Postup : 2021/2633(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B9-0302/2021

Předložené texty :

B9-0302/2021

Rozpravy :

PV 10/06/2021 - 5
CRE 10/06/2021 - 5

Hlasování :

PV 10/06/2021 - 15

Přijaté texty :


<Date>{02/06/2021}2.6.2021</Date>
<NoDocSe>B9-0302/2021</NoDocSe>
PDF 151kWORD 45k

<TitreType>NÁVRH USNESENÍ</TitreType>

<TitreRecueil>předložený v souladu s čl. 222 odst. 8 jednacího řádu</TitreRecueil>


<Titre>o evropské občanské iniciativě „End the Cage Age“ („Konec doby klecové“)</Titre>

<DocRef>(2021/2633(RSP))</DocRef>


<Depute>Francisco Guerreiro</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}za skupinu Verts/ALE</Commission>


B9-0302/2021

Usnesení Evropského parlamentu o evropské občanské iniciativě „End the Cage Age“ („Konec doby klecové“)

(2021/2633(RSP))

Evropský parlament,

 s ohledem na evropskou občanskou iniciativu s názvem „End the Cage Age“ („Konec doby klecové“) (ECI(2018)000004),

 s ohledem na veřejné slyšení k evropské občanské iniciativě s názvem „End the Cage Age“ („Konec doby klecové“), které se konalo dne 15. dubna 2021,

 s ohledem na článek 13 Smlouvy o fungování Evropské unie,

 s ohledem na směrnici Rady 98/58/ES ze dne 20. července 1998 o ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely[1],

 s ohledem na Eurobarometr 442 s názvem „Postoje Evropanů k otázce dobrých životních podmínek zvířat“, který dospěl k závěru, že 82 % občanů EU se domnívá, že dobré životní podmínky hospodářských zvířat by měly být lépe chráněny, než je tomu nyní,

 s ohledem na čl. 222 odst. 8 jednacího řádu,

 s ohledem na návrh usnesení Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova,

 s ohledem na stanovisko Evropského výboru regionů k reformě společné zemědělské politiky (3637/2018), zejména na pozměňovací návrh 65,

A. vzhledem k tomu, že článek 13 Smlouvy o fungování Evropské unie považuje zvířata za vnímající bytosti a vyzývá členské státy, aby plně zohledňovaly požadavky na jejich dobré životní podmínky;

B. vzhledem k tomu, že podle definice Světové organizace pro zdraví zvířat dobré životní podmínky zvířat znamenají, že zvíře je zdravé, má dostatečný prostor, je dobře živeno, cítí se bezpečně, může se přirozeně projevovat a netrpí pocity, jako je strach, bolest a utrpení;

C. vzhledem k tomu, že strategie „Od zemědělce ke spotřebiteli“ uznává naléhavou potřebu zlepšit dobré životní podmínky zvířat a rozšířit jejich oblast působnosti, přičemž zdůrazňuje přínosy, které přináší pro zvířata, kvalitu potravin, snížení potřeby léků a zachování biologické rozmanitosti;

D. vzhledem k tomu, že evropská občanská iniciativa „Konec doby klecové“ získala 1,4 milionu potvrzených podpisů a je první platnou iniciativou týkající se hospodářských zvířat;

E. vzhledem k tomu, že evropská občanská iniciativa je důležitým nástrojem, který poprvé umožňuje občanům dávat podněty k vypracování návrhů nařízení a směrnic a k dalšímu vývoji politiky;

F. vzhledem k tomu, že každý rok je na část nebo na celý život chováno v kleci více než 300 milionů hospodářských zvířat, která jsou tak vystavena zbytečnému utrpení, jemuž lze předcházet, jelikož jsou k dispozici bezklecové systémy chovu zvířat;

G. vzhledem k tomu, že Evropský výbor regionů vyzval k postupnému a plánovanému ukončení klecového chovu v celé Evropské unii;

H. vzhledem k tomu, že studie zadaná výzkumnou službou Evropského parlamentu zjistila, že v Evropě lze dosáhnout bezklecových systémů chovu, a doporučila přijmout finanční a politická opatření v krátkodobém horizontu a právní předpisy v dlouhodobém horizontu;

I. vzhledem k tomu, že krize COVID-19 zdůraznila, že průmyslové zemědělské postupy a s nimi související ničení přírodních stanovišť představují riziko vzniku nových pandemií;

J. vzhledem k tomu, že je nutné zajistit přiměřenou finanční podporu investic umožňující dosáhnout bezklecových systémů chovu v krátkodobém horizontu, ale i spravedlivější hospodářskou návratnost v dodavatelském řetězci, aby byly pokryty výrobní náklady;

K. vzhledem k tomu, že by tato finanční podpora měla pocházet zejména z finančních prostředků a opatření společné zemědělské politiky;

L. vzhledem k tomu, že zvláštní zpráva Evropského účetního dvora o dobrých životních podmínkách zvířat v EU uvádí, že členské státy pouze v omezené míře využívaly finanční prostředky ze SZP k plnění cílů v oblasti dobrých životních podmínek zvířat;

M. vzhledem k tomu, že studie Ústavu pro evropskou environmentální politiku dospěla k závěru, že ukončení chovu zvířat v klecích jako součást transformativní změny v  chovu zemědělských zvířat by mohlo zajistit větší udržitelnost zemědělství a vést ke kvalitnějším pracovním místům na venkově[2];

1. vyzývá Komisi, aby navrhla revizi směrnice Rady 98/58/ES o ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely, včetně postupného ukončení používání klecí při chovu zvířat v EU do roku 2027;

2. zdůrazňuje, že je důležité podpořit zemědělce v tomto přechodu k udržitelnějšímu hospodaření, tím, že budou navrženy odpovídající pobídky a že budou lépe využívány finanční programy; konstatuje, že tyto pobídky a finanční programy často již existují, zejména v rámci SZP, a měly by být členskými státy využívány v plném rozsahu;

3. připomíná, že některé členské státy EU již přijaly vnitrostátní právní předpisy zakazující určité formy klecového chovu, které jdou nad rámec minimálních norem EU, což zvyšuje naléhavost přijetí legislativních opatření na úrovni EU s cílem zajistit rovné podmínky pro zemědělce v celé EU;

4. konstatuje, že klece jsou již zakázány pro velkou většinu druhů v ekologickém zemědělství EU a že rozšíření tohoto zákazu na všechny zemědělské systémy by mohlo významně podpořit růst odvětví ekologického zemědělství v souladu s cíli strategie „Od zemědělce ke spotřebiteli“ do roku 2030;

5. vyjadřuje politování nad tím, že Komise nevyužila strategie „Od zemědělce ke spotřebiteli“ k přezkumu SZP; zdůrazňuje, že žádného z cílů a záměrů stanovených strategií „Od zemědělce ke spotřebiteli“, včetně zlepšení dobrých životních podmínek zvířat, nebude dosaženo bez odpovídajících cílů a opatření ve vnitrostátních a regionálních strategických plánech; vyzývá Komisi, aby při přezkumu strategických plánů zajistila, že budou odpovídat cílům strategie „Od zemědělce ke spotřebiteli“; trvá na tom, že systém sledování SZP musí být vytvořen tak, aby umožňoval sledovat přínos SZP k cílům a záměrům strategie „Od zemědělce ke spotřebiteli“;

6. zdůrazňuje, že intenzivní chov zvířat, včetně klecového chovu, představuje zvýšené riziko pro rozvoj antimikrobiální rezistence a pro vznik nových pandemií, jak se jasně ukázalo během pandemie COVID-19, a to nejen kvůli vysoké hustotě zvířat, ale také kvůli zasahování produkce do přírodních ekosystémů a jejich biologické rozmanitosti; vyzývá EU, aby kromě úsilí o snížení spotřeby masa přestala podporovat intenzivní způsoby produkce;

7. vyzývá Komisi, aby prostřednictvím komplexní revize obchodní politiky EU zajistila, že tato politika bude v souladu s cíli Zelené dohody pro Evropu; vyzývá k zákazu dovozu, který není v souladu s normami EU v oblasti dobrých životních podmínek zvířat, včetně budoucího zákazu používání klecí; vyzývá Komisi a členské státy, aby zavedly účinné kontroly dovážených výrobků s cílem zajistit jejich soulad nejen se stávajícími požadavky na kvalitu a bezpečnost, ale i s normami EU v oblasti dobrých životních podmínek zvířat;

8. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi, Radě a vládám a parlamentům členských států.

 

[1] Úř. věst. L 221, 8.8.1998, s. 23.

[2] Ústav pro evropskou environmentální politiku, Transitioning towards cage-free farming in the EU (Přechod na zemědělství bez klecového chovu v EU), říjen 2020.

Poslední aktualizace: 8. června 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí