Prijedlog rezolucije - B9-0317/2021Prijedlog rezolucije
B9-0317/2021

PRIJEDLOG REZOLUCIJE o stanju vladavine prava u Europskoj uniji i primjeni Uredbe 2020/2092 o uvjetovanosti

4.6.2021 - (2021/2711(RSP))

podnesen nakon izjava Vijeća i Komisije
u skladu s člankom 132. stavkom 2. Poslovnika

Nicolas Bay, Jaak Madison, Harald Vilimsky, Gerolf Annemans, Laura Huhtasaari, Nicolaus Fest, Teuvo Hakkarainen
u ime Kluba zastupnika ID-a B9‑0317/2021

Postupak : 2021/2711(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
B9-0317/2021
Podneseni tekstovi :
B9-0317/2021
Glasovanja :
Doneseni tekstovi :

Rezolucija Europskog parlamenta o stanju vladavine prava u Europskoj uniji i primjeni Uredbe 2020/2092 o uvjetovanosti

(2021/2711(RSP))

Europski parlament,

 uzimajući u obzir članke 2., 5., 7. i 15. Ugovora o Europskoj uniji (UEU),

 uzimajući u obzir izjave Vijeća i Komisije od 8. lipnja 2021. o stanju vladavine prava u Europskoj uniji i primjeni Uredbe 2020/2092 o uvjetovanosti,

 uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2020/2092 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2020. o općem režimu uvjetovanosti za zaštitu proračuna Unije[1],

 uzimajući u obzir Mišljenje Europskog revizorskog suda br. 1/2018 o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća od 2. svibnja 2018. o zaštiti proračuna Unije u slučaju općih nedostataka u pogledu vladavine prava u državama članicama,

 uzimajući u obzir zaključke Europskog vijeća usvojene 11. prosinca 2020.,

 uzimajući u obzir članak 132. stavak 2. Poslovnika,

A. budući da se Unija temelji na vrijednostima poštovanja ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, jednakosti, vladavine prava i poštovanja ljudskih prava; budući da mora poštovati i jednakost država članica u skladu s Ugovorima, kao i njihove nacionalne identitete te pravne, ustavne i kulturne tradicije;

B. budući da države članice dijele zajedničku, ali ne i jedinstvenu viziju i budući da se njihova suradnja prvenstveno temelji na načelu supsidijarnosti i uzajamnog povjerenja, ali da se njome također uzimaju u obzir divergentne nacionalne posebnosti;

C. budući da se zahtjevi vladavine prava koji se odnose, između ostalog, na ograničenja utvrđena zakonom, nadzor nad neovisnim i nepristranim sudovima, transparentno, odgovorno, demokratsko i pluralističko donošenje zakona i pravnu sigurnost moraju jednako primjenjivati na europske institucije i tijela država članica;

D. budući da neovisnost pravosuđa podrazumijeva, među ostalim, da predmetno pravosudno tijelo može potpuno samostalno izvršavati svoje pravosudne funkcije, kako u skladu s primjenjivim pravilima tako i u praksi, a da pritom nije ni u kakvoj hijerarhijskoj vezi niti je podređeno bilo kojoj osobi te da ne prima nikakve naloge ili upute ni iz kojeg izvora;

1. naglašava da je Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o općem sustavu uvjetovanosti za zaštitu proračuna EU-a trenutačno predmet postupka pred Sudom Europske unije te da stoga nije ni konačna ni pravno obvezujuća, na što je Europsko vijeće podsjetilo u svojim zaključcima od 11. prosinca 2020.;

2. podsjeća da je potrebna objektivna i nepristrana, a ne politički orijentirana primjena zakonodavstva, što se mora jednako primjenjivati na sve države članice; napominje da u državama članicama postoji mnogo primjera političkog uplitanja u imenovanje sudaca, uključujući one na vrhovnim ili jednakovrijednim sudovima, te nedostatka neovisnosti dijela pravosuđa;

3. zabrinut je zbog želje Komisije da uspostavi jedinstvenu definiciju koncepta vladavine prava, zanemarujući različite ustavne tradicije država članica; smatra da ta želja odražava političku instrumentalizaciju vladavine prava u cilju ugrožavanja demokratski izabranih vlada i nametanja standardizacije načina života putem prava unutar Europske unije;

4. naglašava da je postupak predviđen u članku 7. stavku 1. UEU-a jedini legitiman postupak za rješavanje navoda o kršenju vladavine prava; podsjeća da je u ovom trenutku samo Vijeće ovlašteno djelovati u postupcima koji su u tijeku;

5. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica.

Posljednje ažuriranje: 8. lipnja 2021.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti