Forslag til beslutning - B9-0233/2021Forslag til beslutning
B9-0233/2021

  FORSLAG TIL BESLUTNING om adgang til covid-testning til overkommelige priser

  27.4.2021 - (2021/2654(RSP))

  på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser
  jf. forretningsordenens artikel 132, stk. 2

  Annalisa Tardino, Jean‑Lin Lacapelle
  for ID-Gruppen

  Procedure : 2021/2654(RSP)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  B9-0233/2021
  Indgivne tekster :
  B9-0233/2021
  Afstemninger :
  Vedtagne tekster :

  B9‑0233/2021

  Europa-Parlamentets beslutning om adgang til covid-testning til overkommelige priser

  (2021/2654(RSP))

  Europa-Parlamentet,

   der henviser til Rådets henstilling (EU) 2020/1475 af 13. oktober 2020 om en koordineret tilgang til restriktioner for den frie bevægelighed som reaktion på covid-19-pandemien[1],

   der henviser til Rådets henstilling af 21. januar 2021 om en fælles ramme for anvendelse og validering af hurtige antigentest og gensidig anerkendelse af covid-19-testresultater i EU (2021/C 24/01)[2],

   der henviser til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en ramme for udstedelse, kontrol og godkendelse af interoperable certifikater for vaccination, test og restitution med henblik på at fremme den frie bevægelighed under covid-19-pandemien (digitalt grønt certifikat) (COM(2021)0130),

   der henviser til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en ramme for udstedelse, kontrol og godkendelse af interoperable certifikater for vaccination, test og restitution for så vidt angår tredjelandsstatsborgere, der lovligt bor eller opholder sig på medlemsstaternes område, under covid-19-pandemien (digitalt grønt certifikat) (COM(2021)0140),

   der henviser til fælles udtalelse 04/2021 fra Det Europæiske Databeskyttelsesråd og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse af 31. marts 2021 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en ramme for udstedelse, kontrol og godkendelse af interoperable certifikater for vaccination, test og restitution med henblik på at fremme den frie bevægelighed under covid-19-pandemien (digitalt grønt certifikat)[3],

   der henviser til Rådets og Kommissionens redegørelser af 28. april 2021 om adgang til covid-testning til overkommelige priser,

   der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2,

  A. der henviser til, at kravet om at kunne fremlægge bevis for en negativ covid-19-test er blevet et centralt element i udøvelsen af grundlæggende borgerlige rettigheder og navnlig retten til fri bevægelighed inden for EU under den nuværende pandemi;

  B. der henviser til, at borgere med lav indkomst, og navnlig dem, der bor i perifere regioner og grænseregioner, er blevet uforholdsmæssigt hårdt ramt af vanskelighederne med at få adgang til at blive testet og de dermed forbundne omkostninger;

  C. der henviser til, at Det Europæiske Databeskyttelsesråd og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse i deres fælles udtalelse om det lovgivningsmæssige forslag om et digitalt grønt certifikat tilkendegav, at medlemsstaterne bør tage højde for risikoen for forskelsbehandling som følge af forskelle i tilgængeligheden og adgangen til billige test for enkeltpersoner i EU;

  D. der henviser til, at omfattende testning – i betragtning af manglerne i EU's fælles offentlige indkøb af covid-19-vacciner samt forsinkelserne i produktionen og leveringen af vacciner og den deraf følgende langsomme udrulning af covid-19-vaccinationskampagnen i medlemsstaterne – fortsat vil være afgørende for rettidig påvisning af smitte og overvågning af udbrud;

  1. opfordrer medlemsstaterne til at øge produktionen af kritiske covid-19-testkit og sikre adgang til gratis testning, idet der tages særligt hensyn til situationen for borgere med lav indkomst og mellemindkomst samt for borgere, der bor i grænseregioner;

  2. opfordrer indtrængende Kommissionen og Rådet til i Rådets henstilling 2021/C 24/01 rettidigt at medtage alle former for test, der er tilgængelige på det indre marked, navnlig selvtest og hurtige spyttest;

  3. understreger, at tilgængeligheden af gratis eller økonomisk overkommelig testning vil være et nøgleelement for at kunne sætte gang i den økonomiske genopretning i turismesektoren;

  4. opfordrer Kommissionen til at støtte de nationale myndigheder i forbindelse med oprettelsen af testcentre med henblik på at sikre både prisoverkommelighed og fysisk nærhed, navnlig til transportknudepunkter såsom lufthavne og stationer samt til grænseområder;

  5. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen, Rådet og medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

   

  Seneste opdatering: 28. april 2021
  Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik