Förslag till resolution - B9-0236/2021Förslag till resolution
B9-0236/2021

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om Ryssland, fallet Aleksej Navalnyj, militär upptrappning vid den ukrainska gränsen och rysk attack i Tjeckien

26.4.2021 - (2021/2642(RSP))

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
i enlighet med artikel 132.2 i arbetsordningen

Sergey Lagodinsky, Markéta Gregorová, Eleonora Evi, Ernest Urtasun, Rosa D’Amato, Hannah Neumann, Mounir Satouri, Ignazio Corrao, Bronis Ropė, Yannick Jadot, Sara Matthieu, Piernicola Pedicini, Jakop G. Dalunde, Alice Kuhnke, Pär Holmgren, Reinhard Bütikofer, Francisco Guerreiro, Viola Von Cramon‑Taubadel, Ville Niinistö
för Verts/ALE-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B9-0236/2021

Förfarande : 2021/2642(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B9-0236/2021
Ingivna texter :
B9-0236/2021
Omröstningar :
Antagna texter :

B9‑0236/2021

Europaparlamentets resolution om Ryssland, fallet Aleksej Navalnyj, militär upptrappning vid den ukrainska gränsen och rysk attack i Tjeckien

(2021/2642(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av sina tidigare resolutioner om Ryssland, om förbindelserna mellan EU och Ryssland och om Ukraina,

 med beaktande av FN-stadgan, FN:s havsrättskonvention (Unclos), den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter och Europarådets konvention om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna,

 med beaktande av åtgärdspaketet för genomförandet av Minskavtalen, som antogs och undertecknades i Minsk den 12 februari 2015 och godkändes i sin helhet genom FN:s säkerhetsråds resolution 2202 (2015) av den 17 februari 2015,

 med beaktande av uttalandet av den 18 april 2021 från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, på EU:s vägnar, om Aleksej Navalnyjs försämrade hälsotillstånd,

 med beaktande av uttalandet av den 19 april 2021 från Europeiska utrikestjänstens talesperson om utvisningen av tjeckiska diplomater, och av uttalandet av den 21 april 2021 från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, på EU:s vägnar, i solidaritet med Tjeckien med anledning av brottslig verksamhet på landets territorium,

 med beaktande av uttalandet av den 12 april 2021 från G7-ländernas utrikesministrar och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om Ukraina,

 med beaktande av artikel 132.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Ryssland har, utan föregående underrättelse, genomfört en uppbyggnad utan motstycke av sina militära styrkor, även med omfattande trupprörelser, vid Ukrainas gränser, i det ockuperade Donbass-området och på den olagligt annekterade Krimhalvön. Ryssland planerar att delvis blockera tillträdet till Azovska sjön genom att avisera en stängning av Kertjsundet för krigsfartyg och icke-kommersiella fartyg fram till oktober 2021, vilket strider mot FN:s havsrättskonvention. Det har gått sex år sedan Minskavtalen antogs samt sju år sedan Ryska federationen olagligt annekterade Krimhalvön och sedan krigsutbrottet i Ukraina.

B. Den ryske advokaten, oppositionspolitikern och antikorruptionsaktivisten Aleksej Navalnyj, som för närvarande olagligen hålls fängslad i en straffkoloni, har i sin fångenskap upprepade gånger utsatts för tortyr och omänsklig behandling och kämpar med sitt försämrade hälsotillstånd, som är livshotande, och har fortfarande inte fått lämplig sjukvård. Även om Aleksej Navalnyj får nödvändig vård nu, finns det inga garantier för att han inte kommer att utsättas för ytterligare omänsklig eller livshotande behandling eller mordförsök. Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna har bedömt att fängslandet av Navalnyj är olagligt och livshotande och har förklarat att Ryssland måste frige honom omedelbart. EU har fördömt förgiftningen av Aleksej Navalnyj i starkast möjliga ordalag och har infört riktade sanktioner och fortsätter att kräva en oberoende utredning av förgiftningen av honom.

C. Rätten till tanke-, yttrande- och föreningsfrihet och rätten till fredliga sammankomster står inskrivna i Ryska federationens konstitution. Situationen för de mänskliga rättigheterna och rättsstatsprincipen fortsätter att försämras i Ryssland, och myndigheterna kränker kontinuerligt dessa rättigheter och friheter.

D. De tjeckiska myndigheterna bekräftade att den angripare som var ansvarig för explosionerna vid ammunitionsupplaget i Vrbětice 2014 med största sannolikhet var en statlig aktör med koppling till den ryska militära underrättelsetjänsten GRU. Dessa olagliga handlingar på Tjeckiens territorium ledde till att två tjeckiska medborgare omkom. Vidare utgjorde de ett allvarligt hot mot civilbefolkningen, medförde oerhörda materiella skador och innebar att en EU-medlemsstats suveränitet utsattes för en grov kränkning från främmande makt.

E. Den 17 april 2021 tillkännagav Tjeckien sitt beslut att på grundval av sina slutsatser utvisa 18 ryska ambassadanställda. Som svar på detta beslutade Ryssland att utvisa 20 tjeckiska diplomater. Den 22 april 2021 beslutade Tjeckien att minska och begränsa antalet anställda vid Rysslands ambassad i Prag till det nuvarande antalet tjeckiska anställda i Moskva, i enlighet med artikel 11 i Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser, och att ge den ryska ambassaden tid fram till slutet av maj att vidta nödvändiga åtgärder i enlighet med detta beslut.

1. Europaparlamentet stöder till fullo Ukrainas oberoende, suveränitet och territoriella integritet inom dess internationellt erkända gränser. Parlamentet fördömer Ryska federationens olagliga annektering av Krim och Sevastopol och dess direkta och indirekta inblandning i väpnade konflikter i östra Ukraina, liksom kränkningar av de mänskliga rättigheterna på dessa territorier och det påtvingade utfärdandet av pass för boende i det ockuperade Donbass-området och på Krimhalvön.

2. Europaparlamentet uppmanar Ryssland att omedelbart upphöra med sina provokationer vid den ukrainska gränsen, som har en destabiliserande verkan i hela regionen och även utanför den, och att minska spänningarna i linje med landets internationella skyldigheter, exempelvis OSSE:s principer och åtaganden om insyn i militära rörelser samt Wiendokumentet. Parlamentet ser med lättnad på tillkännagivandet från Rysslands försvarsminister Sergej Sjojgu att trupper på övning kommer att återvända till bas senast den 1 maj 2021, och insisterar på att alla ryska trupper omedelbart drar sig tillbaka. Parlamentet uppmanar med kraft alla parter att ansluta sig till avtalet om eldupphör. Parlamentet uttrycker sin solidaritet med Ukraina och stöder dess återhållsamma agerande gentemot de pågående provokationerna.

3. Europaparlamentet uppmanar med kraft alla parter att fullt ut tillämpa bestämmelserna i Minskavtalen, inbegripet att upphöra med militär verksamhet i östra Ukraina, och att delta konstruktivt i Normandie-processen och trepartsgruppen för Ukraina. Parlamentet betonar behovet av en politisk lösning på konflikten i östra Ukraina och en starkare roll för EU i en fredlig konfliktlösning.

4. Europaparlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna att utarbeta och förmedla ett trovärdigt långsiktigt perspektiv för Ukrainas anslutning till EU. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna och EU:s allierade att erbjuda Ukraina gedigna säkerhetsgarantier som skulle ge skydd mot framtida spänningar med Ryska federationen.

5. Europaparlamentet fördömer kraftigt fängslandet av Aleksej Navalnyj och kräver ett omedelbart och villkorslöst frigivande av honom och av alla dem som frihetsberövats vid massprotester till stöd för honom. Parlamentet uppmanar de ryska myndigheterna att ge Aleksej Navalnyj omedelbar tillgång till läkare som han själv valt och att förbättra förhållandena i fängelser och häkten så att de uppfyller internationella normer. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att undersöka möjligheterna att evakuera Navalnyj i samordning med de ryska myndigheterna.

6. Europaparlamentet beklagar djupt och ser det som ogrundat och diskriminerande att de ryska myndigheterna avser att förklara den antikorruptionsstiftelse som leds av Aleksej Navalnyj som extremistorganisation. Parlamentet betonar kampen mot korruption och understryker att viljan att delta i en fri och pluralistisk offentlig debatt och valprocess är en obestridlig rättighet för varje enskild och demokratisk politisk organisation och inte har något att göra med extremistiska åsikter.

7. Europaparlamentet uttrycker sin solidaritet med de demokratiska krafterna i Ryssland, som engagerar sig för ett öppet och fritt samhälle, och sitt stöd för alla personer och organisationer som har blivit måltavlor för attacker och förtryck. Parlamentet uppmanar med kraft de ryska myndigheterna att upphöra med alla trakasserier, hot och attacker mot oppositionen, det civila samhället, medierna, människorätts- och kvinnorättsförsvarare och andra aktivister. Parlamentet uppmuntrar EU att fortlöpande uppmana Ryssland att upphäva eller ändra alla lagar som är oförenliga med internationella normer. Parlamentet påminner om sitt starka stöd för alla människorättsförsvarare i Ryssland och deras arbete. Parlamentet uppmanar EU:s delegation och medlemsstaternas representationer i landet att stärka sitt stöd till det civila samhället och att använda alla tillgängliga instrument för att öka sitt stöd till arbete som utförs av människorättsförsvarare och, när så är lämpligt, underlätta utfärdandet av nödviseringar och tillhandahålla tillfälligt skydd i EU:s medlemsstater.

8. Europaparlamentet fördömer Rysslands skadliga inblandning i Tjeckien som en grov kränkning av folkrätten och av en EU-medlemsstats suveränitet. Parlamentet uppmanar Ryssland att upphöra med all verksamhet som hotar säkerheten och stabiliteten i EU, att ställa de ansvariga till svars och att betala skadestånd till de anhöriga till de personer som omkom i attacken 2014. Parlamentet uttrycker sin solidaritet med Tjeckien och uppmanar vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och rådet att vidta lämpliga motåtgärder, bland annat utöka de riktade sanktionerna vid eventuella repressalier mot Tjeckien eller andra EU-medlemsstater. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att överväga att utvisa ryska diplomater i solidaritet med Tjeckien.

9. Europaparlamentet fördömer propaganda och desinformation i den ryska pressen och dess skadliga spridning till EU samt det arbete som utförs av ryska trollfabriker, särskilt de som för närvarande svartmålar Tjeckien genom att hävda att det inte är ett suveränt land med oberoende informationstjänster, utan en satellit för amerikanska intressen. Parlamentet fördömer cyberattackerna mot den tjeckiska strategiska offentliga förvaltningsinstitutionen i samband med ryskt militärt spionage.

10. Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden/den höga representanten och rådet att utarbeta en ny strategi för EU:s förbindelser med Ryssland, som måste stödja det civila samhället bättre, stärka de direkta personkontakterna med ryska medborgare, dra tydliga gränser för samarbetet med ryska statliga aktörer, använda tekniska standarder och det öppna internet för att stödja fria utrymmen och begränsa förtryckande teknik samt visa solidaritet med EU:s östliga partnerländer, bland annat i säkerhetsfrågor och fredlig konfliktlösning. Parlamentet understryker att all dialog med Ryssland måste utgå från respekten för folkrätten och de mänskliga rättigheterna.

11. Europaparlamentet uppmanar rådet och vice ordföranden/den höga representanten att stärka motståndskraften och kapaciteten att motarbeta hybridinsatser, bland annat genom att konsekvent bekämpa penningtvätt, särskilt när det gäller medel från den ryska eliten som placerats eller används i EU, och att minska EU:s beroende av rysk energi. Parlamentet uppmanar därför eftertryckligen EU-institutionerna och alla medlemsstater att stoppa slutförandet av gasledningen Nord Stream 2 och kräva att uppförandet av kontroversiella kärnkraftverk, som byggs av Rosatom, stoppas. Parlamentet begär att EU:s sanktionsmekanismer ska omarbetas så att de blir mindre tröga, komplexa och överlegaliserade. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att uttrycka sig samstämmigt i Europarådets ministerkommitté om Rysslands fortsatta åsidosättande av Europadomstolens domar.

12. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament, Europarådet, Nato, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, Ukrainas president, regering och parlament (Verchovna Rada) samt Ryska federationens president, regering och parlament (statsduman).

 

Senaste uppdatering: 28 april 2021
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy