Propunere de rezoluţie - B9-0276/2021Propunere de rezoluţie
B9-0276/2021

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la dreptul Parlamentului de a fi informat în legătură cu evaluarea în curs a planurilor naționale de redresare și reziliență

17.5.2021 - (2021/2703(RSP))

depusă pe baza declarațiilor Consiliului și Comisiei
în conformitate cu articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Manfred Weber, Esther de Lange, Siegfried Mureșan, Markus Ferber, José Manuel Fernandes
în numele Grupului PPE
Iratxe García Pérez, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial
în numele Grupului S&D
Dacian Cioloș, Luis Garicano, Valérie Hayer, Dragoș Pîslaru, Pascal Canfin
în numele Grupului Renew
Damian Boeselager, Ernest Urtasun, Jordi Solé
în numele Grupului Verts/ALE
Raffaele Fitto, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle
în numele Grupului ECR
José Gusmão, Dimitrios Papadimoulis
în numele Grupului The Left

Procedură : 2021/2703(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B9-0276/2021
Texte depuse :
B9-0276/2021
Texte adoptate :

B9‑0276/2021

Rezoluția Parlamentului European referitoare la dreptul Parlamentului de a fi informat în legătură cu evaluarea în curs a planurilor naționale de redresare și reziliență

(2021/2703(RSP))

Parlamentul European,

 având în vedere Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență (Regulamentul privind Mecanismul de redresare și reziliență)[1],

 având în vedere articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât Regulamentul privind Mecanismul de redresare și reziliență a fost adoptat în conformitate cu procedura legislativă ordinară;

B. întrucât Mecanismul de redresare și reziliență este un instrument fără precedent din punctul de vedere al volumului și mijloacelor de finanțare;

C. întrucât controlul democratic și controlul parlamentar asupra punerii în aplicare a Mecanismului de redresare și reziliență sunt posibile numai cu implicarea deplină a Parlamentului în toate etapele;

D. întrucât articolul 26 din Regulamentul privind Mecanismul de redresare și reziliență inițiază un dialog privind redresarea și reziliența pentru a asigura o mai mare transparență și responsabilitate și pentru ca Comisia să ofere Parlamentului informații privind, printre altele, planurile de redresare și reziliență ale statelor membre și evaluarea acestora;

E. întrucât Parlamentul își poate exprima opiniile cu privire la aspectele abordate în cadrul dialogului privind redresarea și reziliența, inclusiv prin rezoluții și discuții cu Comisia, și întrucât Comisia trebuie să țină seama de aceste opinii;

F. întrucât Parlamentul European poate invită Comisia să ofere informații în legătură cu situația actuală a evaluării planurilor naționale de redresare și reziliență în cadrul dialogului privind redresarea și reziliența;

G. întrucât, ca regulă generală, statele membre ar fi trebuit să transmită Comisiei planurile lor naționale de redresare și reziliență până la 30 aprilie 2021;

H. întrucât până în prezent 18 state membre au transmis Comisiei planurile lor de redresare și reziliență;

I. întrucât Comisia trebuie să evalueze fiecare plan național de redresare și reziliență în termen de două luni de la transmiterea acestuia;

J. întrucât Comisia a comunicat Parlamentului și Consiliului planurile naționale de redresare și reziliență transmise;

K. întrucât Parlamentul a organizat o dezbatere în plen la 11 martie 2021 pe tema „Respectarea principiului parteneriatului în pregătirea și punerea în aplicare a planurilor naționale de redresare și reziliență și asigurarea bunei gestionări a cheltuielilor”;

L. întrucât la 20 ianuarie 2021 Comitetul Regiunilor și Consiliul localităților și regiunilor europene au publicat rezultatele consultării lor specifice pe tema „Implicarea municipalităților, orașelor și regiunilor în pregătirea planurilor naționale de redresare și reziliență”,

1. salută eforturile Comisiei de a asigura adoptarea rapidă, înaintea verii, a deciziilor relevante de punere în aplicare ale Consiliului legate de planurile naționale de redresare și reziliență, precum și colaborarea sa continuă cu statele membre pentru a le ajuta să întocmească planuri de calitate;

2. reamintește Comisiei să își îndeplinească obligațiile care îi revin în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență de a transmite Parlamentului toate informațiile relevante în legătură cu stadiul punerii în aplicare a Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență și de a lua în considerare orice elemente care decurg din opiniile exprimate în cadrul dialogului privind redresarea și reziliența, inclusiv opiniile transmise de comisiile relevante și formulate în rezoluțiile adoptate în plen;

3. consideră că, pentru a asigura un control democratic adecvat și un control parlamentar al punerii în aplicare a Mecanismului de redresare și reziliență, precum și o mai mare transparență și responsabilitate democratică, Comisia trebuie să informeze periodic Parlamentul, verbal și în scris, în legătură cu stadiul evaluării planurilor naționale de redresare și reziliență; subliniază că, în conformitate cu Regulamentul privind Mecanismul de redresare și reziliență, Parlamentul are dreptul de a primi astfel de informații în contextul dialogului privind redresarea și reziliența;

4. invită Comisia să transmită toate informațiile generale relevante și un rezumat al reformelor și investițiilor prevăzute în planurile prezentate referitoare la domeniul de aplicare bazat pe cei șase piloni (inclusiv obiectivele generale și specifice și principiile orizontale) și pe cele 11 criterii de evaluare prevăzute în Regulamentul privind Mecanismul de redresare și reziliență;

5. reamintește că Parlamentul se așteaptă ca informațiile să fie furnizate într-un format ușor de înțeles și comparabil, inclusiv toate traducerile existente ale documentelor depuse de statele membre;

6. consideră că transmiterea oricărei evaluări preliminare a planurilor nu afectează rezultatul procedurii; consideră că acest fapt ar îmbunătăți dialogul privind redresarea și reziliența, deoarece majoritatea planurilor naționale de redresare și reziliență se află, la momentul transmiterii lor, într-o stare foarte avansată și este probabil să fie aprobate;

7. este convins că este nevoie de transparență și responsabilitate deplină din partea Comisiei pentru a asigura și a consolida legitimitatea democratică a Mecanismului de redresare și reziliență și implicarea cetățenilor;

8. reamintește că articolul 18 alineatul (4) litera (q) din Regulamentul privind Mecanismul de redresare și reziliență stipulează că planurile naționale de redresare și reziliență ar trebui să conțină „un rezumat al procesului de consultare, desfășurat în conformitate cu cadrul juridic național, a autorităților locale și regionale, a partenerilor sociali, a organizațiilor societății civile, a organizațiilor de tineret și a altor părți interesate relevante, precum și al modului în care contribuțiile părților interesate se reflectă în planul de redresare și reziliență”; invită Comisia să încurajeze statele membre să consulte toate părțile interesate de la nivel național și să asigure implicarea societății civile și a autorităților locale și regionale în punerea în aplicare a planurilor și, în special, în monitorizarea acestora, precum și să se asigure că au loc consultări pentru viitoare modificări sau noi planuri, dacă este cazul;

9. invită Comisia să asigure transparența deplină a calendarului pentru aprobarea actelor delegate ulterioare Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență, și anume actele delegate privind tabloul de bord privind redresarea și reziliența și metodologia de raportare a cheltuielilor sociale, inclusiv în ceea ce privește copiii și tinerii, și să ia în considerare elementele relevante ale dialogului privind redresarea și reziliența; solicită, de asemenea, aprobarea rapidă a acestor acte delegate înainte de vacanța de vară;

10. invită Comisia să vegheze ca, înainte de evaluarea îndeplinirii obiectivelor de etapă și a țintelor convenite în decizia de punere în aplicare a Consiliului și în planurile naționale de redresare și reziliență, Parlamentului să i se pună la dispoziție constatările preliminare privind îndeplinirea obiectivelor de etapă și atingerea țintelor, așa cum se prevede la articolul 25 alineatul (4) din Regulamentul privind Mecanismul de redresare și reziliență;

11. reamintește Consiliului că „rezultatele relevante ale discuțiilor desfășurate în cadrul grupurilor de pregătire ale Consiliului sunt comunicate comisiei competente a Parlamentului European”.

12. invită Comisia să continue să urmeze o abordare deschisă, transparentă și constructivă în cadrul dialogului privind redresarea și reziliența;

13. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Consiliului European și Comisiei.

 

Ultima actualizare: 19 mai 2021
Aviz juridic - Politica de confidențialitate