Postup : 2021/2711(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B9-0317/2021

Predkladané texty :

B9-0317/2021

Rozpravy :

PV 09/06/2021 - 11
CRE 09/06/2021 - 11

Hlasovanie :

PV 10/06/2021 - 9

Prijaté texty :


<Date>{04/06/2021}4.6.2021</Date>
<NoDocSe>B9‑0317/2021</NoDocSe>
PDF 140kWORD 45k

<TitreType>NÁVRH UZNESENIA</TitreType>

<TitreSuite>predložený na základe vyhlásení Rady a Komisie</TitreSuite>

<TitreRecueil>v súlade s článkom 132 ods. 2 rokovacieho poriadku</TitreRecueil>


<Titre>o situácii v oblasti právneho štátu v Európskej únii a uplatňovaní nariadenia 2020/2092 o podmienenosti</Titre>

<DocRef>(2021/2711(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Nicolas Bay, Jaak Madison, Harald Vilimsky, Gerolf Annemans, Laura Huhtasaari, Nicolaus Fest, Teuvo Hakkarainen</Depute>

<Commission>{ID}v mene skupiny ID</Commission>

</RepeatBlock-By>B9‑0317/2021


Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v oblasti právneho štátu v Európskej únii a uplatňovaní nariadenia 2020/2092 o podmienenosti

(2021/2711(RSP))

Európsky parlament,

 so zreteľom na články 2, 4, 5, 7 a 15 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ),

 so zreteľom na vyhlásenia Rady a Komisie z 8. júna 2021 o situácii v oblasti právneho štátu v Európskej únii a o uplatňovaní nariadenia 2020/2092 o podmienenosti,

 so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2020/2092 zo 16. decembra 2020 o všeobecnom režime podmienenosti na ochranu rozpočtu Únie[1],

 so zreteľom na stanovisko Európskeho dvora audítorov č. 1/2018 týkajúce sa návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochrane rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu v členských štátoch z 2. mája 2018,

 so zreteľom na závery Európskej rady prijaté 11. decembra 2020,

 so zreteľom na článok 132 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže EÚ je založená na hodnotách rešpektovania ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, zásad právneho štátu a dodržiavania ľudských práv; keďže musí rešpektovať aj rovnosť členských štátov podľa zmlúv, ako aj ich národnú identitu a vlastné právne, ústavné a kultúrne tradície;

B. keďže členské štáty majú spoločnú, nie však jednotnú víziu a keďže ich spolupráca je založená predovšetkým na zásade subsidiarity a vzájomnej dôvery, ale zohľadňuje aj rozdielne vnútroštátne špecifiká;

C. keďže požiadavky právneho štátu týkajúce sa okrem iného obmedzení stanovených zákonom, kontroly nezávislých a nestranných súdov, transparentnej, zodpovednej, demokratickej a pluralitnej tvorby práva a právnej istoty sa musia uplatňovať rovnako na európske inštitúcie, ako aj na orgány členských štátov;

D. keďže nezávislosť súdnictva okrem iného predpokladá, že dotknutý justičný orgán je schopný vykonávať svoje súdne funkcie úplne nezávisle, a to tak podľa platných pravidiel, ako aj v praxi, bez toho, aby podliehal akémukoľvek hierarchickému vzťahu alebo podriadeniu akejkoľvek osobe, a bez toho, aby dostával príkazy alebo pokyny z akéhokoľvek zdroja;

1. zdôrazňuje, že nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o všeobecnom režime podmienenosti na ochranu rozpočtu EÚ je v súčasnosti predmetom konania na Súdnom dvore Európskej únie, a preto nie je konečné ani právne záväzné, ako pripomenula Európska rada vo svojich záveroch z 11. decembra 2020;

2. pripomína potrebu objektívneho a nestranného, a nie politicky orientovaného uplatňovania právnych predpisov, ktoré sa musia uplatňovať rovnako na všetky členské štáty; konštatuje, že v členských štátoch existuje mnoho príkladov politického zasahovania do vymenúvania sudcov vrátane sudcov, ktorí zasadajú na najvyšších súdoch alebo ich ekvivalentoch, a nedostatočnej nezávislosti časti súdnictva;

3. je znepokojený želaním Komisie vytvoriť jednotnú definíciu pojmu právny štát bez ohľadu na rozdielne ústavné tradície členských štátov; domnieva sa, že toto želanie odráža politickú inštrumentalizáciu právneho štátu s cieľom oslabiť demokraticky zvolené vlády a zaviesť štandardizáciu spôsobov života prostredníctvom právnych predpisov v rámci Európskej únie;

4. zdôrazňuje, že postup stanovený v článku 7 ods. 1 ZEÚ je jediným legitímnym postupom na riešenie obvinení z porušenia zásad právneho štátu; pripomína, že iba Rada má v súčasnosti právomoc konať v rámci prebiehajúcich postupov;

5. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

[1] Ú. v. EÚ L 433I, 22.12.2020, s. 1.

Posledná úprava: 8. júna 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia