Procedure : 2021/2643(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B9-0229/2021

Indgivne tekster :

B9-0229/2021

Forhandlinger :

PV 28/04/2021 - 14
CRE 28/04/2021 - 14

Afstemninger :

Vedtagne tekster :

P9_TA(2021)0160

<Date>{26/04/2021}26.4.2021</Date>
<NoDocSe>B9‑0229/2021</NoDocSe>
PDF 161kWORD 52k

<TitreType>FORSLAG TIL BESLUTNING</TitreType>

<TitreSuite>på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik</TitreSuite>

<TitreRecueil>jf. forretningsordenens artikel 132, stk. 2</TitreRecueil>


<Titre>om 5-året for fredsaftalen i Colombia</Titre>

<DocRef>(2021/2643(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Jordi Solé, Diana Riba i Giner, Ernest Urtasun, Hannah Neumann, Ignazio Corrao, Bronis Ropė, Benoît Biteau, Francisco Guerreiro</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}for Verts/ALE-Gruppen</Commission>

</RepeatBlock-By>

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B9-0227/2021

B9‑0229/2021

Europa-Parlamentets beslutning om 5-året for fredsaftalen i Colombia

(2021/2643(RSP))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til sine tidligere beslutninger om situationen i Colombia, herunder om menneskerettighedssituationen i Colombia, samt til sine beslutninger om tidligere fredsprocesser,

 der henviser til den endelige aftale om at afslutte den væbnede konflikt og opbygge en stabil og varig fred mellem Colombias Revolutionære Væbnede Styrker — Folkets Hær (FARC-EP) og Colombias nationale regering, undertegnet den 24. november 2016,

 der henviser til handelsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Colombia og Peru på den anden side[1], som blev undertegnet i Bruxelles den 26. juli 2012, samt aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Colombia om visumfritagelse for kortvarige ophold[2], der blev undertegnet den 2. december 2015,

 der henviser til oprettelsen af en særlig domsmyndighed for fred i Colombia,

 der henviser til erklæringen om Colombia af 26. februar 2021 fra EU-Udenrigstjenestens (EEAS) talsmand: "violence against human rights defenders" (vold mod menneskerettighedsforkæmpere),

 der henviser til FN's generalsekretærs rapport til Sikkerhedsrådet af 26. marts 2021 om FN's kontrolmission i Colombia og skrivelsen fra FN's generalsekretær til formanden for Sikkerhedsrådet af 24. februar 2021,

 der henviser til pressemeddelelsen fra FN's Sikkerhedsråd af 28. januar 2021 om Colombia og pressemeddelelsen fra FN's Sikkerhedsråd af 21. januar 2021 med titlen "Special Representative Outlines Priority Areas for Progress in Colombia, as Security Council Members Share Concern on Continuing Deadly Attacks" (den særlige repræsentant skitserer prioriterede områder for fremskridt i Colombia, idet Sikkerhedsrådets medlemmer deler bekymringerne over fortsatte dødelige angreb),

 der henviser til erklæringen af 21. april 2021 fra FN's generalsekretærs særlige repræsentant for Colombia, Carlos Ruiz Massieu,

 der henviser til pressemeddelelserne fra FN's kontrolmission i Colombia af 6. april 2021 om FN's generalsekretærs kvartalsrapport til Sikkerhedsrådet om FN's kontrolmission i Colombia og af 26. marts 2021 om angrebet i Corinto, Cauca,

 der henviser til kommentaren fra talsmanden for FN's Menneskerettighedskontor, Liz Throssell, af 19. februar 2021 om Colombias undersøgelse af "falske positive" under den væbnede konflikt og erklæringen fra FN's Menneskerettighedskontor af 15. december 2020 med titlen "Bachelet urges Colombia to improve protection amid heightened violence in remote areas" (Bachelet opfordrer Colombia til at forbedre beskyttelsen som følge af øget vold i fjerntliggende områder),

 der henviser til konklusionerne fra FN's vicegeneralsekretær Amina Mohammeds todages virtuelle besøg i Colombia, den 30. oktober 2020 om kvinder som drivkraft for fredsopbygning i Colombia,

 der henviser til verbalnoten fra Colombias faste repræsentation ved FN's kontor i Genève til FN's Højkommissariat for Menneskerettigheder af 29. januar 2021,

 der henviser til beretningen af 8. maj 2020 fra FN's Højkommissariat for Menneskerettigheder om menneskerettighedssituationen i Colombia,

 der henviser til de afsluttende bemærkninger fra FN's Komité for Afskaffelse af Diskrimination mod Kvinder af 14. marts 2019 om den niende periodiske rapport om Colombia,

 der henviser til de afsluttende bemærkninger fra FN's Racediskriminationskomité 22. januar 2020 om de samlede 17. og 19. periodiske rapporter om Colombia,

 der henviser til Nobels fredspris 2016, som blev tildelt Colombias præsident, Juan Manuel Santos, med henvisning til hans resolutte indsats for at bringe landets mere end 50 års gamle borgerkrig til ophør, hvilket er en krig, der har kostet mindst 220 000 colombianere livet og fordrevet næsten seks millioner mennesker,

 der henviser til den regionale aftale om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse samt klage og domstolsprøvelse på miljøområdet i Latinamerika og Caribien, der blev undertegnet i Escazú, Costa Rica, den 4.marts 2018,

 der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2,

A. der henviser til, at den endelige aftale om at afslutte den væbnede konflikt og bygge en stabil og varig fred – fredsaftalen – der blev undertegnet den 24. november 2016 mellem Colombias regering og Colombias Revolutionære Væbnede Styrker — Folkets Hær (FARC-EP), udgør en væsentlig milepæl for opbygningen af en stabil, inklusiv og varig fred i Colombia; der henviser til, at aftalen anerkender alle ofre for konflikten ikke blot som ofre, men også og frem for alt som borgere med rettigheder, navnlig retten til at deltage i præciseringen af sandheden og til at få erstatning for enhver skade, der er lidt under den væbnede, sociale og politiske konflikt;

B. der henviser til, at der fem år efter gennemførelsen af fredsaftalen fortsat er voldshandlinger i chokerende omfang i Colombia, herunder drab på sociale ledere, indespærringer og tvangsfordrivelser; der henviser til, at det, der udgjorde en stor og historisk mulighed for Colombia, har udviklet sig til en foruroligende stagnation på visse centrale områder;

C. der henviser til, at overgangsretsopgørssystemet, der er oprettet ved fredsaftalen, fortsat gør fremskridt med hensyn til at sikre sandhed, retfærdighed og erstatning til ofrene for alle parter i den årtier lange væbnede konflikt i Colombia med henblik på at sikre ikkegentagelse; der henviser til, at Colombias særlige domsmyndighed for fred inden for få år efter, at den trådte i kraft, begyndte at tage skridt til at forhindre straffrihed for de alvorlige menneskerettighedskrænkelser og overgreb, der blev begået under den væbnede konflikt, og sikre, at ofrene får oprejsning og erstatning for disse krænkelser; der henviser til, at der fortsat gøres fremskridt hen imod etablering af en permanent og tæt dialog med de oprindelige folks myndigheder;

D. der henviser til, at situationen fortsat er særlig alvorlig for miljø- og menneskerettighedsforkæmpere, navnlig dem, der arbejder for at forsvare jorden mod agroindustrielle projekter og mineprojekter; der henviser til, at Colombia i øjeblikket er det farligste land i verden at være for dem, der kæmper for at beskytte miljø, jord og menneskerettigheder, idet 53 % af alle drab på menneskerettighedsforkæmpere og miljøforkæmpere på verdensplan i 2020 fandt sted i Colombia, hvor der blev registreret 177 dødsfald;

E. der henviser til, at straffrihed fortsat er normen, og at der ofte forud for drab gennemføres aggressive kampagner online og offline med henblik på at miskreditere miljø- og menneskerettighedsforkæmpere; der henviser til, at der er en grundlæggende uoverensstemmelse mellem virksomheders, investorers, lokale myndigheders ansvar og handlinger og lokalsamfundenes rettigheder, herunder retten til at blive informeret om og afvise foreslåede projekter; der henviser til, at i en situation, hvor klimaændringer og dramatiske tab af biodiversitet udgør en alvorlig risiko for den globale fødevaresikkerhed, og hvor oprindelige samfund spiller en afgørende rolle i en bæredygtig naturforvaltning, er forkæmpere for oprindelige folks rettigheder fortsat et særligt mål;

F. der henviser til, at kvindelige sociale ledere og miljø- og menneskerettighedsforkæmpere er særligt sårbare over for vold i landet, og at fremskridtene i det omfattende program for beskyttelsesforanstaltninger for kvindelige ledere og menneskerettighedsforkæmpere er yderst begrænsede; der henviser til, at det særlige forum om kønsspørgsmål i december 2020 rapporterede, at 10 af dets 16 medlemmer manglede sikkerhed og beskyttelse til at varetage deres ledelsesopgaver;

G. der henviser til, at i overensstemmelse med FN's generalsekretærs kvartalsrapport til Sikkerhedsrådet om FN's kontrolmission i Colombia er de fem prioriteter for en omfattende gennemførelse af fredsaftalen i 2021 under hensyntagen til deres gensidigt forstærkende karakter: sikring af beskyttelse og sikkerhed for tidligere kombattanter, konfliktramte samfund og sociale ledere, sikring af en holdbar reintegrationsproces, konsolidering af statens integrerede tilstedeværelse i konfliktramte områder, styrkelse af den konstruktive dialog mellem parterne og styrkelse af betingelserne for forsoning;

H. der henviser til, at tidligere kombattanter fortsat er nødt til at flytte for at være i sikkerhed, mens deres pårørende også udsættes for trusler, frem for alt partnere og børn, for hvem der ikke findes særlige støttemekanismer; der henviser til, at 262 tidligere kombattanter, herunder syv kvinder, er blevet dræbt siden indgåelsen af fredsaftalen ud over 59 forsøg på drab og 21 forsvindinger; der henviser til, at unge tidligere kombattanter og unge medlemmer af konfliktramte samfund fortsat er særligt plaget af vold, og at 18 % af de tidligere kombattanter, der er dræbt siden indgåelsen af fredsaftalen, er under 29 år;

I. der henviser til, at den særlige domsmyndighed for fred i januar 2021 gentog sine ordrer til præsidentens rådgiver for stabilisering og konsolidering som formand for den tekniske komité om sikkerhed og beskyttelse om at fremlægge den strategiske plan for sikkerhed for og beskyttelse af tidligere kombattanter og udtrykte bekymring over, at de foranstaltninger, som regeringen og statslige enheder havde truffet for at beskytte tidligere kombattanter, var utilstrækkelige og for lidt koordineret; der henviser til, at præsidentens rådgiver for stabilisering og konsolidering i marts 2021 forelagde denne strategiske plan for underdirektoratet for den nationale beskyttelsesenhed med henblik på at få bemærkninger hertil fra det politiske parti Comunes;

J. der henviser til, at kvindelige tidligere FARC-EP-kombattanter og medlemmer af Comunes-partiet fortsat står over for sikkerhedsmæssige udfordringer; der henviser til, at der er nedsat udvalg, der har til opgave at fremsætte kønsrelaterede henstillinger inden for rammerne af fredsaftalens sikkerhedsgarantimekanismer; der henviser til, at disse udvalg er afgørende for at imødegå de risici, som kvinder står over for, og for at styrke den institutionelle kapacitet på ligestillingsområdet;

K. der henviser til, at koncentrationen af vold i nogle regioner er resultatet af en begrænset statslig tilstedeværelse, nemlig offentlige sociale tjenester, samt reduceret tillid mellem samfund og institutioner, et højt fattigdomsniveau og spredning af ulovlige væbnede grupper og kriminelle organisationer, der kæmper for at bevare kontrol over ulovlige økonomier;

L. der henviser til, at den colombianske regering reagerer på de sikkerhedsmæssige udfordringer, som tidligere kombattanter står over for, hovedsagelig gennem militarisering af de berørte områder og en forebyggende sikkerhedsindsættelse af hæren og politienheder omkring tidligere territoriale områder med henblik på uddannelse og reintegration; der henviser til, at sikkerheden uden for de tidligere territoriale områder fortsat udgør en udfordring;

M. der henviser til, at EU og Colombia har opretholdt politiske forhold gennem dialog baseret på gensidig respekt inden for rammerne af aftalememorandummet af 28. november 2009 og gennem en politisk dialog med fokus på menneskerettigheder, der er ført siden 2009; der henviser til, at EU og Colombia siden 2013 har opretholdt en ramme for et tæt økonomisk og handelsmæssigt samarbejde, der er fastlagt i handelsaftalen mellem Colombia, Peru, EU og dets medlemsstater, og som indeholder en bestemmelse om menneskerettigheder (artikel 1) og navnlig et kapitel om handel og bæredygtig udvikling;

N. der henviser til den centrale rolle, som civilsamfundet spiller med hensyn til at fremme fred, og at det omfatter menneskerettighedsorganisationer, kvindeorganisationer, lokale landbrugssamfund, afrocolombianske samfund og oprindelige folk, som har udviklet mange initiativer og forslag på lokalt, regionalt og nationalt plan;

1. udtrykker sin stærke støtte til gennemførelsen af fredsaftalen og opbygningen af en stabil og varig fred i Colombia; understreger, at en vellykket gennemførelse af fredsaftalen er en nøgleprioritet ikke blot for Colombia, men også for Den Europæiske Union og det internationale samfund som helhed;

2. fordømmer på det kraftigste alle de lidelser, der er forårsaget af konflikten, og fremhæver det betydelige bidrag, som en fuldstændig gennemførelse af fredsaftalen vil yde til at sikre, at konfliktens ofre får ret til fuld, reel og retfærdig erstatning for de fysiske, moralske og materielle skader, der er lidt, og til at sikre, at sådanne begivenheder aldrig gentager sig;

3. anerkender den store politiske indsats, den realistiske tilgang og den vedholdenhed, hvormed både Colombias regering og FARC-EP har søgt at bringe deres modstridende holdninger tættere på hinanden og gradvist skabe rum for et engagement, som har gjort indgåelsen af fredsaftalen mulig;

4. udtrykker bekymring over de enorme udfordringer for beskyttelsen af menneskerettighederne i Colombia og er forfærdet over det ekstremt høje voldsniveau i landet, idet 53 % af drabene på miljø- og menneskerettighedsforkæmpere på verdensplan i 2020 fandt sted i Colombia;

5. gentager sin opfordring til, at menneskerettighederne fuldt ud og permanent respekteres af det colombianske politiske system og dets institutioner, og opfordrer til, at alle, der forsvarer menneskerettighederne i Colombia, beskyttes, og at retten til foreningsfrihed og fredelig demonstration opretholdes;

6. minder om, at Colombia er det land i verden, der har den næsthøjeste biodiversitet; er forfærdet over, at miljøforkæmpere udsættes for vedvarende diskrimination, tvangsfordrivelser og voldelige angreb, herunder talrige drab, udelukkende fordi de fredeligt forsvarer miljøet; er navnlig bekymret over den alvorlige usikkerhed, som miljøforkæmpere og deres familier står over for, ikke mindst under covid-19-pandemien, hvor statslige foranstaltninger ikke har haft en positiv virkning med hensyn til at sikre deres eksistens og trivsel; opfordrer den colombianske regering til hurtigst muligt at beskytte miljøforkæmpere og ratificere Escazúaftalen med henblik herpå; opfordrer navnlig Kommissionen til at iværksætte et program til støtte for Escazúaftalen med henblik på bl.a. at bistå Colombia med at ratificere og gennemføre aftalen, bistå civilsamfundet med at engagere sig i aftalen og bidrage til dens gennemførelse og yde støtte til den frivillige fond, der er oprettet i henhold til aftalen;

7. beklager, at den colombianske regering reagerer på de sikkerhedsmæssige udfordringer, som sociale ledere, miljø- og menneskerettighedsforkæmpere, tidligere kombattanter og mere generelt lokalbefolkningen står over for, primært gennem militarisering af de berørte områder og forebyggende sikkerhedsindsættelse af hæren og politienheder omkring tidligere territoriale områder for uddannelse og reintegration; opfordrer i denne forbindelse den colombianske regering til at prioritere en styrket dialog med lokalsamfundene og til at træffe hasteforanstaltninger for at sikre, at der ikke er nye ofre, herunder ved at gennemføre udviklingsprogrammerne under fredsaftalen, såsom udviklingsplaner med territoriel fokus og det nationale program for erstatning af ulovligt udnyttede afgrøder, som bør prioritere tilstedeværelsen af statslige civile institutioner i stedet for at øge militariseringen i regionerne;

8. understreger, at den begrænsede statslige tilstedeværelse i nogle af landets regioner, som har varet ved og har været muliggjort på grund af den årtier lange konflikt, kombineret med reduceret tillid mellem samfund og institutioner, har bidraget til den vedvarende vold; fremhæver, at fredsaftalen gennem sine forskellige programmer er begyndt at bringe samfund og institutioner sammen for at fremme fred, udvikling og retsstatsprincippet, navnlig i områder, der historisk set er berørt af konflikten;

9. opfordrer Den Nationale Befrielseshær (ELN) til at sætte en stopper for konflikterne og krænkelserne og til at forpligte sig til fred i Colombia beslutsomt og uden yderligere forsinkelse; opfordrer indtrængende ELN til at indlede samtidige forhandlinger med den colombianske regering og til at blive organiseret efter samme retningslinjer som FARC-EP;

10. udtrykker sin fulde støtte til overgangsretsopgørssystemet og til mandatet for og arbejdet med de tre komponenter i det omfattende system for sandhed, retfærdighed, erstatning og ikkegentagelse, som ikke blot står over for udfordringer, der er uløseligt forbundet med deres komplekse mandater, men også med de ulovlige væbnede aktørers handlinger, der hindrer deres væsentlige arbejde; glæder sig over alle de foranstaltninger, der er truffet af de tre komponenter i det samlede system med henblik på at skabe en fremtid med fredsopbygning i centrum; opfordrer næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR), EU-Udenrigstjenesten og medlemsstaterne til fortsat at udtrykke støtte til arbejdet i den særlige domsmyndighed for fred, enheden for eftersøgning af personer, der er forsvundet, og sandhedskommissionen og til at tilskynde til en samordnet indsats fra deres side på trods af de mange udfordringer, de står over for; er dog fortsat bekymret over forsinkelserne i den lovgivningsmæssige gennemførelse og vedtagelsen af de ændringer inden for retsvæsenet, der allerede er vedtaget, herunder fredsaftalen og den særlige domsmyndighed for fred;

11. fremhæver den centrale rolle, som den særlige efterforskningsenhed under statsadvokaturen spiller med hensyn til at retsforfølge gerningsmænd og anstifterne til forbrydelser mod tidligere kombattanter og sociale ledere, bekæmpe straffrihed og sikre ikkegentagelse; opfordrer den colombianske regering og statsadvokatens kontor til at sikre den nødvendige støtte og de nødvendige ressourcer til, at enheden kan opfylde sit mandat, herunder yderligere kapacitet på lokalt plan;

12. beklager, at gennemførelsen af fredsaftalen generelt har været utilfredsstillende, hvilket har understreget de eksisterende politiske og sociale splittelser i landet; opfordrer den colombianske regering til at fremskynde og prioritere gennemførelsen af alle kapitler i aftalen; bemærker med bekymring, at kun omkring 30 % af bestemmelserne i fredsaftalen hidtil er blevet gennemført, mens der ikke er gjort forsøg på at gennemføre 20 % af dem;

13. opfordrer NF/HR, den særlige udsending for fred i Colombia, EU-Udenrigstjenesten og medlemsstaterne til fortsat at lægge pres på den colombianske regering og til fortsat at opfordre til en omfattende gennemførelse af fredsaftalen, til fremskridt med hensyn til efterforskning af de kriminelle strukturer, der er ansvarlige for angrebene på sociale ledere og menneskerettighedsforkæmpere, og til gennemførelse af garantier og forebyggende sikkerhedsforanstaltninger, herunder opfyldelse af mandatet for den nationale sikkerhedskommission og den særlige efterforskningsenhed vedrørende opløsningen af paramilitære efterfølgergrupper;

14. minder om sin stærke støtte til alle menneskerettighedsforkæmpere og miljøforkæmpere i Colombia og til deres arbejde; opfordrer EU-delegationen og medlemsstaternes repræsentationer i landet til at styrke deres støtte til civilsamfundet i deres samarbejde med de colombianske myndigheder og til at anvende alle tilgængelige instrumenter til at øge deres støtte til menneskerettigheds- og miljøforkæmperes arbejde og, hvor det er relevant, til at lette udstedelsen af nødvisa og yde midlertidig husly i EU's medlemsstater;

15. udtrykker bekymring over det langsomme tempo i gennemførelsen af fredsaftalen, navnlig dens socioøkonomiske aspekter, herunder det vigtige kapitel om omfattende reformer af landdistrikterne, hvor gennemførelsesniveauet af bestemmelserne er det laveste blandt alle kapitler — sølle 4 % på fem år; udtrykker endvidere bekymring over den generelle mangel på fremskridt med hensyn til vedtagelse af offentlige politikker og vedtagelse af lovgivning med henblik på at optrevle ulovlige væbnede grupper, kriminelle organisationer og deres støttenetværk;

16. udtrykker særlig bekymring over genoptagelsen af sprøjtning fra luften af ulovlige afgrøder med herbicidet glyphosat og advarer mod de særligt høje risici for sundhed og miljø ved gasning med glyphosat; understreger endvidere, at gasning med glyphosat er en overtrædelse af fredsaftalen; minder om, at den colombianske forfatningsdomstol i 2014 traf afgørelse om suspension af sprøjtning fra luften, efter at Verdenssundhedsorganisationen havde udpeget glyphosat som et herbicid, der kan forårsage kræft hos mennesker; understreger, at anvendelsen af glyphosat har stor indvirkning på alt landbrug, ikke kun kokamarker, da pesticidet siver ned i jorden og påvirker vandforsyningen; understreger, at dens mange negative virkninger på menneskers sundhed kombineret med det ødelæggende tab af fødevareafgrøder og eksistensgrundlag kan udløse en humanitær krise, der rammer mange landbrugere, ikke kun dem, der dyrker kokaplanter, og forårsager yderligere fordrivelse, hvor familier finder det umuligt at dyrke fødevareafgrøder i den forurenede jord;

17. er især bekymret over, at køns- og etniskbaserede initiativer er blevet gennemført i meget lav grad, idet kun 10 % af de kønsbaserede politikker er blevet gennemført, og der er sket minimale fremskridt med hensyn til 80 % af bestemmelserne om etniskbaserede initiativer;

18. fremhæver, at kønsbaseret vold er en vedvarende svøbe, der hæmmer det vigtige arbejde, der udføres af kvindelige menneskerettighedsforkæmpere og miljøforkæmpere, det arbejde, der udføres af kvindelige sociale ledere, reintegration af kvindelige tidligere kombattanter og de colombianske kvinders værdighed generelt; beklager, at mægling mellem ofrene og gerningsmændene til trods for den institutionelle indsats fortsat er almindelig praksis blandt de lokale myndigheder, hvilket hæmmer ofrenes adgang til omfattende bistand, herunder adgang til domstolsprøvelse, og normaliserer volden i deres lokalsamfund; understreger, at en korrekt gennemførelse af det omfattende program for beskyttelsesforanstaltninger for kvindelige ledere og menneskerettighedsforkæmpere er af afgørende betydning for at sikre, at kvindelige ledere og menneskerettighedsforkæmpere fortsat kan spille en afgørende rolle i fredsopbygningsindsatsen; er bekymret over, at LGBTI-personer fortsat står over for udfordringer med hensyn til adgang til tjenester i forbindelse med seksuel og kønsbaseret vold på grund af stigmatisering og forskelsbehandling;

19. er bekymret over, at etniske samfund fortsat står over for akutte sikkerhedsproblemer i flere regioner, herunder vold mod oprindelige folks og afrocolombianske sociale ledere, menneskerettighedsforkæmpere og miljøforkæmpere og tidligere kombattanter; påpeger, at trusler fra ulovlige væbnede aktører alene i departementet Chocó har resulteret i indespærring af 9 352 mennesker og tvangsfordrivelse af yderligere 486 civile ifølge FN's Kontor for Koordination af Humanitære Anliggender; er forfærdet over den fortsatte anvendelse af personelminer, som har en særlig indvirkning på den oprindelige befolkning i Emberá på deres område;

20. udtrykker særlig bekymring over situationen for det oprindelige samfund Awá og de voldshandlinger, som dets folk har været udsat for i departementet Nariño, hvilket er en situation, der er blevet endnu værre under covid-19-pandemien; minder om, at det etniske kapitel i fredsaftalen udtrykkeligt fastsætter, at Awá-folket er et kollektivt subjekt med prioriterede rettigheder; opfordrer derfor til, at sikkerhedssystemet for Awá-folket styrkes, og til, at den colombianske regering udbetaler de sociale investeringer, der er presserende nødvendige for departementet Nariño ved Stillehavskysten, navnlig de oprindelige samfund, og til at overholde forfatningsdomstolens dekret 620/2017, 174/2011 og 004/2009 i lyset af dens gentagne erkendelse af, at det oprindelige folk Awá er et af de folk, hvis overlevelse og fysiske eksistens er i fare;

21. opfordrer EU-Udenrigstjenesten og medlemsstaterne til at prioritere støtte til foranstaltninger, herunder finansiel støtte, med henblik på at fremme gennemførelsen af fredsaftalen med særligt fokus på kønsaspektet og inddragelse af oprindelige folk, landdistrikter og afrocolombianske samfund; opfordrer den colombianske regering til hurtigst muligt at styrke sin institutionelle kapacitet med hensyn til køn og inklusion af oprindelige folk, samfund i landdistrikter og afrocolombianske samfund, herunder ved at godkende og gennemføre en specifik beskyttelsesstrategi under den nationale reintegrationspolitik for kvinder, der er tidligere kombattanter, som et væsentligt element i håndteringen af deres specifikke sikkerhedsrisici;

22. opfordrer indtrængende den colombianske regering til at samarbejde fuldt ud og ihærdigt med de forskellige FN-mekanismer for at forbedre den alvorlige og vedvarende menneskerettighedskrise og fremme gennemførelsen af henstillingerne fra FN's særlige rapportør efter hans besøg i landet i 2019 samt fra EU og dets medlemsstater med henblik på den seneste universelle regelmæssige gennemgang;

23. gentager sin vilje til at yde al mulig bistand for at støtte gennemførelsen af den endelige fredsaftale; gentager sin opfordring til EU-Udenrigstjenesten og medlemsstaterne om at sikre passende og gennemsigtig finansiering til dette formål, herunder gennem instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde (NDICI), til at yde støtte til postkonfliktfasen ved at sikre forudgående konsekvensanalyser vedrørende menneskerettighederne, parlamentarisk kontrol, ansvarlighed og inddragelse af civilsamfundsorganisationer; understreger, at lokalsamfund og civilsamfundsorganisationer bør have direkte adgang til denne finansiering med henblik på at reagere på de prioriteter, som ofrene har givet udtryk for med hensyn til sandhed, retfærdighed og erstatning og garantier for ikkegentagelse, med henblik på at skabe en stabil og varig fred; gentager sin opfordring til Kommissionen om at sikre fuld inddragelse af Europa-Parlamentet i kontrollen med de midler, der er afsat til Colombia og fredsprocessen;

24. opfordrer indtrængende EU og dets medlemsstater til at påtage sig en ledende rolle på den kommende samling i FN's Menneskerettighedsråd, FN's Sikkerhedsråd og andre multilaterale politiske rum for at etablere en mekanisme til overvågning og rapportering af alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og af fredaftalen, hvilket burde havde været gjort for længst; opfordrer EU og dets medlemsstater til at sikre international overvågning af gennemførelsen af fredsaftalen og opfordrer til, at mandatet for den særlige udsending for fred i Colombia fornyes;

25. understreger, at dialog mellem parterne på politisk og teknisk plan er afgørende for at overvinde de udfordringer, som fredsaftalen står over for, efterhånden som den er i sit femte gennemførelsesår; opfordrer aftaleparterne til fortsat at udvise stor vilje og samarbejde om at sikre fremskridt med gennemførelsen; roser colombianernes modstandsdygtighed i konfliktramte områder, som stadig afventer indfrielsen af løftet om fred;

26. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling og Republikken Colombias regering og kongres. 

 

 

 

[1] EUT L 354 af 21.12.2012, s. 3.

[2] EUT L 333 af 19.12.2015, s. 3.

Seneste opdatering: 28. april 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik