Procedure : 2021/2711(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B9-0317/2021

Indgivne tekster :

B9-0317/2021

Forhandlinger :

PV 09/06/2021 - 11
CRE 09/06/2021 - 11

Afstemninger :

PV 10/06/2021 - 9

Vedtagne tekster :


<Date>{04/06/2021}4.6.2021</Date>
<NoDocSe>B9‑0317/2021</NoDocSe>
PDF 133kWORD 44k

<TitreType>FORSLAG TIL BESLUTNING</TitreType>

<TitreSuite>på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser</TitreSuite>

<TitreRecueil>jf. forretningsordenens artikel 132, stk. 2</TitreRecueil>


<Titre>om retsstatssituationen i Den Europæiske Union og anvendelsen af forordning (EU, Euratom) 2020/2092 om konditionalitet</Titre>

<DocRef>(2021/2711(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Nicolas Bay, Jaak Madison, Harald Vilimsky, Gerolf Annemans, Laura Huhtasaari, Nicolaus Fest, Teuvo Hakkarainen</Depute>

<Commission>{ID}for ID-Gruppen</Commission>

</RepeatBlock-By>B9‑0317/2021


Europa-Parlamentets beslutning om retsstatssituationen i Den Europæiske Union og anvendelsen af forordning (EU, Euratom) 2020/2092 om konditionalitet

(2021/2711(RSP))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til artikel 2, 4, 5, 7 og 15 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU),

 der henviser til Rådets og Kommissionens redegørelser af 8. juni 2021 om retsstatssituationen i Den Europæiske Union og anvendelsen af forordning (EU, Euratom) 2020/2092 om konditionalitet

 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2020/2092 af 16. december 2020 om en generel ordning med konditionalitet til beskyttelse af Unionens budget[1],

 der henviser til Den Europæiske Revisionsrets udtalelse nr. 1/2018 om forslag af 2. maj 2018 til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelse af Unionens budget i tilfælde af generaliserede mangler i medlemsstaterne for så vidt angår retsstatsprincippet,

 der henviser til konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 11. december 2020,

 der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2,

A. der henviser til, at Unionen bygger på værdierne om respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, lighed, retsstatsprincippet og respekt for menneskerettighederne; der henviser til, at den også skal respektere ligheden mellem medlemsstaterne i henhold til traktaterne samt deres nationale identitet og deres egne juridiske, forfatningsmæssige og kulturelle traditioner;

B. der henviser til, at medlemsstaterne har en fælles, men ikke ensporet vision, og at deres samarbejde primært er baseret på nærhedsprincippet og gensidig tillid, men også tager hensyn til forskellige nationale særtræk;

C. der henviser til, at retsstatsprincippets krav vedrørende bl.a. de begrænsninger, der er fastsat i loven, kontrollen med uafhængige og upartiske domstole, gennemsigtig, ansvarlig, demokratisk og pluralistisk lovgivning og retssikkerhed skal gælde både for EU-institutionerne og for medlemsstaternes myndigheder;

D. der henviser til, at domstolenes uafhængighed bl.a. forudsætter, at den pågældende retsinstans er i stand til at udøve sine retslige funktioner med fuld autonomi, både i henhold til de gældende regler og i praksis, uden at være underlagt noget hierarkisk forhold eller underordnelsesforhold til nogen person og uden at modtage ordrer eller instrukser fra nogen som helst kilde;

1. understreger, at Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en generel ordning med konditionalitet til beskyttelse af Unionens budget i øjeblikket er genstand for en sag ved Den Europæiske Unions Domstol og derfor hverken er endelig eller retligt bindende, således som Det Europæiske Råd mindede om i sine konklusioner af 11. december 2020;

2. minder om behovet for en objektiv og upartisk, snarere end politisk orienteret, anvendelse af lovgivning, som skal gælde for alle medlemsstater; bemærker, at der i medlemsstaterne er mange eksempler på politisk indblanding i udnævnelsen af dommere, herunder dommere ved højesteretter eller tilsvarende, og på manglende uafhængighed af en del af retsvæsenet;

3. er bekymret over Kommissionens ønske om at fastlægge en fælles definition af begrebet retsstat uden hensyntagen til medlemsstaternes forskellige forfatningsmæssige traditioner; mener, at dette ønske afspejler en politisk instrumentalisering af retsstatsprincippet med det formål at undergrave demokratisk valgte regeringer og gennem lov at indføre standardisering af måder at leve på inden for Den Europæiske Union;

4. understreger, at proceduren i artikel 7, stk. 1, i TEU er den eneste legitime procedure for behandling af påstande om tilsidesættelse af retsstatsprincippet; minder om, at alene Rådet på nuværende tidspunkt har beføjelse til at handle inden for rammerne af de procedurer, der er undervejs;

5. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

 

[1] EUT L 433I af 22.12.2020, s. 1.

Seneste opdatering: 7. juni 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik