Päätöslauselmaesitys - B9-0306/2021Päätöslauselmaesitys
B9-0306/2021

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS maailmanlaajuiseen covid-19-haasteeseen vastaamisesta: WTO:n TRIPS‑sopimukseen liittyvän poikkeuksen vaikutukset covid-19-rokotteisiin, hoitoon, välineistöön ja tuotanto- ja valmistuskapasiteetin lisäämiseen kehitysmaissa

2.6.2021 - (2021/2692(RSP))

neuvoston ja komission julkilausumien johdosta
työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Iratxe García Pérez, Kathleen Van Brempt, Marek Belka, Heléne Fritzon
S&D-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0306/2021

Menettely : 2021/2692(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B9-0306/2021
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B9-0306/2021
Keskustelut :
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

B9‑0306/2021

Euroopan parlamentin päätöslauselma maailmanlaajuiseen covid-19-haasteeseen vastaamisesta: WTO:n TRIPS-sopimukseen liittyvän poikkeuksen vaikutukset covid‑19‑rokotteisiin, hoitoon, välineistöön ja tuotanto- ja valmistuskapasiteetin lisäämiseen kehitysmaissa

(2021/2692(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon Maailman kauppajärjestön (WTO) sopimuksen teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista (TRIPS) ja erityisesti sen 31 artiklan a alakohdan,

 ottaa huomioon 14. marraskuuta 2001 annetun Dohan julistuksen TRIPS-sopimuksesta ja kansanterveydestä,

 ottaa huomioon WTO:n teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista vastaavan neuvoston 6. marraskuuta 2015 tekemän päätöksen jatkaa WTO:n vähiten kehittyneitä jäsenmaita (LDC) koskevaa mahdollisuutta poiketa TRIPS-sopimuksen lääkkeitä koskevien määräysten täytäntöönpanosta,

 ottaa huomioon Intian ja Etelä-Afrikan 2. lokakuuta 2020 antaman tiedonannon, jolla pyydettiin poikkeusta tiettyjen TRIPS-sopimuksen määräyksien osalta covid‑19‑pandemian ehkäisemiseksi, rajoittamiseksi ja käsittelemiseksi ja jota Swasimaa, Kenia, Mosambik ja Pakistan kannattivat sekä 100 muuta maata tuki,

 ottaa huomioon nykyisen kansainvälisen terveyssäännöstön,

 ottaa huomioon komission 25. marraskuuta 2020 julkaiseman Euroopan lääkestrategian,

 ottaa huomioon 11. marraskuuta 2020 annetun komission tiedonannon ”Euroopan terveysunionin rakentaminen: EU:n muutosjoustavuuden vahvistaminen valtioiden rajat ylittävien terveysuhkien varalta” (COM(2020)0724) sekä siihen liittyvät ehdotukset,

 ottaa huomioon 243 kansalaisjärjestön WTO:n pääjohtajalle lähettämän 13. huhtikuuta 2021 päivätyn avoimen kirjeen, joka koskee covid-19-lääkkeiden, erityisesti rokotteiden, riittämättömän tarjonnan ja epätasapuolisen saatavuuden maailmanlaajuisten haasteiden käsittelyä,

 ottaa huomioon 7. toukokuuta 2021 annetun yhteisen julkilausuman kansainvälisen lääkesääntelyviranomaisten koalition (ICMRA) ja Maailman terveysjärjestön (WHO) avoimuudesta ja tietojen eheydestä,

 ottaa huomioon Yhdysvaltain kauppaneuvottelijan 5. toukokuuta 2021 antaman lausunnon covid-19-pandemiaa koskevasta TRIPS-poikkeuksesta,

 ottaa huomioon Costa Rican tasavallan presidentin ja WHO:n pääjohtajan 27. toukokuuta 2021 päivätyn avoimen kirjeen, jossa kehotetaan jälleen kerran kaikkia WHO:n jäsenvaltioita tukemaan aktiivisesti covid-19-teknologian tietovarantoa (C‑TAP),

 ottaa huomioon lausunnon, jonka komission puheenjohtaja antoi 8. toukokuuta 2021 pidetyn EU:n ja Intian johtajien epävirallisen kokouksen jälkeen,

 ottaa huomioon maailmanlaajuisessa terveyshuippukokouksessa 21. toukokuuta 2021 hyväksytyn Rooman julistuksen,

 ottaa huomioon Maailman terveysjärjestön (WHO) pääjohtajan, Maailman kauppajärjestön (WTO) pääjohtajan, Kansainvälinen valuuttarahaston (IMF) pääjohtajan ja Maailmanpankkiryhmän puheenjohtajan 31. toukokuuta 2021 päivätyn kirjeen, jossa vaaditaan uutta sitoumusta rokotepääomaan ja pandemian torjumiseen,

 ottaa huomioon YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 -toimintaohjelman ja kestävän kehityksen tavoitteet,

 ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että covid-19-tartuntoja on ollut noin 170 000 000, mikä on johtanut yli 3 500 000 kuolemantapaukseen eri puolilla maailmaa ja näin aiheuttanut miljoonille ihmisille ennennäkemätöntä kärsimystä ja ahdinkoa sekä vienyt heidän toimeentulonsa; ottaa huomioon, että pandemian todellista laajuutta ja pitkän aikavälin vaikutuksia ei edelleenkään tiedetä;

B. ottaa huomioon, että covid-19-pandemian tehokas torjunta edellyttää kohtuuhintaisten lääkinnällisten tuotteiden, rokotteiden ja lääkkeiden nopeaa saatavuutta; ottaa huomioon, että näiden tuotteiden puute on johtanut useisiin kuolemiin, jotka oltaisiin voitu välttää; ottaa huomioon, että mRNA-rokotteet ovat osoittautuneet kaikista tehokkaimmiksi mutta myös markkinoiden kalleimmiksi rokotteiksi; ottaa huomioon, että yksikään tällä hetkellä mRNA-rokotteita valmistavista yrityksistä ei ole sitoutunut myymään niitä tuotantokustannukset kattavaan hintaan pandemian aikana;

C. ottaa huomioon, että toukokuusta 2021 lähtien maailmassa on annettu 1,5 miljardia rokoteannosta, joista valtaosa on annettu teollisuusmaissa ja maissa, joissa valmistetaan rokotteita; ottaa huomioon, että alhaisen tulotason maat ja keskitulotason maat ovat saaneet vain murto-osan maailmanlaajuisesta määrästä ja mikäli nykyiset suuntaukset jatkuvat, ne saattavat saavuttaa laumasuojan vasta vuonna 2024; ottaa huomioon, että EU on ilmoittanut, että se aikoo ostaa 1,8 miljardia toisen sukupolven rokoteannosta, joissa käytetään mRNA-teknologiaa;

D. ottaa huomioon, että syntyy uusia huolestuttavia COVID-19-muunnoksia, jotka ovat tarttuvampia, tappavampia ja joihin rokotukset tehoavat heikommin, ja että tämä saattaa vaatia ylimääräisiä rokotteita, mikä lisää kysyntää huomattavasti yli alun perin arvioidun 11 miljardin välttämättömän annoksen; ottaa huomioon, että niin kauan kuin covid-19-virusta esiintyy, se voi jatkaa muuntautumistaan, viedä ihmishenkiä ja heikentää rokotteiden tehokkuutta kokonaisuudessaan, mikä edellyttää paranneltujen rokotteiden nopeaa hankintaa ja antamista;

E. ottaa huomioon, että tutkimukseen ja kehittämiseen, kliinisiin lääketutkimuksiin ja hankintoihin on investoitu valtavia määriä julkisia varoja ja resursseja rokotteiden ja covid-19-hoitojen kehittämiseksi avoimella ja helposti saatavilla olevalla tavalla; ottaa huomioon, että julkisen sektorin tutkimuslaitokset, terveysalan laitokset, etulinjan työntekijät, tutkijat ja potilaat ovat kaikki keränneet virusta koskevaa tietoa, jota lääkeyhtiöt ovat hyödyntäneet;

F. ottaa huomioon. että covid-19-pandemia on aiheuttanut ennennäkemätöntä haittaa maailmantaloudelle ja katkoksen globaaleissa toimitusketjuissa sekä lisännyt kriittisten lääkinnällisten laitteiden ja lääkkeiden puutetta siellä, missä niitä eniten tarvitaan; ottaa huomioon, että rokotteet voisivat estää maailmantalouden kuukausittaiset 375 miljardin dollarin menetykset ja että niillä voitaisiin puuttua pandemiasta johtuvaan sosiaaliseen eriarvoisuuteen;

G. ottaa huomioon, että WHO on käynnistänyt COVID-19-pandemian C-TAP-aloitteen, jolla kehotetaan lääkeyhtiöitä sitoutumaan avoimeen, rajoittamattomaan maailmanlaajuiseen vapaaehtoiseen lisensointiin; ottaa huomioon, että suurin osa lääkeyhtiöistä on kuitenkin suosinut vapaaehtoista kahdenvälistä sopimuksentekoa ja siten jättänyt jakamatta teknologiaa ja taitotietoa tuotannon, tarjonnan ja hintojen kontrolloimiseksi;

H. ottaa huomioon, että rinnakkaisvalmistajat ja pienet tuottajat, joilla on merkittävä tuotantokapasiteetti, ovat tehneet useita tarjouksia suurille lääkeyhtiöille rokotteiden tai niiden ainesosien valmistuksessa avustamiseksi, mutta ainoatakaan näistä tarjouksista ei ole hyväksytty; ottaa huomioon, että Pakistan, Bangladesh, Indonesia, Etelä-Afrikka ja Senegal ovat ilmoittaneet, että niillä on valmiit ja käytettävissä olevat tilat covid‑19‑rokotteiden valmistamiseksi;

I. ottaa huomioon, että Bolivia ilmoitti 11. toukokuuta 2021 pyrkivänsä tuomaan Kanadasta 15 miljoonaa pakkolisensoitua rokotetta ja että WTO:n teollis- ja tekijänoikeusosaston johtaja suhtautui tähän päätökseen myönteisesti; ottaa huomioon, että Kanada ei ole vielä hyväksynyt minkään covid-19-rokotteen pakkolisensointia; ottaa huomioon, että TRIPS-sopimuksen 31 artiklan a alakohtaa on käytetty menestyksekkäästi vain kerran ja että useat maat ovat arvostelleet sitä, että järjestelmä on liian hidas ja hankala kansanterveydellisten hätätilanteiden käsittelemiseksi;

J. ottaa huomioon, että komissio on aiemmin tukenut vähiten kehittyneiden maiden vaatimusta helpottaa edullisempien lääkkeiden saantia tekemällä määrittelemättömän poikkeuksen WTO:n lääkkeitä koskeviin teollis- ja tekijänoikeuksiin;

K. ottaa huomioon, että kansanterveydestä annetussa Dohan julistuksessa korostetaan TRIPS-sopimukseen sisältyviä joustomahdollisuuksia kansanterveyden huomioon ottamiseksi; toteaa kuitenkin, että monilla kehitysmailla, joilla on riittämätön tai olematon valmistuskapasiteetti, on edelleen huomattavia poliittisia paineita ja oikeudellisia vaikeuksia, jotka estävät niitä käyttämästä TRIPS-sopimuksen joustomahdollisuuksia, erityisesti 31 artiklan a alakohta sekä lääkkeiden tuontiin ja vientiin liittyvä hankala ja pitkällinen prosessi;

L. ottaa huomioon, että Covaxin odotetaan jakavan vain 20 prosenttia noin 187 miljoonan rokoteannoksen tavoitteestaan toukokuun 2021 loppuun mennessä, ja on huolissaan siitä, että annokset voisivat olla vaarassa loppua, ja korostaa, että maiden, joilla on riittävästi rokotteita, on alettava välittömästi lahjoittaa osaa annoksistaan; ottaa huomioon huolestuttavan 18,5 miljardin Yhdysvaltain dollarin rahoitusvajeen ACT Accelerator -yhteistyökehyksen osalta;

M. ottaa huomioon, että EU:ssa on tähän mennessä valmistettu 400 miljoonaa rokoteannosta, joista puolet on viety EU:sta; ottaa huomioon, että EU on Team Europen puitteissa sitoutunut lahjoittamaan vielä 100 miljoonaa annosta käytettäväksi alemman tulotason maissa ja keskitulotason maissa vuoden 2021 loppuun mennessä; ottaa huomioon, että jotkut EU:n kauppakumppaneista ovat valitettavasti asettaneet vientikieltoja rokotteille ja niiden ainesosille, mikä estää maailmanlaajuisen tuotannon kasvun ja johtaa pullonkauloihin toimitusketjuissa;

N. ottaa huomioon, että YK:n kestävän kehityksen tavoitteella 3 pyritään mahdollistamaan kohtuuhintaisten tärkeiden lääkkeiden ja rokotteiden yleinen saatavuus; katsoo, että oikeus fyysiseen terveyteen ja mielenterveyteen on perusihmisoikeus; toteaa, että jokaisella on oikeus nykyaikaiseen ja kattavaan terveydenhoitoon ilman syrjintää; ottaa huomioon, että yleinen sairausvakuutusturva on kestävän kehityksen tavoite, jonka kaikki allekirjoittajat ovat sitoutuneet saavuttamaan vuoteen 2030 mennessä;

1. vahvistaa, että pääsy terveydenhuoltoon on perusihmisoikeus ja että hallitusten on täytettävä velvollisuutensa tarjoamalla kaikille julkinen terveydenhuolto; korostaa, että ihmisten on tehtävä kaikkensa pandemian lopettamiseksi ja että covid-19-pandemiaan liittyvien terveystuotteiden kohtuuhintaisuus, covid-19-rokotteiden tuotannon lisääminen ja covid-19-terveysteknologioiden valmistuskapasiteetin maailmanlaajuinen maantieteellinen jakautuminen ovat ensisijaisen tärkeitä; kehottaa siksi myöntämään väliaikaisen TRIPS-poikkeuksen covid-19-rokotteille ja siihen liittyville terveysteknologioille ja kehottaa EU:ta osallistumaan aktiivisesti tekstipohjaisiin neuvotteluihin WTO:ssa tämän saavuttamiseksi;

2. korostaa, että kohtuuhintaisten rokotteiden, diagnostiikan ja hoitojen maailmanlaajuinen tasapuolinen saatavuus on ainoa keino lieventää pandemian maailmanlaajuisia kansanterveydellisiä ja taloudellisia vaikutuksia ja että covid-19-pandemiaan liittyviä lääkkeitä, lääkinnällisiä laitteita ja muita terveysteknologioita koskevien teollis- ja tekijänoikeuksien suojelun kansainvälisistä velvoitteista luopuminen on yksi tärkeistä toimenpiteistä tämän tavoitteen saavuttamisessa;

3. korostaa, että yhtenä tärkeimmistä painopisteistä olisi oltava maailmanlaajuisten tuotantokapasiteettien lisääminen erityisesti alhaisen tulotason maissa ja keskitulotason maissa; korostaa, että tämän toteuttamiseksi tarvitaan teknologian ja taitotiedon aktiivista siirtoa; vahvistaa tukensa WHO:n covid-19-pandemiaa koskevalle C‑TAP‑aloitteelle ja mRNA-rokotteiden teknologian siirrosta vastaavalle keskukselle ja kehottaa komissiota varmistamaan, että rokotevalmistajat sitoutuvat tähän aloitteeseen tulevilla ennakkohankintasopimuksilla ja muilla rokotesopimuksilla; vaatii, että rokotevalmistajat osallistuvat aktiivisesti teknologian siirtoihin rokotteiden tuotannon lisäämiseksi ja tuotantokapasiteetin laajemman maantieteellisen jakautumisen varmistamiseksi, myös nousevan talouden maissa ja kehitysmaissa; kehottaa komissiota tekemään yhteistyötä valmistajien kanssa, jotta ne voivat ottaa käyttöön jo olemassa olevan valmistuskapasiteetin, joka on käyttämättömänä esimerkiksi Pakistanissa, Bangladeshissa, Intiassa, Etelä-Afrikassa, Indonesiassa ja Senegalissa, ja noudattamaan samalla hyvää tuotantotapaa (GMP); kehottaa C-TAP:tä ja teknologian siirron keskusta kartoittamaan aktiivisesti yrityksiä, myös alihankkijoita, joilla on tarvittava taitotieto teknologian siirtämiseksi ja yhdistämiseksi sellaisten yritysten kanssa, joiden tuotantolaitokset ovat käyttämättöminä; kannattaa komission Team Europe -aloitetta koskevaa ilmoitusta rokotteiden, lääkkeiden ja terveysteknologioiden tuottamisesta ja saatavuudesta Afrikassa erityisesti paikallisten tuotantokeskusten kehittämisen osalta; odottaa, että komissio ottaa ne käyttöön mahdollisimman pian ja täydentää niitä tukemalla logistiikan ja taitojen kehittämistä;

4. korostaa, että ACT Accelerator -yhteistyökehyksen terveydenhuoltojärjestelmien yhdistämisen pilaria on vahvistettava käsittely-, varastointi-, jakelu- ja toimituskapasiteettien lisäämiseksi maailmanlaajuisesti erityisesti muita heikommassa asemassa olevissa maissa; kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita lisäämään osallistumistaan WHO:ssa siten, että ACT-Accelerator -yhteistyökehys asetetaan etusijalle osana EU:n maailmanlaajuisia toimia kaikissa sen diagnostiikkaa, hoitoja, rokotteita ja terveydenhuoltojärjestelmien vahvistamista koskevissa pilareissa;

5. toteaa, että EU ja sen jäsenvaltiot ovat osallistuneet Covax-mekanismiin; huomauttaa kuitenkin, että tämä on edelleen kaukana maailmanlaajuisesta kysynnästä; kehottaa komissiota jatkamaan tehokasta rokote- ja lääketarvikediplomatiaa EU:n uskottavuuden ja diplomaattisen näkyvyyden vahvistamiseksi; pitää tästä syystä myönteisenä EU:n ilmoitusta, jonka mukaan se lahjoittaa Covaxille 100 miljoonaa annosta vuoden 2021 loppuun mennessä, ja kehottaa jakamaan annokset välittömästi; pitää myönteisenä tiettyjen valmistajien sitoutumista toimittaa 1,3 miljardia rokoteannosta tuotantokustannuksin tai edullisesti ja toistaa kehotuksensa tehostaa pyrkimyksiä saattaa rokotteet maailmanlaajuisesti saataville; kehottaa EU:ta ja sen kumppaneita lisäämään merkittävästi Covaxin taloudellista tukea ja muuta kuin taloudellista tukea ja muistuttaa, että arvioiden mukaan EU:n jäsenvaltiot saavat vähintään 400 miljoonan rokoteannoksen ylijäämän vuonna 2021; korostaa, että toimitukset Covaxille on asetettava etusijalle kahdenvälisten sopimusten sijaan; pitää valitettavana Yhdistyneen kuningaskunnan ja Yhdysvaltain toimia toissijaisten jälleenmyyntimarkkinoiden kehittämiseksi ylijäämärokotteiden myymiseksi muihin teollisuusmaihin;

6. kehottaa komissiota asettamaan etusijalle neuvottelut kumppanimaiden kanssa kaupan esteiden poistamiseksi, vientikieltojen poistamiseksi ja kriittisten materiaalien, mineraalien, vaikuttavien farmaseuttisten aineiden, lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden tarjonnan lisäämiseksi valmistuksen arvoketjussa, joka kattaa sekä rokotteet että niiden tuottamiseen tarvittavat ainesosat; kehottaa luomaan kansainvälisen investointimekanismin pullonkaulojen poistamiseksi ja valmistamisen lisäämiseksi koko rokotetoimitusketjussa; toistaa, että EU:n vientilupajärjestelmä on korvattava avoimuusmekanismilla, jolla valvotaan tuontia ja vientiä;

7. muistuttaa, että tarvitaan enemmän lisenssisopimuksia, jotta maksimoidaan rokotteiden maailmanlaajuinen valmistuskapasiteetti; vaatii komissiota sisällyttämään EU:n toisen sukupolven ennakkohankintasopimuksiin sitoumuksia teknologian siirtoa koskevista kumppanuuksista kolmansien osapuolten ja erityisesti kehitysmaiden kanssa;

8. kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita pyrkimään kokonaisvaltaiseen WTO/WHO‑aloitteeseen kehitysmaiden kanssa, mukaan lukien investoinnit paikallisiin tuotantolaitoksiin, ja perustamaan rajoittamattomien käyttölupien järjestelmän covid‑19‑pandemiaan liittyville tuotteille; korostaa, että vastaanottavien kumppanimaiden olisi säilytettävä täysi sääntelytila, jota tarvitaan terveysstrategioiden kehittämiseen pandemian aikana; huomauttaa, että sukupuolisensitiivinen ja moniperusteinen lähestymistapa on ratkaisevan tärkeä tasa-arvon saavuttamiseksi ja kaikissa rokotusprosessin vaiheissa aina kehitysvaiheesta käyttöönottoon;

9. odottaa, että komissio lisää sitoumustaan kauppaa ja terveyttä koskevan WTO:n aloitteen saattamiseksi päätökseen marraskuussa 2021 pidettävään WTO:n 12. ministerikokoukseen mennessä; panee tässä yhteydessä merkille uuden ehdotuksen EU:n terveydenhuoltoa koskevaksi aloitteeksi; kannustaa komissiota edelleen pyrkimään kiireellisesti konkreettisiin WTO:n sitoumuksiin, jotka liittyvät vientirajoituksiin, kaupan helpottamiseen, tuotannon laajentamiseen ja pullonkaulojen poistamiseen arvoketjussa; korostaa, että nykyiset TRIPS-säännöt rajoittavat merkittävästi pakkolisensoitujen tuotteiden vientiä ja tuontia ja että tämä voi haitata tuotannon laajentamista ja kohtuuhintaisten terveystuotteiden saatavuutta; kehottaa tarkistamaan pakkolisensointia koskevia sääntöjä, jotta voidaan parantaa terveystuotteiden kohtuuhintaista saatavuutta; kehottaa komissiota arvioimaan EU:n kauppasopimuksiin sisältyviä TRIPS+-sitoumuksia, jotta varmistetaan, että ne ovat vuonna 2001 annetun Dohan julistuksen mukaisia; kehottaa komissiota laatimaan lainsäädäntöehdotuksen pakkolisensoinnin yhdenmukaistamiseksi EU:n tasolla;

10. kehottaa lisäksi perustamaan WTO:n 12. ministerikokoukseen kauppa- ja terveyskomitean, jotta voidaan hyödyntää pandemiasta saatuja kokemuksia, tehdä ehdotuksia WTO:n toimien tehostamiseksi kansainvälisten terveyskriisien aikana ja valmistella kauppaa koskeva pilari kansainvälistä pandemiasopimusta varten, jotta voidaan puuttua toimitusketjun häiriöihin, lisätä tuotantokapasiteettia, ryhtyä toimiin hintakeinottelun torjumiseksi ja tarkastella uudelleen WTO:n lainsäädäntökehystä saatujen kokemusten perusteella (myös teollis- ja tekijänoikeuksien osalta);

11. pitää valitettavana avoimuuden puutetta vapaaehtoisessa kahdenvälisessä lisensoinnissa lääkealan yritysten ja tuottajien välillä erityisesti lisenssien voimassaoloa koskevien ehtojen, tuotantoa koskevien rajoitusten, myyntiä koskevien rojaltien ja tuotannon taitotiedon osalta sekä sen osalta, missä luvanhaltija saa tarjota yritysten tuotteita; korostaa, että tällaiset ehdot olisi poistettava, jotta voidaan tehokkaasti torjua pandemiaa ja lisätä maailmanlaajuista rokotetuotantoa;

12. vaatii, että julkisin varoin rahoitettavan rokotetutkimuksen ja -kehityksen on pysyttävä julkisena, myös julkisen ja yksityisen sektorin välisillä sopimuksilla, joihin olisi sisällyttävä sitoumuksia, jotka koskevat lisensointia, tutkimuksen jakamista, sukupuolisensitiivistä ja moniperusteista tutkimusta, teknologian siirtoja, voittojen avoimuutta ja sopimuksia kolmansien osapuolten valmistajien kanssa; odottaa, että lääkeyhtiöt noudattavat täysimääräisesti sopimusvelvoitteitaan, ja suhtautuu myönteisesti oikeudellisten menettelyjen käynnistämiseen AstraZenecaa vastaan;

13. kehottaa EU:ta varmistamaan, että tulevat ennakkohankintasopimukset julkistetaan täysin erityisesti seuraavan sukupolven rokotteiden osalta; kehottaa EU:ta sisällyttämään sopimuksiin liikesalaisuuksia, luottamuksellista tietoa ja teknologian siirtoja koskevia sitoumuksia ja vaatii toimittajilta tarvittavaa avoimuutta, mukaan lukien tuotekohtaista kustannus-hyötyanalyysiä;

14. muistuttaa, että covid-19-rokotesopimuksia koskevien neuvottelujen on oltava mahdollisimman avoimia myös siten, että osallistetaan Euroopan parlamentin jäsenet suoraan rokotteita käsittelevän yhteysryhmän kautta sopimusperusteisiin päätöksentekoprosesseihin; odottaa, että Euroopan parlamentti saa säännöllisesti kattavan ja yksityiskohtaisen analyysin rokotteiden tuotannosta, tuonnista, viennistä ja ennusteista, mukaan lukien tiedot EU:n viennin kohdemaasta sekä rokotteiden ja niiden aineosien tuonnin alkuperästä;

14. kehottaa komissiota tarkastelemaan kahdenvälisiä ja alueellisia kauppasopimuksia, joihin sisältyy määräyksiä, jotka menevät WTO:n TRIPS-sopimusta pidemmälle ja estävät Dohan julistuksessa vahvistetut, esimerkiksi rinnakkaistuontia koskevat suojatoimet, joissa korostetaan ihmisterveyden ensisijaisuutta kaupallisiin etuihin nähden; kehottaa WTO:ta neuvottelemaan uudelleen TRIPS-sopimuksen nykyisistä joustomahdollisuuksista, jotta voidaan vähentää geneerisiä tuotteita koskevia kaupan esteitä;

15. korostaa, että EU:n on edelleen johdettava monenvälisiä ja maailmanlaajuisia toimia rokotteiden jakamisen, koordinoinnin ja monivuotisen suunnittelun osalta tulevissa TRIPS-neuvoston kokouksissa 8. kesäkuuta ja 14. lokakuuta 2021, G7‑huippukokouksessa 11.–13. kesäkuuta 2021, vuoden 2021 G20-huippukokouksessa, vuoden 2021 EU:n ja Yhdysvaltain huippukokouksessa, vuoden 2021 Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksessa, vuoden 2021 Maailman terveyskokouksessa ja WTO:n 12. ministerikokouksessa sekä muissa kokouksissa;

16. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman Euroopan komissiolle, Euroopan ulkosuhdehallinnolle, EU:n jäsenvaltioille, Maailman terveysjärjestön pääjohtajalle, Maailman kauppajärjestön pääjohtajalle, G20-maiden hallituksille, Kansainväliselle valuuttarahastolle, Maailmanpankille, YK:n pääsihteerille ja Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen jäsenille.

Päivitetty viimeksi: 7. kesäkuuta 2021
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö