Предложение за резолюция - B9-0233/2021Предложение за резолюция
B9-0233/2021

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно физическата и финансовата достъпност на тестовете за COVID-19

  27.4.2021 - (2021/2654(RSP))

  за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията
  съгласно член 132, параграф 2 от Правилника за дейността

  Анализа Тардино, Жан-Лен Лакапел
  от името на групата ID

  Процедура : 2021/2654(RSP)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  B9-0233/2021
  Внесени текстове :
  B9-0233/2021
  Гласувания :
  Приети текстове :

  B9‑0233/2021

  Резолюция на Европейския парламент относно физическата и финансовата достъпност на тестовете за COVID-19

  (2021/2654(RSP))

  Европейският парламент,

   като взе предвид Препоръка (ЕС) 2020/1475 на Съвета от 13 октомври 2020 г. относно координиран подход за ограничаване на свободното движение в отговор на пандемията от COVID-19[1],

   като взе предвид Препоръката на Съвета от 21 януари 2021 г. относно обща рамка за използването и валидирането на бързите тестове за антигени и за взаимното признаване на резултатите от тестове за COVID-19 в ЕС[2],

   като взе предвид предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно рамка за издаването, проверката и приемането на оперативно съвместими удостоверения за ваксинация, направен тест и преболедуване с цел улесняване на свободното движение по време на пандемията от COVID-19 (Цифрово зелено удостоверение) (COM(2021)0130),

   като взе предвид предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно рамка за издаването, проверката и приемането на оперативно съвместими удостоверения за ваксинация, направен тест и преболедуване на граждани на трети държави, законно престояващи или законно пребиваващи на територията на държавите членки по време на пандемията от COVID-19 (Цифрово зелено удостоверение) (COM(2021)0140),

   като взе предвид Съвместно становище 4/2021 на Европейския надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД) и Европейския комитет по защита на данните (ЕКЗД) от 31 март 2021 г. относно предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно рамка за издаването, проверката и приемането на оперативно съвместими удостоверения за ваксинация, направен тест и преболедуване с цел улесняване на свободното движение по време на пандемията от COVID-19 (Цифрово зелено удостоверение)[3],

   като взе предвид изявленията на Съвета и на Комисията от 28 април 2021 г. относно физическата и финансовата достъпност на тестовете за COVID-19,

   като взе предвид член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

  А. като има предвид, че по време на настоящата пандемия изискването за представяне на доказателство за отрицателен тест за COVID-19 се превърна в ключов елемент за упражняването на основни граждански свободи — и особено на правото на свободно движение в рамките на ЕС;

  Б. като има предвид, че гражданите с ниски доходи, и главно тези, които живеят в периферни и гранични региони, са непропорционално засегнати от трудния достъп до тестване и съответните разходи;

  В. като има предвид, че в съвместното си становище относно законодателното предложение за Цифрово зелено удостоверение ЕКЗД и ЕНОЗД изразиха позицията, че държавите членки следва да вземат предвид риска от дискриминация, който би могъл да възникне поради различните равнища на наличност и достъп до евтини тестове за физическите лица в ЕС;

  Г. като има предвид , че с оглед на недостатъците на съвместното възлагане на обществени поръчки на ЕС за ваксини срещу COVID-19 и забавянето на производството и доставката на ваксини, както и на произтичащото от това забавяне на кампанията за ваксиниране срещу COVID-19 в държавите членки, широкомащабното тестване ще продължи да бъде от решаващо значение за навременното откриване на заразени и за наблюдение на огнищата на зараза;

  1. насърчава държавите членки да увеличат производството на основни комплекти за тестове за COVID-19 и да осигурят достъп до безплатни тестове, като по този начин отчетат положението на гражданите с ниски и средни доходи и на гражданите, живеещи в гранични региони;

  2. настоятелно призовава Комисията и Съвета своевременно да включат в Препоръка 2021/C 24/01 на Съвета всички видове тестове, налични на вътрешния пазар, и по-специално изделията за самотестуване и бързите тестове на слюнчен материал;

  3. подчертава, че наличието на безплатни или достъпни тествания ще бъде ключов елемент за стимулиране на икономическото възстановяване в туристическия сектор;

  4. призовава Комисията да подкрепи националните органи при създаването на центрове за тестване с цел да се гарантира както финансова достъпност, така и физическа близост, по-специално до транспортни възли като летища и гари и в трансграничните райони;

  5. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията, на Съвета и на правителствата и парламентите на държавите членки.

  Последно осъвременяване: 27 април 2021 г.
  Правна информация - Политика за поверителност