Návrh uznesenia - B9-0276/2021Návrh uznesenia
B9-0276/2021

NÁVRH UZNESENIA o práve Parlamentu na informácie o prebiehajúcom posudzovaní národných plánov obnovy a odolnosti

17.5.2021 - (2021/2703(RSP))

predložený na základe vyhlásení Rady a Komisie
v súlade s článkom 132 ods. 2 rokovacieho poriadku

Manfred Weber, Esther de Lange, Siegfried Mureşan, Markus Ferber, José Manuel Fernandes
v mene skupiny PPE
Iratxe García Pérez, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial
v mene skupiny S&D
Dacian Cioloş, Luis Garicano, Valérie Hayer, Dragoș Pîslaru, Pascal Canfin
v mene skupiny Renew
Damian Boeselager, Ernest Urtasun, Jordi Solé
v mene skupiny Verts/ALE
Raffaele Fitto, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle
v mene skupiny ECR
José Gusmão, Dimitrios Papadimoulis
v mene skupiny The Left

Postup : 2021/2703(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B9-0276/2021
Predkladané texty :
B9-0276/2021
Hlasovanie :
Prijaté texty :

B9‑0276/2021

Európskeho parlamentu o práve na informácie o prebiehajúcom posudzovaní národných plánov obnovy a odolnosti

(2021/2703(RSP))

Európsky parlament,

 so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/241 z 12. februára 2021, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti (nariadenie o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti)[1],

 so zreteľom na článok 132 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže nariadenie o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti bolo prijaté v rámci riadneho legislatívneho postupu;

B. keďže nariadenie o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti je bezprecedentným nástrojom z hľadiska objemu a zdrojov financovania;

C. keďže demokratická a parlamentná kontrola nad vykonávaním Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti je možná len za plnej účasti Parlamentu vo všetkých jeho etapách;

D. keďže v článku 26 nariadenia o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti sa ustanovuje dialóg o podpore obnovy a odolnosti s cieľom zabezpečiť väčšiu transparentnosť a zodpovednosť, ako aj to, aby Komisia poskytovala Parlamentu okrem iného informácie o plánoch obnovy a odolnosti členských štátov a o ich posudzovaní;

E. keďže Parlament môže vyjadriť svoje názory na otázky riešené v rámci dialógu o podpore obnovy a odolnosti aj formou uznesení a výmeny názorov s Komisiou a keďže Komisia je povinná tieto názory zohľadniť;

F. keďže Parlament môže vyzvať Komisiu, aby v rámci dialógu o obnove a odolnosti poskytla informácie o aktuálnom stave posudzovania národných plánov obnovy a odolnosti;

G. keďže členské štáty mali Komisii predložiť svoj vnútroštátny plán obnovy a odolnosti do 30. apríla 2021, ako stanuje pravidlo;

H. keďže k dnešnému dňu predložilo Komisii plán obnovy a odolnosti 18 členských štátov;

I. keďže Komisia musí posúdiť každý národný plán obnovy a odolnosti do dvoch mesiacov od jeho predloženia;

J. keďže Komisia poskytla národné plány obnovy a odolnosti Parlamentu a Rade;

K. keďže 11. marca 2021 Parlament usporiadal plenárnu rozpravu o dodržiavaní zásady partnerstva pri príprave a vykonávaní národných plánov obnovy a odolnosti a zabezpečovaní dobrej správy výdavkov;

L. keďže 20. januára 2021 Výbor regiónov a Rada európskych obcí a regiónov zverejnili výsledky svojej cielenej konzultácie na tému zapojenia obcí, miest a regiónov do prípravy národných plánov obnovy a odolnosti;

1. víta úsilie Komisie o zabezpečenie rýchleho prijatia príslušných vykonávacích rozhodnutí Rady súvisiacich s národnými plánmi obnovy a odolnosti ešte do leta a jej trvalú spoluprácu s členskými štátmi na pomoc pri vypracovaní kvalitných plánov;

2. pripomína Komisii, aby si plnila povinnosti vyplývajúce z nariadenia o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a Parlamentu poskytovala všetky relevantné informácie o súčasnom stave vykonávania nariadenia o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a aby zohľadňovala všetky prvky vyplývajúce z názorov vyjadrených v priebehu dialógu o obnove a odolnosti vrátane názorov príslušných výborov a uznesení pléna;

3. domnieva sa, že v záujme zabezpečenia riadneho demokratického dohľadu a parlamentnej kontroly nad vykonávaním nariadenia o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a väčšej transparentnosti a demokratickej zodpovednosti musí Komisia pravidelne ústne a písomne informovať Parlament o stave posudzovania národných plánov obnovy a odolnosti; zdôrazňuje, že v súlade s nariadením o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti je Parlament oprávnený dostávať takéto informácie v rámci dialógu o obnove a odolnosti;

4. vyzýva Komisiu, aby poskytla všetky relevantné podkladové informácie a zhrnutie o reformách a investíciách stanovených v predložených plánoch v rozsahu šiestich pilierov (vrátane všeobecných a konkrétnych cieľov a horizontálnych zásad) a 11 hodnotiacich kritérií stanovených v nariadení o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti;

5. opätovne potvrdzuje svoje očakávanie, že informácie sa poskytnú v zrozumiteľnom a porovnateľnom formáte vrátane všetkých existujúcich prekladov dokumentov predložených členskými štátmi;

6. domnieva sa, že spoločné využívanie predbežného posúdenia plánov nemá vplyv na výsledok konania; domnieva sa, že týmto by sa zlepšil dialóg o obnove a odolnosti, keďže väčšina národných plánov obnovy a odolnosti je v čase predloženia vo veľmi pokročilom štádiu pripravenosti a pravdepodobne bude schválená;

7. je presvedčený, že na zabezpečenie a posilnenie demokratickej legitimity a zodpovednosti občanov pri podpore obnovy a odolnosti je potrebná plná transparentnosť a zodpovednosť Komisie;

8. pripomína, že podľa článku 18 ods. 4 písm. q) nariadenia o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti by národné plány obnovy a odolnosti mali obsahovať zhrnutie o konzultačnom procese miestnych a regionálnych orgánov, sociálnych partnerov, organizácií občianskej spoločnosti, mládežníckych organizácií a ďalších príslušných zainteresovaných strán, ktorý sa uskutočnil v súlade s vnútroštátnym právnym rámcom, a o tom, ako sú vstupy zainteresovaných strán zohľadnené v pláne obnovy a odolnosti; vyzýva Komisiu, aby členským štátom dala pokyn ku konzultáciám so všetkými zainteresovanými stranami na vnútroštátnej úrovni a zabezpečila zapojenie občianskej spoločnosti a miestnych a regionálnych orgánov do vykonávania plánov, a najmä do ich monitorovania, a aby zabezpečila uskutočnenie konzultácií o prípadných budúcich zmenách alebo nových plánoch;

9. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila úplnú transparentnosť, pokiaľ ide o harmonogram schvaľovania následných delegovaných aktov nariadenia o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti, konkrétne delegovaných aktov týkajúcich sa hodnotiacej tabuľky podpory obnovy a odolnosti a metodiky vykazovania sociálnych výdavkov vrátane výdavkov na deti a mládež, a aby zohľadnila príslušné prvky dialógu o obnove a odolnosti; okrem toho vyzýva na urýchlené schválenie týchto delegovaných aktov ešte do letnej prestávky;

10. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že pred posúdením dosiahnutia čiastkových cieľov a zámerov dohodnutých vo vykonávacom rozhodnutí Rady a vnútroštátnych plánoch obnovy a odolnosti sa Parlamentu poskytnú predbežné zistenia o dosahovaní čiastkových cieľov a zámerov podľa článku 25 ods. 4 nariadenia o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti;

11. pripomína Rade, že príslušné výsledky diskusií prípravných orgánov Rady sa majú poskytnúť aj príslušnému výboru Európskeho parlamentu;

12. vyzýva Komisiu, aby počas dialógu o obnove a odolnosti naďalej uplatňovala otvorený, transparentný a konštruktívny prístup;

13. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Európskej Rade a Komisii.

 

Posledná úprava: 19. mája 2021
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia