Projekt rezolucji - B9-0233/2021Projekt rezolucji
B9-0233/2021

  PROJEKT REZOLUCJI w sprawie dostępności i przystępności cenowej testów na COVID-19

  27.4.2021 - (2021/2654(RSP))

  złożony w następstwie oświadczeń Rady i Komisji
  zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu

  Annalisa Tardino, Jean‑Lin Lacapelle
  w imieniu grupy ID

  Procedura : 2021/2654(RSP)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  B9-0233/2021
  Teksty złożone :
  B9-0233/2021
  Głosowanie :
  Teksty przyjęte :

  B9‑0233/2021

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie dostępności i przystępności cenowej testów na COVID-19

  (2021/2654(RSP))

  Parlament Europejski,

   uwzględniając zalecenie Rady (UE) 2020/1475 z 13 października 2020 r. w sprawie skoordynowanego podejścia do ograniczenia swobodnego przepływu w odpowiedzi na pandemię COVID-19[1],

   uwzględniając zalecenie Rady z 21 stycznia 2021 r. w sprawie wspólnych ram stosowania i walidacji szybkich testów antygenowych oraz wzajemnego uznawania wyników testów na COVID-19 w UE (2021/C 24/01)[2],

   uwzględniając wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ram wydawania, weryfikowania i uznawania interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w celu ułatwienia swobodnego przepływu w czasie pandemii COVID-19 (zielone zaświadczenie cyfrowe) (COM(2021)0130),

   uwzględniając wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ram wydawania obywatelom państw trzecich legalnie zamieszkującym lub legalnie przebywającym na terytorium państw członkowskich interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia (zielone zaświadczenie cyfrowe) oraz weryfikowania i uznawania takich zaświadczeń w czasie pandemii COVID-19 (COM(2021)0140),

   uwzględniając wspólną opinię Europejskiej Rady Ochrony Danych oraz Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (EROD-EIOD) nr 04/2021 z 31 marca 2021 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ram wydawania, weryfikowania i uznawania interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w celu ułatwienia swobodnego przepływu w czasie pandemii COVID-19 (zielone zaświadczenie cyfrowe)[3],

   uwzględniając oświadczenia Rady i Komisji z 28 kwietnia 2021 r. w sprawie dostępności i przystępności cenowej testów na COVID-19,

   uwzględniając art. 132 ust. 2 Regulaminu,

  A. mając na uwadze, że podczas obecnej pandemii wymóg przedstawienia dowodu ujemnego wyniku testu na obecność COVID-19 stał się kluczowym elementem korzystania z podstawowych swobód obywatelskich, a zwłaszcza prawa do swobodnego przemieszczania się w UE;

  B. mając na uwadze, że obywatele o niskich dochodach, zwłaszcza mieszkający w regionach peryferyjnych i przygranicznych, w nieproporcjonalnie dużym stopniu odczuli trudności w dostępie do badań i ich koszty;

  C. mając na uwadze, że we wspólnej opinii w sprawie wniosku ustawodawczego dotyczącego zielonego zaświadczenia cyfrowego EROD i EIOD wyrazili pogląd, że państwa członkowskie powinny wziąć pod uwagę ryzyko dyskryminacji, które może wynikać z różnych poziomów dostępności i dostępu do tanich testów dla osób fizycznych w UE;

  D. mając na uwadze, że biorąc pod uwagę niedociągnięcia wspólnych zamówień publicznych UE na szczepionki COVID-19 oraz opóźnienia w produkcji i dostawie szczepionek, a także wynikające z tego powolne tempo kampanii szczepień COVID-19 w państwach członkowskich, testy na dużą skalę będą nadal miały kluczowe znaczenie dla terminowego wykrywania zakażeń i monitorowania ognisk choroby;

  1. zachęca państwa członkowskie do zwiększenia produkcji zestawów testowych COVID-19 o krytycznym znaczeniu oraz do zapewnienia dostępu do bezpłatnych testów, uwzględniając w ten sposób w szczególności sytuację obywateli o niższych i średnich dochodach, a także obywateli zamieszkujących regiony przygraniczne;

  2. wzywa Komisję i Radę do włączenia w odpowiednim czasie do zalecenia Rady 2021/C 24/01 wszystkich rodzajów testów dostępnych na rynku wewnętrznym, w szczególności samokontroli i szybkich testów ślinowych;

  3. podkreśla, że dostępność bezpłatnych lub niedrogich testów będzie kluczowym elementem ożywienia gospodarczego w sektorze turystycznym;

  4. wzywa Komisję do wspierania władz krajowych w tworzeniu ośrodków badawczych, z myślą o zapewnieniu zarówno przystępności cenowej, jak i fizycznej bliskości, w szczególności w pobliżu węzłów komunikacyjnych, takich jak lotniska i dworce, a także na obszarach transgranicznych;

  5. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji, Radzie oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.

   

  Ostatnia aktualizacja: 28 kwietnia 2021
  Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności