Prijedlog rezolucije - B9-0302/2021Prijedlog rezolucije
B9-0302/2021

PRIJEDLOG REZOLUCIJE o europskoj građanskoj inicijativi „Okončajmo upotrebu kaveza”

2.6.2021 - (2021/2633(RSP))

podnesen u skladu s člankom 222. stavkom 8. Poslovnika

Francisco Guerreiro
u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a

Postupak : 2021/2633(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
B9-0302/2021
Podneseni tekstovi :
B9-0302/2021
Glasovanja :
Doneseni tekstovi :

B9-0302/2021

Rezolucija Europskog parlamenta o europskoj građanskoj inicijativi „Okončajmo upotrebu kaveza”

(2021/2633(RSP))

Europski parlament,

 uzimajući u obzir europsku građansku inicijativu „Okončajmo upotrebu kaveza” (ECI(2018)000004),

 uzimajući u obzir javno saslušanje o europskoj građanskoj inicijativi „Okončajmo upotrebu kaveza” koje je održano 15. travnja 2021.,

 uzimajući u obzir članak 13. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

 uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 98/58/EZ od 20. srpnja 1998. o zaštiti životinja koje se drže u svrhu proizvodnje[1],

 uzimajući u obzir istraživanje Eurobarometra br. 442 naslovljeno „Stavovi Europljana prema dobrobiti životinja” u kojem je zaključeno da 82 % građana EU-a smatra da bi dobrobit životinja iz uzgoja trebala biti bolje zaštićena nego što je sada,

 uzimajući u obzir članak 222. stavak 8. Poslovnika,

 uzimajući u obzir prijedlog rezolucije Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj,

 uzimajući u obzir mišljenje Europskog odbora regija o zajedničkoj poljoprivrednoj politici (3637/2018), a posebno amandman 65.,

A. budući da su u skladu s člankom 13. Ugovora o funkcioniranju Europske unije životinje osjećajna bića te se stoga traži od EU-a i njegovih država članica da u cijelosti vode računa o njihovoj dobrobiti;

B. budući da prema definiciji Svjetske organizacije za zdravlje životinja (OIE) dobrobit životinja znači da je životinja zdrava, da ima dovoljno prostora, da je uhranjena, da se osjeća sigurnom, da može pokazati svoje prirodno ponašanje i da ne pati zbog osjećaja poput straha, boli i nevolje;

C. budući da se u strategiji „od polja do stola” prepoznaje hitna potreba za poboljšanjem dobrobiti životinja i proširenjem njezina područja primjene te da se naglašavaju koristi koje dobrobit životinja donosi za životinje, kvalitetu hrane, smanjenje potrebe za lijekovima i očuvanje biološke raznolikosti;

D. budući da je europska građanska inicijativa „Okončajmo upotrebu kaveza” dobila 1,4 milijuna valjanih potpisa te je prva valjana inicijativa o životinjama iz uzgoja;

E. budući da je europska građanska inicijativa važan alat kojim se građanima prvi put omogućuje da pokrenu prijedloge uredbi i direktiva te druge promjene u politikama;

F. budući da se svake godine bilježi više od 300 milijuna životinja iz uzgoja koje su tijekom cijelog ili dijela života zatvorene u kaveze, što uzrokuje nepotrebnu patnju koja se može spriječiti jer postoje sustavi uzgoja životinja bez kaveza;

G. budući da je Europski odbor regija zatražio postupno i planirano okončanje upotrebe kaveza diljem Europske unije;

H. budući da je u studiji koju je naručila Služba Europskog parlamenta za istraživanja utvrđeno da se u Europi mogu postići sustavi smještaja bez kaveza i da se preporučuju kratkoročne financijske i političke mjere te dugoročne zakonodavne mjere;

I. budući da je kriza prouzročena bolešću COVID-19 istaknula da prakse industrijske poljoprivrede i s njima povezano uništavanje prirodnih staništa predstavljaju rizik od izbijanja novih pandemija;

J. budući da je potrebno osigurati odgovarajuću kratkoročnu financijsku potporu kako bi se postigli sustavi smještaja bez kaveza, kao i pravedniju gospodarsku dobit u lancu opskrbe kako bi se pokrili troškovi proizvodnje;

K. budući da bi se ta financijska potpora prije svega trebala pružati iz fondova i mjera zajedničke poljoprivredne politike (ZPP);

L. budući da je u tematskom izvješću Europskog revizorskog suda o dobrobiti životinja u EU-u navedeno da su države članice samo u ograničenoj mjeri iskoristile sredstva iz fondova ZPP-a za postizanje ciljeva povezanih s dobrobiti životinja;

M. budući da je zaključak studije Instituta za europsku okolišnu politiku da bi okončanjem zatvaranja životinja u kaveze, što je dio korjenitih promjena u stočarstvu, poljoprivreda mogla postati održivija te bi mogli nastati bolji poljoprivredni poslovi[2];

1. poziva Komisiju da predloži reviziju Direktive Vijeća 98/58/EZ o zaštiti životinja koje se drže u svrhu proizvodnje, uključujući postupno ukidanje upotrebe svih kaveza u uzgoju životinja u EU-u do 2027.;

2. naglašava važnost pružanja potpore poljoprivrednicima u tom prijelazu na održiviju poljoprivredu osmišljavanjem odgovarajućih poticaja i boljim korištenjem financijskih programa; napominje da ti poticaji i financijski programi često već postoje, naročito u okviru ZPP-a, i da bi ih države članice trebale u potpunosti iskoristiti;

3. podsjeća da su neke države članice EU-a već donijele nacionalno zakonodavstvo kojim se zabranjuju određeni oblici uzgoja u kavezima koji nadilaze minimalne standarde EU-a, čime se povećava hitnost zakonodavnih mjera na razini EU-a kako bi se osigurali jednaki uvjeti za poljoprivrednike diljem EU-a;

4. napominje da su kavezi već zabranjeni za veliku većinu vrsta u ekološkom uzgoju EU-a i da bi proširenje te zabrane na sve sustave uzgoja moglo znatno potaknuti rast ekološkog sektora, u skladu s ciljevima strategije „od polja do stola” za 2030.;

5. žali zbog toga što Komisija nije iskoristila strategiju „od polja do stola” za reviziju ZPP-a; naglašava da se ni jedan opći i pojedinačni cilj utvrđen strategijom „od polja do stola”, uključujući napredak u pogledu dobrobiti životinja, neće postići ako nije popraćen odgovarajućim ciljevima i mjerama u nacionalnim i regionalnim strateškim planovima; poziva Komisiju da pri njihovoj procjeni osigura da su ti strateški planovi prilagođeni ciljevima strategije „od polja do stola”; ustraje u tome da se sustav praćenja u okviru ZPP-a mora uspostaviti na način koji će omogućiti praćenje doprinosa ZPP-a općim i pojedinačnim ciljevima strategije „od polja do stola”;

6. naglašava da prakse intenzivnog uzgoja životinja, uključujući uzgoj u kavezima, predstavljaju povećani rizik za razvoj antimikrobne otpornosti i izbijanje novih pandemija, što se jasno pokazalo tijekom pandemije bolesti COVID-19, ne samo zbog velikog broja životinja u ograničenom prostoru, nego i zbog zadiranja u proizvodnju prirodnih ekosustava i njihovu biološku raznolikost; traži od EU-a da prestane podupirati intenzivne načine proizvodnje, usporedno s naporima za smanjenje potrošnje mesa;

7. poziva Komisiju da svojom sveobuhvatnom revizijom osigura usklađenost trgovinske politike EU-a s ciljevima zelenog plana EU-a; traži zabranu uvoza koji nije u skladu sa standardima EU-a za dobrobit životinja, uključujući buduću zabranu upotrebe kaveza; poziva Komisiju i države članice da razviju djelotvorne provjere uvezenih proizvoda kako bi se osigurala usklađenost sa standardima EU-a za dobrobit životinja, kao i s postojećim zahtjevima u pogledu kvalitete i sigurnosti;

8. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Komisiji, Vijeću te vladama i parlamentima država članica.

 

Posljednje ažuriranje: 8. lipnja 2021.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti