Resolutsiooni ettepanek - B9-0233/2021Resolutsiooni ettepanek
B9-0233/2021

  RESOLUTSIOONI ETTEPANEK koroonaviiruse testimise kättesaadavuse ja taskukohasuse kohta

  27.4.2021 - (2021/2654(RSP))

  nõukogu ja komisjoni avalduste alusel
  vastavalt kodukorra artikli 132 lõikele 2

  Annalisa Tardino, Jean-Lin Lacapelle
  fraktsiooni ID nimel

  Menetlus : 2021/2654(RSP)
  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  B9-0233/2021
  Esitatud tekstid :
  B9-0233/2021
  Hääletused :
  Vastuvõetud tekstid :

  B9-0233/2021

  Euroopa Parlamendi resolutsioon koroonaviiruse testimise kättesaadavuse ja taskukohasuse kohta

  (2021/2654(RSP))

  Euroopa Parlament,

   võttes arvesse nõukogu 13. oktoobri 2020. aasta soovitust (EL) 2020/1475, mis käsitleb koordineeritud lähenemisviisi vaba liikumise piiramisele COVID-19 pandeemiale reageerimisel[1],

   võttes arvesse nõukogu 21. jaanuari 2021. aasta soovitust COVID-19 antigeeni kiirtestide ELis kasutamise ja valideerimise ning testitulemuste vastastikuse tunnustamise ühise raamistiku kohta (2021/C 24/01)[2],

   võttes arvesse ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse koostalitlusvõimeliste vaktsineerimis-, testimis- ja tervenemistõendite väljastamise, kontrollimise ja aktsepteerimise raamistik, et hõlbustada vaba liikumist COVID-19 pandeemia ajal (roheline digitõend) (COM(2021)0130),

   võttes arvesse ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse koostalitlusvõimeliste vaktsineerimis-, testimis- ja tervenemistõendite väljastamise, kontrollimise ja aktsepteerimise raamistik kolmandate riikide kodanike jaoks, kes viibivad või elavad COVID-19 pandeemia ajal seaduslikult mõne liikmesriigi territooriumil (roheline digitõend) (COM(2021)0140),

   võttes arvesse Euroopa Andmekaitsenõukogu ja Euroopa Andmekaitseinspektori 31. märtsi 2021. aasta ühisarvamust 04/2021 ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse koostalitlusvõimeliste vaktsineerimis-, testimis- ja tervenemistõendite väljastamise, kontrollimise ja aktsepteerimise raamistik, et hõlbustada vaba liikumist COVID-19 pandeemia ajal (roheline digitõend)[3],

   võttes arvesse nõukogu ja komisjoni 28. aprilli 2021. aasta avaldusi koroonaviiruse testimise kättesaadavuse ja taskukohasuse kohta,

   võttes arvesse kodukorra artikli 132 lõiget 2,

  A. arvestades, et praeguse pandeemia ajal on negatiivse COVID-19 testitulemuse esitamise nõue muutunud väga oluliseks elemendiks põhiliste kodanikuvabaduste ja eelkõige ELi piires vaba liikumise õiguse kasutamiseks;

  B. arvestades, et testide raske kättesaadavus ja nende taskukohasus on ebaproportsionaalselt mõjutanud madala sissetulekuga kodanikke, eriti neid, kes elavad äärealadel ja piiriäärsetes piirkondades;

  C. arvestades, et oma ühises arvamuses rohelist digitõendit käsitleva seadusandliku ettepaneku kohta väljendasid Euroopa Andmekaitsenõukogu ja Euroopa Andmekaitseinspektor seisukohta, et liikmesriigid peaksid võtma arvesse diskrimineerimise ohtu, mis võib tuleneda ELi elanikele erinevast kättesaadavuse ja juurdepääsu tasemest odavale testimisele;

  D. arvestades, et ELi COVID-19 vaktsiinide ühishangetes esinevaid puudusi ning vaktsiinide tootmises ja tarnimises esinevaid viivitusi ning sellest tulenevalt COVID-19 vaktsineerimiskampaania aeglust liikmesriikides arvesse võttes on laiaulatuslik testimine nakkuste õigeaegseks avastamiseks ja haiguspuhangute jälgimiseks endiselt väga oluline;

  1. ergutab liikmesriike suurendama kriitilise tähtsusega COVID-19 testikomplektide tootmist ja tagama juurdepääsu tasuta testimisele, võttes seejuures eelkõige arvesse madalama ja keskmise sissetulekuga kodanike ning piiriäärsetes piirkondades elavate kodanike olukorda;

  2. nõuab tungivalt, et komisjon ja nõukogu lisaksid nõukogu soovitusse 2021/C 24/01 õigeaegselt kõik siseturul kättesaadavad testid, eelkõige enesetestid ja kiirsüljetestid;

  3. rõhutab, et tasuta ja taskukohaste testide kättesaadavus on väga oluline majanduse elavdamise käivitamiseks turismisektoris;

  4. palub komisjonil toetada liikmesriikide ametiasutusi testimispunktide loomisel, et tagada nii taskukohasus kui ka nende füüsiline lähedus, eelkõige transpordisõlmedele, nagu lennu- ja raudteejaamad, samuti piiriülestele aladele;

  5. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile ja nõukogule ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

  Viimane päevakajastamine: 28. aprill 2021
  Õigusteave - Privaatsuspoliitika