Procedura : 2021/2642(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B9-0250/2021

Teksty złożone :

B9-0250/2021

Debaty :

PV 28/04/2021 - 10
CRE 28/04/2021 - 10

Głosowanie :

Teksty przyjęte :

P9_TA(2021)0159

<Date>{26/04/2021}26.4.2021</Date>
<NoDocSe>B9‑0250/2021</NoDocSe>
PDF 153kWORD 46k

<TitreType>PROJEKT REZOLUCJI</TitreType>

<TitreSuite>złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa</TitreSuite>

<TitreRecueil>zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu</TitreRecueil>


<Titre>w sprawie Rosji – sprawa Aleksieja Nawalnego, koncentracja oddziałów wojska na granicy z Ukrainą i rosyjski zamach w Republice Czeskiej</Titre>

<DocRef>(2021/2642(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Marek Belka, Włodzimierz Cimoszewicz, Tonino Picula</Depute>

<Commission>{S&D}w imieniu grupy S&D</Commission>

</RepeatBlock-By>

Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B9-0236/2021

B9‑0250/2021

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Rosji – sprawa Aleksieja Nawalnego, koncentracja oddziałów wojska na granicy z Ukrainą i rosyjski zamach w Republice Czeskiej

(2021/2642(RSP))

Parlament Europejski,

 uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje w sprawie Aleksieja Nawalnego, w szczególności rezolucję z 21 stycznia 2021 r. w sprawie aresztowania Aleksieja Nawalnego[1], a także inne rezolucje w sprawie Rosji i Ukrainy,

 uwzględniając powiązane oświadczenia wydane w imieniu Unii Europejskiej przez wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, w szczególności oświadczenie z 21 kwietnia 2021 r. wydane w duchu solidarności z Republiką Czeską w sprawie działalności przestępczej na jej terytorium oraz oświadczenie z 18 kwietnia 2021 r. w sprawie pogarszającego się stanu zdrowia Aleksieja Nawalnego,

 uwzględniając wspólne oświadczenia ministrów spraw zagranicznych G-7 i wysokiego przedstawiciela z 12 kwietnia 2021 r. w sprawie sytuacji wzdłuż granicy ukraińskiej oraz z 18 marca 2012 r. w sprawie nieustających działań Rosji mających na celu podważenie suwerenności, integralności terytorialnej i niezależności Ukrainy,

 uwzględniając art. 2 ust. 4 Karty Narodów Zjednoczonych,

 uwzględniając akt końcowy z Helsinek Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) oraz dokument wiedeński z 2011 r. w sprawie środków budowy zaufania i bezpieczeństwa,

 uwzględniając porozumienia mińskie z września 2014 r. i lutego 2015 r.,

 uwzględniając art. 132 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że najbardziej znany rosyjski działacz antykorupcyjny i polityk opozycji Aleksiej Nawalny, który 17 stycznia 2021 r. został zatrzymany, a 2 lutego skazany na trzy i pół roku więzienia, 12 marca został przeniesiony do kolonii karnej w Pokrowie, gdzie ponad trzy tygodnie temu rozpoczął strajk głodowy;

B. mając na uwadze, że ostatnie alarmujące doniesienia o jego szybko pogarszającym się stanie zdrowia potwierdzają najgorsze obawy jego rodziny, przyjaciół, zwolenników oraz społeczności międzynarodowej o jego życie i bezpieczeństwo, oraz że doprowadziły one do przeniesienia go do szpitala więziennego w pobliżu Moskwy, przy czym jego życie jest nadal zagrożone;

C. mając na uwadze, że w marcu 2014 r. Federacja Rosyjska bezprawnie zaanektowała Republikę Autonomiczną Krymu i Sewastopol, a niektóre obszary dwóch ukraińskich obwodów – donieckiego i ługańskiego – były okupowane przez siły wspierane przez Rosję;

D. mając na uwadze, że porozumienia mińskie z września 2014 r. i lutego 2015 r. muszą zostać w pełni i bezzwłocznie wdrożone przez wszystkie strony, aby przywrócić pełną kontrolę Ukrainy nad całym jej terytorium w granicach uznanych przez społeczność międzynarodową oraz by zaprowadzić trwały pokój;

E. mając na uwadze, że na ostatnim szczycie w formacie normandzkim, który odbył się w Paryżu 9 grudnia 2019 r., uzgodniono szereg środków, w szczególności dotyczących nowego zawieszenia broni i wycofania wojsk;

F. mając na uwadze, że Federacja Rosyjska niedawno wysłała wojsko i zgromadziła oddziały na granicy z Ukrainą, istotnie zintensyfikowała swoją działalność wojskową na bezprawnie okupowanym Krymie i stworzyła potężne zaplecze wojskowe wzdłuż granicy ukraińskiej, co wskazuje na zamiar przystąpienia do ofensywy na Ukrainę;

G. mając na uwadze, że Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej oświadczyło 23 kwietnia, że oddziały i jednostki stacjonujące w pobliżu granicy ukraińskiej wrócą do stałych miejsc stacjonowania do 1 maja 2021 r.;

H. mając na uwadze, że państwa uczestniczące OBWE mają przekazywać sobie wzajemnie informacje dotyczące m.in. planów rozmieszczenia wojsk, przekazywać sobie z wyprzedzeniem informacje o istotnych działaniach wojskowych, takich jak ćwiczenia, oraz konsultować się i współpracować w sytuacjach nietypowej działalności wojskowej lub wzrostu napięć;

I. mając na uwadze, że Ukraina zażądała powołania się na pkt 16.3 rozdziału III dokumentu wiedeńskiego z 2011 r. w sprawie środków budowy zaufania i bezpieczeństwa, zwracając się o wyjaśnienie nietypowych działań wojskowych Federacji Rosyjskiej w pobliżu granicy ukraińskiej i na okupowanym Krymie;

J. mając na uwadze, że zgodnie z zasadami prawa międzynarodowego i Karty Narodów Zjednoczonych wszystkie państwa „powstrzymają się w swych stosunkach międzynarodowych od groźby użycia siły lub użycia jej przeciwko integralności terytorialnej lub niezawisłości politycznej któregokolwiek państwa”;

K. mając na uwadze, że nielegalne działania agentów rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU na terytorium Republiki Czeskiej doprowadziły do eksplozji w składzie amunicji w Vrběticach w 2014 r., która zabiła dwóch obywateli czeskich, poważnie zagroziła ludności cywilnej i spowodowała ogromne straty materialne;

L. mając na uwadze, że 17 kwietnia Republika Czeska wydaliła 18 pracowników ambasady rosyjskiej, na co Rosja odpowiedziała wydaleniem 20 dyplomatów z ambasady Republiki Czeskiej w Moskwie;

1. wyraża głębokie zaniepokojenie stanem zdrowia i zagrożeniem życia Aleksieja Nawalnego i wzywa władze rosyjskie do udzielenia mu dostępu do opieki medycznej zapewnianej przez profesjonalnych pracowników służby zdrowia, do których on, jego rodzina i społeczność międzynarodowa mają zaufanie;

2. ponownie wzywa do natychmiastowego uwolnienia Aleksieja Nawalnego i wszystkich osób zatrzymanych podczas protestów domagających się jego uwolnienia lub popierających jego kampanię antykorupcyjną; wzywa Radę, by rozpoczęła przygotowania do wprowadzenia dodatkowych środków ograniczających wobec rosyjskich urzędników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i zdrowie Aleksieja Nawalnego w kolonii karnej, w której jest on przetrzymywany, tak aby wszystkie osoby zaangażowane w ściganie, skazanie i złe traktowanie Aleksieja Nawalnego zostały objęte środkami ograniczającymi w ramach globalnego systemu sankcji UE za naruszenia praw człowieka;

3. wzywa władze rosyjskie, by zaprzestały nękania, zastraszania i stosowania przemocy wobec przeciwników politycznych, działaczy społeczeństwa obywatelskiego, przedstawicieli mediów i demonstrantów oraz położyły kres represjom mającym na celu powstrzymanie opozycji politycznej w kraju przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi, które mają się odbyć jesienią 2021 r.;

4. jest głęboko zaniepokojony dużą koncentracją rosyjskich oddziałów wojskowych na granicy z Ukrainą i w nielegalnie okupowanej Republice Autonomicznej Krymu; potępia te groźby i destabilizujące działania prowadzone przez Federację Rosyjską i z uznaniem odnotowuje proporcjonalną reakcję Ukrainy;

5. zdecydowanie domaga się, aby Federacja Rosyjska powstrzymała się od wrogich demonstracji i by wywiązywała się ze swoich zobowiązań wynikających z dokumentu wiedeńskiego z 2011 r.;

6. przyjmuje do wiadomości oświadczenie Federacji Rosyjskiej, że oddziały i jednostki stacjonujące w pobliżu granicy z Ukrainą wrócą do bazy; podkreśla, że należy to uczynić w pełni i bezzwłocznie, i zwraca się do Rosji o pełną współpracę w zakresie dalszych środków służących obniżeniu napięć;

7. potwierdza swoje niesłabnące zaangażowanie w walkę o niepodległość, suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy w granicach uznanych przez społeczność międzynarodową, a także wzywa Federację Rosyjską, by w końcu wypełniła swoje zobowiązania międzynarodowe, w szczególności, by wycofała wszystkie siły zbrojne z terytorium Ukrainy, w tym ze wszystkich obszarów w obwodach donieckim i ługańskim;

8. wzywa wszystkie strony, w szczególności Federację Rosyjską, do przestrzegania środków uzgodnionych w ramach porozumień mińskich i podczas szczytów w formacie normandzkim oraz do zdecydowanej współpracy na rzecz pokojowego rozwiązania konfliktu; wzywa wszystkie strony do dalszego konstruktywnego angażowania się w format normandzki i trójstronną grupę kontaktową;

9. ponownie zwraca uwagę na potrzebę znalezienia politycznego rozwiązania konfliktu we wschodniej Ukrainie oraz podkreśla, że jedynym sposobem rozwiązania go pozostaje dialog polityczny; podkreśla konieczność przywrócenia zaufania między stronami i w związku z tym wzywa Europejską Służbę Działań Zewnętrznych (ESDZ) i państwa członkowskie UE do zwiększenia wysiłków na rzecz mediacji, środków budowy zaufania i rozwiązywania konfliktów;

10. apeluje do wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa o dopilnowanie, by Rada nadal śledziła działania wojskowe, pomimo zapowiedzi przeniesienia rosyjskich oddziałów, i była gotowa do uzgodnienia dalszych wspólnych działań; w związku z tym wzywa do przeprowadzenia pogłębionej oceny możliwych reakcji na groźby Federacji Rosyjskiej i naruszenia przez nią bezpieczeństwa, demokracji i bezpieczeństwa obywateli w Europie;

11. wzywa UE do podjęcia w odpowiednim czasie zdecydowanych działań w odpowiedzi na destrukcyjne działania rosyjskich służb wywiadowczych na terytorium UE oraz do przygotowania proporcjonalnej odpowiedzi w ścisłej koordynacji z partnerami transatlantyckimi;

12. wzywa Komisję, Radę, wiceprzewodniczącego / wysokiego przedstawiciela i państwa członkowskie, by we współpracy z partnerami transatlantyckimi wykorzystały wszelkie dostępne na szczeblu międzynarodowym środki w celu skutecznego przeciwdziałania ciągłym ingerencjom Rosji, coraz bardziej agresywnym kampaniom dezinformacyjnym i rażącym naruszeniom prawa międzynarodowego, które zagrażają bezpieczeństwu i stabilności w Europie;

13. wzywa wiceprzewodniczącego / wysokiego przedstawiciela, aby zapewnił stałą spójność pięciu zasad przewodnich polityki UE wobec Rosji oraz by opracował kompleksową strategię wobec Rosji, charakteryzującą się zdecydowanym i opartym na zasadach stanowiskiem bazującym na obowiązku przestrzegania prawa międzynarodowego i standardów praw człowieka oraz mającą na celu umocnienie pokoju i bezpieczeństwa, a także wspieranie demokracji, praworządności i społeczeństwa obywatelskiego;

14. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wiceprzewodniczącemu Komisji / wysokiemu przedstawicielowi Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, Radzie, Komisji, rządom i parlamentom państw członkowskich, Radzie Europy, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, a także prezydentowi, rządowi i parlamentowi Federacji Rosyjskiej.

 

[1] Teksty przyjęte, P9_TA(2021)0018.

Ostatnia aktualizacja: 28 kwietnia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności