Förslag till resolution - B9-0306/2021Förslag till resolution
B9-0306/2021

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om hanteringen av de globala utmaningarna till följd av covid-19: effekterna av undantaget från WTO:s Trips-avtal för vacciner, behandling, utrustning och ökad produktions- och tillverkningskapacitet i utvecklingsländerna när det gäller covid-19

2.6.2021 - (2021/2692(RSP))

till följd av uttalanden av rådet och kommissionen
i enlighet med artikel 132.2 i arbetsordningen

Iratxe García Pérez, Kathleen Van Brempt, Marek Belka, Heléne Fritzon
för S&D-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B9-0306/2021

Förfarande : 2021/2692(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B9-0306/2021
Ingivna texter :
B9-0306/2021
Debatter :
Omröstningar :
Antagna texter :

B9‑0306/2021

Europaparlamentets resolution om hanteringen av de globala utmaningarna till följd av covid-19: effekterna av undantaget från WTO:s Trips-avtal för vacciner, behandling, utrustning och ökad produktions- och tillverkningskapacitet i utvecklingsländerna när det gäller covid-19

(2021/2692(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av Världshandelsorganisationens (WTO) avtal om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter (Trips), särskilt artikel 31 a,

 med beaktande av Dohaförklaringen av den 14 november 2001 om Trips-avtalet och folkhälsa,

 med beaktande av det beslut som WTO:s råd för handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter fattade den 6 november 2015 om utvidgning av undantaget för de minst utvecklade WTO-medlemmarna för att genomföra Trips-avtalets bestämmelser om farmaceutiska produkter,

 med beaktande av det meddelande som utfärdades av Indien och Sydafrika den 2 oktober 2020, och som hade Eswatini, Kenya, Moçambique och Pakistan som medförslagställare och som stöddes av 100 andra länder, med en begäran om undantag från vissa bestämmelser i Trips-avtalet för förebyggande, begränsning och behandling av covid-19,

 med beaktande av det gällande internationella hälsoreglementet,

 med beaktande av En läkemedelsstrategi för Europa, som kommissionen lade fram den 25 november 2020,

 med beaktande av kommissionens meddelande av den 11 november 2020 Skapande av en europeisk hälsounion – förstärkning av EU:s resiliens mot gränsöverskridande hot mot människors hälsa (COM(2020)0724), med tillhörande lagstiftningsförslag,

 med beaktande av det öppna brevet av den 13 april 2021 från 243 organisationer i det civila samhället till WTO:s generaldirektör om hanteringen av de globala utmaningarna till följd av otillräckligt utbud av och ojämlik tillgång till läkemedel mot covid-19, särskilt vacciner,

 med beaktande av det gemensamma uttalandet av den 7 maj 2021 från ICMRA (International Coalition of Medicines Regulatory Authorities) och Världshälsoorganisationen (WHO) om transparens och dataintegritet,

 med beaktande av uttalandet från USA:s handelsrepresentant av den 5 maj 2021 om undantaget för covid-19 i Trips-avtalet,

 med beaktande av det öppna brevet av den 27 maj 2021 från Costa Ricas president och WHO:s generaldirektör om att återigen uppmana alla WHO-medlemsstater att aktivt stödja patentpoolen C-TAP (Covid-19 Technology Access Pool),

 med beaktande av uttalandet från kommissionens ordförande efter det informella mötet den 8 maj 2021 mellan EU-ländernas och Indiens ledare i Porto,

 med beaktande av Romförklaringen som antogs vid det globala hälsotoppmötet den 21 maj 2021,

 med beaktande av skrivelsen av den 31 maj 2021 från WHO:s generaldirektör, WTO:s generaldirektör, Internationella valutafondens (IMF) verkställande direktör och Världsbanksgruppens ordförande med en uppmaning till ett nytt åtagande om vaccinrättvisa och pandemibekämpning,

 med beaktande av FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling och målen för hållbar utveckling,

 med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna,

 med beaktande av artikel 132.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Antalet fall av covid-19 uppgår till cirka 170 000 000, vilket har förorsakat över 3 500 000 dödsfall i världen, och detta har lett till att miljontals människor har drabbats av ett ojämförligt lidande, trångmål och förstörelse av sina försörjningsmöjligheter. Pandemins verkliga omfattning och långsiktiga effekter är fortfarande okända.

B. En verkningsfull reaktion på covid-19 kräver snabb tillgång till medicinska produkter, vacciner och läkemedel till överkomliga priser. Bristen på dessa produkter har lett till många dödsfall som kunnat undvikas. MRNA-baserade vacciner har visat sig vara de mest effektiva men de är också de dyraste vaccinerna på marknaden. Inget av de företag som för närvarande tillverkar mRNA-vacciner har åtagit sig att sälja dem till produktionskostnad under pandemins varaktighet.

C. I maj 2021 har omkring 1,5 miljarder vaccindoser getts i världen, varav de allra flesta i industriländer och vaccinproducerande länder. Låg- och medelinkomstländer har endast tagit emot en bråkdel av det globala åtagandet och kan, om den nuvarande trenden fortsätter, behöva vänta till 2024 för massimmunisering. EU har meddelat att man kommer att köpa 1,8 miljarder doser andra generationens vaccin med mRNA-teknik.

D. Det uppstår oroväckande nya covid-19-varianter, som är mer smittsamma och dödliga och mot vilka vaccin är mindre effektiva, och som kan kräva ytterligare vaccinsprutor, vilket driver efterfrågan långt utöver de 11 miljarder doser som behoven ursprungligen uppskattades till. Så länge covid-19 fortfarande är vanligt förekommande kan det fortsätta att mutera, skörda liv och undergräva effektiviteten hos vacciner på det hela taget, vilket kräver att uppdaterade vacciner snabbt förvärvas och delas ut.

E. Enorma offentliga medel och resurser har investerats i forskning och utveckling, kliniska prövningar och upphandling för att utveckla vacciner och covid-19‑behandlingar på ett öppet och tillgängligt sätt. Offentlig forskning, hälso- och sjukvårdsinstitutioner, arbetstagare i frontlinjen, forskare och patienter har alla samlat in information om viruset, som läkemedelsföretagen har använt sig av.

F. Covid-19-pandemin har orsakat historiskt unika störningar av den globala ekonomin och avbrott i de globala leveranskedjorna, i kombination med växande brister på kritisk medicinsk utrustning och läkemedel där de behövs som mest. Vacciner skulle kunna förhindra att 375 miljarder USD går förlorade varje månad i den globala ekonomin och kunna åtgärda sociala ojämlikheter till följd av pandemin.

G. WHO har lanserat covid-19-initiativet C-TAP och uppmanat läkemedelsföretag att förplikta sig till globala frivilliga licenser som är transparenta och icke-exklusiva. En majoritet av läkemedelsföretagen har dock förespråkat en frivillig bilateral avtalsmodell och därigenom undanhållit teknik och sakkunskap för att kunna kontrollera produktion, utbud och priser.

H. Ett stort antal erbjudanden har riktats till stora läkemedelsföretag från generikatillverkare och mindre producenter med betydande produktionskapacitet för att hjälpa till med tillverkningen av vacciner eller deras komponenter men inget av dessa erbjudanden har accepterats. Pakistan, Bangladesh, Indonesien, Sydafrika och Senegal har förklarat att de har anläggningar som är redo och tillgängliga för produktion av covid-19-vacciner.

I. Den 11 maj meddelade Bolivia att man kommer att försöka importera 15 miljoner vaccindoser som producerats med en tvångslicens från Kanada, ett beslut som välkomnades av chefen för WTO:s avdelning för immateriella rättigheter. Kanada har ännu inte godkänt tvångslicensiering för något av covid-19-vaccinerna. Artikel 31 a i Trips-avtalet har använts med framgång endast en enda gång, och flera länder har kritiserat systemet för att vara alltför långsamt och betungande för att hantera hot mot folkhälsan.

J. Kommissionen har tidigare ställt sig bakom de minst utvecklade ländernas begäran om enklare tillgång till billigare läkemedel genom ett obegränsat undantag från WTO:s immaterialrättsliga regler för läkemedel.

K. Dohaförklaringen om folkhälsa beskriver den flexibilitet som Trips-avtalet erbjuder för att ta itu med folkhälsan. Många utvecklingsländer som har otillräcklig eller saknar tillverkningskapacitet står dock fortfarande inför betydande politiska påtryckningar och rättsliga svårigheter som hindrar dem från att utnyttja Trips-flexibiliteten, särskilt artikel 31 a och den tungrodda och långdragna processen för import och export av läkemedel.

L. Covax uppskattas ha distribuerat endast 20 % av sitt mål om cirka 187 miljoner vaccindoser i slutet av maj 2021, med farhågor om att doserna skulle kunna bli kritiskt få, vilket understryker behovet av att länder med goda leveranser omedelbart börjar donera vissa av sina doser. Ett oroväckande finansieringsunderskott på 18,5 miljarder USD kvarstår för acceleratorn för tillgång till covid-19-verktyg (ACT).

M. Hittills har 400 miljoner doser vaccin producerats i EU, varav hälften har exporterats. Inom ramen för Team Europe har EU åtagit sig att före utgången av 2021 donera ytterligare 100 miljoner doser för användning i låg- och medelinkomstländer. Vissa av EU:s handelspartner har tyvärr infört exportförbud mot vacciner och deras ingredienser, vilket har förhindrat en ökning av den globala produktionen och lett till flaskhalsar i leveranskedjorna.

N. FN:s tredje mål för hållbar utveckling syftar till att ge allmän tillgång till grundläggande läkemedel och vacciner till överkomliga priser. Rätten till fysisk och psykisk hälsa är en grundläggande mänsklig rättighet. Varje person har rätt att utan diskriminering få tillgång till modern och heltäckande hälso- och sjukvård. Allmän hälso- och sjukvård är ett mål för hållbar utveckling som alla undertecknare har åtagit sig att uppnå senast 2030.

1. Europaparlamentet bekräftar att tillgång till hälso- och sjukvård är en grundläggande mänsklig rättighet och att staterna är skyldiga att fullgöra sina skyldigheter genom att tillhandahålla offentliga hälso- och sjukvårdstjänster till alla. Parlamentet betonar att mänskligheten måste göra allt som krävs för att få ett slut på pandemin, och att covid‑19-relaterade hälsoprodukter till överkomliga priser, ökad produktionen av covid‑19‑vaccin och en geografisk fördelning globalt av tillverkningskapaciteten för covid‑19‑relaterad hälsoteknik är av högsta prioritet. Parlamentet begär därför ett tillfälligt Trips-undantag för covid-19-vaccin och relaterad medicinsk teknik, och uppmanar EU att aktivt delta i textbaserade förhandlingar i WTO för att uppnå detta.

2. Europaparlamentet understryker att rättvis tillgång globalt till vaccin, diagnostik och behandlingar till överkomliga priser är det enda sättet att mildra pandemins globala folkhälsoeffekter och ekonomiska konsekvenser, och att ett tillfälligt upphävande av internationella skyldigheter att skydda immateriella rättigheter för covid-19-relaterade läkemedel, medicintekniska produkter och annan hälsoteknik är ett av de viktiga bidragen till detta mål.

3. Europaparlamentet betonar att en av de viktigaste prioriteringarna bör vara en snabb ökning av den globala produktionskapaciteten, särskilt i låg- och medelinkomstländer. Parlamentet understryker behovet av en aktiv överföring av teknik och knowhow för att detta ska kunna ske. Parlamentet bekräftar sitt stöd för WHO:s covid-19-initiativ C‑TAP och mRNA-vaccintekniköverföringsnavet, och uppmanar kommissionen att se till att vaccintillverkarna engagerar sig i detta initiativ genom framtida avtal om förhandsbeställningar och andra vaccinavtal. Parlamentet insisterar på att vaccintillverkarna aktivt engagerar sig i tekniköverföring för att främja vaccinproduktionen och säkerställa en bättre geografisk fördelning av tillverkningskapaciteten, även i tillväxtekonomier och utvecklingsländer. Parlamentet uppmanar kommissionen att samarbeta med tillverkarna för att göra det möjligt för dem att mobilisera redan befintlig tillverkningskapacitet som nu är outnyttjad, till exempel i Pakistan, Bangladesh, Indien, Sydafrika, Indonesien och Senegal, samtidigt som man följer god tillverkningssed. Parlamentet begär att C-TAP och tekniköverföringsnavet aktivt kartlägger företag, inbegripet underleverantörer, som har knowhow för tekniköverföring och att para ihop dem med företag har med ledig produktionskapacitet. Parlamentet stöder kommissionens tillkännagivande av ett Team Europe-initiativ om tillverkning av och tillgång till vaccin, läkemedel och medicinsk teknik i Afrika, särskilt utvecklingen av regionala tillverkningsnav. Parlamentet förväntar sig att kommissionen inrättar sådana så snart som möjligt och kompletterar dem med stöd till logistik och kompetensutveckling.

4. Europaparlamentet understryker att ACT-acceleratorns anslutningspelare för hälso- och sjukvårdssystemen måste stärkas för att öka kapaciteten för bearbetning, lagring, distribution och leverans över hela världen, särskilt i sårbara länder. Parlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att öka sitt engagemang i WHO genom att prioritera ACT-acceleratorn som en del av EU:s globala insatser inom alla pelare för diagnostik, terapi, vaccin och förstärkning av hälso- och sjukvårdssystemen.

5. Europaparlamentet erkänner att EU och dess medlemsstater har bidragit till Covax‑faciliteten. Parlamentet påpekar dock att detta fortfarande är långt ifrån att täcka den globala efterfrågan. Kommissionen uppmanas med kraft att eftersträva en effektiv diplomati i fråga om tillgång till vaccin och medicinska produkter för att stärka EU:s trovärdighet och diplomatiska synlighet. Parlamentet välkomnar därför EU:s tillkännagivande om att man kommer att donera 100 miljoner doser till Covax före utgången av 2021, och begär att man omedelbart delar med sig av doserna. Parlamentet välkomnar vissa tillverkares utfästelser om att tillhandahålla 1,3 miljarder vaccindoser till produktionskostnad eller till låg kostnad, och upprepar sina krav på att öka insatserna för att göra vacciner tillgängliga globalt. Parlamentet uppmanar EU och dess partner att avsevärt öka de finansiella och icke-finansiella bidragen till Covax, och påminner om att EU:s medlemsstater enligt uppskattningar kommer att få ett överskott på minst 400 miljoner vaccindoser under 2021. Parlamentet understryker behovet av att prioritera leveranser till Covax framför bilaterala avtal. Parlamentet beklagar att Förenade kungariket och Förenta staterna tagit steg mot att utveckla en andrahandsmarknad för att sälja överskottsvaccin till andra industriländer.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att prioritera förhandlingar med partnerländer för att undanröja handelshinder, avskaffa exportförbud och öka tillgången på kritiska material, mineraler, verksamma ämnen, läkemedel och medicinsk utrustning längs tillverkningsvärdekedjan, som omfattar både vacciner och de komponenter som behövs för att framställa dem. Parlamentet efterlyser en internationell investeringsmekanism för att lösa flaskhalsar och öka produktionen i hela vaccinförsörjningskedjan. Parlamentet upprepar att EU:s system för exporttillstånd måste ersättas med en transparensmekanism för övervakning av import och export.

7. Europaparlamentet upprepar behovet av ett större antal licensavtal för att maximera den globala tillverkningskapaciteten för vaccinproduktion. Parlamentet insisterar på att kommissionen ska inkludera åtaganden om tekniköverföringspartnerskap med tredje parter, särskilt utvecklingsländer, i EU:s andragenerationsavtal om förhandsbeställningar.

8. Europaparlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att arbeta för ett holistiskt WTO-WHO-initiativ med utvecklingsländer, inbegripet investeringar i lokala produktionsanläggningar, och inrätta ett system för icke-exklusiv licensiering för covid‑19-relaterade produkter. Parlamentet understryker att mottagarpartnerländerna bör behålla det fulla regleringsutrymme som krävs för att utveckla hälsostrategier under pandemin. Parlamentet påpekar att en genusmedveten och intersektionell strategi är avgörande för att uppnå jämlikhet och det i alla skeden av vaccinationsprocessen, från utveckling till insats.

9. Europaparlamentet förväntar sig att kommissionen ökar sitt engagemang för att slutföra WTO:s initiativ om handel och hälsa senast vid WTO:s 12:e ministerkonferens i november 2021. Parlamentet noterar i detta sammanhang det nya förslaget till EU:s hälsoinitiativ. Parlamentet uppmuntrar kommissionen att utan dröjsmål fullfölja konkreta WTO-åtaganden i fråga om exportrestriktioner, förenklade handelsprocedurer, ökad produktion och undanröjande av flaskhalsar i hela värdekedjan. Parlamentet understryker att de nuvarande Trips-reglerna avsevärt begränsar export och import av tvångslicensierade produkter och att detta kan hindra ökad produktion och tillgång till hälsoprodukter till överkomliga priser. Parlamentet efterlyser en översyn av reglerna för tvångslicensiering för att förbättra tillgången till hälsoprodukter till överkomliga priser. Parlamentet uppmanar kommissionen att utvärdera Trips+-åtagandena i EU:s handelsavtal för att se till att de överensstämmer med Dohaförklaringen från 2001. Parlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett lagstiftningsförslag för att harmonisera tvångslicensiering på EU-nivå.

10. Europaparlamentet begär dessutom att det inrättas en handels- och hälsokommitté vid WTO:s 12:e ministerkonferens för att dra lärdom av pandemin, lägga fram förslag för att effektivisera WTO:s insatser under internationella hälsokriser och förbereda en handelspelare för ett internationellt pandemifördrag för att ta itu med störningar i leveranskedjan, öka produktionskapaciteten, vidta åtgärder mot prisspekulationer och se över WTO:s rättsliga ram mot bakgrund av de lärdomar som gjorts (inbegripet för immateriella rättigheter).

11. Europaparlamentet beklagar bristen på transparens i den frivilliga bilaterala licensieringsmetoden mellan läkemedelsföretag och tillverkare, särskilt när det gäller villkoren för licensernas giltighetstid, begränsningar av produktionen, royaltyer för försäljning och produktionskunnande samt de platser där en licenstagare kan erbjuda företagens produkter. Parlamentet understryker att sådana villkor måste undanröjas för att effektivt besegra pandemin och öka den globala vaccinproduktionen.

12. Europaparlamentet insisterar på att forskning och utveckling av vacciner som finansieras med offentliga medel måste förbli offentligt tillgänglig, bland annat genom offentlig-privata kontrakt, vilket bör inbegripa åtaganden om licensiering, utbyte av forskningsresultat, genusmedveten och intersektionell forskning, tekniköverföring, transparens kring vinster och kontrakt med tredjepartstillverkare. Parlamentet förväntar sig att läkemedelsföretagen till fullo uppfyller sina avtalsenliga åtaganden och välkomnar inledandet av rättsliga förfaranden mot AstraZeneca.

13. Europaparlamentet uppmanar EU att se till att framtida avtal om förhandsbeställningar offentliggörs fullt ut, särskilt för nästa generations vaccin. Parlamentet uppmanar EU att integrera åtaganden när det gäller företagshemligheter, äganderättsligt skyddade data och tekniköverföring, och insisterar på den nödvändiga transparensen från leverantörernas sida, inbegripet en kostnadsvinstanalys per produkt.

14. Europaparlamentet upprepar behovet av största möjliga transparens i förhandlingarna om covid-19-vaccinavtal, bland annat genom att direkt involvera Europaparlamentets ledamöter genom vaccinkontaktgruppen i beslutsprocesserna om avtal. Parlamentet förväntar sig att regelbundet erhålla en omfattande och detaljerad analys av produktion, import, export och prognoser för vacciner, inbegripet information om destinationslandet för EU:s export samt ursprunget för importen av vacciner och vaccinkomponenter.

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka de bilaterala och regionala handelsavtal som innehåller bestämmelser som går utöver WTO:s Trips-avtal och som hindrar de skyddsåtgärder som fastställs i Dohaförklaringen, till exempel parallellimport, som innebär att människors hälsa har företräde framför kommersiella intressen. Parlamentet uppmanar WTO att omförhandla den befintliga flexibiliteten i Trips-avtalet för att minska handelshindren för generiska produkter.

15. Europaparlamentet understryker att EU måste fortsätta att leda multilaterala och globala insatser för vaccindistribution, samordning och flerårig planering vid de kommande mötena i Trips-rådet den 8 juni och 14 oktober 2021, G7-toppmötet den 11–13 juni 2021, G20-toppmötet 2021, toppmötet mellan EU och USA 2021, FN:s generalförsamling 2021, Världshälsoförsamlingen 2021 och WTO:s 12:e ministerkonferens och därefter.

16. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen, Europeiska utrikestjänsten, EU:s medlemsstater, Världshälsoorganisationens generaldirektör, Världshandelsorganisationens generaldirektör, G20-ländernas regeringar, Internationella valutafonden, Världsbanken, FN:s generalsekreterare och medlemmarna av FN:s generalförsamling.

Senaste uppdatering: 8 juni 2021
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy