Resolutsiooni ettepanek - B9-0302/2021Resolutsiooni ettepanek
B9-0302/2021

  RESOLUTSIOONI ETTEPANEK kodanikualgatuse „Lõpp puuriajastule!“ kohta

  2.6.2021 - (2021/2633(RSP))

  vastavalt kodukorra artikli 222 lõikele 8

  Francisco Guerreiro
  fraktsiooni Verts/ALE nimel

  Menetlus : 2021/2633(RSP)
  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  B9-0302/2021
  Esitatud tekstid :
  B9-0302/2021
  Hääletused :
  Vastuvõetud tekstid :

  B9‑0302/2021

  Euroopa Parlamendi resolutsioon kodanikualgatuse „Lõpp puuriajastule!“ kohta

  (2021/2633(RSP))

  Euroopa Parlament,

   võttes arvesse Euroopa kodanikualgatust „Lõpp puuriajastule!“ („End the Cage Age“) (ECI(2018)000004),

   võttes arvesse 15. aprillil 2021 toimunud avalikku kuulamist Euroopa kodanikualgatuse „Lõpp puuriajastule!“ teemal,

   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 13,

   võttes arvesse nõukogu 20. juuli 1998. aasta direktiivi 98/58/EÜ, mis käsitleb põllumajandusloomade kaitset[1],

   võttes arvesse Eurobaromeetri uuringut 442 „Attitudes of Europeans towards Animal Welfare“ (Eurooplaste suhtumine loomade heaolusse), milles jõuti järeldusele, et 82 % ELi kodanikest usub, et põllumajandusloomade heaolu tuleks praegusest paremini kaitsta,

   võttes arvesse kodukorra artikli 222 lõiget 8,

   võttes arvesse põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni resolutsiooni ettepanekut,

   võttes arvesse Euroopa Regioonide Komitee arvamust ühise põllumajanduspoliitika reformi kohta (3637/2018), eelkõige muudatusettepanekut 65,

  A. arvestades, et Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 13 käsitletakse loomi aistimisvõimeliste olenditena ja kutsutakse liikmesriike üles pöörama täit tähelepanu nende heaolu nõuetele;

  B. arvestades, et Maailma Loomatervise Organisatsiooni (OIE) määratluse kohaselt tähendab loomade heaolu, et loom on terve, tal on piisavalt ruumi, ta on hästi toidetud, tunneb end turvaliselt, saab loomulikult käituda ja teda ei vaeva hirm, valu ega kannatused;

  C. arvestades, et strateegias “Talust taldrikule" tunnistatakse tungivat vajadust parandada loomade heaolu ja laiendada selle ulatust, rõhutades kasu, mida see toob loomadele, toidu kvaliteedile, ravimite vajaduse vähendamisele ja elurikkuse säilitamisele;

  D. arvestades, et Euroopa kodanikualgatus „Lõpp puuriajastule!“ kogus 1,4 miljonit kinnitatud allkirja ja on esimene vastuvõetavaks tunnistatud kodanikualgatus põllumajandusloomade kohta;

  E. arvestades, et Euroopa kodanikualgatus on oluline vahend, mis esimest korda võimaldab kodanikel esitada ettepanekuid määruste ja direktiivide ning muude poliitiliste arengute kohta;

  F. arvestades, et igal aastal peetakse ELis puurides rohkem kui 300 miljonit põllumajanduslooma, kas kogu elu või teatava perioodi sellest, mis põhjustab tarbetuid kannatusi, mida oleks võimalik vältida, kuna on olemas puurivabad loomakasvatussüsteemid;

  G. arvestades, et Euroopa Regioonide Komitee on nõudnud loomade puurikasvatuse järkjärgulist ja kavandatud lõpetamist kogu Euroopa Liidus;

  H. arvestades, et Euroopa Parlamendi uuringuteenistuse tellitud uuringus leiti, et Euroopas on võimalik luua loomade puurivabad pidamissüsteemid, soovitades selleks lühiajalises perspektiivis finants- ja poliitikameetmeid ja pikemas perspektiivis õigusakte;

  I. arvestades, et COVID-19 kriis on näidanud, et tööstuslikud põllumajandustavad ja nendega seotud looduslike elupaikade hävitamine kujutavad endast ohtu uute pandeemiate puhkemiseks;

  J. arvestades, et on vaja tagada asjakohane rahaline investeeringutoetus, et saavutada lühikeses perspektiivis puurivabad loomapidamissüsteemid, ning õiglasem majanduslik kasu tarneahelas, et katta tootmiskulud;

  K. arvestades, et seda rahalist toetust tuleks anda eelkõige ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) fondidest ja meetmetest;

  L. arvestades, et Euroopa Kontrollikoja eriaruandes loomade heaolu kohta ELis märgiti, et liikmesriigid on kasutanud ÜPP vahendeid loomade heaoluga seotud eesmärkide saavutamiseks vaid piiratud ulatuses;

  M. arvestades, et Euroopa Keskkonnapoliitika Instituudi uuringust järeldub, et loomade puurides pidamise lõpetamine loomakasvatuse ümberkujundava muutuse osana võib muuta põllumajanduse kestlikumaks ja tuua kaasa paremaid töökohti maapiirkondades[2];

  1. kutsub komisjoni üles tegema ettepaneku vaadata läbi nõukogu direktiiv 98/58/EÜ, mis käsitleb põllumajandusloomade kaitset, sh kaotada järk-järgult puuride kasutamine ELi loomakasvatuses 2027. aastaks;

  2. rõhutab, kui oluline on toetada põllumajandustootjaid selles üleminekus kestlikumale põllumajandusele, kujundades välja asjakohased stiimulid ja kasutades paremini ära rahastamisprogramme; märgib, et need stiimulid ja rahastamisprogrammid on sageli juba olemas, eelkõige ÜPP raames, ning liikmesriigid peaksid neid täiel määral kasutama;

  3. tuletab meelde, et mõned ELi liikmesriigid on juba vastu võtnud siseriiklikud õigusaktid, millega keelustatakse teatavad puurikasvatuse vormid ja millega minnakse kaugemale ELi miinimumstandarditest, ning see omakorda muudab kiireloomulisemaks vajaduse võtta ELi tasandil seadusandlikke meetmeid, et tagada kõigile ELi põllumajandustootjatele võrdsed võimalused;

  4. märgib, et puurid on ELi mahepõllumajanduses enamiku liikide puhul juba keelatud ning et selle keelu laiendamine kõikidele põllumajandussüsteemidele võib oluliselt stimuleerida mahepõllumajanduse kasvu kooskõlas strateegia „Talust taldrikule 2030“ eesmärkidega;

  5. avaldab kahetsust, et komisjon ei kasutanud ÜPP läbivaatamisel strateegiat „Talust taldrikule“; rõhutab, et ühtki selle strateegia eesmärki, sh loomade heaolu parandamist, ei saavutata, kui samasuguseid eesmärke ei püstitata ka riiklikes ja piirkondlikes strateegiakavades; palub komisjonil nende strateegiakavade hindamisel tagada, et need sobiksid strateegia „Talust taldrikule“ eesmärkide saavutamiseks; rõhutab, et ÜPP järelevalvesüsteem tuleb luua nii, et oleks võimalik jälgida ÜPP panust strateegia „Talust taldrikule“ eesmärkide ja sihtide saavutamisse;

  6. rõhutab, et intensiivsed loomakasvatustavad, sealhulgas puurides pidamine, kujutavad endast suuremat antimikroobikumiresistentsuse kujunemise ja uute pandeemiate tekke ohtu, mis ilmnes eriti selgelt COVID-19 pandeemia ajal, ning oht ei teki mitte ainult loomade suure asustustiheduse tõttu, vaid ka sellest, et tootmine sekkub looduslikesse ökosüsteemidesse ja nende elurikkusesse; nõuab, et EL lõpetaks intensiivsete tootmisviiside toetamise, koos jõupingutustega liha tarbimise vähendamiseks;

  7. kutsub komisjoni üles tagama põhjaliku läbivaatamise abil, et ELi kaubanduspoliitika viiakse kooskõlla ELi rohelise kokkuleppe eesmärkidega; nõuab, et keelataks import, mis ei vasta loomade heaolu käsitlevatele ELi standarditele, sealhulgas tulevasele puuris pidamise keelule; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles töötama välja tõhusad imporditavate toodete kontrollid, et tagada lisaks kehtivatele kvaliteedi- ja ohutusnõuetele ka loomade heaolu käsitlevate ELi standardite järgimine;

  8. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile ja nõukogule ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

  Viimane päevakajastamine: 8. juuni 2021
  Õigusteave - Privaatsuspoliitika