Förslag till resolution - B9-0233/2021Förslag till resolution
B9-0233/2021

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om tillgång till covid-19-testning till överkomliga priser

27.4.2021 - (2021/2654(RSP))

till följd av uttalanden av rådet och kommissionen
i enlighet med artikel 132.2 i arbetsordningen

Annalisa Tardino, Jean‑Lin Lacapelle
för ID-gruppen

Förfarande : 2021/2654(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B9-0233/2021
Ingivna texter :
B9-0233/2021
Omröstningar :
Antagna texter :

B9‑0233/2021

Europaparlamentets resolution om tillgång till covid-19-testning till överkomliga priser

(2021/2654(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av rådets rekommendation (EU) 2020/1475 av den 13 oktober 2020 om en samordnad strategi för inskränkningar i den fria rörligheten med anledning av covid‑19-pandemin[1],

 med beaktande av rådets rekommendation av den 21 januari 2021 om en gemensam ram för användning och validering av antigentester i form av snabbtester och ömsesidigt erkännande i EU av covid-19-testresultat (2021/C 24/01)[2],

 med beaktande av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om en ram för utfärdande, kontroll och godtagande av interoperabla intyg om vaccination, testning och tillfrisknande för att underlätta fri rörlighet under covid-19-pandemin (digitalt grönt intyg) (COM(2021)0130),

 med beaktande av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om en ram för utfärdande, kontroll och godtagande av interoperabla intyg om vaccination, testning och tillfrisknande för tredjelandsmedborgare som lagligen vistas eller är lagligen bosatta på medlemsstaters territorier under covid-19-pandemin (digitalt grönt intyg) (COM(2021)0140),

 med beaktande av Europeiska dataskyddsstyrelsens och Europeiska datatillsynsmannens (EDPB-EDPS) gemensamma yttrande 04/2021 av den 31 mars 2021[3] om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om en ram för utfärdande, kontroll och godtagande av interoperabla intyg om vaccination, testning och tillfrisknande för att underlätta fri rörlighet under covid-19-pandemin (digitalt grönt intyg),

 med beaktande av uttalandena av rådet och kommissionen av den 28 april 2021 om tillgång till covid-19-testning till överkomliga priser,

 med beaktande av artikel 132.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Under den pågående pandemin har kravet på att visa upp ett negativt covid-19-test blivit en viktig faktor för att åtnjuta grundläggande medborgerliga friheter och i synnerhet rätten till fri rörlighet inom EU.

B. Medborgare med låga inkomster, särskilt de som bor i perifera regioner och gränsregioner, har drabbats oproportionerligt hårt av svårigheterna att få tillgång till testning och av kostnaderna för testerna.

C. Europeiska dataskyddsstyrelsen och Europeiska datatillsynsmannen ansåg i sitt gemensamma yttrande om lagstiftningsförslaget om ett digitalt grönt intyg att medlemsstaterna bör ta hänsyn till den risk för diskriminering som kan uppstå till följd av de olika graderna av tillgänglighet och tillgång till testning till låg kostnad för enskilda personer i EU.

D. Med hänsyn till bristerna i EU:s gemensamma offentliga upphandling av covid‑19‑vaccin och förseningarna i vaccinproduktionen och vaccinleveranserna, och det långsamma tempot i covid-19-vaccinationskampanjen i medlemsstaterna som detta ledde till, kommer storskalig testning att förbli avgörande för en snabb upptäckt av infektioner och övervakningen av utbrott.

1. Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att öka produktionen av kritiska testkit för covid-19 och att säkerställa kostnadsfri tillgång till testning, med särskild hänsyn till situationen för låg- och medelinkomstmedborgare och medborgare som bor i gränsregioner.

2. Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen och rådet att i rådets rekommendation 2021/C 24/01 utan dröjsmål inkludera alla typer av tester som finns tillgängliga på den inre marknaden, särskilt självtester och salivtester i form av snabbtester.

3. Europaparlamentet understryker att tillgången till testning utan kostnad eller till ett överkomligt pris kommer att vara en viktig faktor för att sätta fart på den ekonomiska återhämtningen inom turistnäringen.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stödja de nationella myndigheterna i samband med inrättandet av testcenter, i syfte att säkerställa både överkomliga priser och fysisk närhet, särskilt vid transportnav såsom flygplatser och stationer samt i gränsöverskridande områden.

5. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen och rådet samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.

 

Senaste uppdatering: 28 april 2021
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy