Procedure : 2021/2642(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B9-0250/2021

Indgivne tekster :

B9-0250/2021

Forhandlinger :

PV 28/04/2021 - 10
CRE 28/04/2021 - 10

Afstemninger :

Vedtagne tekster :

P9_TA(2021)0159

<Date>{26/04/2021}26.4.2021</Date>
<NoDocSe>B9‑0250/2021</NoDocSe>
PDF 146kWORD 45k

<TitreType>FORSLAG TIL BESLUTNING</TitreType>

<TitreSuite>på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik</TitreSuite>

<TitreRecueil>jf. forretningsordenens artikel 132, stk. 2</TitreRecueil>


<Titre>om Rusland, sagen om Aleksej Navalnyj, militær opbygning langs Ukraines grænse og russiske angreb i Tjekkiet</Titre>

<DocRef>(2021/2642(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Marek Belka, Włodzimierz Cimoszewicz, Tonino Picula</Depute>

<Commission>{S&D}for S&D-Gruppen</Commission>

</RepeatBlock-By>

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B9-0236/2021

B9‑0250/2021

Europa-Parlamentets beslutning om Rusland, sagen om Aleksej Navalnyj, militær opbygning langs Ukraines grænse og russiske angreb i Tjekkiet

(2021/2642(RSP))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til sine tidligere beslutninger om sagen om Aleksej Navalnyj, navnlig beslutningen af 21. januar 2021 om anholdelsen af Aleksej Navalnyj[1], samt til sine øvrige beslutninger om Rusland og Ukraine,

 der henviser til de tilhørende erklæringer fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik på vegne af Den Europæiske Union, navnlig erklæringerne af 21. april 2021 i solidaritet med Den Tjekkiske Republik som følge af kriminelle aktiviteter på dens område og af 18. april 2021 om Aleksej Navalnyjs forværrede helbred,

 der henviser til de fælles erklæringer fra G7-landenes udenrigsministre og den højtstående repræsentant af 12. april 2021 om situationen langs Ukraines grænse og af 18. marts 2012 om Ruslands fortsatte handlinger for at undergrave Ukraines suverænitet, territoriale integritet og uafhængighed,

 der henviser til FN-chartrets artikel 2, stk. 4,

 der henviser til Helsingforsslutakten fra Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE) og Wiendokumentet fra 2011 om tillids- og sikkerhedsskabende foranstaltninger,

 der henviser til Minskaftalerne fra september 2014 og februar 2015,

 der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2,

A. der henviser til, at Aleksej Navalnyj, Ruslands mest kendte antikorruptionsaktivist og oppositionspolitiker, som blev tilbageholdt den 17. januar 2021 og idømt en fængselsstraf på tre og et halvt år den 2. februar, den 12. marts blev overført til en straffekoloni i Pokrov, hvor han indledte en sultestrejke for mere end tre uger siden;

B. der henviser til, at de seneste alarmerende rapporter om hans hastigt forværrede helbred bekræftede den værste frygt for hans personlige sikkerhed og liv blandt hans familie, venner og tilhængere og i det internationale samfund og førte til, at han blev overført til et fængselshospital i nærheden af Moskva, hvor hans liv fortsat er i fare;

C. der henviser til, at Den Russiske Føderation i marts 2014 ulovligt annekterede Den Autonome Republik Krim og byen Sevastopol, mens visse områder i regionerne Donetsk og Luhansk i Ukraine blev besat af russiskstøttede styrker;

D. der henviser til, at Minskaftalerne fra september 2014 og februar 2015 skal gennemføres fuldt ud af alle parter og straks for at genoprette Ukraines fulde kontrol over hele landets territorium inden for internationalt anerkendte grænser og sikre varig fred;

E. der henviser til, at der på det seneste topmøde inden for "Normandiet-formatet" i Paris den 9. december 2019 blev opnået enighed om en række foranstaltninger, navnlig om en ny våbenhvile og tilbagetrækning af styrker;

F. der henviser til, at Den Russiske Føderation for nylig har indsat tropper og opbygget sit militær ved grænsen til Ukraine, betydeligt har optrappet sine militære aktiviteter på det ulovligt besatte Krim og har styrket sin angrebskapacitet langs den ukrainske grænse, hvilket tyder på intentioner om en offensiv i Ukraine;

G. der henviser til, at Den Russiske Føderations Forsvarsministerium den 23. april meddelte, at tropper og enheder, der var udstationeret nær den ukrainske grænse, ville vende tilbage til deres permanente lokaliteter inden den 1. maj 2021;

H. der henviser til, at de deltagende OSCE-stater skal give hinanden oplysninger om bl.a. deployeringsplaner, at underrette hinanden på forhånd om betydelige militære aktiviteter såsom øvelser og konsultere og samarbejde i tilfælde af usædvanlige militære aktiviteter eller stigende spændinger;

I. der henviser til, at Ukraine har anmodet om, at punkt 16.3 i kapitel III i Wiendokumentet fra 2011 om tillids- og sikkerhedsskabende foranstaltninger tages i anvendelse med anmodning om en redegørelse for Den Russiske Føderations usædvanlige militære aktiviteter i nærheden af Ukraines grænse og på det besatte Krim,

J. der henviser til, at alle stater ifølge folkerettens og FN-pagtens principper "skal i deres mellemfolkelige forhold afholde sig fra trussel om magtanvendelse eller brug af magt; det være sig mod nogen stats territoriale integritet eller politiske uafhængighed";

K. der henviser til, at agenter fra den russiske militære efterretningstjeneste (GRU) gennemførte ulovlige aktiviteter på Den Tjekkiske Republiks territorium, der forårsagede eksplosioner på et ammunitionsdepot i byen Vrbětice i 2014, hvilket resulterede i to tjekkiske statsborgeres død, var en alvorlig trussel mod civilbefolkningen og forårsagede omfattende materiel skade;

L. der henviser til, at Tjekkiet den 17. april udviste 18 medarbejdere fra den russiske ambassade, som Rusland reagerede på ved at udvise 20 diplomater fra Tjekkiets ambassade i Moskva;

1. udtrykker sin dybeste bekymring over Aleksej Navalnyjs helbred og liv og opfordrer indtrængende de russiske myndigheder til at give ham adgang til lægebehandling, der gives af professionelt sundhedspersonale, som han, hans familie og det internationale samfund har tillid til;

2. opfordrer fortsat til øjeblikkelig løsladelse af Aleksej Navalnyj og alle personer, der tilbageholdes under protester til støtte for hans løsladelse eller hans antikorruptionskampagne; opfordrer Rådet til at indlede forberedelser til yderligere restriktive foranstaltninger over for russiske embedsmænd, der er ansvarlige for Aleksej Navalnyjs sikkerhed og sundhed i den straffekoloni, hvor han tilbageholdes, således at alle personer, der er involveret i retsforfølgelse, domfældelse og mishandling af Aleksej Navalnyj, vil blive omfattet af restriktive foranstaltninger inden for rammerne af den globale EU-ordning for menneskerettighedssanktioner;

3. opfordrer de russiske myndigheder til at sætte en stopper for chikanen, intimideringen og volden mod politiske modstandere, civilsamfundsaktivister, medierepræsentanter og demonstranter og til at standse undertrykkelsen med henblik på at afskrække enhver politisk opposition i landet forud for det kommende parlamentsvalg i efteråret 2021;

4. er stærkt bekymret over den store russiske militære opbygning ved grænsen til Ukraine og i den ulovligt besatte Autonome Republik Krim; fordømmer disse truende og destabiliserende handlinger ledet af Den Russiske Føderation og anerkender med tilfredshed Ukraines forholdsmæssige reaktion;

5. kræver, at Den Russiske Føderation afstår fra fjendtlige holdninger og i stedet overholder sine forpligtelser i henhold til Wiendokumentet fra 2011;

6. noterer sig Den Russiske Føderations meddelelse om, at tropper og enheder, der er udstationeret ved Ukraines grænser, vil vende tilbage til deres base; insisterer på, at dette bør gøres fuldt ud og uden forsinkelse, og anmoder Rusland om fuldt ud at samarbejde om yderligere nedtrapningsforanstaltninger;

7. gentager sit urokkelige engagement i Ukraines uafhængighed, suverænitet og territoriale integritet inden for landets internationalt anerkendte grænser samt sin opfordring til Den Russiske Føderation om endelig at opfylde sine internationale forpligtelser, navnlig til at trække alle sine militære styrker tilbage fra Ukraines territorium, herunder fuldt ud fra regionerne Donetsk og Luhansk;

8. opfordrer alle parter, og navnlig Den Russiske Føderation, til at respektere de foranstaltninger, der er aftalt i Minskaftalerne og på topmøderne inden for "Normandiet-formatet", og til beslutsomt at arbejde hen imod en fredelig løsning på konflikten; opfordrer alle parter til fortsat at engagere sig konstruktivt i Normandiet-formatet og den trilaterale kontaktgruppe;

9. understreger igen behovet for en politisk løsning på konflikten i det østlige Ukraine og understreger, at politisk dialog fortsat er det eneste grundlag for at løse konflikten; understreger behovet for at genoprette tilliden mellem parterne og opfordrer derfor Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) til sammen med EU's medlemsstater at øge indsatsen inden for mægling, tillidsskabende foranstaltninger og konfliktløsning;

10. opfordrer indtrængende næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR) til at sikre, at Rådet fortsat følger den militære udvikling på trods af den bebudede flytning af russiske tropper og fortsat er rede til at nå til enighed om yderligere fælles tiltag; opfordrer i denne forbindelse til en grundig vurdering af Den Russiske Føderations mulige reaktioner på trusler mod og krænkelser af Europas sikkerhed, demokratiet og borgernes sikkerhed;

11. opfordrer EU til at handle rettidigt og beslutsomt som reaktion på russiske efterretningstjenesters forstyrrende handlinger på EU's territorium og til nøje at koordinere sin forholdsmæssige reaktion med de transatlantiske partnere;

12. opfordrer Kommissionen, Rådet, NF/HR og medlemsstaterne til i samarbejde med transatlantiske partnere at anvende alle de midler, der er til rådighed på internationalt plan, til effektivt at imødegå Ruslands fortsatte indblanding, stadig mere aggressive desinformationskampagner og grove krænkelser af folkeretten, der truer sikkerheden og stabiliteten i Europa;

13. opfordrer NF/HR til at sikre fortsat samhørighed omkring de fem ledende principper for EU's politik over for Rusland og udvikle en ny omfattende strategi over for Rusland med en fast og principfast holdning baseret på nødvendigheden af at respektere folkeretten og menneskerettighedsstandarder og med sigte på at styrke fred og sikkerhed samt at støtte demokratiet, retsstatsprincippet og civilsamfundet;

14. pålægger sin formand at sende denne beslutning til næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Europarådet, Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa og Den Russiske Føderations præsident, regering og parlament.

 

[1] Vedtagne tekster, P9_TA(2021)0018.

Seneste opdatering: 28. april 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik