Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B9-0317/2021Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B9-0317/2021

  PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl teisinės valstybės padėties Europos Sąjungoje ir Sąlygų reglamento 2020/2092 taikymo

  4.6.2021 - (2021/2711(RSP))

  pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų
  pagal Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį

  Nicolas Bay, Jaak Madison, Harald Vilimsky, Gerolf Annemans, Laura Huhtasaari, Nicolaus Fest, Teuvo Hakkarainen
  ID frakcijos vardu B9-0317/2021

  Procedūra : 2021/2711(RSP)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  B9-0317/2021
  Pateikti tekstai :
  B9-0317/2021
  Balsavimas :
  Priimti tekstai :

  Europos Parlamento rezoliucija dėl teisinės valstybės padėties Europos Sąjungoje ir Sąlygų reglamento 2020/2092 taikymo

  (2021/2711(RSP))

  Europos Parlamentas,

   atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties (ES sutartis) 2, 4, 5, 7 ir 15 straipsnius,

   atsižvelgdamas į 2021 m. birželio 8 d. Tarybos ir Komisijos pareiškimus dėl teisinės valstybės padėties Europos Sąjungoje ir Sąlygų reglamento 2020/2092 taikymo,

   atsižvelgdamas į 2020 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2020/2092 dėl bendro Sąjungos biudžeto apsaugos sąlygų režimo[1],

   atsižvelgdamas į Europos Audito Rūmų nuomonę Nr. 1/2018  dėl 2018 m. gegužės 2 d. Komisijos pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Sąjungos biudžeto apsaugos esant visuotinių teisinės valstybės principo taikymo valstybėse narėse trūkumų,

   atsižvelgdamas į 2020 m. gruodžio 11 d. priimtas Europos Vadovų Tarybos išvadas,

   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį,

  A. kadangi Sąjunga grindžiama pagarbos žmogaus orumui, laisvei, demokratijai, lygybei, teisinei valstybei ir pagarbos žmogaus teisėms vertybėmis; kadangi ji taip pat turi paisyti valstybių narių lygybės principo pagal Sutartis ir jų nacionalinės tapatybės bei jų teisinių, konstitucinių ir kultūrinių tradicijų;

  B. kadangi valstybės narės turi bendrą, bet ne unitarinę viziją ir kadangi jų bendradarbiavimas visų pirma grindžiamas subsidiarumo principu ir tarpusavio pasitikėjimu, tačiau jį vykdant taip pat atsižvelgiama į skirtingus nacionalinius ypatumus;

  C. kadangi teisinės valstybės principo reikalavimai, susiję, be kita ko, su įstatymais nustatytomis ribomis, nepriklausomų ir nešališkų teismų kontrole, skaidria, atskaitinga, demokratine ir pliuralistine teisėkūra, ir teisinio tikrumo principas turi būti vienodai taikomi Europos institucijoms ir valstybių narių valdžios institucijomis;

  D. kadangi teismų nepriklausomumo prielaida yra, be kita ko, atitinkamos teisminės institucijos galimybė atlikti teismines funkcijas visiškai savarankiškai tiek pagal taikomas taisykles, tiek praktiškai, nepriklausant nuo jokių hierarchinių santykių ar neturint paklusti jokiam asmeniui ir negaunant įsakymų ar nurodymų iš jokių šaltinių;

  1. pabrėžia, kad šiuo metu Europos Sąjungos Teisingumo Teisme nagrinėjama byla dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendro Sąjungos biudžeto apsaugos sąlygų režimo, todėl, kaip priminė Europos Vadovų Taryba 2020 m. gruodžio 11 d. išvadose, jis nėra nei galutinis, nei teisiškai privalomas;

  2. primena, kad teisės aktus reikia taikyti objektyviai ir nešališkai, o ne vadovaujantis politika, ir tai turi būti vienodai taikoma visoms valstybėms narėms; pažymi, kad valstybėse narėse yra daug politinio kišimosi skiriant teisėjus, netgi aukščiausiųjų teismų ar jiems lygiaverčių institucijų teisėjus, ir teismų nepriklausomumo trūkumo pavyzdžių;

  3. yra susirūpinęs dėl Komisijos noro nustatyti vieną bendrą teisinės valstybės sąvokos apibrėžtį, neatsižvelgiant į skirtingas valstybių narių konstitucines tradicijas; mano, kad šis noras atspindi tai, kad teisinės valstybės principas naudojamas kaip politinė priemonė siekiant pakenkti demokratiškai išrinktoms vyriausybėms ir primesti gyvenimo būdo standartizaciją Europos Sąjungoje pasitelkiant teisę;

  4. pabrėžia, kad ES sutarties 7 straipsnio 1 dalyje numatyta procedūra yra vienintelė teisėta procedūra siekiant šalinti įtarimus dėl teisinės valstybės principo pažeidimo; primena, kad šiuo metu tik Taryba turi įgaliojimus veikti dabar vykdomose procedūrose;

  5. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių vyriausybėms bei parlamentams.

  Atnaujinta: 2021 m. birželio 8 d.
  Teisinė informacija - Privatumo politika