Postup : 2021/2633(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B9-0302/2021

Predkladané texty :

B9-0302/2021

Rozpravy :

PV 10/06/2021 - 5
CRE 10/06/2021 - 5

Hlasovanie :

PV 10/06/2021 - 15

Prijaté texty :


<Date>{02/06/2021}2.6.2021</Date>
<NoDocSe>B9‑0302/2021</NoDocSe>
PDF 150kWORD 48k

<TitreType>NÁVRH UZNESENIA</TitreType>

<TitreRecueil>v súlade s článkom 222 ods. 8 rokovacieho poriadku</TitreRecueil>


<Titre>o iniciatíve občanov s názvom End the Cage Age (Skoncujme s klietkovým chovom)</Titre>

<DocRef>(2021/2633(RSP))</DocRef>


<Depute>Francisco Guerreiro</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}v mene skupiny Verts/ALE</Commission>


B9‑0302/2021

Uznesenie Európskeho parlamentu o iniciatíve občanov s názvom End the Cage Age (Skoncujme s klietkovým chovom)

(2021/2633(RSP))

Európsky parlament,

 so zreteľom na európsku iniciatívu občanov (EIO) s názvom End the Cage Age (Skoncujme s klietkovým chovom) (ECI(2018)000004),

 so zreteľom na verejné vypočutie o EIO s názvom End the Cage Age (Skoncujme s klietkovým chovom) z 15. apríla 2021,

 so zreteľom na článok 13 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

 so zreteľom na smernicu Rady 98/58/ES z 20. júla 1998 o ochrane zvierat chovaných na hospodárske účely[1],

 so zreteľom na prieskum Eurobarometra 442 s názvom Postoj Európanov k dobrým životným podmienkam zvierat, v ktorom sa zistilo, že 82 % občanov EÚ je presvedčených, že dobré životné podmienky hospodárskych zvierat by mali byť lepšie chránené ako v súčasnosti,

 so zreteľom na článok 222 ods. 8 rokovacieho poriadku,

 so zreteľom na návrh uznesenia Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka,

 so zreteľom na stanovisko Európskeho výboru regiónov k reforme spoločnej poľnohospodárskej politiky (3637/2018), najmä pozmeňovací návrh 65,

A. keďže v súlade s článkom 13 Zmluvy o fungovaní Európskej únie považuje zvieratá za cítiace bytosti a vyzýva členské štáty, aby venovali plnú pozornosť požiadavkám na dobré životné podmienky zvierat;

B. keďže podľa definície Svetovej organizácie pre zdravie zvierat (ďalej len „OIE“) dobré životné podmienky zvierat znamenajú, že zviera je zdravé, má dostatok priestoru, je dobre vykrmované, cíti sa bezpečne, môže slobodne vyjadrovať obvyklé správanie a necíti strach, bolesť ani pocit ohrozenia;

C. keďže stratégia „z farmy na stôl“ uznáva naliehavú potrebu zlepšiť životné podmienky zvierat a rozšíriť ich rozsah pôsobnosti, pričom zdôrazňuje ich prínosy, ktoré prinášajú pre zvieratá, kvalitu potravín, zníženie potreby liekov a zachovanie biodiverzity;

D. keďže EIO s názvom End the Cage Age (Skoncujme s klietkovým chovom) dostala 1,4 milióna overených podpisov a je prvou platnou iniciatívou týkajúcou sa hospodárskych zvierat;

E. keďže EIO je dôležitý nástroj, ktorý občanom po prvýkrát dáva možnosť iniciovať návrhy nariadení, smerníc a ďalšieho politického vývoja;

F. keďže každý rok je viac ako 300 miliónov hospodárskych zvierat v EÚ na určitý čas alebo na celý život umiestnených do klietok, čo spôsobuje zbytočné utrpenie, ktorému sa dá predísť, pretože sú k dispozícii systémy chovu zvierat bez klietok;

G. keďže Európsky výbor regiónov vyzval na postupné a plánované ukončenie chovu klietok v celej Európskej únii;

H. keďže štúdia, ktorej vypracovanie bolo zadané výskumnou službou Európskeho parlamentu, zistila, že v Európe možno dosiahnuť používanie systémov ustajnenia zvierat bez klietok, a odporučila finančné a politické opatrenia v krátkodobom a legislatívne kroky v dlhodobom horizonte;

I. keďže kríza spôsobená pandémiou ochorenia COVID-19 poukázala na to, že priemyselné poľnohospodárske postupy a súvisiace ničenie prirodzených biotopov predstavujú riziko vzniku nových pandémií;

J. keďže na dosiahnutie systémov ustajnenia zvierat bez klietok v krátkodobom horizonte, ako aj spravodlivejšej ekonomickej návratnosti v dodávateľskom reťazci sa musí zabezpečiť primeraná finančná investičná podpora, aby sa pokryli výrobné náklady;

K. keďže táto finančná podpora by sa mala poskytovať najmä z fondov a opatrení v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP);

L. keďže v osobitnej správe Európskeho dvora audítorov o dobrých životných podmienkach zvierat v EÚ sa uvádza, že členské štáty využívajú finančné prostriedky v rámci SPP na plnenie cieľov v oblasti dobrých životných podmienok zvierat len v obmedzenej miere;

M. keďže štúdia Inštitútu pre európsku environmentálnu politiku dospela k záveru, že ukončenie klietkového chovu zvierat v rámci transformačnej zmeny v živočíšnom poľnohospodárstve by mohlo zvýšiť udržateľnosť poľnohospodárstva a zlepšiť pracovné miesta na vidieku[2];

1. vyzýva Komisiu, aby navrhla revíziu smernice Rady 98/58/ES o ochrane zvierat chovaných na hospodárske účely vrátane postupného ukončenia používania klietok v chove hospodárskych zvierat v EÚ do roku 2027;

2. zdôrazňuje význam podpory poľnohospodárov v tomto prechode na udržateľnejšie poľnohospodárstvo navrhnutím primeraných stimulov a lepším využívaním finančných programov; konštatuje, že tieto stimuly a finančné programy už často existujú, najmä v rámci SPP, a členské štáty by ich mali v plnej miere využívať;

3. pripomína, že niektoré členské štáty EÚ už prijali vnútroštátne právne predpisy na zákaz určitých foriem klietkového chovu, ktoré presahujú minimálne normy EÚ, čím sa zvyšuje naliehavosť prijatia legislatívnych opatrení na úrovni EÚ s cieľom zabezpečiť rovnaké podmienky pre poľnohospodárov v celej EÚ;

4. poznamenáva, že klietky sú už v prípade veľkej väčšiny druhov v ekologickom poľnohospodárstve EÚ zakázané a že rozšírenie tohto zákazu na všetky poľnohospodárske systémy by mohlo výrazne stimulovať rast ekologického poľnohospodárstva v súlade s cieľmi stratégie „z farmy na stôl“ do roku 2030;

5. vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia nevyužila stratégiu „z farmy na stôl“ na revíziu SPP; zdôrazňuje, že žiadny z cieľov a žiadna z cieľových hodnôt stanovených v stratégii „z farmy na stôl“ vrátane zlepšenia životných podmienok zvierat sa nedosiahne bez príslušných cieľov a opatrení v národných a regionálnych strategických plánoch; vyzýva Komisiu, aby pri posudzovaní týchto strategických plánov dbala na ich prispôsobenie cieľu stratégie „z farmy na stôl“; trvá na tom, že systém monitorovania SPP musí byť vytvorený spôsobom, ktorý umožní monitorovať príspevok SPP k plneniu cieľov a cieľových hodnôt stratégie „z farmy na stôl“;

6. zdôrazňuje, že intenzívne postupy chovu zvierat vrátane klietkového chovu predstavujú zvýšené riziko pre vznik antimikrobiálnej rezistencie a pre vznik nových pandémií, čo sa jasne ukázalo aj počas pandémie ochorenia COVID-19, a to nielen z dôvodu vysokej hustoty zvierat, ale aj z dôvodu zasahovania výroby do prírodných ekosystémov a ich biodiverzity; vyzýva EÚ, aby prestala podporovať intenzívne spôsoby výroby a aby sa zároveň snažila znížiť konzumáciu mäsa;

7. vyzýva Komisiu, aby komplexným preskúmaním zabezpečila, aby sa obchodná politika EÚ zosúladila s cieľmi Európskej zelenej dohody; požaduje zákaz dovozov, ktoré nespĺňajú normy EÚ v oblasti dobrých životných podmienok zvierat vrátane budúceho zákazu používania klietok; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby okrem súčasných požiadaviek na kvalitu a bezpečnosť vypracovali účinné kontroly dovážaných výrobkov s cieľom zabezpečiť súlad s normami EÚ v oblasti dobrých životných podmienok zvierat;

8. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii, Rade a vládam a parlamentom členských štátov.

 

[1] Ú. v. ES L 221, 8.8.1998, s. 23.

[2] Inštitút pre európsku environmentálnu politiku, Transitioning towards cage-free farming in the EU (Prechod na systémy chovu bez klietok v EÚ), október 2020.

Posledná úprava: 4. júna 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia