Предложение за резолюция - B9-0234/2021/REV1Предложение за резолюция
B9-0234/2021/REV1

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно физическата и финансовата достъпност на тестовете за COVID-19

  26.4.2021 - (2021/2654(RSP))

  за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията
  съгласно член 132, параграф 2 от Правилника за дейността

  Кристиан Силвиу Бушой
  от името на групата PPE
  Юте Гутеланд, Кристел Шалдемозе
  от името на групата S&D
  София ин ’т Велд, Мария Сорая Родригес Рамос, Хилде Вотманс, Драгош Тудораке, Фабиен Келер, Михал Шимечка, Рамона Стругариу, Ондржей Коваржик, Яна Том, Оливие Шастел, Карен Мелкиор, Клаудия Гамон, Улрике Мюлер, Фредерик Рийс, Николае Щефънуца, Нилс Турвалдс, Вероник Трийе-Льоноар
  от името на групата Renew
  Тили Метц
  от името на групата Verts/ALE
  Александър Вондра, Никола Прокачини
  от името на групата ECR
  Катержина Конечна 
  от името на групата The Left


  Процедура : 2021/2654(RSP)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  B9-0234/2021
  Внесени текстове :
  B9-0234/2021
  Приети текстове :

  B9-0234/2021

  Резолюция на Европейския парламент относно физическата и финансовата достъпност на тестовете за COVID-19

  (2021/2654(RSP))

  Европейският парламент,

   като взе предвид член 3 от Договора за Европейския съюз,

   като взе предвид членове 4, 6, 9, 114, 153, 168, 169 и 191 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

   като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз,

   като взе предвид предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета от 17 март 2021 г. относно рамка за издаването, проверката и приемането на оперативно съвместими удостоверения за ваксинация, направен тест и преболедуване с цел улесняване на свободното движение по време на пандемията от COVID-19 (Цифрово зелено удостоверение) (COM(2021)0130),

   като взе предвид действащите Международни здравни правила,

   като взе предвид Препоръка (ЕС) 2020/1595 на Комисията от 28 октомври 2020 г. относно стратегиите за тестване за COVID-19, включително използването на бързи тестове за антигени[1],

   като взе предвид Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите членки[2],

   като взе предвид Препоръката на Съвета от 21 януари 2021 г. относно обща рамка за използването и валидирането на бързите тестове за антигени и за взаимното признаване на резултатите от тестове за COVID-19 в ЕС[3],

   като взе предвид член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

  А. като има предвид, че всеки гражданин на ЕС има право свободно да се движи и да пребивава в рамките на територията на държавите членки при спазване на ограниченията и условията, предвидени в Договорите, и на мерките, приети за тяхното осъществяване[4];

  Б. като има предвид, че ефективното тестване се счита за решаващ инструмент за ограничаване на разпространението на SARS-CoV-2 и неговите варианти, които будят безпокойство, за откриване на инфекциите и за ограничаване на мерките за изолация и карантина и че то ще продължи да играе ключова роля за улесняване на свободното движение на хората и за гарантиране на трансграничния транспорт и трансграничното предоставяне на услуги по време на пандемията;

  В. като има предвид, че е необходим достатъчен капацитет за тестване и секвениране, за да се наблюдава епидемиологичната обстановка и бързо да се открива появата на други варианти SARS-CoV-2;

  Г. като има предвид, че Комисията предложи законодателен пакет за Европейския здравен съюз;

  Д. като има предвид, че физическата и финансовата достъпност на тези тестове се различават значително в отделните държави членки, особено по отношение на наличието на безплатни тестове за работната сила на първа линия, включително работниците в сектора на здравеопазването, в училищата, в университетите и в детските заведения;

  Е. като има предвид, че Комисията предложи рамка за издаването, проверката и приемането на оперативно съвместимо удостоверение за ваксинация, направен тест и преболедуване, за да се улесни свободното движение по време на пандемията от COVID-19 (удостоверение на ЕС за COVID-19);

  Ж. като има предвид, че удостоверението на ЕС за COVID-19 би улеснило свободното движение на гражданите на ЕС и на пребиваващите в него лица; като има предвид, че много държави членки изискват от лицата, пътуващи до тяхната територия, да се подложат на тест за диагностициране на инфекция с COVID-19 преди или след пристигането;

  З. като има предвид, че към момента на влизане в сила на регламента относно удостоверението на ЕС за COVID-19 не всички граждани на ЕС и пребиваващи в ЕС лица ще бъдат ваксинирани – или защото все още не им е била предложена ваксината, или защото те не могат или не желаят да бъдат ваксинирани – и поради това ще трябва да разчитат на удостоверения за извършен тест или за преболедуване, за да се улесни свободното движение;

  И. като има предвид, че тестът за амплификация на нуклеинови киселини, включен в списъка, изготвен въз основа на препоръката на Съвета от 21 януари 2021 г., представлява неразделна част от предвидените удостоверения на ЕС за COVID‑19;

  Й. като има предвид, че разходите за тестове, несигурните условия на труд и ограниченият достъп до правна защита означават, че сезонните работници са изправени пред особени предизвикателства във връзка с тестването и самоизолирането в полза на общественото здраве;

  К. като има предвид, че COVID-19 непропорционално засегна уязвимите хора, етническите малцинства, живеещите в домове за предоставяне на грижи, жилищните услуги за възрастните хора, хората с увреждания и бездомните; като има предвид, че уязвимите групи от населението са изложени на повишен риск от финансова дискриминация, когато нямат възможност да направят безплатни тестове;

  Л. като има предвид, че ефективното тестване е също така ключов компонент на стратегията, насочена към стимулиране на икономическото възстановяване и даване на възможност за нормално протичане на образователните и социалните дейности в държавите членки, така че да е възможно основните свободи да се упражняват пълноценно;

  М. като има предвид, че всички държави членки предоставят ваксини срещу COVID‑19 безплатно на своите граждани и на пребиваващите в тях лица, но че само някои държави членки предоставят безплатни тестове; като има предвид, че гражданите на другите държави членки и пребиваващите в тях лица често трябва да плащат високи цени за тестовете за COVID-19, което прави тази възможност непостижима за някои и носи риск от създаване на дискриминация въз основа на социално-икономическия статус;

  Н. като има предвид, че за да се избегне неравнопоставеността и дискриминацията между ваксинираните и неваксинираните граждани на ЕС и пребиваващи в ЕС лица, както тестването, така и ваксинирането следва да бъдат безплатни;

  О. като има предвид, че удостоверенията за направен тест, издадени от държавите членки в съответствие с удостоверението на ЕС за COVID-19, следва да се приемат от държавите членки, които изискват доказателство за направен тест за инфекция с COVID-19 в контекста на ограниченията върху свободното движение, въведени с цел намаляване на разпространението на COVID-19;

  П. като има предвид, че следва да се предоставя на едно място ясна и лесна за ползване информация относно наличието на тестове за COVID-19 във всички държави членки и относно цените, когато не се предлагат безплатни тестове;

  Р. като има предвид, че липсата на капацитет за тестване и въпросът за финансовата достъпност ще представляват значителна пречка пред свободното движение в рамките на ЕС, било то с цел работа, развлечение или събиране на семействата, или с друга цел;

  С. като има предвид, че 17 милиона граждани на ЕС работят или живеят извън собствената си държава членка, и като има предвид, че милиони хора живеят в периферни и гранични райони и трябва да преминават граница редовно, дори ежедневно; като има предвид, че тези граждани също така бяха непропорционално засегнати от трудностите и разходите, свързани с тестването; като има предвид, че изискванията за тестване или карантина продължават да създават забавяния при трансграничния превоз на стоки и предоставяне на трансгранични физически услуги и да увеличават разходите за такъв превоз и такива услуги;

  Т. като има предвид, че други пътници могат също така да се сблъскат с редица пречки, включително финансови бариери и сложни изисквания, поради изискванията за тестване за COVID-19;

  У. като има предвид, че в контекста на настоящата пандемия бяха предприети широк набор от мерки, някои от които са даже извънредни, в подкрепа на широката общественост и икономиката на ЕС;

  Ф. като има предвид, че свободното движение по принцип е право на всички граждани на ЕС и по време на криза трябва да се предприемат всички мерки, за да се гарантира, че всички европейци могат да се ползват от това право в еднаква степен;

  Х. като има предвид, че Комисията възложи съвместна обществена поръчка за ваксини срещу COVID-19 от името на всички държави членки, осигурявайки физическа достъпност и намалени цени за всички;

  Ц. като има предвид, че на 18 декември 2020 г. Комисията подписа рамков договор с Abbott и Roche за закупуването на над 20 милиона бързи антигенни тестове, предоставяйки тестовете на разположение на всички държави членки;

  Ч. като има предвид, че в изключителни случаи е необходима и обоснована (временна) намеса на пазара, за да се премахнат пречките пред свободното движение в рамките на единния пазар, да се гарантира лоялна конкуренция и да се осигури предоставянето на основни продукти и услуги;

  1. призовава държавите членки да гарантират универсални, физически достъпни, навременни и безплатни тестове, за да се гарантира правото на свободно движение в рамките на ЕС без дискриминация въз основа на икономически или финансови средства в контекста на удостоверението на ЕС за COVID-19, в съответствие с член 3 от мандата на Парламента за преговори по предложението за цифров зелен сертификат[5]; подчертава, че в противен случай след въвеждането на удостоверението на ЕС за COVID-19 съществува риск от финансова дискриминация на неимунизираните граждани на ЕС и пребиваващи в ЕС лица;

  2. призовава държавите членки да гарантират безплатно тестване, по-специално за работната сила на първа линия, включително здравните работници и техните пациенти, както и за училищата, университетите и детските заведения;

  3. призовава Комисията и държавите членки да въведат временна горна граница на цените на тестовете за COVID-19, които не се правят с цел получаване на удостоверение на ЕС за COVID-19;

  4. подчертава, че удостоверенията на ЕС за COVID-19 въз основа на тест за амплификация на нуклеинови киселини не следва да водят до допълнителни неравенства и социални разделения; подчертава, че е наложително да има справедлив и равен достъп до тестване;

  5. призовава държавите членки междувременно да продължат да изпълняват Препоръка (ЕС) 2020/1595 на Комисията, за да се гарантира общ подход и по‑ефективни стратегии за тестване в целия ЕС, както и да прилагат изцяло регламента относно удостоверението на ЕС за COVID-19, след като той бъде приет;

  6. призовава Комисията и държавите членки да осигурят достатъчно финансиране и да продължат усилията си в контекста на инкубатора на Европейския орган за подготвеност и реакция при извънредни здравни ситуации (HERA) с цел разработване на иновативни неинвазивни тестове за деца и уязвими групи, включително за вариантите;

  7. подчертава, че Комисията и държавите членки следва да покажат по-силна ангажираност за защита на гражданите на ЕС и пребиваващите в ЕС лица, чието право на свободно движение не следва да зависи от техния социално-икономически статус;

  8. призовава Комисията да мобилизира своите ресурси, за да улесни справедливото във финансово отношение прилагане без дискриминации на оперативно съвместимото удостоверение на ЕС за COVID-19;

  9. призовава държавите членки и Комисията да възложат съвместни обществени поръчки за комплекти за диагностични тестове и да сключат съвместни договори с доставчиците на лабораторни услуги за медицински анализи, за да се увеличи капацитетът за тестване за COVID-19 на равнището на ЕС; подчертава необходимостта от гарантиране на високо равнище на прозрачност и контрол при обществените поръчки в областта на здравеопазването; подчертава, че е от жизненоважно значение да се гарантира, че Комисията разполага с достатъчен бюджет за закупуване на оборудването, посочено в настоящия параграф, за да може да се предприемат бързи и убедителни действия;

  10. приветства факта, че Комисията е предвидила гъвкавост за ускоряване на митническите формалности и за освобождаване от ДДС на комплектите за тестване за COVID-19;

  11. призовава държавите членки да предоставят възможност на здравните специалисти и обучените оператори да събират данни от тестовете и да ги докладват на съответните органи; изтъква значението на адаптирането на капацитета за тестване в съответствие с най-новите епидемиологични данни и подчертава, че всички резултати от тестовете следва да бъдат докладвани, дори ако са извършени в неакредитирани центрове или структури за тестване;

  12. призовава Комисията да подкрепи държавите членки, задействайки Инструмента за спешна подкрепа с цел покриване на разходите за тестване за COVID-19, изисквайки доброволни вноски от държавите членки, осигурявайки допълнително финансиране за предварителни споразумения за закупуване и гарантирайки безплатното предоставяне на ваксини; очаква тези съвместни усилия да послужат за пример за увеличаване на наличието на безплатни тестове за гражданите на ЕС и пребиваващите в ЕС лица;

  13. призовава Комисията да включи на уебсайта Re-open EU ясна информация относно наличността на тестове за COVID-19 и на структури за такова тестване във всички държави членки и бързо да внедри приложение, което да помага на потребителите да намират местоположението на най-близкия до тях център за тестване за COVID-19; призовава Комисията да направи тази информация лесно достъпна чрез приложно-програмен интерфейс, така че туристическите оператори да могат лесно да споделят тази информация със своите клиенти;

  14. насърчава държавите членки да увеличат капацитета за тестване в целия ЕС, както за тестове за амплификация на нуклеинови киселини, така и за бързи антигенни тестове, особено в основните транспортни центрове и туристически дестинации, включително в отдалечените и островните региони и в граничните региони, чрез използване на мобилни пунктове за тестване и споделено използване на лаборатории;

  15. призовава Комисията да подкрепи националните органи при създаването на центрове за тестване, за да се гарантира физическа близост;

  16. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията, на Съвета и на правителствата и парламентите на държавите членки.

   

  Последно осъвременяване: 28 април 2021 г.
  Правна информация - Политика за поверителност