Предложение за резолюция - B9-0230/2021Предложение за резолюция
B9-0230/2021

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно петата годишнина от мирното споразумение в Колумбия

26.4.2021 - (2021/2643(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
внесен съгласно член 132, параграф 2 от Правилника за дейността

Исаскун Билбао Барандика, Дита Харанзова, Оливие Шастел, Клемен Грошел, Бернар Гета, Карин Карлсбро, Илхан Кючюк, Карен Мелкиор, Хавиер Нарт, Урмас Пает, Драгош Пъслару, Фредерик Рийс, Мария Сорая Родригес Рамос, Михал Шимечка, Николае Щефънуца, Драгош Тудораке, Хилде Вотманс
от името на групата Renew

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B9-0227/2021

Процедура : 2021/2643(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B9-0230/2021
Внесени текстове :
B9-0230/2021
Гласувания :
Приети текстове :

B9‑0230/2021

Резолюция на Европейския парламент относно петата годишнина от мирното споразумение в Колумбия

(2021/2643(RSP))

Европейският парламент,

 като взе предвид своите предишни резолюции, и по-специално резолюцията от 20 януари 2016 г. относно подкрепата за мирния процес в Колумбия[1],

 като взе предвид многостранното търговско споразумение между ЕС, Колумбия и Перу,

 като взе предвид изявлението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, Федерика Могерини, от 1 октомври 2015 г., с което Еймън Гилмор беше назначен за специален пратеник на ЕС за мирния процес в Колумбия,

 като взе предвид окончателното споразумение за прекратяване на въоръжения конфликт и изграждане на стабилен и траен мир между националното правителство на Колумбия и Революционните въоръжени сили на Колумбия (ФАРК), подписано на 24 ноември 2016 г.,

 като взе предвид докладите на генералния секретар на ООН относно мисията на ООН за проверка в Колумбия, и по-специално доклада от 26 март 2021 г.,

 като взе предвид годишния доклад на върховния комисар по правата на човека на ООН от 10 февруари 2021 г. относно положението с правата на човека в Колумбия,

 като взе предвид съвместното изявление от 9 февруари 2021 г. на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП) Жозеп Борел и члена на Комисията Янез Ленарчич относно решението на Колумбия да предостави статут на временна закрила за мигрантите от Венесуела, както и изявлението на говорителя на ЗП/ВП от 26 февруари 2021 г. относно насилието срещу защитниците на правата на човека в Колумбия,

 като взе предвид член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

А. като има предвид, че през ноември 2021 г. Колумбия ще отбележи петата годишнина от подписването на окончателното споразумение за прекратяване на въоръжения конфликт и за изграждане на стабилен и траен мир между националното правителство на Колумбия и Революционните въоръжени сили на Колумбия (ФАРК), което сложи край на конфликт, продължил повече от 50 години, и представлява значителна стъпка в изграждането на стабилен и траен мир в страната;

Б. като има предвид, че президентът на Колумбия Иван Дуке и председателят на партията Comunes (бившата партия Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC)) Родриго Лондоньо се срещнаха на 10 март 2021 г., за да обсъдят етапа на изпълнение на окончателното споразумение; като има предвид, че по време на диалога, проведен със съдействието на специалния представител на генералния секретар на ООН за Колумбия и ръководител на мисията на ООН за проверка в Колумбия, двете страни потвърдиха ангажимента си по отношение на окончателното споразумение и се договориха да работят съвместно за изготвянето на пътна карта за останалата част от предвидения срок за неговото цялостно изпълнение, както и за удвояване на усилията, които ще положат за засилване на реинтеграцията на бившите бойци и гаранциите за тяхната сигурност;

В. като има предвид, че страните по окончателното споразумение се договориха да определят Специална юрисдикция за постигане на мир, включително прилагането на Цялостна система за истина, справедливост, обезщетяване и недопускане на повторни нарушения, както и споразумения относно обезщетенията за жертвите, наред с другото; като има предвид, че Колумбия е изправена пред комплексни предизвикателства при цялостното изпълнение на окончателното споразумение, утежнени от ситуацията с COVID-19 и пристигането и приемането на мигранти от Венесуела;

Г. като има предвид, че на 26 януари 2021 г. Специалната юрисдикция на Колумбия за постигане на мир обяви първото си важно решение, като повдигна обвинение срещу осем водещи лидери на бившите Революционни въоръжени сили на Колумбия за извършването на военни престъпления и престъпления срещу човечеството, което  до момента е най-еднозначният резултат от правосъдието в условията на преход в страната; като има предвид, че тя също така потвърди напредъка в разследването на т.нар. „фалшиви положителни резултати“;

Д. като има предвид, че значителният напредък продължава, което е пример за преобразуващия потенциал на мирното споразумение, включващо за първи път специфични аспекти, свързани с пола; като има предвид, че с оглед на взаимосвързания характер на различните глави на споразумението е от изключително значение аспектите, свързани с пола, да бъдат активно интегрирани във всички области;

Е. като има предвид, че мирните преговори доведоха до значително намаляване на броя на смъртните случаи и на насилието в Колумбия; като има предвид, че влошаването на положението със сигурността в различни региони на Колумбия се счита като цяло за пречка пред мирния процес, с обезпокоително нарастване на насилието, насилствените изчезвания, отвличанията и убийствата на социални лидери и лидери на коренното население, бивши бойци на ФАРК и защитници на правата на човека, съгласно докладите на ООН;

Ж. като има предвид, че мисията на ООН за проверка потвърди убийството на 73 бивши бойци през 2020 г., с което броят на бившите бойци, убити след подписването на мирното споразумение през 2016 г., достигна 248; като има предвид, че Службата на Върховния комисар по правата на човека (СВКПЧ) получи информация относно убийството на 120 защитници на правата на човека през изминалата година, като 53 от тези случаи бяха потвърдени; като има предвид, че освен това през 2020 г. СВКПЧ е регистрирала 69 инцидента с голям брой жертви сред цивилното население, което е довело до смъртта на 269 цивилни лица, включително 24 деца и 19 жени;

З. като има предвид, че генералният секретар на ООН определи като приоритети справянето с продължаващото насилие срещу бившите бойци, засегнатите от конфликти общности, социалните лидери и защитниците на правата на човека, както и необходимостта от засилване на устойчивостта на процеса на реинтеграция, консолидирането на интегрирано държавно присъствие в засегнатите от конфликти райони, засилването на конструктивния диалог между страните като средство за насърчаване на изпълнението на мирното споразумение и необходимостта от укрепване на условията за помирение между страните;

И. като има предвид, че в някои департаменти продължава динамиката на конфликтите с участието на Армията за национално освобождение (АНО), включително сблъсъците с други незаконни въоръжени участници и със силите за обществена сигурност; като има предвид, че правителството настоява, че възможността за възобновяване на преговорите зависи от прекратяването на насилствените действия от страна на АНО, включително отвличането, набирането на деца и полагането на мини, докато АНО поддържа позицията си, че всяко подобно искане от страна на правителството трябва да бъде разгледано на масата за преговори;

Й. като има предвид важното решение, взето от президента на Колумбия Иван Дуке Маркес, да прояви солидарност, като узакони статута на приблизително 1 800 000 мигранти от Венесуела, пребиваващи в страната, чрез временни разрешения за миграция, които ще им дадат възможност да се регистрират и ще подобрят достъпа им до държавни услуги, като здравеопазване и образование, както и социално-икономическата им интеграция, като по този начин се намали тяхната уязвимост;

К. като има предвид, че ЕС и Колумбия поддържат от 2013 г. насам рамка за тясно политическо, икономическо и търговско сътрудничество, създадена по силата на Меморандума за разбирателство от ноември 2009 г. и Споразумението за търговия между Колумбия и Перу, от една страна, и ЕС и неговите държави членки, от друга страна, чиято крайна цел е не само подобряване на икономическите отношения между страните по споразумението, но също така укрепване на мира, демокрацията, зачитането на правата на човека, устойчивото развитие и благосъстоянието на техните граждани; като има предвид, че Колумбия е стратегически партньор и е от ключово значение за регионалната стабилност;

Л. като има предвид, че тези тесни връзки обхващат и области на международно сътрудничество по многостранни въпроси от общ интерес, например борбата за мир и борбата с тероризма и трафика на наркотици;

1. припомня своята подкрепа за окончателното мирно споразумение в Колумбия и приветства проведения неотдавна диалог между страните; отново изразява своята готовност да продължи да предоставя цялата възможна политическа и финансова помощ в подкрепа на цялостното изпълнение на мирното споразумение, да съпътства етапа след конфликта, в който участието на местните общности и организациите на гражданското общество е от съществено значение, и да вземе надлежно предвид приоритетите, изразени от жертвите по отношение на истината, справедливостта, обезщетенията и гаранциите за недопускане на повторни нарушения;

2. приветства напредъка, постигнат от Колумбия в области като програмите за развитие на селските райони, защитата на правата на жертвите, решаването на проблема с незаконните наркотици, реституцията на земя и реинтеграцията на бивши бойци; подчертава колко е важно мирният процес да бъде придружен от решителни усилия за борба с неравенството и бедността, включително чрез намиране на справедливи решения за хората и общностите, принудени да напуснат земите си; признава работата на териториалните съвети за мир, помирение и съвместно съществуване;

3. подчертава основната и историческа роля на плановете за развитие с териториален подход (PDET), формулирани от общностите в 170-те общини, които са най-силно засегнати от изоставяне, бедност и насилие, с инвестиции в размер на приблизително 1,4 милиарда щатски долара за 1 250 изпълнени строителни проекта и 151 строителни проекта в процес на изпълнение; подчертава, че участието на частния сектор се откроява в програмата „Works for Taxes“ („Работа за данъци“) със 100 проекта за инвестиции в размер на приблизително 200 милиона щатски долара;

4. приветства всички действия, които вече са предприети от Специалната юрисдикция за постигане на мир с цел създаване на бъдеще, в основата на което е изграждането на мира и липсата на безнаказаност, и призовава Специалната юрисдикция да продължи да полага значителни усилия, въпреки многобройните предизвикателства; призовава колумбийските органи да запазят автономността и независимостта на Цялостната система за истина, справедливост, обезщетяване и недопускане на повторни нарушения и да я защитават като съществен принос за постигането на устойчив и траен мир;

5. осъжда масовите и единичните убийства на защитници на правата на човека, бивши бойци на ФАРК, социални лидери и лидери на коренното население, както и насилието срещу тях; подчертава, че справянето с продължаващото насилие срещу тях е едно от основните предизвикателства в Колумбия; призовава за бързи и задълбочени разследвания и подвеждане под отговорност на виновните лица;

6. подчертава необходимостта от предприемане на спешни мерки за повишаване на тяхната защита и поради това призовава за по-интегрирано държавно присъствие в териториите и за приемане, от страна на Националната комисия за гаранции за сигурност, на публична политика за разформироване на престъпните организации; с оглед на това приветства стратегическия план за сигурност и защита за реинтеграция на лицата;

7. признава усилията, които полагат колумбийските институции, за да постигнат напредък в гарантирането на пълното и постоянно спазване на правата на човека; припомня на правителството на Колумбия, че е задължено да гарантира безопасността на своите граждани;

8. изразява загриженост, че въпреки задължението им да предоставят информация относно маршрутите за трафик на наркотици и източниците на финансиране, които подкрепят престъпните групировки, атакуващи защитници, лидери и бивши бойци, до момента бившите партизани не са я предоставили; отбелязва също така загрижеността си, че крайният срок, определен за доставката на активите на бившата ФАРК за обезщетяване на жертвите, изтече на 31 декември 2020 г., и че са доставени само 4% от договорената сума (12,2 милиона щатски долара от 286 милиона щатски долара, договорени през 2017 г.); подчертава, че отвъд търговската стойност, която представляват стоките, тяхната доставка е основна стъпка към помирение;

9. насърчава правителството да приеме всички необходими мерки в настоящия икономически контекст, за да насърчи структурни промени, които биха спомогнали за подобряване на цялостната ситуация и за максимално увеличаване на потенциала на мирните споразумения за положителна промяна на положението с правата на човека в Колумбия; призовава гражданските организации да сътрудничат за възстановяването на съжителството в условията на помирение в Колумбия;

10. отново заявява, че насилието не е законен метод на политическа борба, и призовава всички, които са имали това убеждение, да възприемат демокрацията с всички нейни последици и изисквания, в това число, на първо място, с окончателното слагане на оръжията, и да защитават своите идеи и стремежи, като спазват демократичните стандарти и принципите на правовата държава; в този смисъл призовава Армията за национално освобождение (АНО) и дисидентските групи на ФАРК да сложат край на конфликтите и насилието в Колумбия и да се ангажират твърдо и решително, без по-нататъшно забавяне, с мира в Колумбия;

11. приветства удължаването до 2031 г. на срока на действие на Закона за жертвите и увеличаването на неговия бюджет в полза на 9 057 052 човека, регистрирани в Единния регистър на жертвите; подчертава издадените 6 203 присъди за реституция в полза на 74 137 човека, предвиждащи реституция на 390 388 хектара земя на засегнатите лица;

12. подчертава напредъка, постигнат по отношение на разчистването на 129 общини от противопехотни мини и удължаването на крайния срок за тяхното премахване до 2025 г.;

13. признава и приветства предприетата от Колумбия забележителна и безпрецедентна стъпка за предоставяне на защитен статут на приблизително 1 800 000 мигранти от Венесуела, пребиваващи в страната, което ще допринесе за намаляване на човешкото страдание за мигрантите от Венесуела в Колумбия, като същевременно се предоставят възможности за по-добро подпомагане, включително ваксинация срещу COVID-19, закрила и социална интеграция;

14. изразява надежда, че инициативата на ЕС за принос към регионалните усилия за справяне с миграционната криза ще проправи пътя за по-силна подкрепа в съответствие с изключителната солидарност на Колумбия и призовава другите членове на международната общност да се обединят, за да подкрепят Колумбия в този процес;

15. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, ротационното председателство на Съвета на ЕС, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея и правителството и конгреса на Колумбия.

 

 

Последно осъвременяване: 28 април 2021 г.
Правна информация - Политика за поверителност