Propunere de rezoluţie - B9-0302/2021Propunere de rezoluţie
B9-0302/2021

  PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la inițiativa cetățenească intitulată „Să punem capăt erei cuștii”

  2.6.2021 - (2021/2633(RSP))

  depusă în conformitate cu articolul 222 alineatul (8) din Regulamentul de procedură

  Francisco Guerreiro
  în numele Grupului Verts/ALE

  Procedură : 2021/2633(RSP)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  B9-0302/2021
  Texte depuse :
  B9-0302/2021
  Texte adoptate :

  B9‑0302/2021

  Rezoluția Parlamentului European referitoare la inițiativa cetățenească intitulată „Să punem capăt erei cuștii” („End the cage age”)

  (2021/2633(RSP))

  Parlamentul European,

   având în vedere inițiativa cetățenească europeană (ICE) intitulată „Să punem capăt erei cuștii” [ICE(2018)000004],

   având în vedere audierea publică privind ICE intitulată „Să punem capăt erei cuștii” desfășurată la 15 aprilie 2021,

   având în vedere articolul 13 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

   având în vedere Directiva 98/58/CE a Consiliului din 20 iulie 1998 privind protecția animalelor de fermă[1],

   având în vedere sondajul Eurobarometru 442 intitulat „Atitudinea europenilor față de bunăstarea animalelor”, potrivit căruia 82 % din cetățenii UE consideră că ar trebui să se apere bunăstarea animalelor de fermă mai mult decât se face în prezent,

   având în vedere articolul 222 alineatul (8) din Regulamentul său de procedură,

   având în vedere propunerea de rezoluție prezentată de Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală,

   având în vedere avizul Comitetului European al Regiunilor privind reforma politicii agricole comune, (3637/2018), îndeosebi amendamentul 65,

  A. întrucât articolul 13 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene consideră animalele ființe sensibile și invită statele membre să țină seama în totalitate de nevoile lor privind bunăstarea;

  B. întrucât, potrivit definiției Organizației Mondiale pentru Sănătatea Animalelor (OIE), bunăstarea animalelor înseamnă că un animal este sănătos, dispune de spațiu suficient, este bine hrănit, se simte în siguranță, este liber să își exprime tendințele normale de comportament și nu suferă de teamă, durere și suferință;

  C. întrucât în Strategia „De la fermă la consumator” se recunoaște necesitatea urgentă a ameliorării bunăstării animalelor și a extinderii razei ei de acțiune, punându-se în evidență beneficiile pe care le aduce pentru animale și calitatea alimentelor, beneficiile determinate de reducerea nevoii de medicamente și de conservarea biodiversității;

  D. întrucât ICE „Să punem capăt erei cuștii” a adunat 1,4 milioane de semnături validate și este prima inițiativă validă privind animalele de fermă;

  E. întrucât ICE este un instrument important care, pentru prima oară, permite cetățenilor să inițieze propuneri de regulamente, de directive și de alte evoluții ale politicilor;

  F. întrucât, în fiecare an, peste 300 de milioane de animale de crescătorie din UE sunt ținute în cuști pentru o parte din viața lor, sau pentru întreaga viață, o suferință inutilă și evitabilă, deoarece există sisteme de creștere a animalelor fără cuști;

  G. întrucât Comitetul European al Regiunilor a solicitat încetarea treptată și planificată a creșterii animalelor în cuști în întreaga Uniune Europeană;

  H. întrucât un studiu comandat de Serviciul de Cercetare al Parlamentului European a constatat că pot fi create sisteme de creștere a animalelor fără cuști în Europa, recomandând măsuri financiare și de politică pe termen scurt și legislație pe termen lung;

  I. întrucât criza provocată de pandemia de COVID-19 a evidențiat faptul că practicile agricole industriale și distrugerea aferentă a habitatelor naturale constituie un risc de apariție a unor noi pandemii;

  J. întrucât trebuie să se asigure un sprijin financiar adecvat pentru investiții pentru a crea sisteme de creștere a animalelor fără cuști pe termen mediu, precum și profituri economice mai echitabile în lanțul de aprovizionare pentru a acoperi costurile de producție;

  K. întrucât acest sprijin financiar ar trebui să fie acordat în special prin fondurile și măsurile politicii agricole comune (PAC);

  L. întrucât raportul special al Curții de Conturi Europene privind bunăstarea animalelor în UE a constatat că statele membre au folosit doar în mică măsură fondurile PAC pentru a încerca să realizeze obiectivele de bunăstare a animalelor;

  M. întrucât un studiu realizat de Institutul European de Politică a Mediului concluzionează că încetarea plasării în cuști a animalelor, ca parte a unei schimbări transformatoare în agricultura animalelor, ar putea face agricultura mai sustenabilă și ar putea duce la crearea unor locuri de muncă mai bune în mediul rural[2];

  1. invită Comisia să propună o revizuire a Directivei 98/58/CE a Consiliului privind protecția animalelor de fermă, care să includă eliminarea treptată a utilizării cuștilor în creșterea animalelor în UE până în 2027;

  2. subliniază importanța sprijinirii agricultorilor în tranziția către o agricultură mai sustenabilă prin crearea de stimulente adecvate și mai buna utilizare a programelor financiare; constată că aceste stimulente și programe financiare deseori există deja, îndeosebi în cadrul PAC, și ar trebui să fie utilizate pe deplin de statele membre;

  3. reamintește că unele state membre ale UE au adoptat deja o legislație națională pentru a interzice anumite forme de creștere în cuști, depășind standardele minime ale UE, lucru care urgentează și mai mult acțiunea legislativă la nivelul UE pentru a asigura condiții de concurență echitabile pentru fermierii din întreaga UE;

  4. constată că cuștile sunt deja interzise pentru marea majoritate a speciilor din agricultura ecologică a UE și că extinderea acestei interdicții la toate sistemele agricole ar putea stimula în mod semnificativ creșterea sectorului ecologic, în conformitate cu obiectivele Strategiei „De la fermă la consumator” pentru 2030;

  5. regretă faptul că Comisia nu a utilizat Strategia „De la fermă la consumator” pentru a revizui PAC; subliniază că niciunul din obiectivele și țintele stabilite de Strategia „De la fermă la consumator”, inclusiv ameliorarea bunăstării animalelor, nu va fi atins dacă ele nu vor fi corelate cu obiectivele și măsurile corespunzătoare din planurile strategice naționale și regionale; invită Comisia ca, atunci când evaluează aceste planuri strategice, să se asigure că sunt coerente cu obiectivul Strategiei „De la fermă la consumator”; insistă asupra faptului că sistemul de monitorizare a PAC trebuie să fie instituit într-un mod care să permită monitorizarea contribuției PAC la obiectivele și țintele Strategiei „De la fermă la consumator”;

  6. subliniază că practicile de creștere intensivă a animalelor, printre care creșterea în cuști, prezintă un risc sporit de dezvoltare a rezistenței la antimicrobiene și de apariție a unor noi pandemii, după cum s-a văzut în mod clar în timpul pandemiei de COVID-19, nu numai din cauza densității mari a animalelor, ci și din cauza interferenței nocive a producției cu ecosistemele naturale și biodiversitatea acestora; solicită UE să nu mai sprijine modurile de producție intensivă, în paralel cu eforturile de a reduce consumul de carne;

  7. invită Comisia ca, prin reexaminarea cuprinzătoare a politicii comerciale a UE, să asigure că aceasta este aliniată la obiectivele Pactului verde al UE; solicită interzicerea importurilor care nu respectă standardele UE privind bunăstarea animalelor, precum și viitoarea interdicție de utilizare a cuștilor; invită Comisia și statele membre să efectueze controale efective ale produselor importate pentru a asigura respectarea normelor UE în materie de bunăstare a animalelor, precum și a cerințelor actuale de calitate și siguranță;

  8. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei, Consiliului, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

   

  Ultima actualizare: 7 iunie 2021
  Aviz juridic - Politica de confidențialitate