Návrh uznesenia - B9-0234/2021/REV1Návrh uznesenia
B9-0234/2021/REV1

NÁVRH UZNESENIA o prístupe k testom na COVID-19 a ich cenovej dostupnosti

26.4.2021 - (2021/2654(RSP))

predložený na základe vyhlásení Rady a Komisie
v súlade s článkom 132 ods. 2 rokovacieho poriadku

Cristian‑Silviu Buşoi
v mene skupiny PPE
Jytte Guteland, Christel Schaldemose
v mene skupiny S&D
Sophia in ’t Veld, María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Dragoş Tudorache, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Ondřej Kovařík, Yana Toom, Olivier Chastel, Karen Melchior, Claudia Gamon, Ulrike Müller, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Véronique Trillet‑Lenoir
v mene skupiny Renew
Tilly Metz
v mene skupiny Verts/ALE
Alexandr Vondra, Nicola Procaccini
v mene skupiny ECR
Kateřina Konečná 
v mene skupiny The Left


Postup : 2021/2654(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B9-0234/2021
Predkladané texty :
B9-0234/2021
Prijaté texty :

B9‑0234/2021

Uznesenie Európskeho parlamentu o prístupe k testom na COVID-19 a ich cenovej dostupnosti

(2021/2654(RSP))

Európsky parlament,

 so zreteľom na článok 3 Zmluvy o Európskej únii,

 so zreteľom na články  4, 6, 9, 114, 153, 168, 169 a 191 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

 so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie,

 so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady zo 17. marca 2021 o rámci pre vydávanie, overovanie a uznávanie interoperabilných potvrdení o očkovaní, vykonaní testu a prekonaní ochorenia s cieľom uľahčiť voľný pohyb počas pandémie ochorenia COVID-19 (digitálne zelené osvedčenie) (COM(2021)0130),

 so zreteľom na súčasné Medzinárodné zdravotné predpisy,

 so zreteľom na odporúčanie Komisie (EÚ) 2020/1595 z 28. októbra 2020 týkajúce sa stratégie testovania na COVID-19 vrátane používania rýchlych antigénových testov[1],

 so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov[2],

 so zreteľom na odporúčanie Rady k spoločnému rámcu používania a validácie rýchlych antigénových testov a vzájomného uznávania výsledkov testov na COVID-19 v EÚ[3],

 so zreteľom na článok 132 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže každý občan EÚ má právo slobodne sa pohybovať a zdržiavať na území členských štátov, pričom podlieha obmedzeniam a podmienkam ustanoveným v zmluvách a v opatreniach prijatých na ich vykonanie[4];

B. keďže účinné testovanie sa považuje za rozhodujúci nástroj na obmedzenie šírenia vírusu SARS-CoV-2 a jeho variantov vzbudzujúcich obavy, odhaľuje infekcie a obmedzuje izolačné a karanténne opatrenia a bude naďalej zohrávať kľúčovú úlohu pri uľahčovaní voľného pohybu osôb a zabezpečovaní cezhraničnej prepravy a cezhraničného poskytovania služieb počas pandémie;

C. keďže na monitorovanie epidemiologickej situácie a rýchle zisťovanie výskytu väčšieho počtu variantov vírusu SARS-CoV-2 sú nevyhnutné dostatočné kapacity na testovanie a sekvenovanie;

D. keďže Komisia navrhla legislatívny balík pre európsku zdravotnú úniu;

E. keďže prístupnosť a cenová dostupnosť týchto testov sa medzi jednotlivými členskými štátmi výrazne líšia, najmä pokiaľ ide o dostupnosť bezplatných testov pre pracovnú silu v prvej línii vrátane pracovníkov v zdravotníctve, na školách, univerzitách a v zariadeniach starostlivosti o deti;

F. keďže Komisia navrhla rámec pre vydávanie, overovanie a uznávanie interoperabilných potvrdení o očkovaní, vykonaní testu a prekonaní ochorenia s cieľom uľahčiť voľný pohyb počas pandémie ochorenia COVID-19, tzv. osvedčenie EÚ pre COVID-19;

G. keďže osvedčenie EÚ pre COVID-19 by uľahčilo voľný pohyb občanov EÚ a osôb s pobytom v EÚ; keďže mnohé členské štáty stále vyžadujú, aby osoby cestujúce na ich územie absolvovali test na infekciu vírusom SARS-CoV-2 pred príchodom alebo po ňom;

H. keďže nie všetci občania a osoby s pobytom v EÚ budú v čase nadobudnutia účinnosti nariadenia o osvedčení EÚ pre COVID-19 zaočkovaní, jednak preto, že im ešte nebola ponúknutá vakcína, a jednak preto, že nemôžu alebo si neželajú byť očkovaní, a preto sa budú musieť spoliehať na potvrdenia o vykonaní testu alebo prekonaní ochorenia, aby sa uľahčil voľný pohyb;

I. keďže testy amplifikácie nukleových kyselín (NAAT) uvedené v zozname, ktorý bol vypracovaný na základe odporúčania Rady z 21. januára 2021, tvoria neoddeliteľnú súčasť plánovaných osvedčení EÚ pre COVID-19;

J. keďže náklady na testy, neisté pracovné podmienky a obmedzený prístup k právnej ochrane znamenajú, že sezónni pracovníci čelia osobitným výzvam v súvislosti s testovaním a samoizoláciou v prospech verejného zdravia;

K. keďže pandémia ochorenia COVID-19 neúmerne zasiahla zraniteľné obyvateľstvo, etnické menšiny, obyvateľov domovov opatrovateľských služieb, rezidenčné služby pre seniorov, osoby so zdravotným postihnutím a bezdomovcov; keďže zraniteľným skupinám obyvateľstva hrozí vyššie riziko finančnej diskriminácie v prípade, že nemajú možnosť absolvovať testy bezplatne;

L. keďže účinné testovanie je tiež kľúčovou zložkou stratégie zameranej na podporu hospodárskej obnovy a umožnenie normálneho vykonávania vzdelávacích a sociálnych činností v členských štátoch, aby sa mohli v plnej miere uplatňovať základné slobody;

M. keďže všetky členské štáty poskytujú vakcíny proti ochoreniu COVID-19 svojim občanom a obyvateľom bezplatne, ale len niektoré členské štáty poskytujú bezplatné testovanie; keďže občania a osoby s pobytom v iných členských štátoch musia často platiť vysoké ceny za testy na COVID-19, v dôsledku čoho je táto možnosť pre niektorých nedostupná, čo so sebou nesie riziko vzniku diskriminácie na základe sociálno-ekonomického postavenia;

N. keďže v záujme zamedzenia nerovnosti a diskriminácii medzi zaočkovanými a nezaočkovanými občanmi a osobami s pobytom v EÚ by testovanie a očkovanie mali byť bezplatné;

O. keďže potvrdenia o vykonaní testu vydané členskými štátmi v súlade s osvedčením EÚ pre COVID-19 by mali byť akceptované členskými štátmi, ktoré vyžadujú dôkaz o teste na COVID-19 v súvislosti s obmedzeniami voľného pohybu zavedenými na obmedzenie šírenia ochorenia COVID-19;

P. keďže na jednom mieste by mali byť k dispozícii jasné a ľahko použiteľné informácie o dostupnosti testovania na COVID-19 vo všetkých členských štátoch a o cenách, ak sa bezplatné testovanie neponúka;

Q. keďže nedostatok testovacej kapacity a otázka cenovej dostupnosti by predstavovali významnú prekážku voľného pohybu v rámci EÚ, či už na účely práce, voľného času alebo zlúčenia rodiny, alebo na iný účel;

R. keďže 17 miliónov občanov EÚ pracuje alebo žije mimo svojho členského štátu a keďže mnoho miliónov ľudí žije v okrajových a pohraničných oblastiach a musí pravidelne, a to aj denne, prekračovať hranice; keďže títo občania boli tiež neprimerane zasiahnutí ťažkosťami a nákladmi spojenými s testovaním; keďže požiadavky na testovanie alebo karanténu naďalej spôsobujú oneskorenia a zvyšujú náklady pri cezhraničnej preprave tovaru a poskytovaní cezhraničných fyzických služieb;

S. keďže aj iní cestujúci môžu čeliť viacerým prekážkam vrátane finančných prekážok a zložitých požiadaviek, ktoré vyplývajú z požiadaviek na testovanie na COVID-19;

T. keďže v súčasnej pandémii sa na podporu širokej verejnosti a hospodárstva EÚ prijala široká škála opatrení, dokonca aj výnimočných opatrení;

U. keďže voľný pohyb je v zásade právom všetkých občanov EÚ a v čase krízy sa musia prijať všetky možné opatrenia na zabezpečenie toho, aby všetci Európania mohli toto právo využívať rovnako;

V. keďže Komisia spoločne obstarala vakcíny proti ochoreniu COVID-19 v mene všetkých členských štátov, čím zabezpečila dostupnosť a zníženie cien pre všetkých;

W. keďže Komisia podpísala 18. decembra 2020 rámcovú zmluvu so spoločnosťami Abbott a Roche o nákupe vyše 20 miliónov rýchlych antigénových testov, čím sa testy sprístupnili všetkým členským štátom;

X. keďže vo výnimočných prípadoch je (dočasná) intervencia na trhu potrebná a odôvodnená na odstránenie prekážok voľného pohybu v rámci jednotného trhu, na zabezpečenie spravodlivej hospodárskej súťaže a na zabezpečenie poskytovania základných výrobkov a služieb;

1. vyzýva členské štáty, aby v súvislosti s osvedčením EÚ pre COVID-19 zabezpečili všeobecné, prístupné, včasné a bezplatné testovanie s cieľom zaručiť právo na voľný pohyb v rámci EÚ bez diskriminácie na základe hospodárskych alebo finančných prostriedkov, v súlade s článkom 3 mandátu Parlamentu na rokovania o návrhu na digitálne zelené osvedčenie[5]; zdôrazňuje hrozbu finančnej diskriminácie, ktorej by v opačnom prípade boli po zavedení osvedčenia EÚ pre COVID-19 vystavení neimunizovaní občania EÚ a osoby s pobytom v EÚ;

2. vyzýva členské štáty , aby zabezpečili bezplatné testovanie, najmä pre pracovnú silu v prvej línii vrátane zdravotníckych pracovníkov a ich pacientov a pre školy, univerzity a zariadenia starostlivosti o deti;

3. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zaviedli dočasný cenový strop pre testy na COVID-19, ktoré sa nevykonávajú na účel získania osvedčenia EÚ pre COVID-19;

4. zdôrazňuje, že osvedčenia EÚ pre COVID-19 založené na teste NAAT by nemali spôsobovať ďalšie nerovnosti a sociálne rozdiely; zdôrazňuje, že je absolútne nevyhnutné zabezpečiť spravodlivý a rovnocenný prístup k testovaniu;

5. vyzýva členské štáty, aby medzitým ďalej vykonávali odporúčanie Komisie (EÚ) 2020/1595 s cieľom zabezpečiť spoločný prístup a účinnejšie testovacie stratégie v celej EÚ a plne vykonávali aj nariadenie o osvedčení EÚ pre COVID-19, hneď ako bude prijaté;

6. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili dostatočné financovanie a zintenzívnili svoje úsilie v rámci inkubátora Úradu EÚ pre pripravenosť a reakcie na núdzové zdravotné situácie (HERA) s cieľom vyvinúť inovačné neinvazívne testovanie pre deti a zraniteľné skupiny, a to aj na rôzne varianty vírusu;

7. zdôrazňuje, že Komisia a členské štáty by mali preukázať silnejší záväzok chrániť svojich občanov a obyvateľov, ktorých právo na slobodu pohybu by nemalo závisieť od ich sociálno-ekonomického postavenia;

8. vyzýva Komisiu, aby mobilizovala svoje zdroje s cieľom uľahčiť finančne spravodlivú a nediskriminačnú implementáciu interoperabilného osvedčenia EÚ pre COVID-19;

9. vyzýva členské štáty a Komisiu, aby spoločne obstarávali diagnostické testovacie súpravy a podpisovali spoločné zmluvy s poskytovateľmi laboratórnych služieb pre lekárske analýzy s cieľom zvýšiť kapacitu testovania na COVID-19 na úrovni EÚ; zdôrazňuje potrebu zabezpečiť vysokú úroveň transparentnosti a kontroly pri verejnom obstarávaní v oblasti zdravia; zdôrazňuje, že je mimoriadne dôležité zabezpečiť, aby Komisia vyhradila dostatočný rozpočet na získanie vybavenia uvedeného v tomto odseku, aby tak mohla rýchlo a presvedčivo konať;

10. víta skutočnosť, že Komisia poskytla flexibilitu na urýchlenie colných formalít a oslobodenie od DPH v prípade testovacích súprav na COVID-19;

11. vyzýva členské štáty, aby zdravotníckym pracovníkom a vyškoleným prevádzkovateľom umožnili zhromažďovať testovacie údaje a oznamovať ich príslušným orgánom; zdôrazňuje význam prispôsobenia kapacity testovania najnovším epidemiologickým údajom a zdôrazňuje, že všetky výsledky testov by sa mali oznamovať, aj keď sa vykonávajú v neakreditovaných testovacích strediskách alebo prostrediach;

12. vyzýva Komisiu , aby podporila členské štáty aktivovaním nástroja núdzovej podpory na pokrytie nákladov na testovanie na COVID-19, požadovaním dobrovoľných príspevkov od členských štátov, zabezpečením dodatočných finančných prostriedkov na predbežné kúpne zmluvy a zabezpečením bezplatného poskytovania vakcín; očakáva, že toto spoločné úsilie bude inšpiráciou na zvýšenie dostupnosti bezplatného testovania pre občanov a obyvateľov EÚ;

13. vyzýva Komisiu, aby na webovú stránku „Re-open EU“ doplnila jasné informácie o dostupnosti testovania na COVID-19 a príslušných testovacích zariadeniach vo všetkých členských štátoch a aby urýchlene zaviedla aplikáciu, ktorá pomôže používateľom zistiť, kde sa nachádza najbližšie zariadenie vykonávajúce testovanie na COVID-19; vyzýva Komisiu, aby tieto informácie ľahko sprístupnila prostredníctvom aplikačného programovacieho rozhrania, aby tak dopravcovia mohli tieto informácie jednoducho postúpiť svojim zákazníkom;

14. naliehavo vyzýva členské štáty, aby zvýšili testovacie kapacity v celej EÚ pre testy NAAT aj pre rýchle antigénové testy, najmä v hlavných dopravných uzloch a turistických destináciách, a to aj v odľahlých a ostrovných regiónoch a v pohraničných regiónoch, prostredníctvom využívania mobilných testovacích jednotiek a spoločného využívania laboratórnych zariadení;

15. vyzýva Komisiu, aby podporovala vnútroštátne orgány pri zriaďovaní testovacích stredísk s cieľom zabezpečiť fyzickú blízkosť;

16. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii, Rade a vládam a parlamentom členských štátov.

 

Posledná úprava: 28. apríla 2021
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia