Procedura : 2021/2642(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B9-0251/2021

Teksty złożone :

B9-0251/2021

Debaty :

PV 28/04/2021 - 10
CRE 28/04/2021 - 10

Głosowanie :

Teksty przyjęte :

P9_TA(2021)0159

<Date>{26/04/2021}26.4.2021</Date>
<NoDocSe>B9-0251/2021</NoDocSe>
PDF 165kWORD 49k

<TitreType>PROJEKT REZOLUCJI</TitreType>

<TitreSuite>złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa</TitreSuite>

<TitreRecueil>zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu</TitreRecueil>


<Titre>w sprawie Rosji – sprawa Aleksieja Nawalnego, koncentracja oddziałów wojska na granicy z Ukrainą i rosyjski zamach w Republice Czeskiej</Titre>

<DocRef>(2021/2642(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Michael Gahler, Željana Zovko, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler-Lima, Andrzej Halicki, Antonio López-Istúriz White, Miriam Lexmann, David Lega, Rasa Juknevičienė, Jerzy Buzek, Riho Terras, Arba Kokalari, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Vladimír Bilčík, Traian Băsescu, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Eugen Tomac, Michaela Šojdrová</Depute>

<Commission>{PPE}w imieniu grupy PPE</Commission>

</RepeatBlock-By>

Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B9-0236/2021

B9-0251/2021

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Rosji – sprawa Aleksieja Nawalnego, koncentracja oddziałów wojska na granicy z Ukrainą i rosyjski zamach w Republice Czeskiej

(2021/2642(RSP))

Parlament Europejski,

 uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie Rosji i Ukrainy,

 uwzględniając oświadczenie ministrów spraw zagranicznych państw grupy G7 w sprawie Ukrainy z 18 marca 2021 r.,

 uwzględniając pismo przewodniczących grup PPE, S&D i Renew Europe z 14 kwietnia 2021 r. w sprawie zdrowia Aleksieja Nawalnego,

 uwzględniając spotkanie z udziałem prezydenta Francji, prezydenta Ukrainy i kanclerz Niemiec 16 kwietnia 2021 r. w sprawie koncentracji oddziałów wojska przez Rosję,

 uwzględniając oświadczenie z 18 kwietnia 2021 r. w sprawie pogarszającego się stanu zdrowia Aleksieja Nawalnego wydane w imieniu Unii Europejskiej przez wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa,

 uwzględniając art. 132 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że polityka UE w zakresie Partnerstwa Wschodniego, mająca na celu umocnienie stowarzyszenia politycznego i integracji gospodarczej krajów sąsiadujących, które zdecydowały się na obranie drogi europejskiej, doprowadziła do jawnej i ukrytej agresji Rosji w regionie;

B. mając na uwadze, że w ostatnich tygodniach Federacja Rosyjska znacznie zwiększyła obecność wojskową na wschodnich i północnych granicach z Ukrainą i na Krymie, koncentrując łącznie ponad 100 000 żołnierzy oraz czołgi, pojazdy artyleryjskie i opancerzone i inny ciężki sprzęt; mając na uwadze, że ta niedawna koncentracja wojska jest największą tego rodzaju akcją rosyjskich oddziałów od 2014 r., a jej skala wskazuje na zamiary ofensywne;

C. mając na uwadze, że rosyjskie Ministerstwo Obrony ogłosiło, że do października 2021 r. zamknie wody prowadzące do Cieśniny Kerczeńskiej łączącej Morze Czarne z Morzem Azowskim dla okrętów wojennych i statków niehandlowych innych państw, co częściowo zablokuje dostęp do niej;

D. mając na uwadze, że według źródeł ukraińskich Federacja Rosyjska liczy około 3000 funkcjonariuszy i instruktorów wojskowych, którzy służą w siłach zbrojnych dwóch tzw. republik ludowych;

E. mając na uwadze, że od 2014 r. trwa destabilizacja wschodniej Ukrainy przez Federację Rosyjską za pośrednictwem jej oddziałów paramilitarnych w tzw. Donieckiej Republice Ludowej i Ługańskiej Republice Ludowej; mając na uwadze, że konflikt pochłonął życie ponad 14 000 osób i doprowadził do wewnętrznego przesiedlenia blisko dwóch milionów osób;

F. mając na uwadze, że Ukraina zażądała powołania się na pkt 16.3 rozdziału III dokumentu wiedeńskiego z 2011 r. w sprawie środków budowy zaufania i bezpieczeństwa, aby zażądać "wyjaśnienia nietypowych działań wojskowych" Federacji Rosyjskiej w pobliżu granicy ukraińskiej i na okupowanym Krymie; mając na uwadze, że dokument wiedeński, mający służyć za trwałe źródło współpracy i przejrzystości wojskowej, przyjęli w 2011 r. wszyscy członkowie (57) Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE); mając na uwadze, że Federacja Rosyjska postanowiła nie uczestniczyć w tym posiedzeniu;

G. mając na uwadze, że rosyjski minister obrony Siergiej Szojgu oświadczył w czwartek 22 kwietnia 2021 r., że zgromadzone oddziały wrócą do swoich baz;

H. mając na uwadze, że stan zdrowia Aleksieja Nawalnego, rosyjskiego polityka opozycyjnego, który obecnie przebywa w kolonii karnej, gdzie odbywa karę dwóch i pół roku pozbawienia wolności, pogarsza się na tyle, że zagrożone jest jego życie, a nie zapewniono mu odpowiedniego leczenia;

I. mając na uwadze, że 16 lutego 2021 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka postanowił zwrócić się do rządu Rosji – zgodnie z art. 39 regulaminu Trybunału – o uwolnienie Aleksieja Nawalnego; mając na uwadze, że środek ten powinien zostać zastosowany ze skutkiem natychmiastowym; mając na uwadze, że Trybunał wziął pod uwagę charakter i stopień zagrożenia życia Aleksieja Nawalnego, wykazanego prima facie w celu zastosowania środka tymczasowego i rozpatrywanego w świetle ogólnych okoliczności uwięzienia Aleksieja Nawalnego;

J. mając na uwadze, że w piątek 23 kwietnia 2021 r. Aleksiej Nawalny zapowiedział, że po zasięgnięciu opinii lekarzy niepracujących w więzieniu będzie stopniowo zawieszał strajk głodowy rozpoczęty 31 marca; mając na uwadze, że w opinii lekarskiej przedstawionej Aleksiejowi Nawalnemu stwierdzono, iż kontynuowanie strajku głodowego groziłoby jego życiu;

K. mając na uwadze, że w poniedziałek 26 kwietnia 2021 r. rosyjski prokurator zawiesił działalność ogólnokrajowej organizacji politycznej Aleksieja Nawalnego przed wydaniem orzeczenia przez sąd, który – jak się można spodziewać – ma zdelegalizować ten ruch jako „ekstremistyczny”; mając na uwadze, że  zakazano prowadzenia wieców wyborczych czy angażowania się w działalność wyborczą w regionalnej siedzibie organizacji;

L. mając na uwadze, że Federacja Rosyjska nie tylko stanowi zewnętrzne zagrożenie dla bezpieczeństwa europejskiego, lecz także prowadzi wewnętrzną wojnę z własnym narodem w postaci systematycznego ucisku opozycji i aresztowań na ulicach; mając na uwadze, że tylko w dniu 21 kwietnia 2021 r. liczba aresztowań pokojowych demonstrantów przekroczyła 1788, którą to liczbę należy dodać do ogólnej liczby ponad 15 000 niewinnych obywateli Rosji zatrzymanych od stycznia 2021 r.;

M. mając na uwadze, że w dwóch poprzednich rezolucjach w sprawie Rosji Parlament wezwał do przeglądu polityki UE wobec Rosji i jej pięciu zasad przewodnich oraz zwrócił się do Rady o natychmiastowe rozpoczęcie przygotowań i przyjęcie strategii UE dotyczącej przyszłych stosunków z demokratyczną Rosją, która to strategia obejmowałaby szeroki wachlarz zachęt i warunków zmierzających do umocnienia w Rosji wewnętrznych tendencji na rzecz wolności i demokracji;

N. mając na uwadze, że 17 kwietnia 2021 r. Republika Czeska wydaliła osiemnastu rosyjskich dyplomatów, w tym członków rosyjskich agencji wywiadowczych, w związku z uzasadnionymi wnioskami Służby Ochrony Informacji Republiki Czeskiej, zgodnie z którymi rosyjskie służby wywiadowcze były zamieszane w wybuch magazynu amunicji w 2014 r.; w wyniku wybuchu zginęło wówczas dwóch obywateli Czech i powstały poważne szkody materialne; mając ponadto na uwadze, że bez skrupułów narażono na niebezpieczeństwo życie i majątek tysięcy mieszkańców okolicznych miejscowości; mając na uwadze, że w ramach środka zaradczego Federacja Rosyjska wydaliła dwudziestu czeskich dyplomatów, którym 19 kwietnia 2021 r. nakazano opuścić Federację Rosyjską; mając na uwadze, że 22 kwietnia 2021 r., po tym jak Rosja odmówiła ponownego przyjęcia wydalonych czeskich dyplomatów w Rosji, Republika Czeska postanowiła zrównać liczbę pracowników ambasady Rosji w Republice Czeskiej z liczbą pracowników ambasady Republiki Czeskiej w Rosji;

1. popiera niezależność, suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy w granicach uznanych na forum międzynarodowym; ponownie wyraża zdecydowane poparcie dla unijnej polityki nieuznawania bezprawnej aneksji Autonomicznej Republiki Krymu i Sewastopola; z zadowoleniem przyjmuje wszystkie środki ograniczające podjęte przez UE w następstwie bezprawnej aneksji; wzywa do natychmiastowego uwolnienia wszystkich obywateli Ukrainy nielegalnie przetrzymywanych i więzionych na Półwyspie Krymskim i w Rosji oraz ubolewa z powodu ciągłych naruszeń praw człowieka popełnianych na Krymie; podkreśla, że rosyjscy urzędnicy, których działania lub brak działania umożliwiły zbrodnie wojenne na Ukrainie lub do nich doprowadziły, będą musieli stanąć przed międzynarodowym wymiarem sprawiedliwości w sprawach karnych;

2. uważa, że UE musi wyciągnąć wnioski z nieuzasadnionej, niewyjaśnionej i głęboko niepokojącej koncentracji przez Rosję oddziałów wojska na granicy z Ukrainą, którą wstrzymano w czwartek 22 kwietnia 2021 r.; domaga się od Rosji, aby natychmiast zaprzestała praktyki nieuzasadnionej koncentracji oddziałów wojska, której celem jest grożenie sąsiadom, by powstrzymała się od wszelkich trwających i przyszłych prowokacji wojskowych oraz by dokonała deeskalacji przez wycofanie swoich sił do ich stałych miejsc stacjonowania; ponownie podkreśla, że koncentracja rosyjskich oddziałów wojska stanowi również zagrożenie dla pokoju i bezpieczeństwa w Europie i z tego powodu dialog UE na temat bezpieczeństwa z Ukrainą powinien odpowiadać wysokim oczekiwaniom i przyczyniać się do spójnej oceny wyzwań w zakresie bezpieczeństwa w terenie; podkreśla, że kraje zaprzyjaźnione powinny zwiększyć wsparcie wojskowe dla Ukrainy i dostawy broni obronnej, co jest zgodne z art. 51 Karty Narodów Zjednoczonych, który umożliwia indywidualną i zbiorową obronę własną; wzywa Rosję do wycofania wojsk z tzw. Ługańskiej Republiki Ludowej i tzw. Donieckiej Republiki Ludowej oraz do zwrócenia Ukrainie kontroli nad Autonomiczną Republiką Krymu i Sewastopolem;

3. podkreśla, że jeżeli taka koncentracja rosyjskich wojsk miałaby w przyszłości przekształcić się w inwazję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, UE musi jasno stwierdzić, że cena za takie naruszenie prawa i norm międzynarodowych byłaby wysoka; nalega zatem, aby w takich okolicznościach natychmiast zaprzestano przywozu ropy naftowej i gazu z Rosji do UE oraz by natychmiast wstrzymano budowę gazociągu Nord Stream 2, podczas gdy Rosję powinno się wykluczyć z systemu płatności SWIFT, wszystkie aktywa w UE należące do oligarchów blisko związanych z władzami rosyjskimi i ich rodzin w UE należy zamrozić, a ich wizy anulować;

4. wzywa do natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia Aleksieja Nawalnego, którego skazanie jest umotywowane politycznie i sprzeczne z międzynarodowymi zobowiązaniami Rosji w zakresie praw człowieka; oczekuje, że Rosja zastosuje się do tymczasowego środka Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w odniesieniu do charakteru i stopnia zagrożenia życia Aleksieja Nawalnego; uważa Rosję za odpowiedzialną za stan zdrowia Aleksieja Nawalnego i wzywa Rosję do zbadania próby zabójstwa Aleksieja Nawalnego przy pełnej współpracy z Organizacją ds. Zakazu Broni Chemicznej (OPCW); wzywa do zaprzestania aresztowań pokojowych demonstrantów i systematycznych ataków na opozycję w związku z żądaniami uwolnienia Aleksieja Nawalnego; podkreśla, że wszystkie osoby zaangażowane w ściganie, skazanie i złe traktowanie Aleksieja Nawalnego powinny podlegać sankcjom w ramach globalnego systemu sankcji UE za naruszenia praw człowieka;

5. ponownie wyraża poparcie dla międzynarodowego dochodzenia w sprawie okoliczności tragicznego zestrzelenia samolotu malezyjskich linii lotniczych (lot MH17) i ponawia apel o postawienie winnych przed sądem;

6. z ubolewaniem przyjmuje fakt, że sprawcy wywodzący się z rosyjskich służb wywiadowczych doprowadzili do wybuchu w składzie amunicji w Vrběticach w Republice Czeskiej, co stanowiło pogwałcenie czeskiej suwerenności i stanowi niedopuszczalny akt wrogości; zdecydowanie potępia działania mające na celu destabilizację państw członkowskich UE i będące dla nich zagrożeniem oraz podkreśla, że Unia Europejska wspiera Republikę Czeską; wyraża solidarność z Republiką Czeską w związku z nieuzasadnionym i nieproporcjonalnym wydaleniem dwudziestu czeskich dyplomatów z Rosji; wyraża poparcie dla decyzji władz czeskich dotyczącej zrównania liczby personelu ambasady Rosji w Republice Czeskiej z liczbą pracowników ambasady Republiki Czeskiej w Rosji, potępia późniejsze groźby Federacji Rosyjskiej wobec Republiki Czeskiej i wyraża uznanie dla wszystkich aktów wsparcia i solidarności ze strony różnych rządów państw członkowskich UE oraz dla wszelkiej już zaoferowanej pomocy dyplomatycznej; wzywa państwa członkowskie UE, aby – idąc za przykładem sprawy S. Skripala – przystąpiły do skoordynowanego wydalania rosyjskich dyplomatów;

7. uważa, że zjednoczenie państw członkowskich UE jest najlepszą polityką powstrzymującą Rosję od podejmowania destabilizujących i wywrotowych działań w Europie; wzywa państwa członkowskie, aby skoordynowały swoje stanowiska i działania wobec Rosji i przemawiały jednym głosem; uważa, że UE powinna dążyć do zacieśnienia współpracy z partnerami o podobnych poglądach, w szczególności z NATO i USA, aby stawić czoła wspólnym wyzwaniom związanym z Rosją;

8. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wiceprzewodniczącemu Komisji / wysokiemu przedstawicielowi Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, Radzie, Komisji, rządom i parlamentom państw członkowskich, Radzie Europy, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, prezydentowi, rządowi i Radzie Najwyższej Ukrainy oraz prezydentowi, rządowi i Dumie Państwowej Federacji Rosyjskiej.

 

Ostatnia aktualizacja: 28 kwietnia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności