Предложение за резолюция - B9-0325/2021Предложение за резолюция
B9-0325/2021

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно положението в Афганистан

  7.6.2021 - (2021/2712(RSP))

  за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
  съгласно член 132, параграф 2 от Правилника за дейността

  Ерик Маркварт, Алвина Аламеца, Бронис Ропе, Хана Нойман, Иняцио Корао, Мунир Сатури, Тинеке Стрик, Франсишку Герейру
  от името на групата Verts/ALE

  Вж. също предложението за обща резолюция RC-B9-0324/2021

  Процедура : 2021/2712(RSP)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  B9-0325/2021
  Внесени текстове :
  B9-0325/2021
  Гласувания :
  Приети текстове :

  B9‑0325/2021

  Резолюция на Европейския парламент относно положението в Афганистан

  (2021/2712(RSP))

  Европейският парламент,

   като взе предвид предишните си резолюции относно Афганистан,

   като взе предвид заключенията на Съвета относно Афганистан от 29 май 2020 г.,

   като взе предвид Съвместната декларация относно сътрудничеството в областта на миграцията (СДСОМ) между Афганистан и ЕС от 26 април 2021 г.,

   като взе предвид изявлението на специалния пратеник на ЕС за Афганистан, г-н Томас Никласон, от 4 юни 2021 г., озаглавено „Насилието трябва да спре и мирните преговори да преминат от процедури към преговори по същество“,

   като взе предвид съвместното изявление от 4 май 2021 г. на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП), Жозеп Борел, и на министъра на външните работи на Индия, Субрахманям Джайшанкар, относно положението в Афганистан,

   като взе предвид съвместната декларация на ЕС и Пакистан от 4 ноември 2020 г. относно Афганистан,

   като взе предвид изявлението от 12 септември 2020 г. на ЗП/ВП Жозеп Борел относно започването на вътрешноафганистанските преговори,

   като взе предвид своята резолюция от 19 май 2021 г. относно защитата на правата на човека и външната политика на ЕС в областта на миграцията[1],

   като взе предвид Конференцията за Афганистан през 2020 г. в Женева,

   като взе предвид резолюциите на Съвета за сигурност на ООН относно Афганистан,

   като взе предвид резолюциите на Съвета на ООН по правата на човека относно Афганистан,

   като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 10 декември 1948 г.,

   като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права от 1966 г.,

   като взе предвид член 132, параграф 2 от своя Правилник,

  А. като има предвид, че мирните преговори между афганистанското правителство и талибаните понастоящем са в застой, но скоро ще бъдат възобновени в Доха;

  Б. като има предвид, че най-малко 85 души бяха убити и 147 ранени, повечето от тях ученички, когато училището за момичета „Сайед ал-Шухада“ в Кабул беше атакувано на 8 май 2021 г.;

  В. като има предвид, че на 2 март 2021 г. три жени, работещи в медии, бяха убити в Джалабад;

  Г. като има предвид, че най-малко 13 цивилни лица, включително 2 бебета, са убити и най-малко 15 са ранени при нападение на родилното отделение на болницата Dasht-e-Barchi в Кабул, ръководена от „Лекари без граници“;

  Д. като има предвид, че насилието и убийствата в Афганистан нараснаха драстично през последните месеци;

  Е. като има предвид, че се наблюдава изключително обезпокоително нарастване на насилствените нападения, заплахите, тормоза, сплашването и убийствата на защитници на правата на човека в Афганистан;

  Ж. като има предвид, че в Афганистан се наблюдава широко разпространена безнаказаност за нападения и убийства;

  З. като има предвид, че на 12 март 2021 г. членовете на Съвета за сигурност на ООН осъдиха обезпокоителния брой нападения, умишлено насочени срещу цивилни лица в Афганистан;

  И. като има предвид, че САЩ и НАТО обявиха изтеглянето на войските си от Афганистан най-късно до 11 септември 2021 г.;

  1. призовава афганистанското правителство, талибаните и всички други заинтересовани участници да постигнат напредък в мирния процес с оглед да се постигнат прекратяване на огъня и споразумение за мир, което да очертае политически процес за създаването на ефективни институции, които да служат на нуждите на целия афганистански народ и да гарантират неговите човешки права; призовава Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) и Комисията да подкрепят активно преговори, водени от Афганистан и в отговорност на Афганистан; насърчава ЕСВД и Комисията да поемат по-силна роля, като привлекат настоятелно двете страни в мирните преговори на масата за преговори, да предлагат подкрепа за улесняване и посредничество, да увеличат регионалния обхват на своите действия и да използват целия инструментариум на ЕС за прилагане на мира;

  2. силно осъжда всички форми на насилие, особено неотдавнашното увеличаване на броя на убийствата, наред с другото, на жени, момичета, работещи в медиите и защитници на правата на човека; настоятелно призовава талибаните, групата на Ислямска държава, афганистанските органи и всички други участници незабавно да прекратят всички актове на насилие;

  3. изразява дълбока загриженост относно нарастващата вероятност от многостранна хуманитарна криза, изострена от пандемията от COVID-19, влошаването на климата и околната среда, очакваната суша и евентуален недостиг на храна, както и от свиването на икономиката; настоятелно призовава всички донори да поддържат или увеличат хуманитарната си помощ, особено подкрепата си за афганистанската здравна система и насърчаването на достъпа до здравеопазване за афганистанските жени и момичета;

  4. настоятелно призовава афганистанските власти, талибаните и всички други заинтересовани участници да гарантират безопасността на местните и международните организации на гражданското общество, НПО и хуманитарните организации и достъпа им до всички части на страната, за да достигнат до най-нуждаещите се;

  5. призовава афганистанското правителство да насърчава помирението на всички равнища; освен това призовава правителството да сложи край на безнаказаността в Афганистан и да се стреми към действително подвеждане под отговорност за нападенията и убийствата и към тяхното разследване; счита, че включването на цивилни жертви в мирните преговори може да доведе до по-устойчив мир;

  6. настоятелно призовава афганистанското правителство да включи активно парламента на Афганистан във всички съответни процеси, да прекрати всички мерки, които възпрепятстват ефективното сътрудничество между правителството и парламента, и да подобри правата на парламентарен контрол; посочва, че парламентът следва да представлява разнообразното афганистанско население; подчертава необходимостта да продължи провеждането на свободни и честни избори, както и да се подобри прозрачността на държавните разходи, за да може правителството на Афганистан да носи пълна отговорност пред своите граждани;

  7. приветства напредъка, постигнат от афганистанското правителство по отношение на правата на жените и момичетата, овластяването на жените и образованието на момичетата, въпреки че остава още много работа по отношение на постигането на равенство между половете и равни възможности; подчертава, че равенството между половете следва да бъде основен принцип във всяко политическо решение; призовава афганистанското правителство и талибаните да гарантират представителството на жените на всички равнища на преговори, като дадат възможност за развитие, което допълнително овластява жените; призовава ЕСВД, Комисията и държавите членки да продължат да подкрепят овластяването на жените, малцинствата и маргинализираните групи в Афганистан, както и тяхното представителство в демократични институции, и да превърнат правата на жените и децата в ключово условие за непрекъсната финансова подкрепа за страната;

  8. изразява загриженост, че по-слаб ангажимент на ЕС в Афганистан би довел до отдалечаване от демокрацията и увеличаване на насилието, както и до засилени усилия от страна на Китай, Русия и други участници за оказване на влияние върху нестабилното положение в страната, с възможни отрицателни последици за желаното основано на права, приобщаващо и устойчиво политическо решение за Афганистан и неговия народ;

  9. призовава ЕСВД и държавите членки да засилят своя диалог със съседните на Афганистан държави с цел ускоряване и насърчаване на тяхната ангажираност в търсенето на политически решения в Афганистан; приветства миналите инициативи, предприети в това отношение;

  10. подчертава значението на насърчаването на регионалната интеграция на Афганистан с оглед на подобряването на регионалната свързаност; подчертава, че подкрепата на ЕС за икономическото развитие в Афганистан следва да се съсредоточи върху устойчивото развитие и създаването на работни места;

  11. подчертава, че ангажирането и овластяването на гражданското общество, както и неговата защита, са от основно значение за дългосрочни политически решения, основани на мира и правата в Афганистан; призовава ЕСВД и Комисията да подкрепят усилията за увеличаване на достъпа до правосъдие в Афганистан и за насърчаване на сигурността на уязвимите общности;

  12. призовава ЕС да продължи да се придържа към своите ангажименти, поети на Конференцията за Афганистан през 2020 г.;  подчертава необходимостта от максимална гъвкавост в помощта на ЕС за Афганистан; изисква Комисията и ЕСВД редовно да правят преглед на подкрепата на ЕС с възможност за пренасочване или спиране на дейностите, ако е необходимо; призовава Комисията и ЕСВД да гарантират, че хуманитарната помощ и сътрудничеството за развитие отговарят на настоящите предизвикателства в Афганистан и достигат до нуждаещите се;

  13. настоятелно подчертава, че не счита Афганистан за сигурна страна, в която мигрантите могат да се завърнат, докато не могат да бъдат гарантирани минимални стандарти при завръщането им; призовава Комисията настоятелно да призове държавите членки да преустановят връщанията и да предложат закрила на хората от Афганистан, търсещи убежище; призовава за внимателно наблюдение на афганистанските граждани, по-специално малолетните и непълнолетните лица, които вече са били върнати; изисква от Европейската служба за подкрепа в областта на убежището да актуализира своя доклад за Афганистан;

  14. счита, че наскоро подписаната Съвместна декларация за сътрудничество в областта на миграцията (СДСОМ) между ЕС и Афганистан, както и общият стремеж на ЕС за връщане на бежанците в Афганистан и усилията му за финансиране на програми за реинтеграция не отчитат продължаващата нестабилност в страната; призовава Комисията да извърши оценка на въздействието на СДСОМ върху правата на човека и да гарантира, че финансирането на програмите за връщане и реинтеграция съгласно декларацията няма да засегне средствата, предназначени за помощ за развитие или за правата на човека;

  15. призовава ЕСВД, Комисията и държавите членки настоятелно да призоват Съвета на ООН по правата на човека и други институции на ООН да създадат анкетна комисия, мисия за установяване на фактите и други механизми за Афганистан; изисква във връзка с това от ЕСВД, Комисията и държавите членки да си сътрудничат тясно с афганистанската независима комисия по правата на човека и с общността за правата на човека в Афганистан;

  16. призовава делегацията на ЕС в Афганистан и представителствата на държавите членки да увеличат подкрепата си за гражданското общество, особено за защитниците на правата на човека и работещите в медиите, да улеснят издаването на спешни визи и да осигурят временен подслон в държавите членки, включително за афганистански граждани, които са наети на работа от представителствата на държавите членки или от делегацията на ЕС;

  17. призовава ЕСВД, Комисията и държавите членки да гарантират сигурността на европейските сили и персонал в Афганистан, както и на местния персонал, работещ или работил за представителствата на държавите членки или за делегацията на ЕС в страната; изисква от ЕСВД и Комисията да предоставят финансиране за засилена зона на сигурност, за да се гарантира дипломатическо присъствие след изтеглянето на войските;

  18. призовава ЕСВД и Комисията да представят на Парламента до септември 2021 г. стратегия на ЕС за Афганистан, като вземат предвид аспектите, повдигнати в настоящата резолюция, и възможните промени в страната с оглед на изтеглянето на войските и текущите мирни преговори;

  19. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, на Комисията, на Европейската служба за външна дейност, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на правителствата и парламентите на държавите членки, на Съвета на ООН по правата на човека и на правителството и парламента на Афганистан.

  Последно осъвременяване: 9 юни 2021 г.
  Правна информация - Политика за поверителност