Forslag til beslutning - B9-0231/2021Forslag til beslutning
B9-0231/2021

  FORSLAG TIL BESLUTNING om 5-året for fredsaftalen i Colombia

  26.4.2021 - (2021/2643(RSP))

  på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
  jf. forretningsordenens artikel 132, stk. 2

  Javi López, Marek Belka
  for S&D-Gruppen

  Se også det fælles beslutningsforslag RC-B9-0227/2021

  Procedure : 2021/2643(RSP)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  B9-0231/2021
  Indgivne tekster :
  B9-0231/2021
  Afstemninger :
  Vedtagne tekster :

  B9‑0231/2021

  Europa-Parlamentets beslutning om 5-året for fredsaftalen i Colombia

  (2021/2643(RSP))

  Europa-Parlamentet,

   der henviser til den endelige aftale af 24. november 2016 om at afslutte den væbnede konflikt og opbygge en stabil og varig fred mellem Colombias Revolutionære Væbnede Styrker – Folkets Hær (FARC-EP) og Colombias nationale regering (fredsaftalen),

   der henviser til sine beslutninger om fredsprocessen og menneskerettighedssituationen i Colombia, navnlig sin seneste beslutning af 20. januar 2016 om støtte til fredsprocessen i Columbia[1],

   der henviser til de særlige bånd, der knytter EU og Colombia sammen, navnlig handelsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Colombia og Peru på den anden side,  som blev undertegnet i Bruxelles den 26. juni 2012[2], samt aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Colombia om visumfritagelse for kortvarige ophold, der blev undertegnet den 2. december 2015[3];

   der henviser til oprettelsen af den særlige domsmyndighed for fred (Jurisdicción Especial para la Paz – JEP), som giver retfærdighed til ofre for vold, masseovergreb og menneskerettighedskrænkelser og er et grundlæggende element i fredsprocessen,

   der henviser til den fælles erklæring af 9. februar 2021 fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik Josep Borrell og kommissær Janez Lenarčič om Colombias beslutning om at give venezuelanske migranter midlertidig beskyttelsesstatus,

   der henviser til beretningen af 10. februar 2021 fra FN's højkommissær for menneskerettigheder (UNHCHR) om menneskerettighedssituationen i Colombia;

   der henviser til meddelelsen fra FN-systemet i Colombia af 26. april 2021 om afvisning og fordømmelse af de seneste voldshandlinger mod lokalsamfund, menneskerettighedsforkæmpere, ledere og tidligere kombattanter,

   der henviser til talsmandens erklæring af 26. februar 2021 om vold mod menneskerettighedsforkæmpere,

   der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2,

  A. der henviser til, at aftalen mellem Colombias regering og FARC-EP udgør et vigtigt skridt i opbygningen af en stabil og varig fred i landet;

  B. der henviser til, at FARC-EP overholder aftalen om at nedlægge deres våben og har omdannet sig til et politisk parti ved navn Comunes, som agter at deltage fuldt ud i den demokratiske proces;

  C. der henviser til, at Colombia i 53 år led under en voldelig konflikt forårsaget af forskellige paramilitære grupper og guerillagrupper med 9 millioner ofre, hvoraf over 240 000 blev dræbt, 100 000 forsvandt, og 7,7 millioner blev fordrevet; der henviser til, at Colombia stadig lider under udbredt vold, tvungne forsvindinger, bortførelser og drab på aktivister og menneskerettighedsforkæmpere;

  D. der henviser til, at FN's kontrolmission i Colombia i september 2020 certificerede, at alle våben- og sprængstoflagre var blevet overdraget, og at FN deaktiverede våbnene, og den colombianske regering destruerede sprængstofferne; der henviser til, at tidligere guerillakrigere også gør fremskridt i processen for at blive reintegreret i det civile liv, og at rets- og forfatningssystemet i Colombia er i gang med at vedtage præcise reformer for at sikre, at forpligtelserne i aftalen bliver gennemført, og at landets fremtid kan baseres på dem;

  E. der henviser til, at FN har rapporteret, at der er behov for en større indsats for at gennemføre fredsaftalen, da der stadig er udbredt vold i nogle landdistrikter, hvor menneskerettighedsforkæmpere og sociale ledere og ledere fra oprindelige og afrocolombianske samfund bliver dræbt, og tidligere kombattanter bliver genintegreret i oprørsgrupper, og hvor menneskerettighederne er blevet forringet betydeligt;

  F. der henviser til, at den colombianske regering i 2017 indledte formelle fredsforhandlinger med Den Nationale Befrielseshær (ELN), den sidste aktive guerillaorganisation, der opererede i Colombia efter fredsaftalen fra 2016, men at præsident Iván Duques regering i januar 2019 afsluttede fredsforhandlingerne kort tid efter, at ELN sprængte en bilbombe på en politiskole i Bogotá, der dræbte 22 mennesker;

  G. der henviser til, at den colombianske regering har meddelt, at den ikke vil føre fredsforhandlinger, før ELN stopper med at foretage bortførelser, frigiver gidsler og indstiller angrebene på infrastruktur; der henviser til, at regeringen har krævet, at gruppen erklærer en ensidig våbenhvile, herunder en suspension af bortførelserne og angrebene mod olie- og gasindustrien, og at dens kombattanter samles under international observation, som en forudsætning for fredsforhandlinger;

  H. der henviser til, at ELN har tilkendegivet, at den er villig til at indstille fjendtlighederne under et FN-støttet moratorium for kamphandlinger, så de humanitære organisationer og de offentlige sundhedsmyndigheder bedre kan tackle covid-19-pandemien;

  I. der henviser til, at 53 % af de drab på menneskerettighedsforkæmpere, der skete i 2020 på verdensplan, fandt sted i Colombia; der henviser til, at UNHCHR har registreret drab på 133 menneskerettighedsforkæmpere og 795 trusler mod og angreb på menneskerettighedsforkæmpere; der henviser til, at FN's kontrolmission i Colombia har dokumenteret drabene på 73 tidligere medlemmer af FARC-EP, hvilket bringer det samlede antal op på 248 siden undertegnelsen af fredsaftalen i november 2016;

  J. der henviser til, at Colombia i 2020 var det land, hvor der blev dræbt flest miljøforkæmpere, med 64 registrerede drab;

  K. der henviser til, at det nuværende niveau for gennemførelsen af fredsaftalen forstærker den eksisterende politiske og sociale splittelse i landet; der henviser til, at omkring 30 % af bestemmelserne i fredsaftalen er blevet gennemført fuldt ud, og at omkring 20 % endnu ikke er begyndt at blive gennemført; der henviser til, at der i mellemtiden stadig er enorme udfordringer med hensyn til at beskytte menneskerettighederne;

  L. der henviser til, at EU og Colombia har et tæt politisk, økonomisk og handelsmæssigt samarbejde, som blev etableret med aftalememorandummet fra november 2009 og med handelsaftalen mellem Colombia og Peru på den ene side og EU og dets medlemsstater på den anden side, hvis endelige mål ikke alene er at styrke de økonomiske og handelsmæssige forbindelser mellem parterne, men også at styrke fred, demokrati, respekt for menneskerettighederne, en bæredygtig udvikling og borgernes velfærd;

  M. der henviser til, at Colombias særlige domsmyndighed for fred inden for få år efter, at den trådte i kraft, begyndte at tage skridt til at forhindre straffrihed for de alvorlige menneskerettighedskrænkelser og overgreb, der blev begået under den væbnede konflikt, og sikre, at ofrene får oprejsning og erstatning for disse krænkelser; der henviser til, at den samtidig har gjort fremskridt hen imod etablering af en permanent og gnidningsfri dialog med de oprindelige folks myndigheder; der henviser til, at disse processer er endnu vigtigere i betragtning af, at den særlige domsmyndighed for fred har fungeret i en stærkt polariseret atmosfære;

  1. anerkender den politiske indsats, den realistiske tilgang og den vedholdenhed, hvormed både Colombias regering under ledelse af den tidligere præsident Juan Manuel Santos og FARC-EP har søgt at bringe deres modstridende holdninger tættere på hinanden og gradvist skabe et rum for kompromiser, som har gjort det muligt for dem at komme videre i deres bestræbelser på at opnå en stabil og varig fred, og således fremme en historisk enestående aftale, der stiller ofrene i centrum og lægger vægt på sand retfærdighed uden straffrihed, virkelig erstatning for lidte tab og en sikring af, at historien ikke gentager sig; anerkender endvidere den vigtige rolle, som sammenslutninger af ofre, ikkestatslige organisationer og civilsamfundet spiller med hensyn til at sikre disse aftaler;

  2. fremhæver, at den colombianske fredsaftale ofte nævnes som en model rundt om i verden, fordi man er fast besluttet på at adressere de problemer, der forårsagede konflikten, og på grund af aftalens centrale fokus på ofrenes rettigheder og værdighed; minder om, at alle dele af en så kompleks, innovativ aftale skal gennemføres, da de er uløseligt forbundet med hinanden i håndteringen af de grundlæggende årsager til konflikten;

  3. understreger, at Colombia er en tæt allieret for Den Europæiske Union i Latinamerika, og at der er behov for at styrke det bilaterale partnerskab og fremme et stærkere multilateralt samarbejde på områder af fælles interesse;

  4. noterer sig de fremskridt, der er gjort på områder som programmer for udvikling af landdistrikter og reintegration af tidligere kombattanter;

  5. glæder sig over Colombias beslutning om at give venezuelanske migranter midlertidig beskyttelsesstatus; understreger, at dette bemærkelsesværdige skridt bør bidrage til at mindske lidelserne for venezuelanske migranter i Colombia og samtidig skabe muligheder for bedre bistand, herunder vaccination mod covid-19, beskyttelse og varige løsninger;

  6. glæder sig over alle de foranstaltninger, som den særlige domsmyndighed for fred allerede har truffet for at skabe en fremtid med fredsopbygning i centrum, og opfordrer den særlige domsmyndighed for fred til at fortsætte sine betydelige bestræbelser på trods af de mange udfordringer;

  7. er bekymret over forsinkelserne i den lovgivningsmæssige gennemførelse og vedtagelsen af de ændringer af retsvæsenet, der allerede er vedtaget, herunder fredsaftalen og den særlige domsmyndighed for fred;

  8. afviser og fordømmer på det kraftigste den vold, der bliver udøvet mod lokalsamfund, menneskerettighedsforkæmpere, sociale ledere og samfundsledere og tidligere kombattanter fra FARC-EP, en situation, der er blevet forværret i de seneste uger;

  9. opfordrer ELN til at sætte en stopper for konflikterne og krænkelserne og til konsekvent, beslutsomt og uden yderligere forsinkelse at forpligte sig til fred i Colombia; opfordrer indtrængende ELN til at indlede samtidige forhandlinger med den colombianske regering og til at blive organiseret efter samme retningslinjer som FARC-EP;

  10. glæder sig over FN's henstilling om at fremme strukturelle ændringer, der kan bidrage til at forbedre gennemførelsen af fredsaftalen og menneskerettighedssituationen;

  11. værdsætter de henstillinger, der opfordrer til en stærkere integreret statslig tilstedeværelse i territorierne, til, at den nationale kommission for sikkerhedsgarantier vedtager en offentlig politik til at optrevle kriminelle organisationer, og til beskyttelse af arbejdet i det samlede system for sandhed, retfærdighed, erstatning og ikkegentagelse;

  12. bekræfter sin vilje til at yde bistand til støtte for gennemførelsen af fredsaftalen, hvilket skal kombineres med bestræbelser på at bekæmpe ulighed og fattigdom; mener, at der bør gives en særlig støtte til grupper, der har lidt uforholdsmæssig meget under konflikten, såsom de afrocolombianske og oprindelige samfund;

  13. er bekymret over virkningerne af covid-19-pandemien, som har haft direkte negative konsekvenser for menneskerettighederne, det budget, der er afsat til gennemførelsen af fredsaftalen, og gennemførelsen af dagsordener og tidsplaner;

  14. bemærker, at konflikten er eskaleret i landdistrikter i landet, hvor volden er steget kraftigt, og hvor kriminelle og ikkestatslige væbnede grupper har opnået territorial og social kontrol, hvilket har ødelæggende konsekvenser for mindre landbrug og oprindelige folk og mennesker af afrikansk afstamning; bemærker, at der er rapporteret om adskillige tilfælde af tvangsfordrivelse, tvangsrekruttering, seksuel vold mod børn og kvinder, massakrer, tortur og andre grusomheder;

  15. ser med særlig bekymring på problemerne i Cauca-provinsen, hvor forværringen af menneskerettigheds- og sikkerhedssituationen er åbenlys, med tvangsfordrivelser og angreb på etniske samfund og myndigheder, samt konsekvenserne for de offentlige myndigheder;

  16. bemærker, at disse voldelige begivenheder, som har alvorlige konsekvenser for enkeltpersoners og lokalsamfunds liv, finder sted i territorier, hvor der er ulovlige væbnede grupper og kriminelle organisationer, hvor der er ulovlige økonomier, hvor mindreårige bliver rekrutteret af oprørsgrupper, og hvor der er en begrænset statslig tilstedeværelse;

  17. minder om, at det er yderst vigtigt at sikre, at de statslige institutioner er fuldt til stede i territorierne, herunder de retlige enheder, der er ansvarlige for fremme og beskyttelse af menneskerettighederne;

  18. bekræfter sin solidaritet med alle ofrene og sin hensigt om fortsat at bistå lokalsamfund, etniske myndigheder og statslige enheder med at håndtere disse fælles problemer, overvinde konflikten og fremme konsolideringen af freden;

  19. anerkender vigtigheden af retten til fredelig demonstration og sociale protester som et middel til at sikre opbygningen af et demokratisk og inklusivt samfund; opfordrer til gennemførelse af protokollerne for sociale protester og andre mekanismer i overensstemmelse med internationale standarder for at beskytte denne ret;

  20. udtrykker sin fulde støtte til det samlede system for sandhed, retfærdighed, erstatning og ikkegentagelse;

  21. opfordrer EU og dets medlemsstater til at sikre international overvågning af gennemførelsen af fredsaftalen og opfordrer til, at mandatet for den særlige udsending for fred i Colombia fornyes;

  22. er bekymret over undertrykkelsen af de grundlæggende rettigheder og af menneskerettighedsforkæmpere, advokater, demonstranter, journalister, bloggere, fagforeningsfolk, studerende, børn, kvinderettighedsaktivister, LGBTI-personer, civilsamfundsorganisationer, politiske modstandere og mindretal; opfordrer den colombianske regering til at vise, at der er gjort fremskridt i efterforskningen af angreb på menneskerettighedsforkæmpere, sociale ledere og tidligere kombattanter;

  23. opfordrer den colombianske regering til at gøre fremskridt med hensyn til at gennemføre alle aspekter af fredsaftalen, herunder politikkerne for omfattende reformer af landdistrikterne og erstatning af ulovlige afgrøder, til at demonstrere fremskridt med at optrevle neoparamilitære grupper og til at sikre sin egen finansielle levedygtighed og dermed vise et politisk engagement i fred og undgå negative taler; opfordrer også indtrængende den colombianske regering til at støtte den indsats, der gøres af det samlede system for sandhed, retfærdighed, erstatning og ikkegentagelse, og sikre, at det bliver ved med at fokusere på ofrene;

  24. opfordrer de colombianske myndigheder til at træffe foranstaltninger til at forhindre nye massakrer, herunder ved at gennemføre udviklingsprogrammerne under fredsaftalen, såsom udviklingsplaner med territoriel fokus og det nationale program for erstatning af ulovligt udnyttede afgrøder, som bør prioritere tilstedeværelsen af statslige civile institutioner i stedet for at øge militariseringen i regionerne;

  25. opfordrer indtrængende den colombianske stat til at garantere beskyttelse og sikkerhed for alle sociale og politiske ledere, sociale aktivister og forkæmpere for miljøet og landdistrikterne;

  26. gentager opfordringen fra FN's generalsekretær, António Guterres, om øjeblikkelig indstilling af fjendtlighederne for at gøre det muligt at gøre fremskridt med covid-19-genopretningsindsatsen i landet; opfordrer indtrængende de colombianske myndigheder til at styrke foranstaltningerne til effektivt at beskytte liv og rettigheder for alle mennesker i de områder, der er berørt af konflikten og volden;

  27. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, det roterende rådsformandskab, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling samt til regeringen og kongressen i Colombia.

   

  Seneste opdatering: 28. april 2021
  Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik