Rezolūcijas priekšlikums - B9-0233/2021Rezolūcijas priekšlikums
B9-0233/2021

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par Covid-19 testēšanas pieejamību un cenu pieņemamību

27.4.2021 - (2021/2654(RSP))

iesniegts, noslēdzot debates par Padomes un Komisijas paziņojumiem,
saskaņā ar Reglamenta 132. panta 2. punktu,

Annalisa Tardino, Jean-Lin Lacapelle
ID grupas vārdā

Procedūra : 2021/2654(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B9-0233/2021
Iesniegtie teksti :
B9-0233/2021
Pieņemtie teksti :

B9-0233/2021

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Covid-19 testēšanas pieejamību un cenu pieņemamību

(2021/2654(RSP))

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā Padomes 2020. gada 13. oktobra Ieteikumu (ES) 2020/1475 par koordinētu pieeju brīvas pārvietošanās ierobežošanai sakarā ar Covid-19 pandēmiju[1],

 ņemot vērā Padomes 2021. gada 21. janvāra Ieteikumu par vienotu sistēmu ātro antigēna testu izmantošanai un validēšanai un Covid-19 testa rezultātu savstarpējai atzīšanai ES (2021/C 24/01)[2],

 ņemot vērā priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par sadarbspējīgu vakcinācijas, testēšanas un pārslimošanas sertifikātu izdošanas, verifikācijas un akceptēšanas satvaru nolūkā atvieglot brīvu pārvietošanos Covid-19 pandēmijas laikā (digitālais zaļais sertifikāts) (COM(2021)0130),

 ņemot vērā priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par sadarbspējīgu vakcinācijas, testēšanas un pārslimošanas sertifikātu izdošanas, verifikācijas un akceptēšanas satvaru attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem, kas Covid-19 pandēmijas laikā likumīgi uzturas vai likumīgi dzīvo dalībvalstu teritorijā (digitālais zaļais sertifikāts) (COM(2021)0140),

 ņemot vērā Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja (EDAK-EDAU) 2021. gada 31. marta kopīgo atzinumu Nr. 04/2021 par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par sadarbspējīgu vakcinācijas, testēšanas un pārslimošanas sertifikātu izdošanas, verifikācijas un akceptēšanas satvaru nolūkā atvieglot brīvu pārvietošanos Covid-19 pandēmijas laikā (digitālais zaļais sertifikāts)[3],

 ņemot vērā Padomes un Komisijas 2021. gada 28. aprīļa paziņojumus par Covid-19 testēšanas pieejamību un cenu pieņemamību,

 ņemot vērā Reglamenta 132. panta 2. punktu,

A. tā kā pašreizējās pandēmijas laikā prasība uzrādīt apliecinājumu par negatīvu Covid-19 testu ir kļuvusi par noteicošu elementu, lai varētu izmantot pilsoniskās pamatbrīvības un it īpaši tiesības brīvi pārvietoties Eiropas Savienībā;

B. tā kā iedzīvotājus ar zemiem ienākumiem un it īpaši tos, kas dzīvo perifēros un pierobežas reģionos, nesamērīgi smagi skar grūtības piekļūt testēšanai, kā arī tās izmaksas;

C. tā kā EDAK un EDAU kopīgajā atzinumā par tiesību akta priekšlikumu par digitālo zaļo sertifikātu pauž viedokli, ka dalībvalstīm būtu jāņem vērā diskriminācijas risks, ko varētu radīt zemu izmaksu testēšanas pieejamības un piekļuves tai atšķirīgais līmenis Eiropas Savienībā;

D. tā kā, ņemot vērā trūkumus ES kopīgajā Covid-19 vakcīnu publiskajā iepirkumā, vakcīnu ražošanas un piegādes kavēšanos un no tā izrietošo Covid-19 vakcinācijas kampaņas lēno norisi dalībvalstīs, plaša mēroga testēšanai turpmāk būs izšķiroši svarīga nozīme, lai savlaicīgi atklātu inficēšanās gadījumus un uzraudzītu slimības uzliesmojumus,

1. mudina dalībvalstis paplašināt izšķiroši svarīgo Covid-19 testēšanas komplektu ražošanu un nodrošināt piekļuvi bezmaksas testēšanai, šajā procesā īpaši ņemot vērā iedzīvotāju ar zemiem un vidējiem ienākumiem, kā arī pierobežas reģionu iedzīvotāju stāvokli;

2. mudina Komisiju un Padomi Padomes Ieteikumā 2021/C 24/01 savlaicīgi iekļaut visus iekšējā tirgū pieejamo testu veidus, it īpaši paštestus un ātros siekalu testus;

3. uzsver, ka bezmaksas vai cenas ziņā pieņemamas testēšanas pieejamība būs noteicošs elements, lai sniegtu spēcīgu stimulu ekonomikas atveseļošanai tūrisma nozarē;

4. aicina Komisiju sniegt atbalstu dalībvalstu iestādēm testēšanas centru izveidē, lai nodrošinātu gan pieejamību cenas ziņā, gan šādu centru fizisko tuvumu, it īpaši transporta mezgliem, tādiem kā lidostas un stacijas, kā arī pārrobežu apgabaliem;

5. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Komisijai, Padomei un dalībvalstu valdībām un parlamentiem.

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 28. aprīlis
Juridisks paziņojums - Privātuma politika