Procedura : 2021/2654(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B9-0234/2021

Teksty złożone :

B9-0234/2021

Debaty :

PV 28/04/2021 - 4
CRE 28/04/2021 - 4

Głosowanie :

PV 29/04/2021 - 10
PV 29/04/2021 - 19

Teksty przyjęte :

P9_TA(2021)0162

<Date>{26/04/2021}26.4.2021</Date>
<NoDocSe>B9‑0234/2021/REV</NoDocSe>
PDF 166kWORD 50k

<TitreType>PROJEKT REZOLUCJI</TitreType>

<TitreSuite>złożony w następstwie oświadczeń Rady i Komisji</TitreSuite>

<TitreRecueil>zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu</TitreRecueil>


<Titre>w sprawie dostępności i przystępności cenowej testów na COVID-19</Titre>

<DocRef>(2021/2654(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Cristian‑Silviu Buşoi</Depute>

<Commission>{PPE}w imieniu grupy PPE</Commission>

<Depute>Jytte Guteland, Christel Schaldemose</Depute>

<Commission>{S&D}w imieniu grupy S&D</Commission>

<Depute>Sophia in ’t Veld, María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Dragoş Tudorache, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Ondřej Kovařík, Yana Toom, Olivier Chastel, Karen Melchior, Claudia Gamon, Ulrike Müller, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Véronique Trillet‑Lenoir</Depute>

<Commission>{Renew}w imieniu grupy Renew</Commission>

<Depute>Tilly Metz</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}w imieniu grupy Verts/ALE</Commission>

<Depute>Alexandr Vondra, Nicola Procaccini</Depute>

<Commission>{ECR}w imieniu grupy ECR</Commission>

<Depute>Kateřina Konečná</Depute> 

<Commission>{The Left}w imieniu grupy The Left</Commission>

</RepeatBlock-By>

POPRAWKI

B9‑0234/2021

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie dostępności i przystępności cenowej testów na COVID-19

(2021/2654(RSP))

Parlament Europejski,

 uwzględniając art. 3 Traktatu o Unii Europejskiej,

 uwzględniając art. 4, 6, 9, 114, 153, 168, 169 i 191 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

 uwzględniając Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej,

 uwzględniając wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie ram wydawania, weryfikowania i uznawania interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w celu ułatwienia swobodnego przepływu w czasie pandemii COVID-19 (zielone zaświadczenie cyfrowe) (COM(2021)0130),

 uwzględniając obowiązujące międzynarodowe przepisy zdrowotne,

 uwzględniając zalecenie Komisji (UE) 2020/1595 z dnia 28 października 2020 r. w sprawie strategii przeprowadzania testów na obecność COVID-19, w tym szybkich testów antygenowych[1],

 uwzględniając dyrektywę 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich[2],

 uwzględniając zalecenie Rady z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie wspólnych ram stosowania i walidacji szybkich testów antygenowych oraz wzajemnego uznawania wyników testów na COVID-19 w UE[3],

 uwzględniając art. 132 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że każdy obywatel Unii ma prawo do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich, z zastrzeżeniem ograniczeń i warunków ustanowionych w traktatach i przewidzianych środkami przyjętymi w celu ich wykonania[4];

B. mając na uwadze, że skuteczne testowanie uznaje się za podstawowe narzędzie ograniczania rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2 i jego budzących obawy wariantów, wykrywania zakażeń oraz ograniczania środków polegających na izolacji i kwarantanny i że nadal będzie ono odgrywać kluczową rolę w ułatwianiu swobodnego przepływu osób oraz zapewnianiu transgranicznego transportu i transgranicznego świadczenia usług podczas pandemii;

C. mając na uwadze, że dostateczne zdolności w zakresie testowania i sekwencjonowania są niezbędne do monitorowania sytuacji epidemiologicznej i szybkiego wykrywania kolejnych wariantów SARS-CoV-2;

D. mając na uwadze, że Komisja zaproponowała pakiet legislacyjny dotyczący Europejskiej Unii Zdrowotnej;

E. mając na uwadze, że dostępność i przystępność cenowa tych testów znacznie się różnią w poszczególnych państwach członkowskich, zwłaszcza jeśli chodzi o dostępność bezpłatnych testów dla pracowników pierwszego kontaktu, w tym pracowników służby zdrowia, oraz dla szkół, uniwersytetów i placówek opieki nad dziećmi;

F. mając na uwadze, że Komisja zaproponowała ramy wydawania, weryfikowania i uznawania interoperacyjnego zaświadczenia o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w celu ułatwienia swobodnego przepływu w czasie pandemii COVID-19, zwanego unijnym zaświadczeniem COVID-19;

G. mając na uwadze, że unijne zaświadczenie COVID-19 ułatwiłoby swobodny przepływ obywateli UE i osób w niej zamieszkałych; mając na uwadze, że wiele państw członkowskich wciąż wymaga od osób wjeżdżających na ich terytorium poddania się przed wjazdem lub po wjeździe testowi w kierunku zakażenia COVID-19;

H. mając na uwadze, że nie wszyscy obywatele i mieszkańcy UE zostaną zaszczepieni przed wejściem w życie rozporządzenia w sprawie unijnego zaświadczenia COVID-19, ponieważ do tego czasu nie zostanie im zaoferowana szczepionka albo ponieważ nie mogą lub nie chcą się zaszczepić, w związku z czym będą musieli polegać na zaświadczeniach o wynikach testu lub o powrocie do zdrowia, by móc swobodnie się przemieszczać;

I. mając na uwadze, że testy z wykorzystaniem amplifikacji kwasów nukleinowych (NAAT) wymienione w wykazie sporządzonym na podstawie zalecenia Rady z dnia 21 stycznia 2021 r. stanowią integralny element planowanego systemu unijnych zaświadczeń COVID-19;

J. mając na uwadze, że koszty testowania się, niepewne warunki pracy i ograniczony dostęp do ochrony prawnej oznaczają, że pracownicy sezonowi stoją w obliczu szczególnych wyzwań związanych z testowaniem i samoizolacją w interesie zdrowia publicznego;

K. mając na uwadze, że pandemia COVID-19 nieproporcjonalnie dotknęła osoby w trudnej sytuacji, mniejszości etniczne, pensjonariuszy domów pomocy społecznej, w tym osoby w podeszłym wieku, osoby z niepełnosprawnościami i osoby bezdomne; mając na uwadze, że słabsze grupy społeczne są bardziej narażone na dyskryminację finansową, gdy nie mają możliwości nieodpłatnego przetestowania się;

L. mając na uwadze, że skuteczne testy są również kluczowym elementem strategii mającej na celu odbudowę gospodarczą oraz umożliwienie w państwach członkowskich nauczania i udziału w życiu społecznym w normalny sposób, tak by możliwe było pełne korzystanie z podstawowych wolności;

M. mając na uwadze, że wszystkie państwa członkowskie udostępniają swoim obywatelom i mieszkańcom szczepionki przeciwko COVID-19 bezpłatnie, lecz tylko niektóre państwa członkowskie zapewniają bezpłatne testy; mając na uwadze, że obywatele i mieszkańcy innych państw członkowskich często muszą sporo płacić za testy COVID-19, co sprawia, że opcja ta jest dla niektórych nieosiągalna i wiąże się z ryzykiem dyskryminacji ze względu na status społeczno-ekonomiczny;

N. mając na uwadze, że aby uniknąć nierówności i dyskryminacji między zaszczepionymi i niezaszczepionymi obywatelami i mieszkańcami UE, zarówno testy, jak i szczepienia powinny być bezpłatne;

O. mając na uwadze, że w kontekście obostrzeń ograniczających swobodne przemieszczanie się wprowadzonych w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się COVID-19 państwa członkowskie wymagające przedstawienia dowodu na przeprowadzenie testu w kierunku zakażenia SARS-CoV-2 powinny uznawać zaświadczenia o wyniku testu wydane przez państwa członkowskie według zasad unijnego zaświadczenia COVID-19;

P. mając na uwadze, że jasne i przyjazne dla użytkownika informacje o dostępności testów na COVID-19 we wszystkich państwach członkowskich oraz o ich cenach, jeżeli nie oferuje się ich bezpłatnie, powinny być dostępne w jednym miejscu;

Q. mając na uwadze, że brak dostępności testów i kwestia przystępności cenowej mogą stanowić istotną przeszkodę w swobodnym przemieszczaniu się w obrębie UE, czy to w celu pracy, wypoczynku, łączenia rodzin, czy też w innym celu;

R. mając na uwadze, że 17 milionów obywateli UE pracuje lub mieszka poza państwem członkowskim pochodzenia, oraz mając na uwadze, że miliony obywateli mieszkają na obszarach peryferyjnych i przygranicznych i muszą regularnie, a nawet codziennie, przekraczać granicę; mając na uwadze, że także ci obywatele nieproporcjonalnie odczuli trudności i koszty związane z testowaniem się; mając na uwadze, że wymogi dotyczące testowania lub kwarantanny nadal powodują opóźnienia i zwiększają koszty transgranicznego transportu towarów i świadczenia transgranicznych usług fizycznych;

S. mając na uwadze, że inni podróżni również mogą napotykać szereg przeszkód, w tym bariery finansowe i skomplikowane wymagania spowodowane wymogami dotyczącymi testów na COVID-19;

T. mając na uwadze, że w trakcie obecnej pandemii podjęto szeroki wachlarz środków, w tym nadzwyczajnych, w celu wsparcia ogółu społeczeństwa i gospodarki UE;

U. mając na uwadze, że swobodne przemieszczanie się jest co do zasady prawem wszystkich obywateli UE, a w czasie kryzysu należy podjąć wszelkie środki, aby wszyscy Europejczycy mogli jednakowo korzystać z tego prawa;

V. mając na uwadze, że Komisja zbiorczo zamówiła szczepionki przeciwko COVID-19 w imieniu wszystkich państw członkowskich, gwarantując wszystkim ich dostępność i niższe ceny;

W. mając na uwadze, że w dniu 18 grudnia 2020 r. Komisja podpisała umowę ramową z Abbott i Roche na zakup ponad 20 mln szybkich testów antygenowych, udostępniając je w ten sposób wszystkim państwom członkowskim;

X. mając na uwadze, że w wyjątkowych przypadkach konieczna i uzasadniona jest (tymczasowa) interwencja na rynku, by usunąć przeszkody w swobodnym przepływie na jednolitym rynku, zapewnić uczciwą konkurencję oraz zadbać o dostarczanie podstawowych produktów i usług;

1. wzywa państwa członkowskie do zapewnienia uniwersalnych, dostępnych, terminowych i bezpłatnych testów, by zagwarantować prawo do swobodnego przemieszczania się w obrębie UE w kontekście unijnego zaświadczenia COVID-19 bez dyskryminacji ze względów ekonomicznych lub finansowych, zgodnie z art. 3 mandatu Parlamentu do negocjacji w sprawie wniosku dotyczącego zielonego zaświadczenia cyfrowego[5]; podkreśla ryzyko dyskryminacji finansowej, której podlegaliby nieuodpornieni obywatele i mieszkańcy UE po wdrożeniu unijnego zaświadczenia COVID-19;

2. wzywa państwa członkowskie do zapewnienia bezpłatnych testów, w szczególności pracownikom pierwszego kontaktu, w tym pracownikom służby zdrowia i ich pacjentom, a także szkołom, uniwersytetom i placówkom opieki nad dziećmi;

3. wzywa Komisję i państwa członkowskie do wprowadzenia tymczasowego pułapu cenowego w odniesieniu do testów na COVID-19, które nie są potrzebne do uzyskania unijnego zaświadczenia COVID-19;

4. podkreśla, że unijne zaświadczenia COVID-19 oparte na testach NAAT nie powinny skutkować dalszymi nierównościami i podziałami społecznymi; podkreśla, że konieczny jest sprawiedliwy i równy dostęp do testów;

5. wzywa państwa członkowskie, by w międzyczasie dalej wdrażały zalecenie Komisji (UE) 2020/1595 w celu zapewnienia wspólnego podejścia i skuteczniejszych strategii testowania w całej UE, a także by w pełni wdrożyły rozporządzenie w sprawie unijnego zaświadczenia COVID-19 po jego przyjęciu;

6. wzywa Komisję i państwa członkowskie do zapewnienia dostatecznego finansowania i do kontynuowania wysiłków w ramach Inkubatora Unijnego Urzędu ds. Gotowości i Reagowania na wypadek Stanu Zagrożenia Zdrowia (HERA) w celu opracowania innowacyjnych nieinwazyjnych testów dla dzieci i grup szczególnie wrażliwych, w tym testów uwzględniających różne warianty;

7. podkreśla, że Komisja i państwa członkowskie powinny wykazać się większym zaangażowaniem na rzecz ochrony swoich obywateli i mieszkańców, których prawo do swobodnego przemieszczania się nie powinno zależeć od ich statusu społeczno-ekonomicznego;

8. wzywa Komisję do uruchomienia zasobów w celu ułatwienia sprawiedliwego i niedyskryminacyjnego wdrożenia interoperacyjnego unijnego zaświadczenia COVID-19;

9. wzywa państwa członkowskie i Komisję do wspólnego zamawiania zestawów diagnostycznych i do podpisywania wspólnych umów z dostawcami usług badań laboratoryjnych w celu zwiększenia zdolności testowania w kierunku COVID-19 na szczeblu UE; podkreśla potrzebę zapewnienia wysokiego poziomu przejrzystości i kontroli zamówień w dziedzinie zdrowia; podkreśla, że niezwykle ważne jest, by Komisja zarezerwowała wystarczającą pulę środków na zakup wyposażenia, o którym mowa w tym ustępie, jeżeli chce podjąć szybkie i przekonujące działania;

10. z zadowoleniem przyjmuje elastyczne podejście Komisji, by przyspieszyć formalności celne i zwolnić z podatku VAT zestawy do testów na COVID-19;

11. wzywa państwa członkowskie, by umożliwiły pracownikom służby zdrowia i przeszkolonym podmiotom gromadzenie danych dotyczących testów i zgłaszanie ich właściwym organom; podkreśla, jak ważne jest dostosowanie zdolności testowania do najnowszych danych epidemiologicznych, i zaznacza, że należy zgłaszać wszystkie wyniki testów – nawet te, które zostały przeprowadzone w nieakredytowanych punktach pobrań lub placówkach testujących;

12. wzywa Komisję do wsparcia państw członkowskich poprzez uruchomienie instrumentu wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych w celu pokrycia kosztów testów na COVID-19, poprzez zwracanie się do państw członkowskich o dobrowolne wkłady, poprzez zapewnienie dodatkowego finansowania na potrzeby umów zakupu z wyprzedzeniem oraz poprzez zadbanie o to, by szczepionki były udostępniane bezpłatnie; oczekuje, że te wspólne wysiłki nakłonią do zwiększenia dostępności bezpłatnych testów dla obywateli i mieszkańców UE;

13. wzywa Komisję do zamieszczenia na portalu Re-open EU jasnych informacji o dostępności testów i o punktach pobrań do testów na COVID-19 we wszystkich państwach członkowskich oraz do szybkiego uruchomienia aplikacji pomagającej użytkownikom w znalezieniu najbliższego punktu pobrań do testów na COVID-19; wzywa Komisję do zapewnienia łatwego dostępu do takich informacji za pośrednictwem interfejsu programowania aplikacji, tak aby przewoźnicy mogli łatwo udostępniać te informacje swoim klientom;

14. zwraca się do państw członkowskich o zwiększenie zdolności testowania w całej UE, zarówno w odniesieniu do testów NAAT, jak i szybkich testów antygenowych, zwłaszcza w głównych węzłach transportowych i ośrodkach turystycznych, w tym w regionach oddalonych i wyspiarskich oraz w regionach przygranicznych, dzięki wykorzystaniu mobilnych punktów pobrań wymazów i wspólnemu korzystaniu z zaplecza laboratoryjnego;

15. wzywa Komisję do wsparcia organów krajowych w tworzeniu punktów pobrań, by zapewnić ich bliskość;

16. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji, Radzie oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.

 

[1] Dz.U. L 360 z 30.10.2020, s. 43.

[2] Dz.U. L 158 z 30.4.2004, s. 77.

[3] Dz.U. C 24 z 22.1.2021, s. 1.

[4] Dyrektywa 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich, Dz.U. L 158 z 30.4.2004, s. 77.

[5] P9_TA(2021)XXXX.

Ostatnia aktualizacja: 28 kwietnia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności