Процедура : 2021/2711(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B9-0317/2021

Внесени текстове :

B9-0317/2021

Разисквания :

PV 09/06/2021 - 11
CRE 09/06/2021 - 11

Гласувания :

PV 10/06/2021 - 9

Приети текстове :


<Date>{04/06/2021}4.6.2021</Date>
<NoDocSe>B9‑0317/2021</NoDocSe>
PDF 141kWORD 45k

<TitreType>ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ</TitreType>

<TitreSuite>за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията</TitreSuite>

<TitreRecueil>съгласно член 132, параграф 2 от Правилника за дейността</TitreRecueil>


<Titre>относно ситуацията в областта на върховенството на закона в Европейския съюз и прилагането на Регламент (ЕС, Евратом) 2020/2092 относно обвързаността с условия</Titre>

<DocRef>(2021/2711(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Никола Бе, Як Мадисон, Харалд Вилимски, Херолф Анеманс, Лаура Хеухтасари, Николаус Фест, Теуво Хакарайнен</Depute>

<Commission>{ID}от името на групaта ID</Commission>

</RepeatBlock-By>B9‑0317/2021


Резолюция на Европейския парламент относно ситуацията в областта на върховенството на закона в Европейския съюз и прилагането на Регламент (ЕС, Евратом) 2020/2092 относно обвързаността с условия

(2021/2711(RSP))

Европейският парламент,

 като взе предвид членове 2, 4, 5, 7 и 15 от Договора за Европейския съюз (ДЕС),

 като взе предвид изявленията на Съвета и на Комисията от 8 юни 2021 г. относно ситуацията в областта на върховенството на закона в Европейския съюз и прилагането на Регламент (ЕС, Евратом) 2020/2092 относно обвързаността с условия,

 като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 2020/2092 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2020 г. относно общ режим на обвързаност с условия за защита на бюджета на Съюза[1],

 като взе предвид Становище № 1/2018 на Европейската сметна палата относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета от 2 май 2018 г. относно защитата на бюджета на Съюза в случаите на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки,

 като взе предвид заключенията на Европейския съвет, приети на 11 декември 2020 г.,

 като взе предвид член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

А. като има предвид, че Съюзът се основава на ценностите на зачитане на човешкото достойнство, на свободата, демокрацията, равенството, правовата държава, както и на зачитането на правата на човека; като има предвид, че той трябва също така да зачита равенството на държавите членки съгласно Договорите, както и националната им идентичност и техните правни, конституционни и културни традиции;

Б. като има предвид, че държавите членки имат обща, но не и единна визия, и като има предвид, че тяхното сътрудничество се основава предимно на принципа на субсидиарност и взаимно доверие и същевременно отчита различните национални особености;

В. като има предвид, че изискванията на правовата държава, свързани, наред с другото, с ограниченията, определени от закона, контрола на независимите и безпристрастни съдилища, прозрачния, отчетен, демократичен и плуралистичен законотворчески процес, както и правната сигурност, трябва да се прилагат в еднаква степен спрямо европейските институции и органите на държавите членки;

Г. като има предвид, че независимостта на съдебната власт предполага, наред с другото, че съответният съдебен орган е в състояние да упражнява правораздавателните си функции напълно самостоятелно, както съгласно приложимите разпоредби, така и на практика, без да е йерархично обвързан или да е подчинен на когото и да било и без да получава нареждания или инструкции от какъвто и да е вид;

1. подчертава, че Регламентът на Европейския парламент и на Съвета относно общ режим на обвързаност с условия за защита на бюджета на Съюза понастоящем е предмет на дело пред Съда на Европейския съюз и следователно не е нито окончателен, нито правно обвързващ, както припомня Европейският съвет в заключенията си от 11 декември 2020 г.;

2. припомня необходимостта от обективно и безпристрастно – а не политически ориентирано – прилагане на законодателството, като то трябва да се прилага в еднаква степен за всички държави членки; отбелязва, че в държавите членки има много примери за политическа намеса при назначаването на съдии, включително на съдии във върховни или равностойни на тях съдилища, както и за липса на независимост на част от съдебната система;

3. изразява загриженост относно желанието на Комисията да установи единно определение на понятието за принципи на правовата държава, пренебрегвайки различните конституционни традиции на държавите членки; счита, че това желание отразява използването на принципите на правовата държава като политически инструмент с цел подкопаване на демократично избраните правителства и налагане на стандартизация на начините на живот чрез правото в рамките на Европейския съюз;

4. подчертава, че процедурата, предвидена в член 7, параграф 1 от ДЕС, е единствената законна процедура за разглеждане на твърдения за нарушения на принципите на правовата държава; припомня, че понастоящем единствено Съветът е оправомощен да действа в рамките на текущите процедури;

5. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.

[1]  OВ L 433I, 22.12.2020 г., стр. 1.

Последно осъвременяване: 8 юни 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност