistrikterne, som bl.a. omfatter sikring af adgang til jord, sikring af offentlige tjenester i landdistrikterne og udvikling af landbruget ud fra et fødevaresikkerhedsperspektiv, har det laveste gennemførelsesniveau; der henviser til, at gennemførelsesgraden for bestemmelserne om ligestillingspolitikker også er lav fra den colombianske regerings side;

D. der henviser til, at der med punktet om ofres rettigheder oprettes en sandhedskommission for sameksistens og ikkegentagelse samt en særlig domsmyndighed for fred med henblik på at efterforske og retsforfølge de ansvarlige for krænkelser af menneskerettighederne og den humanitære folkeret i forbindelse med konflikten; der henviser til, at erstatning til ofrene og garantien for ikkegentagelse er centrale elementer for at opnå en retfærdig og varig fred;

E. der henviser til, at FARC-EP afsluttede sin FN-overvågede nedrustningsproces i juni 2017; der henviser til, at den colombianske regering trods bestemmelsen i den endelige aftale ikke har vedtaget den politik, der er omhandlet i fredsaftalen, for så vidt angår optrævling af ulovlige væbnede grupper, kriminelle organisationer og deres støttenetværk; der henviser til, at den særlige domsmyndighed for fred har givet udtryk for, at de foranstaltninger, der er truffet på dette område og for at beskytte menneskerettighedsforkæmpere og tidligere kombattanter, er utilstrækkelige;

F. der henviser til, at den magt, som udøves af ikkestatslige væbnede grupper, herunder højreekstremistiske paramilitære efterfølgere til disse grupper, er steget i de seneste år; der henviser til, at disse grupper har opnået territorial og social kontrol i dele af landet med særligt ødelæggende konsekvenser for landbosamfund, bønder og oprindelige folk og mennesker af afrikansk afstamning;

G. der henviser til, at EU spiller en vigtig rolle i gennemførelsen af den endelige aftale ved at yde teknisk og finansiel støtte gennem EU's trustfond for Colombia; der henviser til, at dette giver EU et ansvar for nøje at følge gennemførelsen af aftalen;

H. der henviser til, at politisk vold fortsat er udbredt i Colombia fem år efter undertegnelsen af den endelige aftale; der henviser til, at alene i 2020 blev 133 menneskerettighedsforkæmpere myrdet, og 795 var ofre for dokumenterede trusler og angreb; der henviser til, at 53 % af de drab på menneskerettighedsforkæmpere, der skete i 2020 på verdensplan, fandt sted i Colombia; der henviser til, at henstillingerne vedrørende kønsperspektivet i de sikkerhedsmekanismer, der blev indført ved aftalen, ikke er blevet udviklet, hvilket yderligere skader situationen for kvindelige menneskerettighedsforkæmpere og sociale ledere;

I. der henviser til, at antallet af mord på tidligere FARC-EP-kombattanter, der udøvede socialt og politisk lederskab efter aftalen, er fortsat med at stige i de seneste år, og at det nåede op på 248 siden undertegnelsen af den endelige aftale, herunder 73 i 2020;

J. der henviser til, at fagforeningsfolk og ledere af bondebevægelser fortsat forfølges på forskellig vis i Colombia; der henviser til, at 15 fagforeningsfolk ifølge data fra Den Internationale Faglige Sammenslutning (IFS) blev myrdet i Colombia i 2020, 4 blev udsat for mordforsøg og 198 modtog dødstrusler;

K. der henviser til, at Colombia har det højeste antal myrdede miljøforkæmpere i verden med 64 sager i 2020; der henviser til, at disse mord er blevet begået i forbindelse med den stigende skovrydning, sprøjtning fra fly og omfattende ulovlig minedrift, som udgør en trussel mod biodiversiteten og vandressourcernes bæredygtighed, og som vil få uoprettelige konsekvenser på verdensplan, hvis der ikke straks sættes en stopper herfor;

L. der henviser til, at kriminelle og paramilitære efterfølgergrupper fortsat i uforholdsmæssig grad går efter mennesker af afrikansk afstamning og oprindelige folk; der henviser til, at 53 personer fra oprindelige samfund blev myrdet i 2020 i denne forbindelse, herunder 17 oprindelige folk fra Awá-stammen, der blev myrdet i Nariño-provinsen, og 19 oprindelige folk fra Nasa-stammen, der blev myrdet i Cauca-provinsen; der henviser til, at hundredvis af oprindelige folk og mennesker af afrikansk afstamning er blevet tvangsfordrevet i de seneste år;

M. der henviser til, at der blev dokumenteret 76 massakrer i Colombia i 2020 med 292 dødsfald, herunder 24 børn; der henviser til, at antallet af massakrer er fortsat med at stige, og at der i 2020 var det højeste antal siden 2014, altså inden undertegnelsen af den endelige aftale;

N. der henviser til, at de fleste mord, trusler og angreb i landet forbliver ustraffede; der henviser til, at dette hænger sammen med den position, som væbnede og paramilitære efterfølgergrupper fortsat indtager i landets sociale og politiske struktur og andre strukturelle problemer såsom manglende adgang til domstolsprøvelse og andre rettigheder og tjenester i landdistrikterne;

O. der henviser til, at den særlige domsmyndighed for fred den 23. februar 2021 offentliggjorde en rapport, der afslørede, at mindst 6 402 mennesker var blevet dræbt i Colombia mellem 2002 og 2008 i udenretslige henrettelser begået af hæren og fejlagtigt præsenteret som værende blevet dræbt i kamp; der henviser til, at disse sager, kendt som "falsos positivos", går flere årtier tilbage og fortsatte efter 2008, og at det faktiske antal af sådanne ofre derfor er meget højere; der henviser til, at de ansvarlige for denne systematiske politik skal drages til ansvar;

P. der henviser til, at der i 2020 også blev rapporteret om 42 tilfælde af dræbte under politi- og militæraktioner eller i statens varetægt; der henviser til, at efterforskningen i disse tilfælde blev indledt af statsadvokaten;

Q. der henviser til, at politistyrkerne anvendte dødbringende våben i Bogotá under protesterne mod politivold, der fandt sted i september 2020; der henviser til, at 11 mennesker blev dræbt under undertrykkelsen af disse protester; der henviser til, at folk blev arresteret vilkårligt, hvoraf to angiveligt var ofre for seksuel vold, og at journalister blev voldsomt angrebet af politistyrkerne;

R. der henviser til, at der er 8,1 millioner internt fordrevne i Colombia, hvilket svarer til mere end 16 % af befolkningen; der henviser til, at 25 366 mennesker var ofre for massefordrivelser i Colombia i 2020, primært i provinserne Antioquia, Chocó og Nariño; der henviser til, at UNHCR i det første kvartal af 2021 allerede har dokumenteret 32 interne massefordrivelser på i alt 15 937 personer;

S. der henviser til, at EU og Colombia har været en del af en flerpartshandelsaftale siden 2012, som forskellige sektorer i det colombianske samfund var imod, blandt andet på grund af situationen med vold og manglende menneskerettighedsgarantier; der henviser til, at det i aftalens artikel 1 fastslås, at respekt for principperne i verdenserklæringen om menneskerettigheder og retsstatsprincippet er væsentlige elementer i aftalen; der henviser til, at aftalen ikke er betinget af, at disse principper opfyldes;

T. der henviser til, at koncessioner til multinationale selskaber har haft og fortsat har negative konsekvenser for både miljøet og menneskerettighederne for de befolkninger og territorier, hvor de udvikles; der henviser til, at aktiviteter i sektorer som minedrift, energi og agroindustri, hvoraf nogle ledes af EU-virksomheder, fortsat gennemføres uden passende sociale eller miljømæssige konsekvensanalyser, med konsekvenser som f.eks. de fortsatte sundhedsproblemer blandt det oprindelige Wayuu-stammefolk i La Guajira-provinsen, efter at minedrift i åbne brud blev påbegyndt i nærheden af deres landområder; der henviser til, at disse situationer har ført til massefordrivelser og har været knyttet til vold fra kriminelle eller paramilitære efterfølgergrupper, såsom mordet på miljøaktivisten Juana María Perea Plata den 29. oktober 2020 i Chocó-provinsen, som var kendt for hendes modstand mod opførelsen af en havn i Tribugá, hvilket ville have en ødelæggende indvirkning på miljøet;

U. der henviser til, at det colombianske samfund er kendetegnet ved en meget høj grad af ulighed; der henviser til, at fattigdommen er steget i de seneste år, og at 34 % af befolkningen nu lever under fattigdomsgrænsen, men at denne procentdel er dobbelt så høj i provinser som Chocó; der henviser til, at kvinder befinder sig i en situation, hvor de er mere sårbare over for den stigende fattigdom som følge af pandemien på grund af deres overrepræsentation på det uformelle arbejdsmarked og arbejdsløsheden blandt kvinder, som er næsten dobbelt så høj som blandt mænd;

V. der henviser til, at covid-19-pandemien har vist konsekvenserne af manglen på universel adgang til sundhedspleje i landet samt den manglende adgang til vand og sanitet, som stadig er fremherskende i visse områder; der henviser til, at virusset har haft uforholdsmæssigt store konsekvenser for mennesker i landdistrikter, oprindelige folk og mennesker af afrikansk afstamning, hvilket afspejles af, at den provins, der har den højeste infektions- og dødelighedsrate, er Amazonas-provinsen, hvor det oprindelige folk udgør flertallet;

1. gentager sin fulde støtte til den colombianske fredsaftale og opfordrer til fuld gennemførelse af alle bestemmelserne i den endelige aftale og minder om, at dens forskellige dele ikke kan behandles separat; understreger, at det er den colombianske regerings og statens primære ansvar at sikre, at den gennemføres fuldt ud som en garanti for fred;

2. udtrykker dyb bekymring over menneskerettighedssituationen og forværringen heraf i løbet af de seneste fem år og fordømmer de vedvarende mord på og volden mod tidligere FARC-EP-kombattanter, ledere og repræsentanter for den politiske opposition, menneskerettighedsforkæmpere, fagforeningsfolk, miljøaktivister samt oprindelige folk og mennesker af afrikansk afstamning; opfordrer næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR) og EU-Udenrigstjenesten til at give udtryk for denne bekymring og gennemføre mekanismer for dialog og overvågning af gennemførelsen af den endelige aftale i deres drøftelser med de colombianske myndigheder;

3. støtter det omfattende system for retfærdighed, sandhed, erstatning og ikkegentagelse og dets bestræbelser på at sikre retten til sandhed som en grundlæggende garanti for ikkegentagelse, ansvarlighed og ofres rettigheder, og opfordrer EU til fortsat at overvåge alle dets komponenter; minder om, at disse er afgørende for at opnå retfærdighed og varig fred som afspejlet i den endelige aftale; udtrykker bekymring over erklæringerne fra visse colombianske offentlige myndigheder, der sætter spørgsmålstegn ved den særlige domsmyndighed for fred, som er en central del af aftalen; opfordrer alle parter og dele af det colombianske samfund, herunder den private erhvervssektor, til at samarbejde med sandhedskommissionen for at sikre, at den kan udføre sit mandat;

4. minder om, at den colombianske regering har ansvaret for at beskytte hele sin befolkning; beklager den fortsatte vold og de trusler og mord, som menneskerettighedsforkæmpere, sociale ledere, miljøaktivister, fagforeningsfolk og andre fortsat udsættes for dagligt; opfordrer den colombianske regering til at sikre gennemførelsen af artikel 3, stk. 4, i den endelige aftale, som sikrer retten til beskyttelse på en omfattende måde i modsætning til regeringens nuværende politik om at militarisere visse områder; beklager tilfældene af trusler mod og angreb på ofre for den væbnede konflikt samt deres familier og deres organisationer, efter at de har gjort brug af de institutionelle dele af systemet for retfærdighed, sandhed, erstatning og ikkegentagelse; beklager den chikane og de angreb, som menneskerettighedsforkæmpere, som deltager i retssager, der involverer højtstående statslige embedsmænd og medlemmer af de militære styrker, udsættes for;

5. opfordrer indtrængende de colombianske myndigheder til at træffe effektive foranstaltninger med henblik på at optrævle kriminelle og paramilitære efterfølgergrupper; understreger behovet for, at myndighederne sikrer, at der ikke er straffrihed for paramilitære grupper, og sikrer, at forbrydelser efterforskes og straffes, herunder for dem, der er fængslet for andre forbrydelser uden for Colombia, og som nu vender tilbage til landet; udtrykker dyb bekymring over disse gruppers ulovlige samordning med udenlandske multinationale selskabers interesser, herunder EU-virksomheder; understreger, at der endnu ikke er foretaget en grundig undersøgelse af dette spørgsmål, og at der er behov for fuld gennemsigtighed og ansvarlighed;

6. opfordrer indtrængende den colombianske regering til at anerkende den atmosfære af forfølgelse, som menneskerettighedsforkæmpere oplever på grund af deres arbejde, og til at tage effektive skridt til at løse situationen; afviser forsøgene på at bagatelisere denne situation ved at henvise til det udbredte klima af vold;

7. opfordrer indtrængende den colombianske regering til at udvikle alle de bestemmelser, der afspejles i aftalen, herunder ved at gennemføre omfattende reformer af landdistrikterne, sikre adgang til jord og give lige adgang til offentlige tjenester og rettigheder for befolkningen fra landdistrikterne; opfordrer de colombianske myndigheder til at sikre, at alle de foranstaltninger, der er udviklet i forbindelse med fredsaftalen, gennemføres med det køns- og LGBTI-perspektiv, som den afspejler;

8. minder om, at inddragelsen af civilsamfundsgrupper i processen er en grundlæggende del af den endelige aftale, og at deres deltagelse derfor skal sikres i udviklingen, gennemførelsen og evalueringen af alle politikker, der har forbindelse med aftalen, herunder dem, der finansieres af EU;

9. opfordrer den colombianske regering og Den Nationale Befrielseshær (ELN) til at genoptage forhandlingerne for at komme videre med opnåelsen af fred i Colombia; mener, at den aftale, der er indgået mellem den colombianske regering og FARC-EP, er et positivt eksempel på, hvordan den igangværende konflikt kan løses gennem dialog og med fuld garanti for ofrene, hvis den gennemføres fuldt ud;

10. understreger, at de grundlæggende årsager til den colombianske konflikt hænger sammen med ulighed, og opfordrer derfor til, at der træffes konkrete foranstaltninger til at mindske ulighed og sikre universel adgang til offentlige tjenester og rettigheder, navnlig for landbefolkningen, oprindelige folk og mennesker af afrikansk afstamning; understreger, at dette bør være et af hovedmålene for EU-finansiering i den nuværende situation;

11. opfordrer Kommissionen til at bevæge sig væk fra modellen med trustfonde, som ikke sikrer tilstrækkelig gennemsigtighed og demokratisk ansvarlighed i forbindelse med anvendelsen af midler; opfordrer til, at EU's finansiering af gennemførelsen af fredsaftalen fortsættes på en måde, der sikrer demokratisk kontrol, ansvarlighed og civilsamfundsorganisationers deltagelse i hele processen; insisterer på, at alle former for finansiel støtte, som EU yder direkte eller indirekte til Colombia, bør underkastes en menneskerettighedskonsekvensanalyse;

12. opfordrer til suspension af handelsaftalen mellem Colombia og EU i betragtning af de gentagne overtrædelser af aftalens artikel 1 gennem aktivering af dens demokrati-og menneskerettighedsklausul, der giver mulighed for hel eller delvis suspension af handelsaftalen for specifikke produkter, hvis produktion er tæt forbundet med vold såsom palmeolie eller oksekød; opfordrer til at fremme en ny handelsmodel mellem EU og Colombia baseret på principperne om bæredygtighed og fremme af produktion i mindre målestok og arbejde med rettigheder for begge parter;

13. udtrykker bekymring over det alarmerende omfang af skovrydning, sprøjtning fra fly og andre miljøskadelige aktiviteter såsom udendørs minedrift og minedrift i stor målestok, som også har stor indvirkning på lokalsamfundene og derved bidrager til den forværrede situation; minder om, at multinationale selskaber er involveret i miljøødelæggende aktiviteter, som har skabt store mængder vold i Colombia, og opfordrer til en hurtig gennemførelse af en obligatorisk og ambitiøs due diligence-forordning i EU; opfordrer EU og medlemsstaterne til i FN og andre internationale fora at støtte udarbejdelsen af en bindende traktat om erhvervslivet og menneskerettigheder; opfordrer de colombianske myndigheder til at ratificere Escazú-aftalen om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse og samt klage og domstolsprøvelse på miljøområdet, hvilket vil øge beskyttelsen af miljøforkæmpere;

14. opfordrer de colombianske myndigheder til at sikre retten til at demonstrere og protestere, herunder ved at tilpasse sin lovgivning til de internationale standarder på området, der er fastsat i folkeretten, og de forskellige henstillinger fra FN's Højkommissariat for Menneskerettigheder (OHCHR) om emnet;

15. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Colombias regering og til Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling.

 

Seneste opdatering: 28. april 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik