Предложение за резолюция - B9-0231/2021Предложение за резолюция
B9-0231/2021

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно петата годишнина от мирното споразумение в Колумбия

  26.4.2021 - (2021/2643(RSP))

  за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
  съгласно член 132, параграф 2 от Правилника за дейността

  Хави Лопес, Марек Белка
  от името на групата S&D

  Вж. също предложението за обща резолюция RC-B9-0227/2021

  Процедура : 2021/2643(RSP)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  B9-0231/2021
  Внесени текстове :
  B9-0231/2021
  Гласувания :
  Приети текстове :

  B9‑0231/2021

  Резолюция на Европейския парламент относно петата годишнина от мирното споразумение в Колумбия

  (2021/2643(RSP))

  Европейският парламент,

   като взе предвид Окончателното споразумение за прекратяване на въоръжения конфликт и изграждане на стабилен и траен мир между Революционните въоръжени сили на Колумбия – Народна армия (FARC-EP) и Националното правителство на Колумбия от 24 ноември 2016 г. (Мирното споразумение),

   като взе предвид своите резолюции относно мирния процес и положението с правата на човека в Колумбия, и по-специално последната си резолюция от 20 януари 2016 г. в подкрепа на мирния процес в Колумбия[1],

   като взе предвид специалните отношения между ЕС и Колумбия, и по-специално Споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга страна, подписано в Брюксел на 26 юни 2012 г.[2], както и Споразумението между Европейския съюз и Република Колумбия за премахване на визите за краткосрочно пребиваване, подписано на 2 декември 2015 г.[3],

   като взе предвид създаването на Специалната юрисдикция за мир (Jurisdicción Especial para la Paz – JEP), която осигурява правосъдие за жертвите на насилие, масови жестокости и нарушения на правата на човека и е основен елемент на мирния процес,

   като взе предвид съвместното изявление от 9 февруари 2021 г. на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Жозеп Борел и члена на Комисията Янеш Ленарчич относно решението на Колумбия да предостави статут на временна закрила за венесуелските мигранти,

   като взе предвид доклада на върховния комисар по правата на човека на ООН (ВКПЧООН) относно положението с правата на човека в Колумбия,

   като взе предвид съобщението на системата на ООН в Колумбия от 26 април 2021 г., с което се отхвърлят и осъждат неотдавнашните актове на насилие срещу общности, защитници, лидери и бивши бойци,

   като взе предвид изявлението на говорителя относно насилието над защитниците на правата на човека от 26 февруари 2021 г.,

   като взе предвид член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

  А. като има предвид, че споразумението между правителството на Колумбия и FARC-EP представлява значителна стъпка при изграждането на стабилен и траен мир в страната;

  Б. като има предвид, че FARC-EP спазва споразумението за оставяне на оръжията си и се преобразува в политическа партия, наречена  „Comunes“, която възнамерява да участва пълноценно в демократичния процес;

  В. като има предвид, че Колумбия беше подложена на ожесточен конфликт в ръцете на различни паравоенни и партизански групи в продължение на 53 години, с 9 милиона жертви, над 240 000 от които бяха убити, 100 000 от които – изчезнали, а 7,7 милиона от които – разселени; като има предвид, че Колумбия все още страда от широко разпространено насилие, насилствени изчезвания, отвличания и убийства на активисти и защитници на правата на човека;

  Г. като има предвид, че през септември 2020 г. мисията на ООН за проверка в Колумбия удостовери, че всички депа за оръжия и взривни вещества са били предадени, като ООН неутрализира оръжията, а колумбийското правителство унищожава взривните вещества; като има предвид, че бивши партизани бойци също напредват в процеса си на повторно интегриране в гражданския живот, и като има предвид, че правната и конституционна система в Колумбия приема точни реформи, за да гарантира изпълнението на ангажиментите по споразумението и изграждането въз основа на тях на бъдещето на страната;

  Д. като има предвид, че ООН докладва, че са необходими повече усилия за прилагане на Мирното споразумение, тъй като в някои селски райони все още има високи равнища на насилие, като са убивани защитници на правата на човека и социални лидери, лидери на коренното население и афро-колумбийски лидери, бивши бойци биват повторно включвани в бунтовнически групи и е налице значително влошаване на правата на човека;

  Е. като има предвид, че през 2017 г. колумбийското правителство започна официални мирни преговори с Армията за национално освобождение (ELN), последната активна партизанска организация, действаща в Колумбия след Мирното споразумение от 2016 г., но като има предвид, че през януари 2019 г. малко след като ELN взриви кола бомба в полицейска академия в Богота, при което загинаха 22 души, правителството на президента Иван Дуке приключи мирните преговори;

  Ж. като има предвид, че колумбийското правителство заяви, че няма да участва в мирни преговори, докато ELN спре да извършва отвличания, освободи заложниците и прекрати нападенията срещу инфраструктурата; като има предвид, че правителството поиска групата да обяви едностранно прекратяване на огъня, включително спиране на отвличанията и нападенията срещу петролната и газовата промишленост, и нейните бойци да се групират под международно наблюдение като предварително условие за провеждането на мирни преговори;

  З. като има предвид, че ELN изрази готовността си да прекрати враждебните действия в рамките на подкрепяния от ООН мораториум върху борбите, така че хуманитарните организации и органите за обществено здравеопазване да могат по-добре да се справят с новата пандемия от коронавирус;

  И. като има предвид, че през 2020 г. 53% от убитите по света защитници на правата на човека са били в Колумбия: като има предвид, че Върховният комисар на ООН по правата на човека регистрира убийствата на 133 защитници на правата на човека и 795 заплахи и нападения срещу защитници на правата на човека;  като има предвид, че мисията на ООН за проверка в Колумбия документира убийствата на 73 бивши членове на FARC-EP, което прави общо 248 от подписването на Мирното споразумение през ноември 2016 г.;

  Й. като има предвид, че през 2020 г. Колумбия е страната, в която са убити най-голям брой защитници на околната среда, с 64 регистрирани убийства;

  К. като има предвид, че настоящото равнище на изпълнение на Мирното споразумение засилва съществуващите политически и социални разделения в страната; като има предвид, че около 30 % от разпоредбите на Мирното споразумение са изцяло изпълнени и около 20 % все още не са започнали да се прилагат; като има предвид, че междувременно продължават да съществуват огромни предизвикателства при защитата на правата на човека;

  Л. като има предвид, че ЕС и Колумбия поддържат от 2013 г. насам рамка за тясно политическо, икономическо и търговско сътрудничество, създадена по силата на Меморандума за разбирателство от ноември 2009 г. и Споразумението за търговия между Колумбия и Перу, от една страна, и ЕС и неговите държави членки, от друга страна, чиято крайна цел е не само подобряване на икономическите отношения между страните по споразумението, но също така укрепване на мира, демокрацията, зачитането на правата на човека, устойчивото развитие и благосъстоянието на гражданите;

  М. като има предвид, че в рамките на няколко години след влизането си в сила JEP на Колумбия започна да предприема действия за предотвратяване на безнаказаността за сериозните нарушения и злоупотреби с правата на човека, извършени по време на въоръжения конфликт, и да гарантира, че жертвите получават обезщетения и компенсации за тези нарушения; като има предвид, че в същото време тя е постигнала напредък в установяването на постоянен и безпрепятствен диалог с местните органи;  като има предвид, че тези процеси са още по-значими, като се има предвид, че JEP функционира в силно поляризирана атмосфера;

  1. отчита политическите усилия, реализма и постоянството, проявени както от правителството на Колумбия, водено от бившия президент Хуан Мануел Сантос, така и от FARC-EP, за сближаване на техните противоположни позиции и за постепенно създаване на пространство за ангажираност, което позволи да се отбележи напредък в усилията за постигане на стабилен и траен мир и съответно да се достигне до безпрецедентно споразумение, което поставя жертвите над всички други съображения и чиито приоритети са истината, справедливостта, обезщетяването за понесените щети и недопускането на повторни нарушения; освен това признава важната роля на сдруженията на жертвите, неправителствените организации и гражданското общество за постигането на тези споразумения;

  2. подчертава, че Колумбийското мирно споразумение често се цитира като модел в целия свят поради решимостта му да се справи с проблемите, довели до конфликта, и да се съсредоточи основно върху правата и достойнството на жертвите; припомня, че всички части на такова сложно и новаторско споразумение трябва да бъдат приложени, тъй като те са обвързани при преодоляването на първопричините за конфликта;

  3. подчертава, че Колумбия е близък съюзник на Европейския съюз в Латинска Америка и че е необходимо да се укрепи двустранното партньорство и да се насърчи засиленото многостранно сътрудничество в области от взаимен интерес;

  4. отбелязва напредъка, постигнат в области като програмите за развитие на селските райони и повторната интеграция на бивши бойци;

  5. приветства решението на Колумбия да предложи статут на временна закрила на венесуелски мигранти; подчертава, че тази забележителна стъпка следва да допринесе за намаляване на страданието на венесуелските мигранти в Колумбия, като същевременно се предоставят възможности за по-добра помощ, включително ваксинация срещу COVID-19, закрила и трайни решения;

  6. приветства всички действия, които вече са предприети от JEP с цел създаване на бъдеще, в основата на което е изграждането на мира, и призовава JEP да продължи значителните си усилия, въпреки многобройните предизвикателства;

  7. изразява загриженост във връзка със забавянето на прилагането на законодателството и на приемането на вече договорени промени в съдебната система, включително Мирното споразумение и Специалната юрисдикция за мир;

  8. отхвърля и категорично осъжда насилието, упражнявано срещу общности, защитници на правата на човека, социални и общностни лидери и бивши бойци на FARC-EP – ситуация, която се влоши през последните седмици;

  9. призовава ELN да сложи край на конфликтите и злоупотребите и да се ангажира твърдо, решително и без по-нататъшно забавяне с мира в Колумбия; настоятелно призовава ELN да започне съпътстващи преговори с колумбийското правителство и да се организира по същия начин като FARC-EP;

  10. приветства препоръката на ООН за насърчаване на структурни промени, които спомагат за подобряване на изпълнението на Мирното споразумение и на положението с правата на човека;

  11. приветства препоръките, които призовават за по-силно интегрирано държавно присъствие на териториите, за приемане от Националната комисия за гаранции за сигурност на обществена политика за разбиване на престъпни организации и за защита на работата на Всеобхватната система за истина, справедливост, обезщетяване и недопускане на повторение (SIVJRNR);

  12. потвърждава отново волята си да предостави помощ в подкрепа на изпълнението на Мирното споразумение, което трябва да бъде съчетано с усилия за борба с неравенството и бедността; счита, че следва да се предостави специална подкрепа за групи, засегнати непропорционално от конфликта, като например колумбийците от африкански произход и коренното население;

  13. изразява загриженост относно въздействието на пандемията от COVID-19, която оказа пряко отрицателно въздействие върху правата на човека, отпуснатия бюджет за изпълнението на Мирното споразумение и изпълнението на програмите и графиците;

  14. отбелязва, че конфликтът ескалира в селските райони на страната, където насилието се е увеличило, и че престъпни и недържавни въоръжени групировки са упражнили териториален и социален контрол, което е имало опустошителни последици за дребномащабното селско стопанство, както и за коренните и крайградските общности; отбелязва, че са докладвани няколко случая на принудително разселване, насилствено набиране на бойци, сексуално насилие срещу деца и жени, масови убийства, изтезания и други жестокости;

  15. с особена загриженост разглежда проблемите в департамента Каука, където влошаването на положението с правата на човека и сигурността е очевидно, с принудително разселване и нападения срещу етнически общности и органи, както и въздействието върху публичните органи;

  16. отбелязва, че тези прояви на насилие, които оказват сериозно въздействие върху живота на отделни лица и общности, се случват на територии, където има незаконни въоръжени групировки и престъпни организации, където има незаконни икономики, където непълнолетни се набират от бунтовнически групи и където има ограничено държавно присъствие;

  17. припомня, че е изключително важно да се гарантира, че държавните институции присъстват в пълна степен на териториите, включително правните субекти, които отговарят за насърчаването и защитата на правата на човека;

  18. потвърждава своята солидарност с всички жертви и намерението си да продължи да подпомага общностите, етническите органи и държавните структури в справянето с тези общи проблеми, преодоляването на конфликта и постигането на напредък в укрепването на мира;

  19. признава значението на правото на мирни демонстрации и социален протест като начин да се гарантира изграждането на демократично и приобщаващо общество; призовава за прилагането на протоколите за социален протест и други механизми в съответствие с международните стандарти, за да се защити това право;

  20. изразява пълната си подкрепа за SIVJRNR;

  21. призовава ЕС и неговите държави членки да осигурят международно наблюдение на изпълнението на Мирното споразумение и призовава за подновяване на мандата на специалния пратеник за мир в Колумбия;

  22. изразява загриженост относно репресиите срещу основните права и срещу защитници на правата на човека, адвокати, протестиращи, журналисти, блогъри, профсъюзни дейци, студенти, деца, активисти за правата на жените, ЛГБТИ лица, организации на гражданското общество, политически опоненти и малцинства; призовава колумбийското правителство да покаже, че е постигнат напредък в разследванията на нападения срещу защитници на правата на човека, социални лидери и бивши бойци;

  23. призовава колумбийското правителство да постигне напредък в прилагането на всички аспекти на Мирното споразумение, включително политиките за всеобхватна реформа на селските райони и за заместване на незаконните култури, да демонстрира напредък в разбиването на неопаравоенните групировки и да гарантира собствената си финансова жизнеспособност, като по този начин демонстрира политически ангажимент за мир и избягва отрицателните изказвания; също така настоятелно призовава колумбийското правителство да подкрепи усилията на SIVJRNR, като гарантира, че жертвите остават в центъра на вниманието;

  24. насърчава колумбийските органи да предприемат мерки за предотвратяване на нови масови убийства, включително чрез изпълнение на програмите за развитие на Мирното споразумение, като например плановете за насочено върху териториите развитие (PDET) и Националната програма за заместване на незаконно използвани култури (PNIS), което следва да даде приоритет на присъствието на държавни граждански институции, вместо да увеличава милитаризацията в регионите;

  25. насърчава колумбийската държава да гарантира защитата и безопасността на всички социални и политически лидери, социални активисти и защитници на околната среда и селските общности;

  26. потвърждава призива на генералния секретар на ООН Антониу Гутериш за незабавно прекратяване на военните действия, за да се даде възможност за напредък в усилията за възстановяване от COVID-19 в страната; настоятелно призовава колумбийските органи да засилят мерките за ефективна защита на живота и правата на всички хора на териториите, засегнати от конфликта и насилието;

  27. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, ротационното председателство на Съвета, заместник-председателя на Комисията/върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея и правителството и конгреса на Колумбия.

   

  Последно осъвременяване: 28 април 2021 г.
  Правна информация - Политика за поверителност