Förfarande : 2021/2642(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B9-0250/2021

Ingivna texter :

B9-0250/2021

Debatter :

PV 28/04/2021 - 10
CRE 28/04/2021 - 10

Omröstningar :

Antagna texter :

P9_TA(2021)0159

<Date>{26/04/2021}26.4.2021</Date>
<NoDocSe>B9‑0250/2021</NoDocSe>
PDF 145kWORD 46k

<TitreType>FÖRSLAG TILL RESOLUTION</TitreType>

<TitreSuite>till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik</TitreSuite>

<TitreRecueil>i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen</TitreRecueil>


<Titre>om Ryssland, fallet Aleksej Navalnyj, militär upptrappning vid den ukrainska gränsen och rysk attack i Tjeckien</Titre>

<DocRef>(2021/2642(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Marek Belka, Włodzimierz Cimoszewicz, Tonino Picula</Depute>

<Commission>{S&D}för S&D-gruppen</Commission>

</RepeatBlock-By>

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B9-0236/2021

B9‑0250/2021

Europaparlamentets resolution om Ryssland, fallet Aleksej Navalnyj, militär upptrappning vid den ukrainska gränsen och rysk attack i Tjeckien

(2021/2642(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av sina tidigare resolutioner om fallet Aleksej Navalnyj, särskilt resolutionen av den 21 januari 2021 om gripandet av Aleksej Navalnyj[1], samt sina andra resolutioner om Ryssland och Ukraina,

 med beaktande av de tillhörande förklaringarna från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik på Europeiska unionens vägnar, särskilt uttalandena av den 21 april 2021 i solidaritet med Tjeckien med anledning av brottslig verksamhet på landets territorium och av den 18 april 2021 om Aleksej Navalnyjs försämrade hälsotillstånd,

 med beaktande av de gemensamma uttalandena från G7-ländernas utrikesministrar och den höga representanten av den 12 april 2021 om situationen längs Ukrainas gräns och av den 18 mars 2012 om Rysslands fortsatta agerande för att undergräva Ukrainas suveränitet, territoriella integritet och oberoende,

 med beaktande av artikel 2.4 i FN-stadgan,

 med beaktande av Helsingforsslutakten från Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) och Wiendokumentet från 2011 om förtroende- och säkerhetsskapande åtgärder,

 med beaktande av Minskavtalen från september 2014 och februari 2015,

 med beaktande av artikel 132.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Aleksej Navalnyj, Rysslands mest kända antikorruptionsaktivist och oppositionspolitiker, som greps den 17 januari 2021 och dömdes till 3,5 års fängelse den 2 februari, förflyttades den 12 mars till en straffkoloni i Pokrov, där han inledde en hungerstrejk för mer än tre veckor sedan.

B. Den senaste tidens alarmerande rapporter om hans snabbt försämrade hälsotillstånd bekräftade de värsta farhågorna om hans personliga säkerhet och liv bland hans familj, vänner och anhängare och i det internationella samfundet, och ledde till att han flyttades till ett fängelsesjukhus nära Moskva där hans liv fortsättningsvis är i fara.

C. I mars 2014 annekterade Ryska federationen olagligt Autonoma republiken Krim och staden Sevastopol, medan vissa områden i Donetsk och Luhansk i Ukraina ockuperades av ryskstödda styrkor.

D. Minskavtalen från september 2014 och februari 2015 måste genomföras fullt ut av alla parter och utan dröjsmål för att återupprätta Ukrainas fulla kontroll över hela sitt territorium inom internationellt erkända gränser och säkerställa hållbar fred.

E. Vid det senaste toppmötet inom ramen för Normandie-formatet i Paris den 9 december 2019 enades man om flera åtgärder, särskilt när det gäller en förnyad vapenvila och tillbakadragande av styrkor.

F. Ryska federationen har nyligen satt in trupper och byggt upp sin militär vid gränsen till Ukraina, avsevärt ökat sin militära verksamhet i det olagligt ockuperade Krim och stärkt sin slagkraft längs den ukrainska gränsen, vilket tyder på avsikter att gå till anfall mot Ukraina.

G. Ryska federationens försvarsministerium meddelade den 23 april att trupper och enheter som var stationerade nära den ukrainska gränsen skulle återvända till sina ordinarie förläggningar senast den 1 maj 2021.

H. Deltagande OSSE-stater ska förse varandra med information om bland annat insatsplaner, underrätta varandra i förväg om betydande militär verksamhet såsom övningar och samråda och samarbeta i händelse av ovanlig militär verksamhet eller ökade spänningar.

I. Ukraina har begärt att punkt 16.3 i kapitel III i Wiendokumentet om förtroende- och säkerhetsskapande åtgärder ska åberopas, och krävt en förklaring på Rysslands osedvanliga militära aktiviteter nära Ukrainas gräns och på det ockuperade Krim.

J. Enligt folkrättens principer och FN-stadgan ska alla stater ”i sina internationella förbindelser avhålla sig från hot om eller bruk av våld, som är riktat mot någon stats territoriella integritet eller politiska oberoende”.

K. Olaglig verksamhet av agenter från den ryska militära underrättelsetjänsten GRU på Tjeckiens territorium orsakade explosioner i ett ammunitionsupplag i staden Vrbětice 2014, vilket ledde till att två tjeckiska medborgare dödades, ett allvarligt hot mot civilbefolkningen och enorma materiella skador.

L. Den 17 april utvisade Tjeckien 18 anställda vid Rysslands ambassad och Ryssland svarade genom att utvisa 20 diplomater från Tjeckiens ambassad i Moskva.

1. Europaparlamentet uttrycker sin djupaste oro över Aleksej Navalnyjs hälsa och liv och uppmanar med kraft de ryska myndigheterna att ge honom tillgång till medicinsk behandling av professionell sjukvårdspersonal som han, hans familj och det internationella samfundet litar på.

2. Europaparlamentet fortsätter att kräva ett omedelbart frigivande av Aleksej Navalnyj och alla personer som frihetsberövats under protesterna till stöd för hans frigivning eller hans kampanj mot korruption. Parlamentet uppmanar rådet att börja förbereda nya restriktiva åtgärder mot ryska tjänstemän som är ansvariga för Aleksej Navalnyjs säkerhet och hälsa i den straffkoloni där han hålls frihetsberövad, så att alla personer som är inblandade i åtalet, domen och misshandeln av Aleksej Navalnyj blir föremål för restriktiva åtgärder inom ramen för det globala EU-systemet för sanktioner avseende mänskliga rättigheter.

3. Europaparlamentet uppmanar de ryska myndigheterna att sätta stopp för trakasserierna, hoten och våldet mot den politiska oppositionen, aktivister inom det civila samhället, medierepresentanter och demonstranter, och att upphöra med det förtryck som syftar till att avskräcka den politiska oppositionen i landet inför det kommande parlamentsvalet hösten 2021.

4. Europaparlamentet är mycket oroat över den stora ryska militära upptrappningen vid gränsen till Ukraina och i den olagligt ockuperade Autonoma republiken Krim. Parlamentet fördömer dessa hotfulla och destabiliserande åtgärder under ledning av Ryssland och noterar med tillfredsställelse Ukrainas väl avvägda reaktion.

5. Europaparlamentet kräver bestämt att Ryssland avstår från fientliga utspel och i stället fullgör sina skyldigheter enligt Wiendokumentet från 2011.

6. Europaparlamentet noterar Rysslands tillkännagivande att trupper och enheter som är stationerade nära Ukrainas gränser kommer att återvända till sin bas. Parlamentet insisterar på att detta måste genomföras fullt ut och utan dröjsmål och uppmanar Ryssland att samarbeta till fullo om ytterligare nedtrappningsåtgärder.

7. Europaparlamentet upprepar sitt orubbliga engagemang för Ukrainas oberoende, suveränitet och territoriella integritet inom landets internationellt erkända gränser samt sin uppmaning till Ryssland att äntligen fullgöra sina internationella skyldigheter, särskilt att dra tillbaka alla sina militära styrkor från Ukrainas territorium, även från hela området Donetsk och Luhansk.

8. Europaparlamentet uppmanar alla parter, särskilt Ryssland, att respektera de åtgärder som överenskommits inom ramen för Minskavtalen och under toppmötena i Normandie-formatet och med beslutsamhet arbeta för en fredlig lösning av konflikten, Parlamentet uppmanar alla sidor att fortsätta att engagera sig konstruktivt i Normandie-formatet och trepartsgruppen för Ukraina.

9. Europaparlamentet betonar på nytt behovet av en politisk lösning på konflikten i östra Ukraina och understryker att politisk dialog fortfarande utgör den enda grundvalen för en lösning på konflikten. Parlamentet understryker behovet av att återupprätta förtroendet mellan parterna och uppmanar därför Europeiska utrikestjänsten att tillsammans med EU:s medlemsstater öka insatserna för medling, förtroendeskapande åtgärder och konfliktlösning.

10. Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik att se till att rådet fortsätter att följa den militära utvecklingen trots den aviserade förflyttningen av ryska trupper och är redo att enas om ytterligare gemensamma åtgärder. Parlamentet uppmanar att man i detta avseende grundligt utvärderar de eventuella reaktionerna på Ryska federationens hot mot och kränkningar av Europas säkerhet, demokrati och medborgarnas säkerhet.

11. Europaparlamentet uppmanar EU att agera i god tid och beslutsamt på den ryska underrättelsetjänstens störande åtgärder på EU:s territorium och att nära samordna sina proportionella insatser med transatlantiska partner.

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen, rådet, vice ordföranden/den höga representanten och medlemsstaterna att i samarbete med transatlantiska partner använda alla tillgängliga medel på internationell nivå för att effektivt motverka Rysslands fortsatta inblandning, allt mer aggressiva desinformationskampanjer och grova kränkningar av folkrätten som hotar säkerheten och stabiliteten i Europa.

13. Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden/den höga representanten att säkerställa fortsatt sammanhållning kring de fem vägledande principerna för EU:s politik gentemot Ryssland och att utveckla en ny övergripande strategi gentemot Ryssland, med en bestämd och principfast ståndpunkt som bygger på vikten av att respektera folkrätten och människorättsnormer och som syftar till att stärka fred och säkerhet och stödja demokratin, rättsstatsprincipen och det civila samhället.

14. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament, Europarådet, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa samt Ryska federationens president, regering och parlament.

 

[1] Antagna texter, P9_TA(2021)0018.

Senaste uppdatering: 28 april 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy