Menettely : 2021/2712(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B9-0325/2021

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B9-0325/2021

Keskustelut :

PV 08/06/2021 - 12
CRE 08/06/2021 - 12

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2021)0294

<Date>{07/06/2021}7.6.2021</Date>
<NoDocSe>B9‑0325/2021</NoDocSe>
PDF 142kWORD 48k

<TitreType>PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS</TitreType>

<TitreSuite>komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta</TitreSuite>

<TitreRecueil>työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti</TitreRecueil>


<Titre>Afganistanin tilanteesta</Titre>

<DocRef>(2021/2712(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Erik Marquardt, Alviina Alametsä, Bronis Ropė, Hannah Neumann, Ignazio Corrao, Mounir Satouri, Tineke Strik, Francisco Guerreiro</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}Verts/ALE-ryhmän puolesta</Commission>

</RepeatBlock-By>

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0324/2021

B9‑0325/2021

Euroopan parlamentin päätöslauselma Afganistanin tilanteesta

(2021/2712(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Afganistanista,

 ottaa huomioon 29. toukokuuta 2020 annetut neuvoston päätelmät Afganistanista,

 ottaa huomioon 26. huhtikuuta 2021 annetun yhteisen julkilausuman Afganistanin ja EU:n välisestä muuttoliikettä koskevasta yhteistyöstä,

 ottaa huomioon EU:n Afganistanin erityislähettilään Tomas Niklassonin 4. kesäkuuta 2021 antaman julkilausuman ”Violence must stop and peace talks move from procedures to substantial negotiations”,

 ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Josep Borrellin ja Intian ulkoasiainministerin Subrahmanyam Jaishankarin 4. toukokuuta 2021 antaman yhteisen julkilausuman Afganistanista,

 ottaa huomioon 4. marraskuuta 2020 annetun EU:n ja Pakistanin yhteisen julkilausuman Afganistanista,

 ottaa huomioon varapuheenjohtajan / korkean edustajan Josep Borrellin 12. syyskuuta 2020 antaman julkilausuman Afganistanin sisäisten neuvottelujen aloittamisesta,

 ottaa huomioon 19. toukokuuta 2021 antamansa päätöslauselman ihmisoikeuksien suojelusta ja EU:n ulkoisesta muuttoliikepolitiikasta[1],

 ottaa huomioon vuonna 2020 Genevessä pidetyn Afganistania käsitelleen konferenssin,

 ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmat Afganistanista,

 ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusneuvoston päätöslauselmat Afganistanista,

 ottaa huomioon 10. joulukuuta 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

 ottaa huomioon vuonna 1966 tehdyn kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että Afganistanin hallituksen ja talebanin väliset rauhanneuvottelut ovat tällä hetkellä pysähdyksissä mutta ne on tarkoitus aloittaa pian uudelleen Dohassa;

B. ottaa huomioon, että ainakin 85 ihmistä kuoli ja 147 haavoittui ja että suurin osa heistä oli koulutyttöjä, kun Kabulissa toimivan Sayed al-Shuhadan tyttökoulun edustalla tehtiin isku 8. toukokuuta 2021;

C. ottaa huomioon, että 2. maaliskuuta 2021 Jalalabadissa surmattiin kolme naispuolista tiedotusvälineiden työntekijää;

D. ottaa huomioon, että Kabulissa toimivan Dasht-e-Barchin sairaalan synnytysosastolle, jota Lääkärit ilman rajoja -järjestö ylläpitää, tehdyssä iskussa kuoli ainakin 13 siviiliä, joista kaksi oli vauvoja, ja ainakin 15 haavoittui;

E. ottaa huomioon, että viime kuukausina väkivalta ja tappamiset ovat lisääntyneet dramaattisesti Afganistanissa;

F. ottaa huomioon, että väkivaltaiset iskut, uhkailu, häirintä, pelottelu ja henkirikokset, joiden kohteena ovat ihmisoikeuksien puolustajat, lisääntyvät Afganistanissa huolestuttavasti;

G. ottaa huomioon, että Afganistanissa tehdyistä iskuista ja surmista ei juuri joudu vastuuseen;

H. ottaa huomioon, että YK:n turvallisuusneuvoston jäsenet tuomitsivat 12. maaliskuuta 2021 siviileihin tarkoituksellisesti kohdistetut iskut, joita on Afganistanissa hälyttävän paljon;

I. ottaa huomioon, että Yhdysvallat ja Nato ovat ilmoittaneet vetävänsä joukkonsa Afganistanista viimeistään 11. syyskuuta 2021 mennessä;

1. kehottaa Afganistanin hallitusta, talebania ja kaikkia muita asiaankuuluvia toimijoita edistämään rauhanprosessia, jotta saadaan aikaan tulitauko ja rauhansopimus, jossa hahmotellaan poliittinen prosessi sellaisten tehokkaiden instituutioiden perustamiseksi, jotka palvelevat kaikkien afganistanilaisten tarpeita ja turvaavat heidän ihmisoikeutensa; kehottaa Euroopan ulkosuhdehallintoa (EUH) ja komissiota tukemaan aktiivisesti afganistanilaisten johtamia ja omaksi kokemia neuvotteluja; kannustaa EUH:ta ja komissiota omaksumaan vahvemman roolin kannustaessaan rauhanneuvottelujen kumpaakin osapuolta neuvottelupöytään, tarjoamaan tukea neuvottelujen helpottamisessa ja välitystoiminnassa, lisäämään alueellista toimintaansa ja käyttämään kaikkia EU:n välineitä osapuolten pakottamiseksi rauhaan;

2. tuomitsee ankarasti kaikenlaisen väkivallan, etenkin viime aikoina lisääntyneet surmat, joiden kohteeksi on otettu naisia, tyttöjä, tiedotusvälineiden työntekijöitä ja ihmisoikeuksien puolustajia; kehottaa talebania, Islamilainen valtio -ryhmää, Afganistanin viranomaisia ja kaikkia muita toimijoita lopettamaan välittömästi kaikki väkivallanteot;

3. ilmaisee syvän huolensa siitä, että monitahoisen humanitaarisen kriisin todennäköisyys kasvaa ja että sitä pahentavat covid-19-pandemia, ilmaston ja ympäristön tilan heikkeneminen, odotettavissa oleva kuivuus ja mahdollinen elintarvikepula sekä talouden supistuminen; kehottaa kaikkia avunantajia jatkamaan tai lisäämään humanitaarista apuaan, etenkin tukeaan Afganistanin terveydenhuoltojärjestelmälle, ja edistämään erityisesti afganistanilaisten naisten ja -tyttöjen mahdollisuuksia saada terveydenhuoltoa;

4. kehottaa Afganistanin viranomaisia, talebania ja kaikkia muita asiaankuuluvia toimijoita varmistamaan paikallisten ja kansainvälisten kansalaisyhteiskunnan järjestöjen, kansalaisjärjestöjen ja humanitaaristen järjestöjen turvallisuuden ja niiden pääsyn maan kaikkiin osiin, jotta tavoitetaan apua eniten tarvitsevat;

5. kehottaa Afganistanin hallitusta edistämään sovintoa kaikilla tasoilla; kehottaa lisäksi hallitusta lopettamaan rankaisemattomuuden Afganistanissa ja pyrkimään tutkimaan iskut ja surmat ja saattamaan tekijät todelliseen vastuuseen; katsoo, että siviiliuhrien ottaminen mukaan rauhanneuvotteluihin voi johtaa kestävämpään rauhaan;

6. kehottaa Afganistanin hallitusta ottamaan maan parlamentin aktiivisesti mukaan kaikkiin asiaankuuluviin menettelyihin, lopettamaan kaikki toimenpiteet, jotka estävät hallituksen ja parlamentin välisen tehokkaan yhteistyön, ja parantamaan parlamentin valvontaoikeuksia; toteaa, että parlamentin olisi edustettava Afganistanin monimuotoista väestöä; korostaa, että on edelleen järjestettävä vapaita ja rehellisiä vaaleja ja parannettava julkisten menojen avoimuutta, jotta Afganistanin hallitus olisi täysin vastuussa kansalaisilleen;

7. on tyytyväinen Afganistanin hallituksen naisten ja tyttöjen oikeuksien, naisten vaikutusmahdollisuuksien parantamisen ja tyttöjen koulutuksen alalla aikaan saamaan edistymiseen, vaikka sukupuolten tasa-arvon ja yhtäläisten mahdollisuuksien alalla on vielä paljon tehtävää; korostaa, että sukupuolten tasa-arvon olisi oltava perusperiaatteena kaikissa poliittisissa ratkaisuissa; kehottaa Afganistanin hallitusta ja talebania varmistamaan naisten edustuksen neuvottelujen kaikilla tasoilla ja mahdollistamaan siten etenemistavan, jolla lisätään entisestään naisten vaikutusmahdollisuuksia; kehottaa EUH:ta, komissiota ja jäsenvaltioita tukemaan edelleen naisten, vähemmistöjen ja marginalisoituneiden ryhmien vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä Afganistanissa sekä heidän edustustaan demokraattisissa instituutioissa ja asettamaan naisten ja lasten oikeudet keskeiseksi ehdoksi maalle myönnettävän rahoitustuen jatkamiselle;

8. on huolissaan siitä, että EU:n toiminnan väheneminen Afganistanissa johtaisi demokratian taantumiseen ja väkivallan lisääntymiseen sekä siihen, että Kiina, Venäjä ja muut toimijat tehostavat pyrkimyksiään vaikuttaa maan hauraaseen tilanteeseen, millä voisi olla kielteisiä seurauksia toivotulle oikeusperustaiselle, osallistavalle ja kestävälle poliittiselle ratkaisulle Afganistanille ja sen kansalle;

9. kehottaa EUH:ta ja jäsenvaltioita tehostamaan vuoropuheluaan Afganistanin naapurivaltioiden kanssa, jotta voidaan nopeuttaa ja edistää niiden sitoutumista poliittisten ratkaisujen etsimiseen Afganistanissa; antaa tunnustusta tässä yhteydessä aiemmin tehdyille aloitteille;

10. pitää tärkeänä edistää Afganistanin alueellista yhdentymistä alueellisten yhteyksien parantamiseksi; korostaa, että EU:n Afganistanin talouskehitykseen myöntämässä tuessa olisi keskityttävä kestävään kehitykseen ja työpaikkojen luomiseen;

11. painottaa, että kansalaisyhteiskunnan sitoutuminen ja vaikutusmahdollisuuksien parantaminen sekä sen suojelu ovat olennaisen tärkeitä pitkäaikaisten ja oikeusperustaisten poliittisten ratkaisujen kannalta Afganistanissa; kehottaa EUH:ta ja komissiota tukemaan toimia oikeussuojan saatavuuden parantamiseksi Afganistanissa ja haavoittuvassa asemassa olevien yhteisöjen turvallisuuden edistämiseksi;

12. kehottaa EU:ta noudattamaan vuoden 2020 Afganistania käsitelleessä konferenssissa antamiaan sitoumuksia; korostaa, että EU:n Afganistanille antaman avun on oltava mahdollisimman joustavaa; pyytää komissiota ja EUH:ta tarkastelemaan säännöllisesti uudelleen EU:n tukea ja mahdollistamaan tarvittaessa toimien uudelleen kohdentamisen tai keskeyttämisen; kehottaa komissiota ja EUH:ta varmistamaan, että humanitaarisella avulla ja kehitysyhteistyöllä vastataan Afganistanin nykyisiin haasteisiin ja tavoitetaan apua tarvitsevat;

13. korostaa painokkaasti, että niin kauan kuin palauttamisen vähimmäisvaatimuksia ei voida taata, parlamentti ei pidä Afganistania turvallisena maana, johon muuttajat voivat palata; kehottaa komissiota vaatimaan jäsenvaltioita keskeyttämään palautukset ja tarjoamaan suojelua afganistanilaisille turvapaikanhakijoille; kehottaa seuraamaan tiiviisti jo palautettujen Afganistanin kansalaisten, etenkin alaikäisten, tilannetta; pyytää Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastoa päivittämään Afganistania koskevaa maaraporttiaan;

14. katsoo, ettei Afganistanin ja EU:n välisestä muuttoliikettä koskevasta yhteistyöstä äskettäin allekirjoitetussa yhteisessä julkilausumassa, EU:n yleisessä pyrkimyksessä palauttaa pakolaisia Afganistaniin ja sen pyrkimyksissä rahoittaa uudelleenkotouttamisohjelmia oteta huomioon maan jatkuvaa epävakautta; kehottaa komissiota tekemään yhteisestä julkilausumasta ihmisoikeusvaikutusten arvioinnin ja varmistamaan, ettei julkilausuman mukainen palauttamis- ja uudelleenkotouttamisohjelmien rahoitus vaikuta kehitysapuun tai ihmisoikeuksiin tarkoitettuihin varoihin;

15. pyytää EUH:ta, komissiota ja jäsenvaltioita kehottamaan YK:n ihmisoikeusneuvostoa ja muita YK:n toimielimiä perustamaan tutkintakomission, tiedonkeruuvaltuuskunnan ja muita Afganistania käsitteleviä mekanismeja; pyytää EUH:ta, komissiota ja jäsenvaltioita tekemään tässä yhteydessä tiivistä yhteistyötä Afganistanin riippumattoman ihmisoikeuskomission ja Afganistanin ihmisoikeusyhteisön kanssa;

16. kehottaa Afganistanissa toimivaa EU:n edustustoa ja jäsenvaltioiden edustustoja lisäämään tukeaan kansalaisyhteiskunnalle, etenkin ihmisoikeuksien puolustajille ja tiedotusvälineiden työntekijöille, helpottamaan hätäviisumien myöntämistä ja tarjoamaan tilapäistä suojaa jäsenvaltioissa myös Afganistanin kansalaisille, jotka ovat olleet jäsenvaltioiden edustustojen tai EU:n edustuston palveluksessa;

17. kehottaa EUH:ta, komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan Afganistanissa olevien eurooppalaisten joukkojen ja henkilöstön sekä jäsenvaltioiden edustustojen tai EU:n edustuston palveluksessa työskentelevän tai työskennelleen paikallisen henkilöstön turvallisuuden; pyytää EUH:ta ja komissiota myöntämään osaltaan rahoitusta tehostetulle turvallisuusvyöhykkeelle, jotta voidaan varmistaa diplomaattinen läsnäolo joukkojen vetäytymisen jälkeen;

18. kehottaa EUH:ta ja komissiota esittämään parlamentille syyskuuhun 2021 mennessä Afganistania koskevan EU:n strategian, jossa otetaan huomioon tässä päätöslauselmassa esitetyt näkökohdat ja joukkojen vetäytymisen ja käynnissä olevien rauhanneuvottelujen vuoksi maassa mahdollisesti tapahtuvat muutokset;

19. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, Euroopan ulkosuhdehallinnolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, YK:n ihmisoikeusneuvostolle sekä Afganistanin hallitukselle ja parlamentille.

[1] Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2021)0242.

Päivitetty viimeksi: 9. kesäkuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö