Postup : 2021/2711(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B9-0319/2021

Predkladané texty :

B9-0319/2021

Rozpravy :

PV 09/06/2021 - 11
CRE 09/06/2021 - 11

Hlasovanie :

PV 10/06/2021 - 9

Prijaté texty :

P9_TA(2021)0287

<Date>{04/06/2021}4.6.2021</Date>
<NoDocSe>B9‑0319/2021</NoDocSe>
PDF 164kWORD 50k

<TitreType>NÁVRH UZNESENIA</TitreType>

<TitreSuite>predložený na základe vyhlásení Rady a Komisie</TitreSuite>

<TitreRecueil>v súlade s článkom 132 ods. 2 rokovacieho poriadku</TitreRecueil>


<Titre>o situácii v oblasti právneho štátu v Európskej únii a o uplatňovaní nariadenia 2020/2092 o podmienenosti</Titre>

<DocRef>(2021/2711(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Petri Sarvamaa, Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers</Depute>

<Commission>{PPE}v mene skupiny PPE</Commission>

<Depute>Eider Gardiazabal Rubial, Birgit Sippel, Isabel García Muñoz</Depute>

<Commission>{S&D}v mene skupiny S&D</Commission>

<Depute>Katalin Cseh, Moritz Körner</Depute>

<Commission>{Renew}v mene skupiny Renew</Commission>

<Depute>Daniel Freund, Alexandra Geese, Terry Reintke, Gwendoline Delbos‑Corfield, Sergey Lagodinsky, Tineke Strik, Saskia Bricmont, Sylwia Spurek, Damian Boeselager, Alice Kuhnke, Diana Riba i Giner, Heidi Hautala, Niklas Nienaß, Hannah Neumann, Rosa D’Amato, Sven Giegold, Rasmus Andresen, Ernest Urtasun, Eleonora Evi</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}v mene skupiny Verts/ALE</Commission>

<Depute>Younous Omarjee</Depute>

<Commission>{The Left}v mene skupiny The Left</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9‑0319/2021

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v oblasti právneho štátu v Európskej únii a o uplatňovaní nariadenia 2020/2092 o podmienenosti

(2021/2711(RSP))

Európsky parlament,

 so zreteľom na článok 2, článok 3 ods. 1, článok 4 ods. 3, články 6, 7, 13, článok 14 ods. 1, článok 16 ods. 1, článok 17 ods. 1, článok 17 ods. 3, článok 17 ods. 8, článok 19 ods. 1 druhý pododsek a článok 49 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ), ako aj články 265, 310, 317 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

 so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie,

 so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2020/2092 zo 16. decembra 2020 o všeobecnom režime podmienenosti na ochranu rozpočtu Únie[1] (ďalej len „nariadenie o podmienenosti právnym štátom“),

 so zreteľom na svoje uznesenie z 25. marca 2021 o uplatňovaní nariadenia (EÚ, Euratom) 2020/2092, mechanizmu podmienenosti právnym štátom[2] a na svoje uznesenie zo 17. decembra 2020 o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027, medziinštitucionálnej dohode, Európskom nástroji obnovy a nariadení o právnom štáte[3],

 so zreteľom na správu Komisie o právnom štáte za rok 2020 z 30. septembra 2020 (COM(2020)0580),

 so zreteľom na závery Európskej rady prijaté 21. júla 2020 a 11. decembra 2020,

 so zreteľom na judikatúru Súdneho dvora Európskej únie (SDEÚ),

 so zreteľom na svoje uznesenie z 12. septembra 2018 o návrhu, ktorým sa Rada vyzýva, aby podľa článku 7 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii rozhodla, že existuje jasné riziko vážneho porušenia hodnôt, na ktorých je Únia založená, zo strany Maďarska[4],

 so zreteľom na rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie z 3. júna 2021 vo veci C-650/18, ktorým sa zamieta žaloba Maďarska proti uzneseniu Parlamentu z 12. septembra 2018, ktorým sa začal postup na určenie existencie jasného rizika vážneho porušenia hodnôt, na ktorých je založená Európska únia, zo strany členského štátu[5],

 

 so zreteľom na odôvodnený návrh Komisie v súlade s článkom 7 ods. 1 ZEÚ z 20. decembra 2017 týkajúci sa zásad právneho štátu v Poľsku: návrh rozhodnutia Rady o určení jasného rizika vážneho porušenia zásad právneho štátu zo strany Poľskej republiky (COM(2017)0835),

 so zreteľom na svoje uznesenie z 1. marca 2018 o rozhodnutí Komisie aktivovať článok 7 ods. 1 ZEÚ v súvislosti so situáciou v Poľsku[6],

 so zreteľom na článok 132 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže Európska únia je založená na hodnotách úcty k ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a rešpektovania ľudských práv vrátane práv osôb patriacich k menšinám, ako je zakotvené v článku 2 ZEÚ;

B. keďže jasné riziko vážneho porušenia hodnôt stanovených v článku 2 ZEÚ členským štátom sa netýka výlučne daného členského štátu, v ktorom sa toto riziko prejavuje, ale má vplyv aj na ostatné členské štáty, na vzájomnú dôveru medzi nimi a na samotný charakter Únie a základné práva jej občanov zaručené právnymi predpismi Únie;

C. keďže Komisia a Európsky parlament uplatnili článok 7 ods. 1 ZEÚ v súvislosti s Poľskom a Maďarskom v nadväznosti na zistenie jasného rizika vážneho porušenia hodnôt, na ktorých je Únia založená; keďže Rada doposiaľ zorganizovala tri vypočutia Poľska a dve vypočutia Maďarska v rámci Rady pre všeobecné záležitosti;

D. keďže nariadenie o podmienenosti právnym štátom nadobudlo účinnosť 1. januára 2021 a odvtedy sa uplatňuje;

E. keďže v tomto nariadení sú jasne vymedzené uplatniteľnosť, účel a rozsah pôsobnosti nariadenia o podmienenosti právnym štátom a v súlade s článkom 17 ods. 1 ZEÚ Komisia „zabezpečuje uplatňovanie zmlúv, ako aj opatrení prijatých inštitúciami na ich základe“;

F. keďže uplatňovanie nariadenia o podmienenosti právnym štátom nemôže byť podmienené prijatím usmernení, a pripomína, že žiadne usmernenia nesmú ohrozovať zámer spoluzákonodarcov;

G. keďže Európsky parlament má v súlade s článkom 234 ZFEÚ právo hlasovať o návrhu na vyslovenie nedôvery Komisii;

H. keďže Komisia „je úplne nezávislá“ a jej členovia „nesmú žiadať ani prijímať pokyny od žiadnej vlády, inštitúcie, orgánu alebo úradu alebo agentúry“ (článok 17 ods. 3 ZEÚ, článok 245 ZFEÚ), a Komisia sa okrem toho „zodpovedá Európskemu parlamentu“ (článok 17 ods. 8 ZEÚ) a „zabezpečuje uplatňovanie zmlúv, ako aj opatrení prijatých inštitúciami na ich základe“ (článok 17 ods. 1 ZEÚ);

I. keďže len Súdny dvor Európskej únie má právomoc zrušiť nariadenie o podmienenosti právnym štátom alebo jeho časť a keďže žaloby podané na Súdny dvor Európskej únie nemajú podľa článku 278 ZFEÚ odkladný účinok;

J. keďže finančné záujmy Únie treba chrániť v súlade so všeobecnými zásadami zakotvenými v zmluvách Únie, najmä s hodnotami stanovenými v článku 2 ZEÚ, a so zásadou správneho finančného riadenia zakotvenou v článku 317 ZFEÚ a v nariadení (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie[7] (nariadenie o rozpočtových pravidlách);

1. potvrdzuje svoju pozíciu k nariadeniu o podmienenosti právnym štátom, ktoré nadobudlo účinnosť 1. januára 2021 a je priamo uplatniteľné v celej Európskej únii a vo všetkých jej členských štátoch na všetky finančné prostriedky z rozpočtu EÚ vrátane zdrojov, ktoré boli odvtedy pridelené prostredníctvom Európskeho nástroja obnovy;

2. vyzýva Komisiu a Radu, aby konečne uznali naliehavú potrebu konať na obranu hodnôt zakotvených v článku 2 ZEÚ a aby pripustili, že členský štát nemôže zmeniť svoje právne predpisy, a to ani ústavné ustanovenia, tak, že sa zníži ochrana týchto hodnôt; domnieva sa, že vzájomná lojálna spolupráca medzi inštitúciami je narušená, ak sa obavy Parlamentu nebudú plne zdieľať a zohľadňovať; pripomína, že Parlament má právo hlasovať o návrhu na vyslovenie nedôvery Komisii a možnosť reagovať na nedostatočnú spoluprácu Rady; vyzýva ostatné inštitúcie, aby skôr spolupracovali a nebrzdili úsilie o vyriešenie súčasnej krízy;

3. pripomína, že podľa článku 5 nariadenia o podmienenosti právnym štátom „Komisia overí, či sa dodržali uplatniteľné právne predpisy, a v prípade potreby prijme všetky vhodné opatrenia na ochranu rozpočtu Únie“; domnieva sa, že, pokiaľ ide o dodržiavanie zásad právneho štátu v niektorých členských štátoch, situácia si vyžaduje okamžité uplatnenie nariadenia o podmienenosti právnym štátom;

4. naliehavo vyzýva Komisiu, aby rýchlo reagovala na pretrvávajúce závažné porušovanie zásad právneho štátu v niektorých členských štátoch, ktoré predstavuje vážne nebezpečenstvo v súvislosti so spravodlivým, zákonným a nestranným rozdeľovaním finančných prostriedkov EÚ, najmä v rámci zdieľaného riadenia, a aby vykonala dôkladnú analýzu potreby začať bez zbytočného odkladu postup stanovený v nariadení o podmienenosti právnym štátom; opakuje svoju výzvu Komisii, aby si bezodkladne splnila svoje povinnosti vyplývajúce z tohto nariadenia a riadne informovala Európsky parlament o všetkých písomných oznámeniach adresovaných dotknutým členským štátom s uvedením skutkových okolností a konkrétnych dôvodov porušenia zásad právneho štátu alebo o akýchkoľvek prebiehajúcich vyšetrovaniach; konštatuje, že Parlament doteraz nedostal žiadne takéto informácie týkajúce sa oznámení;

5. zdôrazňuje svoje znepokojenie nad čoraz jasnejšími náznakmi a rastúcim rizikom zneužívania rozpočtu Únie ako prostriedku na zhoršenie stavu právneho štátu v niektorých členských štátoch; vyjadruje poľutovanie nad neschopnosťou Rady dosiahnuť významný pokrok pri presadzovaní hodnôt Únie v prebiehajúcich postupoch podľa článku 7 v reakcii na hrozby, ktorým sú vystavené spoločné európske hodnoty v Poľsku a Maďarsku; poukazuje na to, že neschopnosť Rady účinne uplatniť článok 7 ZEÚ naďalej oslabuje integritu spoločných európskych hodnôt, vzájomnú dôveru a dôveryhodnosť Únie ako celku; naliehavo vyzýva nadchádzajúce predsedníctva, aby pravidelne organizovali vypočutia; odporúča, aby Rada v nadväznosti na vypočutia adresovala príslušným členským štátom konkrétne odporúčania, ako je stanovené v článku 7 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii, a aby stanovila lehoty na ich vykonanie;

6. zdôrazňuje, že napriek mnohým uzneseniam a správam Európskeho parlamentu a niekoľkým konaniam o nesplnení povinnosti a rozhodnutiam Súdneho dvora EÚ sa situácia v oblasti právneho štátu v Európskej únii naďalej zhoršuje;

7. vyzýva Komisiu, aby využila všetky dostupné nástroje vrátane uvedeného nariadenia, a to aj na riešenie pretrvávajúceho porušovania demokracie a základných práv všade v Únii, okrem iného útokov na slobodu médií a novinárov, migrantov, práva žien, práva LGBTIQ osôb, slobodu združovania a slobodu zhromažďovania; víta rozhodnutie veľkej komory SDEÚ zamietnuť žalobu Maďarska proti uzneseniu Parlamentu z 12. septembra 2018, ktorým sa začal postup podľa článku 7; vyjadruje poľutovanie nad neschopnosťou Komisie náležite reagovať na mnohé obavy Parlamentu týkajúce sa demokracie, právneho štátu a základných práv vo viacerých členských štátoch; vyzýva Komisiu, aby využila všetky nástroje, ktoré má k dispozícii, vrátane článku 7 ZEÚ, rámca na podporu právneho štátu a postupov v prípade nesplnenia povinnosti podľa článku 19 ods. 1 ZEÚ, ako aj ďalšie nástroje, ako sú zrýchlené konania, žiadosti o nariadenie predbežného opatrenia na Súdnom dvore EÚ a opatrenia týkajúce sa nevykonávania rozsudkov Súdneho dvora; žiada Komisiu, aby výslovne uviedla dôvody, keď sa rozhodne nepoužiť nástroje odporúčané Parlamentom;

8. zdôrazňuje význam podpory a posilňovania spolupráce medzi inštitúciami EÚ, členskými štátmi, Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) a Európskou prokuratúrou (EPPO); víta skutočnosť, že Európska prokuratúra začala 1. júna 2021 svoju činnosť;

9. zdôrazňuje, že výročná správa o právnom štáte je samostatný nástroj, ktorý dopĺňa nariadenie o podmienenosti právnym štátom; vyzýva Komisiu, aby využila zistenia výročnej správy vo svojom hodnotení na účely nariadenia; žiada Komisiu, aby do svojej výročnej správy o právnom štáte zahrnula osobitný oddiel s analýzou prípadov, keď by porušenia zásad právneho štátu v konkrétnom členskom štáte mohli dostatočne priamym spôsobom narušiť správne finančné riadenie rozpočtu Únie alebo ak existuje vážne riziko takéhoto narušenia;

10. vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia neposlala od nadobudnutia účinnosti nariadenia členským štátom písomné oznámenia, a to napriek mnohým obavám z porušení zásad právneho štátu uvedených v správe Komisie o právnom štáte za rok 2020, ako aj existencii dvoch prebiehajúcich postupov podľa článku 7, ktoré majú vplyv na správne finančné riadenie rozpočtu Únie a ktoré členské štáty stále nevyriešili; konštatuje, že absencia opatrení podľa článku 5 ods. 1 a článku 6 nariadenia znamená odmietnutie Komisie splniť si povinnosti, ktoré z neho vyplývajú;

11. pripomína, že Parlament vo svojom uznesení z 25. marca 2021 o uplatňovaní nariadenia (EÚ, Euratom) 2020/2092, mechanizmu podmienenosti právnym štátom, poskytol Komisii konkrétnu lehotu, a so sklamaním konštatuje, že Komisia si v tejto lehote nesplnila povinnosti; zdôrazňuje, že to predstavuje dostatočný základ na podanie žaloby proti Komisii podľa článku 265 ZFEÚ;

12. vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia nereagovala do 1. júna 2021 na požiadavky Parlamentu a v najzjavnejších prípadoch porušenia zásad právneho štátu v EÚ neaktivovala postup stanovený v nariadení o podmienenosti právnym štátom; poveruje svojho predsedu, aby vyzval Komisiu, aby si najneskôr do dvoch týždňov odo dňa prijatia tohto uznesenia splnila na základe článku 265 ZFEÚ povinnosti vyplývajúce z tohto nariadenia; konštatuje, že Parlament musí na to, aby bol pripravený, okamžite začať potrebné prípravy na prípadné súdne konania proti Komisii podľa článku 265 ZFEÚ;

13. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii, Rade a členským štátom.

 

[1] Ú. v. EÚ L 433 I, 22.12.2020, s. 1.

[2] Prijaté texty, P9_TA(2021)0103.

[3] Prijaté texty, P9_TA(2020)0360.

[4] Ú. v. EÚ C 433, 23.12.2019, s. 66.

[5] Rozsudok z 3. júna 2021, Maďarsko/Parlament, C-650/18, ECLI:EU:C:2021:426.

[6] Ú. v. EÚ C 129, 5.4.2019, s. 13.

[7] Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.

Posledná úprava: 8. júna 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia