Πρόταση ψηφίσματος - B9-0306/2021Πρόταση ψηφίσματος
B9-0306/2021

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την αντιμετώπιση της παγκόσμιας πρόκλησης σχετικά με την Covid-19: αντίκτυπος της παρέκκλισης από τη συμφωνία TRIPS του ΠΟΕ όσον αφορά τα εμβόλια κατά της Covid-19, τη θεραπεία, τον εξοπλισμό και την αύξηση της ικανότητας παραγωγής και παρασκευής σε αναπτυσσόμενες χώρες

2.6.2021 - (2021/2692(RSP))

εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Iratxe García Pérez, Kathleen Van Brempt, Marek Belka, Heléne Fritzon
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0306/2021

Διαδικασία : 2021/2692(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B9-0306/2021
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B9-0306/2021
Συζήτηση :
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B9‑0306/2021

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την αντιμετώπιση της παγκόσμιας πρόκλησης σχετικά με την Covid-19: αντίκτυπος της παρέκκλισης από τη συμφωνία TRIPS του ΠΟΕ όσον αφορά τα εμβόλια κατά της Covid-19, τη θεραπεία, τον εξοπλισμό και την αύξηση της ικανότητας παραγωγής και παρασκευής σε αναπτυσσόμενες χώρες

(2021/2692(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη τη συμφωνία του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου (TRIPS), και ιδίως το άρθρο 31α αυτής,

 έχοντας υπόψη τη δήλωση της Ντόχα, της 14ης Νοεμβρίου 2021, για τη συμφωνία TRIPS και τη δημόσια υγεία,

 έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου του ΠΟΕ για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου, της 6ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με την επέκταση της εξαίρεσης για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες (ΛΑΧ) μέλη του ΠΟΕ όσον αφορά την εφαρμογή των διατάξεων της συμφωνίας TRIPS σχετικά με τα φαρμακευτικά προϊόντα,

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Ινδίας και της Νότιας Αφρικής, της 2ας Οκτωβρίου 2020, με την οποία ζητείται παρέκκλιση από ορισμένες διατάξεις της συμφωνίας TRIPS για την πρόληψη, τον περιορισμό και τη θεραπεία της νόσου COVID-19, την οποία συνυποστήριξαν το Εσουατίνι, η Κένυα, η Μοζαμβίκη και το Πακιστάν, και επιδοκίμασαν άλλες 100 χώρες,

 έχοντας υπόψη τον ισχύοντα Διεθνή Υγειονομικό Κανονισμό,

 έχοντας υπόψη τη φαρμακευτική στρατηγική για την Ευρώπη που δημοσιεύτηκε από την Επιτροπή στις 25 Νοεμβρίου 2020,

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 11ης Νοεμβρίου 2020, με τίτλο «Οικοδομώντας μια Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας: ετοιμότητα και ανθεκτικότητα απέναντι σε διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας» (COM(2020)0724) και τις συνοδευτικές προτάσεις της,

 έχοντας υπόψη την από 13ης Απριλίου 2021 ανοικτή επιστολή 243 οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών προς τη γενική διευθύντρια του ΠΟΕ σχετικά με την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων του ανεπαρκούς εφοδιασμού και της άνισης πρόσβασης σε ιατρικά προϊόντα που σχετίζονται με τη νόσο COVID-19, ιδίως σε εμβόλια,

 έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση σχετικά με τη διαφάνεια και την ακεραιότητα των δεδομένων της Διεθνούς Ένωσης Ρυθμιστικών Αρχών Φαρμάκων (ICMRA) και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), της 7ης Μαΐου 2021,

 έχοντας υπόψη την από 5ης Μαΐου 2021 δήλωση της αντιπροσώπου για το εμπόριο των ΗΠΑ σχετικά με την παρέκκλιση από τη συμφωνία TRIPS λόγω COVID-19,

 έχοντας υπόψη την από 27ης Μαΐου 2021 ανοικτή επιστολή του προέδρου της Δημοκρατίας της Κόστα Ρίκα και του γενικού διευθυντή του ΠΟΥ, με την οποία ζητείται εκ νέου από όλα τα κράτη μέλη του ΠΟΥ να στηρίξουν ενεργά τη Δεξαμενή Τεχνολογικής Πρόσβασης για την αντιμετώπιση της COVID-19 (C-TAP),

 έχοντας υπόψη τη δήλωση της Προέδρου της Επιτροπής μετά την άτυπη σύνοδο των ηγετών ΕΕ-Ινδίας της 8ης Μαΐου 2021 στο Πόρτο,

 έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη της Ρώμης που εγκρίθηκε στη παγκόσμια σύνοδο κορυφής με θέμα την υγεία, στις 21 Μαΐου 2021,

 έχοντας υπόψη την από 31ης Μαΐου 2021 επιστολή του γενικού διευθυντή του ΠΟΥ, της γενικής διευθύντριας του ΠΟΕ, της διευθύνουσας συμβούλου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) και του προέδρου του Ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας, με την οποία ζητείται νέα δέσμευση για την ισότητα όσον αφορά τα εμβόλια και την καταπολέμηση της πανδημίας,

 έχοντας υπόψη την Ατζέντα 2030 του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ),

 έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν καταγραφεί περίπου 170 000 000 κρούσματα COVID-19, με αποτέλεσμα περισσότερους από 3 500 000 θανάτους παγκοσμίως, καθώς και πρωτοφανή ταλαιπωρία, αγωνία και καταστροφή των μέσων διαβίωσής για εκατομμύρια ανθρώπους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πραγματική έκταση και οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της πανδημίας παραμένουν άγνωστες·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της νόσου COVID-19 απαιτείται ταχεία πρόσβαση σε οικονομικώς προσιτά ιατρικά προϊόντα, εμβόλια και φάρμακα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ελλείψεις σε αυτά τα προϊόντα έχουν προκαλέσει πολλούς θανάτους που θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εμβόλια με βάση το mRNA έχουν αποδειχθεί τα πλέον αποτελεσματικά, αλλά και τα ακριβότερα εμβόλια στην αγορά· λαμβάνοντας υπόψη ότι καμία από τις εταιρείες που παράγουν σήμερα εμβόλια MRNA δεν έχει αναλάβει δέσμευση να τα πωλεί σε τιμή κόστους κατά τη διάρκεια της πανδημίας·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, έως τον Μάιο του 2021, είχαν χορηγηθεί περίπου 1,5 δισεκατομμύριο δόσεις εμβολίων παγκοσμίως, η συντριπτική πλειονότητα των οποίων σε εκβιομηχανισμένες χώρες και σε χώρες παραγωγής εμβολίων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος έχουν λάβει μόνο ένα μικρό μέρος της παγκόσμιας δέσμευσης για προσφορά δόσεων εμβολίων και, εάν συνεχιστούν οι τρέχουσες τάσεις, ενδέχεται να χρειαστεί να περιμένουν έως το 2024 για μαζικό εμβολιασμό· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ ανακοίνωσε πως θα αγοράσει 1,8 δισεκατομμύρια δόσεις εμβολίων δεύτερης γενιάς που χρησιμοποιούν την τεχνολογία mRNA·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι αναδύονται ανησυχητικές νέες παραλλαγές του ιού SARS-CoV-2, οι οποίες είναι περισσότερο μεταδοτικές και θανατηφόρες και λιγότερο ευαίσθητες στα εμβόλια, και ενδέχεται να απαιτήσουν τη χορήγηση πρόσθετων δόσεων εμβολίων, με αποτέλεσμα η ζήτηση να οδηγείται πολύ υψηλότερα από τις 11 δισεκατομμύρια δόσεις που είχε αρχικά εκτιμηθεί ότι απαιτούνται· λαμβάνοντας υπόψη ότι όσο ο ιός SARS-CoV-2 εξακολουθεί να είναι διαδεδομένος, μπορεί να συνεχίσει να μεταλλάσσεται, να κοστίζει ζωές και να υπονομεύει την αποτελεσματικότητα των εμβολίων στο σύνολό τους, με αποτέλεσμα να απαιτείται η ταχεία αγορά και χορήγηση προσαρμοσμένων εμβολίων·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν επενδυθεί τεράστια ποσά δημόσιων κονδυλίων και πόρων στην έρευνα και ανάπτυξη, στις κλινικές δοκιμές και στις προμήθειες για την ανάπτυξη εμβολίων και θεραπειών για τη νόσο COVID-19 με ανοικτό και προσβάσιμο τρόπο· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ερευνητικοί φορείς του δημόσιου τομέα, τα υγειονομικά ιδρύματα, οι εργαζόμενοι πρώτης γραμμής, οι επιστήμονες, οι ερευνητές και οι ασθενείς έχουν συγκεντρώσει πληροφορίες σχετικά με τον ιό, τις οποίες έχουν χρησιμοποιήσει οι φαρμακευτικές εταιρείες·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανδημία COVID-19 έχει προκαλέσει πρωτοφανή διαταραχή στην παγκόσμια οικονομία και στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού, σε συνδυασμό με αυξανόμενες ελλείψεις ζωτικού ιατρικού εξοπλισμού και φαρμακευτικών προϊόντων εκεί όπου χρειάζονται περισσότερο· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εμβόλια θα μπορούσαν να αποτρέψουν την απώλεια ποσού ύψους 375 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ κάθε μήνα στην παγκόσμια οικονομία και να αντιμετωπίσουν τις κοινωνικές ανισότητες που προκύπτουν από την πανδημία·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΠΟΥ έχει δρομολογήσει την πρωτοβουλία C-TAP για τη νόσο COVID-19, με την οποία καλεί τις φαρμακευτικές εταιρείες να δεσμευτούν για τη διαφανή παραχώρηση μη αποκλειστικών και εθελοντικών αδειών σε παγκόσμιο επίπεδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλειονότητα των φαρμακευτικών εταιρειών έχει, ωστόσο, ταχθεί υπέρ μιας προσέγγισης που συνίσταται στη σύναψη εθελοντικών διμερών συμβάσεων, με αποτέλεσμα να παρακρατείται η τεχνολογία και η τεχνογνωσία με στόχο τον έλεγχο της παραγωγής, της προσφοράς και των τιμών·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν υποβληθεί πολυάριθμες προσφορές σε μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες από παράγωγούς γενόσημων φαρμάκων και μικρότερους παραγωγούς με σημαντική παραγωγική ικανότητα προκειμένου να συνδράμουν στην παρασκευή εμβολίων ή των συστατικών τους, αλλά καμία από αυτές τις προσφορές δεν έγινε δεκτή· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Πακιστάν, το Μπαγκλαντές, η Ινδονησία, η Νότια Αφρική και η Σενεγάλη έχουν δηλώσει ότι διαθέτουν εγκαταστάσεις έτοιμες και διαθέσιμες για την παραγωγή εμβολίων κατά της νόσου COVID-19·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 11 Μαΐου 2021, η Βολιβία ανακοίνωσε ότι θα επιδιώξει την εισαγωγή 15 εκατομμυρίων εμβολίων που παρασκευάζονται με υποχρεωτική άδεια από τον Καναδά, απόφαση την οποία επιδοκίμασε ο επικεφαλής του τμήματος ΔΔΙ του ΠΟΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Καναδάς δεν έχει ακόμη εγκρίνει την παραχώρηση υποχρεωτικών αδειών για κανένα από τα εμβόλια κατά της COVID-19· λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 31α της συμφωνίας TRIPS έχει χρησιμοποιηθεί επιτυχώς μόνο μία φορά, και αρκετές χώρες έχουν επικρίνει το σύστημα ως υπερβολικά βραδύ και επαχθές για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει υποστηρίξει στο παρελθόν το αίτημα των ΛΑΧ για ευκολότερη πρόσβαση σε φθηνότερα φάρμακα μέσω μιας επ’ αόριστον εξαίρεσης από τους κανόνες διανοητικής ιδιοκτησίας του ΠΟΕ για τα φαρμακευτικά προϊόντα·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δήλωση της Ντόχα σχετικά με τη δημόσια υγεία περιγράφει τις δυνατότητες ευελιξίας που περιλαμβάνονται στη συμφωνία TRIPS για την αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν τη δημόσια υγεία· λαμβάνοντας υπόψη, ωστόσο, ότι πολλές αναπτυσσόμενες χώρες με ανεπαρκή ή μηδενική ικανότητα παραγωγής εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικές πολιτικές πιέσεις και νομικές δυσκολίες που εμποδίζουν την εκ μέρους τους χρήση των δυνατοτήτων ευελιξίας της συμφωνίας TRIPS, ιδίως του άρθρου 31α, καθώς και την επαχθή και χρονοβόρα διαδικασία εισαγωγής και εξαγωγής φαρμακευτικών προϊόντων·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο COVAX αναμένεται να έχει διανείμει μόλις το 20 % του στόχου του για περίπου 187 εκατομμύρια δόσεις εμβολίων έως το τέλος Μαΐου του 2021, ενώ διατυπώνονται ανησυχίες ότι ο αριθμός των διαθέσιμων δόσεων θα μπορούσε να βρεθεί σε επικίνδυνα χαμηλό επίπεδο, πράγμα που αναδεικνύει την ανάγκη οι καλά εφοδιασμένες χώρες να αρχίσουν να δωρίζουν αμέσως ορισμένες από τις δόσεις τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθεί να υπάρχει ανησυχητικό έλλειμμα χρηματοδότησης ύψους 18,5 δισεκατομμυρίων USD για το συνεργατικό πλαίσιο «Access to Covid-19 Tools (ACT) Accelerator» (επιταχυντής πρόσβασης στα εργαλεία κατά της COVID-19)·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μέχρι στιγμής έχουν παραχθεί στην ΕΕ 400 εκατομμύρια δόσεις εμβολίων, οι μισές από τις οποίες έχουν εξαχθεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ, στο πλαίσιο της Team Europe, έχει δεσμευτεί πως θα δωρίσει ακόμη 100 εκατομμύρια δόσεις προς χρήση σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος έως τα τέλη του 2021· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένοι από τους εμπορικούς εταίρους της ΕΕ έχουν δυστυχώς επιβάλει απαγορεύσεις στις εξαγωγές εμβολίων και των συστατικών τους, με αποτέλεσμα να εμποδίζεται η αύξηση της παγκόσμιας παραγωγής και να δημιουργούνται σημεία συμφόρησης στις αλυσίδες εφοδιασμού·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΣΒΑ 3 του ΟΗΕ αποσκοπεί στην παροχή καθολικής πρόσβασης σε οικονομικώς προσιτά και βασικά φάρμακα και εμβόλια· λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα στη σωματική και ψυχική υγεία αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα· λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε άτομο, χωρίς διακρίσεις, έχει δικαίωμα πρόσβασης σε σύγχρονη και ολοκληρωμένη υγειονομική περίθαλψη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η καθολική υγειονομική κάλυψη αποτελεί στόχο βιώσιμης ανάπτυξης τον οποίο έχουν δεσμευτεί να επιτύχουν όλα τα υπογράφοντα μέρη έως το 2030·

1. επιβεβαιώνει ότι η πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και ότι οι κυβερνήσεις έχουν καθήκον να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους παρέχοντας υπηρεσίες δημόσιας υγείας σε όλους· τονίζει ότι η ανθρωπότητα πρέπει να κάνει ό, τι χρειάζεται για να τερματιστεί η πανδημία και ότι η οικονομική προσιτότητα των προϊόντων υγείας που σχετίζονται με τη νόσο COVID-19, η κλιμάκωση της παραγωγής εμβολίων κατά της COVID-19 και η παγκόσμια γεωγραφική κατανομή της ικανότητας παραγωγής όσον αφορά τεχνολογίες υγείας που σχετίζονται με τη νόσο COVID-19 αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα· ζητεί, ως εκ τούτου, να χορηγηθεί προσωρινή παρέκκλιση από τη συμφωνία TRIPS για τα εμβόλια κατά της νόσου COVID-19 και τις συναφείς τεχνολογίες υγείας, και η ΕΕ να συμμετάσχει ενεργά στις διαπραγματεύσεις βάσει κειμένου στον ΠΟΕ για την επίτευξη αυτού του στόχου·

2. υπογραμμίζει ότι η παγκόσμια ισότιμη πρόσβαση σε οικονομικώς προσιτά εμβόλια, διαγνωστικά μέσα και θεραπείες είναι ο μόνος τρόπος να μετριαστούν οι παγκόσμιες επιπτώσεις της πανδημίας στη δημόσια υγεία και την οικονομία, και ότι η προσωρινή άρση των διεθνών υποχρεώσεων προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας για τα φαρμακευτικά προϊόντα, τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και άλλες τεχνολογίες υγείας που σχετίζονται με τη νόσο COVID-19 είναι μία από τις σημαντικές συνεισφορές για την επίτευξη αυτού του στόχου·

3. τονίζει ότι μία από τις βασικές προτεραιότητες θα πρέπει να είναι η επείγουσα αύξηση της παγκόσμιας ικανότητας παραγωγής, ιδίως στις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος· υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαία η ενεργός μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος· επαναλαμβάνει τη στήριξή του στην πρωτοβουλία C-TAP για την αντιμετώπιση της COVID-19 και στον κόμβο μεταφοράς τεχνολογίας εμβολίων mRNA του ΠΟΥ, και καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι παρασκευαστές εμβολίων θα συμμετέχουν στην πρωτοβουλία αυτή μέσω μελλοντικών συμφωνιών προκαταβολικής αγοράς και άλλων συμβάσεων για εμβόλια· επιμένει ότι οι παρασκευαστές εμβολίων θα πρέπει να συμμετέχουν ενεργά σε μεταφορές τεχνολογίας με στόχο να ενισχυθεί η παραγωγή εμβολίων και να διασφαλιστεί καλύτερη γεωγραφική κατανομή των ικανοτήτων παρασκευής, μεταξύ άλλων στις αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες χώρες· καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με τους παρασκευαστές για να τους δώσει τη δυνατότητα να κινητοποιήσουν την ήδη υπάρχουσα ικανότητα παρασκευής που βρίσκεται σε αδράνεια, για παράδειγμα στο Πακιστάν, το Μπαγκλαντές, την Ινδία, τη Νότια Αφρική, την Ινδονησία και τη Σενεγάλη, με παράλληλη τήρηση της ορθής παρασκευαστικής πρακτικής (ΟΠΠ)· ζητεί η C-TAP και ο κόμβος μεταφοράς τεχνολογίας να χαρτογραφήσουν ενεργά τις εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των υπεργολάβων, που διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία για τη μεταφορά τεχνολογίας και να τις συζεύξουν με εταιρείες που διαθέτουν μη χρησιμοποιούμενες εγκαταστάσεις παραγωγής· υποστηρίζει την ανακοίνωση από την Επιτροπή μιας πρωτοβουλίας Team Europe για την παρασκευή και την πρόσβαση σε εμβόλια, φάρμακα και τεχνολογίες υγείας στην Αφρική, ιδίως όσον αφορά την ανάπτυξη περιφερειακών κόμβων παρασκευής· αναμένει από την Επιτροπή να δημιουργήσει τους εν λόγω κόμβους το συντομότερο δυνατόν και να τους παράσχει πρόσθετη στήριξη σε επίπεδο εφοδιαστικής και ανάπτυξης ικανοτήτων·

4. υπογραμμίζει ότι πρέπει να ενισχυθεί ο πυλώνας σύνδεσης των συστημάτων υγείας του ACT-Accelerator, ώστε να αυξηθούν οι ικανότητες επεξεργασίας, αποθήκευσης, διανομής και παράδοσης σε παγκόσμιο επίπεδο, ιδίως στις ευάλωτες χώρες· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να αυξήσουν τη συμμετοχή τους στον ΠΟΥ και να δώσουν προτεραιότητα, στο πλαίσιο της παγκόσμιας αντίδρασης της ΕΕ, στο ACT-Accelerator και σε όλους τους πυλώνες του, δηλαδή τα διαγνωστικά και θεραπευτικά μέσα, τα εμβόλια και την ενίσχυση των συστημάτων υγείας·

5. αναγνωρίζει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της έχουν συνεισφέρει στον μηχανισμό COVAX· επισημαίνει ωστόσο ότι η εν λόγω συνεισφορά εξακολουθεί να υπολείπεται κατά πολύ της παγκόσμιας ζήτησης· παροτρύνει την Επιτροπή να επιδιώξει αποτελεσματική διπλωματία στον τομέα των εμβολίων και των ιατρικών προμηθειών προκειμένου να ενισχυθεί η αξιοπιστία και η διπλωματική προβολή της ΕΕ· χαιρετίζει, ως εκ τούτου, την ανακοίνωση της ΕΕ ότι θα δωρίσει 100 εκατομμύρια δόσεις στον COVAX έως το τέλος του 2021, και ζητεί την άμεση διάθεση των δόσεων· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δέσμευση ορισμένων παρασκευαστών να διαθέσουν 1,3 δισεκατομμύρια δόσεις εμβολίων σε τιμές κόστους  ή με χαμηλό κόστος, και επαναλαμβάνει τις εκκλήσεις του για ενίσχυση των προσπαθειών προκειμένου να καταστούν τα εμβόλια προσβάσιμα σε παγκόσμιο επίπεδο· καλεί την ΕΕ και τους εταίρους της να αυξήσουν σημαντικά τις χρηματοδοτικές και μη χρηματοδοτικές συνεισφορές στον COVAX, υπενθυμίζοντας ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, τα κράτη μέλη της ΕΕ θα λάβουν πλεόνασμα τουλάχιστον 400 εκατομμυρίων δόσεων εμβολίων το 2021· υπογραμμίζει την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα στον εφοδιασμό του μηχανισμού COVAX έναντι των διμερών συμφωνιών· εκφράζει τη λύπη του για τις κινήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου και των ΗΠΑ για την ανάπτυξη μιας δευτερογενούς αγοράς μεταπώλησης με στόχο την πώληση πλεοναζόντων εμβολίων σε άλλες εκβιομηχανισμένες χώρες·

6. καλεί την Επιτροπή να δώσει προτεραιότητα στις διαπραγματεύσεις με τις χώρες εταίρους προκειμένου να αρθούν τα εμπόδια στο εμπόριο, να αρθούν οι απαγορεύσεις εξαγωγών και να αυξηθεί η προμήθεια κρίσιμων υλικών, ορυκτών, δραστικών φαρμακευτικών ουσιών, φαρμάκων και ιατρικού εξοπλισμού σε όλη την αξιακή αλυσίδα παρασκευής, τόσο των εμβολίων όσο και των συστατικών που είναι απαραίτητα για την παραγωγή τους· ζητεί να δημιουργηθεί ένας διεθνής επενδυτικός μηχανισμός για την επίλυση των σημείων συμφόρησης και την κλιμάκωση της παραγωγής σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού των εμβολίων· επαναλαμβάνει ότι το σύστημα αδειών εξαγωγής της ΕΕ πρέπει να αντικατασταθεί από έναν μηχανισμό διαφάνειας για την παρακολούθηση των εισαγωγών και των εξαγωγών·

7. επαναλαμβάνει την ανάγκη για μεγαλύτερο αριθμό συμφωνιών αδειοδότησης προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η παγκόσμια ικανότητα παρασκευής εμβολίων· επιμένει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να συμπεριλάβει δεσμεύσεις για εταιρικές σχέσεις μεταφοράς τεχνολογίας με τρίτα μέρη, ιδίως αναπτυσσόμενες χώρες, στις συμφωνίες της ΕΕ για προκαταβολική αγορά εμβολίων δεύτερης γενιάς·

8. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να εργαστούν για μια ολιστική πρωτοβουλία ΠΟΕ-ΠΟΥ με τις αναπτυσσόμενες χώρες, μεταξύ άλλων για επενδύσεις σε τοπικές εγκαταστάσεις παραγωγής, και για τη θέσπιση ενός συστήματος μη αποκλειστικής αδειοδότησης για προϊόντα που σχετίζονται με τη νόσο COVID-19· υπογραμμίζει ότι οι αποδέκτριες χώρες εταίροι θα πρέπει να διατηρήσουν όλο το αναγκαίο περιθώριο κανονιστικής ρύθμισης για την ανάπτυξη στρατηγικών στον τομέα της υγείας κατά τη διάρκεια της πανδημίας· επισημαίνει ότι μια ευαισθητοποιημένη ως προς τη διάσταση του φύλου και διατομεακή προσέγγιση είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη της ισότητας και σε κάθε στάδιο της διαδικασίας εμβολιασμού, από την ανάπτυξη έως τη διάθεση των εμβολίων·

9. αναμένει από την Επιτροπή να ενισχύσει τη δέσμευσή της προκειμένου να ολοκληρωθεί η πρωτοβουλία του ΠΟΕ για το εμπόριο και την υγεία έως την 12η υπουργική διάσκεψη του ΠΟΕ τον Νοέμβριο του 2021· σημειώνει, στο πλαίσιο αυτό, τη νέα πρόταση για μια πρωτοβουλία της ΕΕ για την υγεία· ενθαρρύνει την Επιτροπή να συνεχίσει να επιδιώκει επειγόντως συγκεκριμένες δεσμεύσεις του ΠΟΕ σχετικά με τους εξαγωγικούς περιορισμούς, τη διευκόλυνση του εμπορίου, την επέκταση της παραγωγής και την επίλυση των σημείων συμφόρησης σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας· υπογραμμίζει ότι οι ισχύοντες κανόνες TRIPS περιορίζουν σημαντικά τις εξαγωγές και τις εισαγωγές προϊόντων που υπόκεινται σε υποχρεωτική άδεια και ότι αυτό μπορεί να εμποδίσει την κλιμάκωση της παραγωγής και την πρόσβαση σε οικονομικώς προσιτά προϊόντα υγείας· ζητεί να αναθεωρηθούν οι κανόνες για την υποχρεωτική αδειοδότηση προκειμένου να ενισχυθεί η οικονομικά προσιτή πρόσβαση σε προϊόντα υγείας· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τις δεσμεύσεις TRIPS+ στις εμπορικές συμφωνίες της προκειμένου να διασφαλιστεί ότι συνάδουν με τη δήλωση της Ντόχα του 2001· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση για την εναρμόνιση της υποχρεωτικής αδειοδότησης σε επίπεδο ΕΕ·

10. ζητεί, επιπλέον, να συσταθεί επιτροπή εμπορίου και υγείας κατά τη 12η υπουργική διάσκεψη του ΠΟΕ με σκοπό την άντληση διδαγμάτων από την πανδημία, την υποβολή προτάσεων για να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα της αντίδρασης του ΠΟΕ κατά τη διάρκεια διεθνών κρίσεων στον τομέα της υγείας και να καταρτιστεί ένας εμπορικός πυλώνας για μια διεθνή συνθήκη για τις πανδημίες, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι διαταραχές της αλυσίδας εφοδιασμού, να αυξηθεί η παραγωγική ικανότητα, να αναληφθεί δράση κατά της κερδοσκοπίας και να επανεξεταστεί το νομικό πλαίσιο του ΠΟΕ υπό το φως των διδαγμάτων που αντλήθηκαν (μεταξύ άλλων για τα ΔΔΙ)·

11. αποδοκιμάζει την έλλειψη διαφάνειας που χαρακτηρίζει την εθελοντική διμερή προσέγγιση αδειοδότησης μεταξύ φαρμακευτικών εταιρειών και παραγωγών, ιδίως όσον αφορά τους όρους για τη διάρκεια των αδειών, τα όρια των εκροών, τα δικαιώματα επί των πωλήσεων και την τεχνογνωσία παραγωγής, καθώς και τους τόπους στους οποίους ο κάτοχος της άδειας μπορεί να προσφέρει τα προϊόντα των εταιρειών· υπογραμμίζει ότι οι συνθήκες αυτές πρέπει να εξαλειφθούν προκειμένου να καταπολεμηθεί αποτελεσματικά η πανδημία και να αυξηθεί η παγκόσμια παραγωγή εμβολίων·

12. επιμένει ότι η έρευνα και η ανάπτυξη εμβολίων που χρηματοδοτούνται από δημόσιους πόρους πρέπει να παραμείνουν στη δημόσια σφαίρα, μεταξύ άλλων μέσω συμβάσεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, οι οποίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν δεσμεύσεις σχετικά με την αδειοδότηση, την ανταλλαγή δεδομένων για την έρευνα, την ευαισθητοποιημένη ως προς τη διάσταση του φύλου και διατομεακή έρευνα, τις μεταφορές τεχνολογίας, τη διαφάνεια των κερδών και τις συμβάσεις με τρίτους παραγωγούς· προσδοκά την πλήρη συμμόρφωση των φαρμακευτικών εταιρειών με τις συμβατικές δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει και χαιρετίζει την κίνηση νομικών διαδικασιών κατά της AstraZeneca·

13. καλεί την ΕΕ να διασφαλίσει ότι οι μελλοντικές συμφωνίες προκαταβολικής αγοράς, ιδίως για εμβόλια επόμενης γενιάς, θα δημοσιοποιούνται πλήρως· καλεί την ΕΕ να ενσωματώσει δεσμεύσεις όσον αφορά το εμπορικό απόρρητο, τα δεδομένα βιομηχανικής ιδιοκτησίας και τις μεταφορές τεχνολογίας, και να επιμείνει στην απαραίτητη διαφάνεια εκ μέρους των προμηθευτών, συμπεριλαμβανομένης μιας ανάλυσης κόστους-κέρδους ανά προϊόν·

14. επαναλαμβάνει την ανάγκη για μέγιστη διαφάνεια κατά τη διαπραγμάτευση των συμβάσεων για εμβόλια κατά της COVID-19, μεταξύ άλλων με την άμεση συμμετοχή των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μέσω της ομάδας επαφής για τα εμβόλια στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σχετικά με τις συμβάσεις· προσδοκά ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα λαμβάνει τακτικά ολοκληρωμένη και λεπτομερή ανάλυση της παραγωγής, των εισαγωγών, των εξαγωγών και των προβλέψεων των εμβολίων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για τη χώρα προορισμού των εξαγωγών της ΕΕ, καθώς και για την προέλευση των εισαγόμενων εμβολίων και συστατικών εμβολίων·

14. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τις διμερείς και περιφερειακές εμπορικές συμφωνίες που περιλαμβάνουν διατάξεις οι οποίες υπερβαίνουν τη συμφωνία TRIPS του ΠΟΕ και παρεμποδίζουν τις διασφαλίσεις που θεσπίζονται με τη δήλωση της Ντόχα, για παράδειγμα τις παράλληλες εισαγωγές, οι οποίες επιβεβαιώνουν την υπεροχή της ανθρώπινης υγείας έναντι των εμπορικών συμφερόντων· καλεί τον ΠΟΕ να επαναδιαπραγματευθεί τις υφιστάμενες δυνατότητες ευελιξίας στη συμφωνία TRIPS, προκειμένου να μειωθούν οι φραγμοί στο εμπόριο γενόσημων προϊόντων·

15. υπογραμμίζει ότι η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει να ηγείται των πολυμερών και παγκόσμιων προσπαθειών για τη διανομή, τον συντονισμό και τον πολυετή προγραμματισμό σε ό,τι αφορά τα εμβόλια, κατά τις προσεχείς συνόδους του Συμβουλίου TRIPS στις 8 Ιουνίου και 14 Οκτωβρίου 2021, τη σύνοδο κορυφής της G7 από 11 έως 13 Ιουνίου 2021, τη σύνοδο κορυφής της G20 του 2021, τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ του 2021, τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών του 2021, την Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας του 2021, και κατά την 12η υπουργική διάσκεψη του ΠΟΕ και πέραν αυτής·

16. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, τα κράτη μέλη της ΕΕ, τον γενικό διευθυντή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, τη γενική διευθύντρια του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, τις κυβερνήσεις της G20, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, την Παγκόσμια Τράπεζα, τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, και τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

Τελευταία ενημέρωση: 8 Ιουνίου 2021
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου