Förslag till resolution - B9-0251/2021Förslag till resolution
B9-0251/2021

  FÖRSLAG TILL RESOLUTION om Ryssland, fallet Aleksej Navalnyj, militär upptrappning vid den ukrainska gränsen och rysk attack i Tjeckien

  26.4.2021 - (2021/2642(RSP))

  till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
  i enlighet med artikel 132.2 i arbetsordningen

  Michael Gahler, Željana Zovko, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler‑Lima, Andrzej Halicki, Antonio López‑Istúriz White, Miriam Lexmann, David Lega, Rasa Juknevičienė, Jerzy Buzek, Riho Terras, Arba Kokalari, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Vladimír Bilčík, Traian Băsescu, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Eugen Tomac, Michaela Šojdrová
  för PPE-gruppen

  Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B9-0236/2021

  Förfarande : 2021/2642(RSP)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  B9-0251/2021
  Ingivna texter :
  B9-0251/2021
  Omröstningar :
  Antagna texter :

  B9‑0251/2021

  Europaparlamentets resolution om Ryssland, fallet Aleksej Navalnyj, militär upptrappning vid den ukrainska gränsen och rysk attack i Tjeckien

  (2021/2642(RSP))

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

   med beaktande av sina tidigare resolutioner om Ryssland och Ukraina,

   med beaktande av G7-utrikesministrarnas uttalande om Ukraina av den 18 mars 2021,

   med beaktande av skrivelsen av den 14 april 2021 från gruppledarna för EPP, S&D och Renew Europe om Aleksej Navalnyjs hälsotillstånd,

   med beaktande av mötet den 16 april 2021 mellan Frankrikes president, Ukrainas president och Tysklands förbundskansler om frågan om den ryska militära upptrappningen,

   med beaktande av uttalandet av den 18 april 2021 från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, på EU:s vägnar, om Aleksej Navalnyjs försämrade hälsotillstånd,

   med beaktande av artikel 132.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

  A. EU:s östliga partnerskap, som syftar till att stärka den politiska associeringen och ekonomiska integrationen med de grannländer som har valt den europeiska vägen, har väckt Rysslands öppna och dolda aggression i regionen.

  B. Ryssland har de senaste veckorna ökat sin militära närvaro avsevärt vid den östra och norra gränsen till Ukraina och på Krim och samlat sammanlagt över 100 000 soldater samt stridsvagnar, artilleri, pansarfordon och annan tung utrustning. Den senaste tidens upptrappning är den största koncentrationen av ryska trupper sedan 2014, och dess omfattning tyder på offensiva avsikter.

  C. Rysslands försvarsministerium har tillkännagett att man kommer att spärra de vatten som leder till Kertjsundet, som förbinder Svarta havet med Azovska sjön, för krigsfartyg och icke-kommersiella fartyg från andra länder fram till oktober 2021, och därmed delvis blockera tillträdet dit.

  D. Enligt ukrainska källor har Ryssland runt 3 000 officerare och militära instruktörer som tjänstgör i de väpnade styrkorna i de två så kallade folkrepublikerna.

  E. Rysslands destabilisering av östra Ukraina via proxystyrkorna i de så kallade folkrepublikerna Donetsk and Luhansk har pågått sedan 2014. Konflikten har kostat över 14 000 människor livet och gjort närmare två miljoner till internflyktingar.

  F. Ukraina har begärt att punkt 16.3 i kapitel III i Wiendokumentet om förtroende- och säkerhetsskapande åtgärder ska åberopas för att kräva ”en förklaring av ovanlig militär verksamhet” från Rysslands sida nära gränsen till Ukraina och på det ockuperade Krim. Wiendokumentet antogs 2011 av samtliga 57 medlemmar i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) för att fungera som en varaktig källa till samarbete och militär transparens. Ryssland har beslutat att inte delta i detta möte.

  G. Den ryske utrikesministern Sergej Sjojgu tillkännagav torsdagen den 22 april att de samlade styrkorna skulle återvända till sina baser.

  H. Den ryske oppositionspolitikern Aleksej Navalnyj, som just nu avtjänar 2,5 års fängelsestraff i en straffkoloni, lider av så allvarligt sviktande hälsa att hans liv är i fara, och han har inte fått ordentlig läkarbehandling.

  I. Den 16 februari 2021 beslutade Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen) att i enlighet med artikel 39 i sin arbetsordning uppmana Rysslands regering att frige Aleksej Navalnyj. Denna åtgärd bör gälla med omedelbar verkan. Europadomstolen tog hänsyn till arten och omfattningen av risken för Aleksej Navalnyjs liv, som påvisats prima facie med anledning av tillämpningen av interimsåtgärden och som betraktas mot bakgrund av de samlade omständigheterna kring Aleksej Navalnyjs nuvarande frihetsberövande.

  J. Fredagen den 23 april meddelade Aleksej Navalnyj att han på inrådan av läkare som inte tillhör fängelset gradvis skulle avbryta sin hungerstrejk som påbörjades den 31 mars. Enligt den medicinska rådgivningen till Aleksej Navalnyj skulle en fortsatt hungerstrejk vara förenad med livsfara.

  K. Måndagen den 26 april stoppade den ryske åklagaren verksamheten i Aleksej Navalnyjs landsomfattande politiska organisation inför en domstolsdom som väntas göra den till en olaglig ”extremistisk” rörelse. Organisationens regionala huvudkontor förbjöds att hålla massmöten och bedriva valverksamhet.

  L. Ryssland utgör inte bara ett yttre hot mot Europas säkerhet utan för även ett inre krig mot sitt eget folk i form av ett systematiskt förtryck av oppositionen och gripanden på gatorna. Enbart den 21 april 2021 noterades minst 1 788 fall av gripanden av fredliga demonstranter, att lägga till de sammanlagt över 15 000 oskyldiga ryska medborgare som frihetsberövats sedan januari 2021.

  M. I sina två senaste resolutioner om Ryssland har Europaparlamentet efterlyst en översyn av EU:s Rysslandspolitik och dess fem vägledande principer och uppmanat rådet att omedelbart påbörja förberedelserna och anta en EU-strategi för de framtida förbindelserna med ett demokratiskt Ryssland som inbegriper en bred uppsättning incitament och villkor för att stärka de inhemska tendenserna till frihet och demokrati i Ryssland.

  N. Den 17 april 2021 utvisade Tjeckien 18 ryska diplomater, däribland medlemmar av de ryska underrättelsebyråerna, på grund av välgrundade slutsatser från den tjeckiska säkerhetsinformationstjänsten att de ryska underrättelsetjänsterna var inblandade i sprängningen av ett ammunitionsförråd 2014, som kostade två tjeckiska medborgare livet och orsakade omfattande materiella skador. Dessutom utsattes tusentals människors liv och egendom hänsynslöst för fara i kringliggande kommuner. Som motåtgärd har Ryssland utvisat 20 tjeckiska diplomater, som beordrades att lämna landet den 19 april 2021. Tjeckien beslutade den 22 april att Rysslands ambassad i Tjeckien ska ha lika många anställda som Tjeckiens ambassad i Ryssland, detta sedan Ryssland vägrat låta de utvisade tjeckiska diplomaterna återvända till landet.

  1. Europaparlamentet stöder Ukrainas oberoende, suveränitet och territoriella integritet inom dess internationellt erkända gränser. Parlamentet upprepar sitt starka stöd för EU:s linje att inte erkänna den olagliga annekteringen av Autonoma republiken Krim och staden Sevastopol. Parlamentet välkomnar alla restriktiva åtgärder som EU vidtagit till följd av den olagliga annekteringen. Parlamentet kräver ett omedelbart frigivande av alla olagligt frihetsberövade och fängslade ukrainska medborgare på Krimhalvön och i Ryssland och beklagar djupt de fortsatta människorättskränkningarna på Krim. Parlamentet understryker att ryska företrädare vars agerande eller uteblivna agerande har möjliggjort eller resulterat i krigsförbrytelser i Ukraina kommer att tvingas svara inför den internationella rättvisan.

  2. Europaparlamentet anser att EU måste dra lärdom av den omotiverade, oförklarade och djupt oroväckande ryska militära upptrappningen vid den ukrainska gränsen, som är avbruten sedan torsdagen den 22 april. Parlamentet begär att Ryssland omedelbart upphör med omotiverade militära upptrappningar avsedda att hota landets grannar, stoppar alla pågående och framtida militära provokationer och trappar ned genom att dra tillbaka styrkorna till deras permanenta utplaceringsorter. Parlamentet upprepar att den ryska militära upptrappningen även utgör ett hot mot europeisk fred och säkerhet och att EU:s säkerhetsdialog med Ukraina därför bör vara ambitiös och bidra till en samstämmig bedömning av säkerhetsutmaningarna på fältet. Parlamentet betonar att vänskapligt sinnade länder bör stärka sitt militära stöd till Ukraina och sitt tillhandahållande av försvarsvapen, vilket är i linje med artikel 51 i FN-stadgan som tillåter individuellt och kollektivt självförsvar. Parlamentet uppmanar Ryssland att avlägsna sina trupper från de så kallade folkrepublikerna Luhansk och Donetsk och återlämna kontrollen över Autonoma republiken Krim och staden Sevastopol till Ukraina.

  3. Europaparlamentet understryker att EU, om en sådan militär upptrappning i framtiden skulle omvandlas till en rysk invasion av Ukraina, måste göra klart att priset för en sådan kränkning av folkrätten och internationella normer skulle bli högt. Parlamentet begär därför att import av olja och gas från Ryssland till EU under sådana omständigheter omedelbart stoppas och att konstruktionen av gasledningen Nord Stream 2 omedelbart avbryts, samtidigt som Ryssland bör uteslutas ur betalningssystemet Swift och alla tillgångar i EU tillhörande oligarker som står de ryska myndigheterna nära och deras familjer i EU måste frysas och deras visum dras in.

  4. Europaparlamentet kräver ett omedelbart och villkorslöst frigivande av Aleksej Navalnyj, vars dom är politiskt motiverad och strider mot Rysslands internationella skyldigheteter på människorättsområdet. Parlamentet förväntar sig att Ryssland rättar sig efter Europadomstolens interimsåtgärd med hänsyn till arten och omfattningen av risken för Aleksej Navalnyjs liv. Parlamentet håller Ryssland ansvarigt för Aleksej Navalnyjs hälsotillstånd och uppmanar med kraft Ryssland att utreda mordförsöket på Navalnyj i fullt samarbete med Organisationen för förbud mot kemiska vapen (OPCW). Parlamentet kräver ett slut på gripandena av fredliga demonstranter och de systematiska angreppen mot oppositionen i samband med kraven på ett frigivande av Aleksej Navalnyj. Parlamentet understryker att alla personer inblandade i åtalet och den fällande domen mot Aleksej Navalnyj och misshandeln av honom bör bli föremål för sanktioner enligt det globala EU-systemet för sanktioner avseende mänskliga rättigheter.

  5. Europaparlamentet upprepar sitt stöd för den internationella utredningen om omständigheterna kring den tragiska nedskjutningen av Malaysian Airlines flyg MH17, som möjligen kan utgöra en krigsförbrytelse, och upprepar sin begäran att de ansvariga ska ställas inför rätta.

  6. Europaparlamentet beklagar djupt att förövare från rysk underrättelsetjänst orsakade sprängningen av vapenförrådet i Vrbětice i Tjeckien, som utgjorde en kränkning av Tjeckiens suveränitet och en oacceptabel fientlig handling. Parlamentet fördömer skarpt verksamhet avsedd att destabilisera och hota medlemsstater i EU och understryker att Europeiska unionen står vid Tjeckiens sida. Parlamentet uttrycker sin solidaritet med Tjeckien efter den omotiverade och oproportionerliga utvisningen av 20 av landets diplomater från Ryssland. Parlamentet uttrycker sitt stöd för de tjeckiska myndigheternas beslut att låta Rysslands ambassad i Tjeckien ha lika många anställda som Tjeckiens ambassad i Ryssland. Parlamentet fördömer de efterföljande hoten mot Tjeckien från Rysslands sida och uppskattar alla stöd- och solidaritetshandlingar från olika regeringar i EU:s medlemsstater och alla diplomattjänster som redan erbjudits. Parlamentet uppmanar EU:s medlemsstater att med Skripalfallet som exempel genomföra en samordnad utvisning av ryska diplomater.

  7. Europaparlamentet upprepar att enighet bland EU:s medlemsstater är den bästa politiken för att avhålla Ryssland från att bedriva destabiliserande och omstörtande verksamhet i Europa. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att samordna sina ståndpunkter och åtgärder gentemot Ryssland och att tala med en enad röst. Parlamentet anser att EU bör söka vidare samarbete med likasinnade partner, särskilt Nato och USA, för att ta upp gemensamma utmaningar med koppling till Ryssland.

  8. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament, Europarådet, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, Ukrainas president, regering och Verchovna rada samt Ryska federationens president, regering och parlament.

   

  Senaste uppdatering: 28 april 2021
  Rättsligt meddelande - Integritetspolicy