Forslag til beslutning - B9-0325/2021Forslag til beslutning
B9-0325/2021

FORSLAG TIL BESLUTNING om situationen i Afghanistan

7.6.2021 - (2021/2712(RSP))

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
jf. forretningsordenens artikel 132, stk. 2

Erik Marquardt, Alviina Alametsä, Bronis Ropė, Hannah Neumann, Ignazio Corrao, Mounir Satouri, Tineke Strik, Francisco Guerreiro
for Verts/ALE-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B9-0324/2021

Procedure : 2021/2712(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B9-0325/2021
Indgivne tekster :
B9-0325/2021
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

B9‑0325/2021

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Afghanistan

(2021/2712(RSP))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til sine tidligere beslutninger om Afghanistan,

 der henviser til Rådets konklusioner om Afghanistan af 29. maj 2020,

 der henviser til den fælles erklæring af 26. april 2021 om migrationssamarbejde mellem EU og Afghanistan,

 der henviser til erklæringen af 4. juni 2021 fra EU’s særlige udsending for Afghanistan, Tomas Niklasson, med titlen "Volden må høre op, og fredsforhandlingerne skal bevæge sig fra procedurer til egentlige forhandlinger",

 der henviser til den fælles erklæring af 4. maj 2021 fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR), Josep Borrell, og den indiske udenrigsminister, Subrahmanyam Jaishankar, om Afghanistan,

 der henviser til den fælles erklæring af 4. november 2020 mellem EU og Pakistan om Afghanistan,

 der henviser til erklæringen af 12. september 2020 fra NF/HR, Josep Borrell, om indledningen af de interne afghanske forhandlinger,

 der henviser til sin beslutning af 19. maj 2021 om beskyttelse af menneskerettighederne og EU's eksterne migrationspolitik[1],

 der henviser til Afghanistankonferencen i 2020 i Genève,

 der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolutioner om Afghanistan,

 der henviser til FN's Menneskerettighedsråds resolutioner om Afghanistan,

 der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder af 10. december 1948,

 der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder fra 1966,

 der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2,

A. der henviser til, at fredsforhandlingerne mellem den afghanske regering og Taleban i øjeblikket er gået i stå, men snart vil blive genoptaget i Doha;

B. der henviser til, at mindst 85 mennesker blev dræbt, og at147 mennesker blev såret, hvoraf de fleste var skolepiger, i angrebet foran Sayed al-Shuhada-skolen i Kabul den 8. maj 2021;

C. der henviser til, at tre kvindelige mediefolk den 2. marts 2021 blev dræbt i Jalalabad;

D. der henviser til, at mindst 13 civile, herunder 2 spædbørn, blev dræbt og mindst 15 såret ved et angreb på barselsafdelingen på hospitalet Dasht-e-Barchi i Kabul, der drives af Læger Uden Grænser;

E. der henviser til, at volden og drabene i Afghanistan er steget dramatisk i de seneste måneder;

F. der henviser til, at der er en yderst bekymrende stigning i antallet af voldelige angreb, trusler, chikane, intimidering og drab på menneskerettighedsforkæmpere i Afghanistan;

G. der henviser til, at der er en udbredt mangel på ansvarlighed for angreb og drab i Afghanistan;

H. der henviser til, at medlemmer af Sikkerhedsrådet den 12. marts 2021 fordømte det alarmerende antal angreb, der bevidst rettes mod civile i Afghanistan;

I. der henviser til, at USA og NATO har meddelt, at de vil trække deres tropper tilbage fra Afghanistan senest den 11. september 2021;

1. opfordrer den afghanske regering, Taleban og alle andre relevante aktører til at fremme fredsprocessen med henblik på at nå frem til en våbenhvile og en fredsaftale, der skitserer en politisk proces til etablering af effektive institutioner, der tjener hele det afghanske folks behov og sikrer deres menneskerettigheder; opfordrer Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) og Kommissionen til aktivt at støtte de forhandlinger, der ledes og styres af afghanerne selv; opfordrer EU-Udenrigstjenesten og Kommissionen til at påtage sig en stærkere rolle med hensyn til indtrængende at opfordre begge sider af fredsforhandlingerne til at sætte sig sammen og forhandle, tilbyde faciliterings- eller mæglingsstøtte, øge deres regionale opsøgende arbejde og gøre brug af hele EU's værktøjskasse til fredshåndhævelse;

2. fordømmer på det kraftigste alle former for vold, navnlig den seneste stigning i antallet af drab på bl.a. kvinder, piger, mediefolk og menneskerettighedsforkæmpere; opfordrer indtrængende Taleban, gruppen Islamisk Stat, de afghanske myndigheder og alle andre aktører til omgående at standse alle voldshandlinger;

3. udtrykker dyb bekymring over den stigende sandsynlighed for en mangesidet humanitær krise, der forværres af covid-19-pandemien, klima- og miljøforringelsen, en forventet tørke og en eventuel fødevaremangel samt økonomisk nedgang; opfordrer indtrængende alle donorer til at opretholde eller øge deres humanitære bistand, navnlig deres støtte til det afghanske sundhedssystem og fremme af afghanske kvinders og pigers adgang til sundhedspleje;

4. opfordrer indtrængende de afghanske myndigheder, Taleban og alle andre relevante aktører til at sikre lokale og internationale civilsamfundsorganisationers, NGO'ers og humanitære organisationers sikkerhed og deres adgang til alle dele af landet for at nå ud til dem, der har størst behov;

5. opfordrer den afghanske regering til at fremme forsoning på alle niveauer; opfordrer endvidere regeringen til at sætte en stopper for straffrihed i Afghanistan og til at tilstræbe reel ansvarlighed og efterforskning af angreb og drab; mener, at inddragelsen af civile ofre i fredsforhandlinger kan føre til mere bæredygtig fred;

6. opfordrer indtrængende den afghanske regering til aktivt at inddrage det afghanske parlament i alle relevante processer, til at sætte en stopper for alle foranstaltninger, der forhindrer effektivt samarbejde mellem regering og parlament, og til at forbedre de parlamentariske kontrolrettigheder; påpeger, at parlamentet bør repræsentere den forskelligartede afghanske befolkning; understreger behovet for fortsat at afholde frie og retfærdige valg og forbedre gennemsigtigheden i det offentlige forbrug, således at Afghanistans regering står til regnskab over for sine borgere fuldt ud;

7. glæder sig over det fremskridt, som den afghanske regering har gjort med hensyn til kvinders og pigers rettigheder, styrkelse af kvinders indflydelse og status og uddannelse af piger, selv om der stadig er meget, der skal gøres for at opnå ligestilling mellem kønnene og lige muligheder; understreger, at ligestilling mellem kønnene bør være et grundlæggende princip i enhver politisk løsning; opfordrer den afghanske regering og Taleban til at sikre repræsentationen af kvinder på alle forhandlingsniveauer og således give mulighed for en vej frem, der styrker kvinder yderligere; opfordrer EU-Udenrigstjenesten, Kommissionen og medlemsstaterne til yderligere at støtte styrkelsen af kvinders, mindretals og marginaliserede gruppers indflydelse i Afghanistan samt deres repræsentation i demokratiske institutioner og til at gøre kvinders og børns rettigheder til en central betingelse for fortsat finansiel støtte til landet;

8. er bekymret over, at mindre EU-engagement i Afghanistan vil resultere i demokratisk tilbagesporing og øget vold samt en øget indsats fra Kina, Rusland og andre aktører for at påvirke den skrøbelige situation i landet med mulige negative konsekvenser for den ønskede rettighedsbaserede, inklusive og bæredygtige politiske løsning for Afghanistan og dets befolkning;

9. opfordrer EU-Udenrigstjenesten og medlemsstaterne til at intensivere deres dialog med Afghanistans nabolande i et forsøg på at fremskynde og fremme deres engagement i at finde politiske løsninger i Afghanistan; glæder sig over tidligere initiativer i denne henseende;

10. understreger betydningen af at fremme Afghanistans regionale integration med henblik på at forbedre den regionale konnektivitet; fremhæver, at EU's støtte til økonomisk udvikling i Afghanistan bør fokusere på bæredygtig udvikling og jobskabelse;

11. understreger, at civilsamfundets engagement og myndiggørelse samt beskyttelsen heraf er afgørende for langsigtede freds- og rettighedsbaserede politiske løsninger i Afghanistan; opfordrer EU-Udenrigstjenesten og Kommissionen til at støtte bestræbelserne på at øge adgangen til domstolene i Afghanistan og fremme sikkerheden i sårbare samfund;

12. opfordrer EU til at stå ved sine tilsagn fra Afghanistankonferencen i 2020; understreger behovet for maksimal fleksibilitet i EU's bistand til Afghanistan; anmoder Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten om regelmæssigt at gennemgå EU's støtte med mulighed for om nødvendigt at omlægge eller suspendere aktiviteter; opfordrer Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten til at sikre, at humanitær bistand og udviklingssamarbejde opfylder de aktuelle udfordringer i Afghanistan og når ud til dem, der har behov for det;

13. understreger på det kraftigste, at det ikke betragter Afghanistan som et sikkert land for migranter, så længe der ikke kan garanteres minimumsstandarder ved tilbagesendelser; opfordrer Kommissionen til indtrængende at opfordre medlemsstaterne til at suspendere tilbagesendelser og yde beskyttelse til afghanske asylansøgere; opfordrer til nøje overvågning af afghanske statsborgere, navnlig mindreårige, som allerede er blevet sendt tilbage; anmoder Det Europæiske Asylstøttekontor om at ajourføre sin landerapport om Afghanistan;

14. mener, at den nyligt undertegnede fælles erklæring om migrationssamarbejde mellem EU og Afghanistan samt EU's generelle indsats for at flygtninge kan vende tilbage til Afghanistan og dets bestræbelser på at finansiere reintegrationsprogrammer ikke tager hensyn til landets fortsatte ustabilitet; opfordrer Kommissionen til at foretage en menneskerettighedskonsekvensanalyse af den fælles erklæring om migrationssamarbejde og til at sikre, at finansieringen af tilbagesendelses- og reintegrationsprogrammerne i henhold til erklæringen ikke vil påvirke de midler, der er afsat til udviklingsbistand eller menneskerettigheder;

15. opfordrer EU-Udenrigstjenesten, Kommissionen og medlemsstaterne til indtrængende at opfordre FN's Menneskerettighedsråd og andre FN-institutioner til at iværksætte en undersøgelseskommission, en factfindingmission og andre mekanismer for Afghanistan; anmoder i denne forbindelse EU-Udenrigstjenesten, Kommissionen og medlemsstaterne om at arbejde tæt sammen med den afghanske uafhængige menneskerettighedskommission og menneskerettighedssamfundet i Afghanistan;

16. opfordrer EU's delegation i Afghanistan og medlemsstaternes repræsentationer til at øge deres støtte til civilsamfundet, navnlig menneskerettighedsforkæmpere og mediefolk, til at lette udstedelsen af nødvisa og til at stille midlertidig husly til rådighed i medlemsstaterne, herunder til afghanske statsborgere, der har været ansat af medlemsstaternes repræsentationer eller EU-delegationen;

17. opfordrer EU-Udenrigstjenesten, Kommissionen og medlemsstaterne til at garantere sikkerheden for europæiske styrker og personale i Afghanistan samt for lokalansatte, der arbejder eller har arbejdet for medlemsstaternes repræsentationer eller EU-delegationen i landet; anmoder EU-Udenrigstjenesten og Kommissionen om at bidrage med finansiering til en styrket sikkerhedszone for at sikre en diplomatisk tilstedeværelse efter tilbagetrækningen af tropper;

18. opfordrer EU-Udenrigstjenesten og Kommissionen til senest i september 2021 at forelægge Parlamentet en EU-strategi for Afghanistan under hensyntagen til de aspekter, der tages op i denne beslutning, og mulige ændringer i landet i lyset af tilbagetrækningen af tropper og de igangværende fredsforhandlinger;

19. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Tjenesten for EU's optræden udadtil, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, FN's Menneskerettighedsråd og Afghanistans regering og parlament.

 

Seneste opdatering: 9. juni 2021
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik