Procedūra : 2021/2712(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B9-0325/2021

Iesniegtie teksti :

B9-0325/2021

Debates :

PV 08/06/2021 - 12
CRE 08/06/2021 - 12

Balsojumi :

Pieņemtie teksti :

P9_TA(2021)0294

<Date>{07/06/2021}7.6.2021</Date>
<NoDocSe>B9‑0325/2021</NoDocSe>
PDF 172kWORD 48k

<TitreType>REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS</TitreType>

<TitreSuite>iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētājas vietnieka / Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu</TitreSuite>

<TitreRecueil>saskaņā ar Reglamenta 132. panta 2. punktu</TitreRecueil>


<Titre>par situāciju Afganistānā</Titre>

<DocRef>(2021/2712(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Erik Marquardt, Alviina Alametsä, Bronis Ropė, Hannah Neumann, Ignazio Corrao, Mounir Satouri, Tineke Strik, Francisco Guerreiro</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}Verts/ALE grupas vārdā</Commission>

</RepeatBlock-By>

Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B9-0324/2021

B9‑0325/2021

Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli Afganistānā

(2021/2712(RSP))

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Afganistānu,

 ņemot vērā Padomes 2020. gada 29. maija secinājumus par Afganistānu,

 ņemot vērā 2021. gada 26. aprīļa kopīgo deklarāciju par sadarbību starp Afganistānu un ES migrācijas jomā,

 ņemot vērā ES īpašā sūtņa Afganistānā Tomas Niklasson 2021. gada 4. jūnija paziņojumu “Vardarbība ir jāaptur, un miera sarunām jāpāriet no procedūras jautājumiem uz sarunām pēc būtības”,

 ņemot vērā Komisijas priekšsēdētājas vietnieka /Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos (AP/PV) Josep Borrell un Indijas ārlietu ministra Subrahmanyam Jaishankar 2021. gada 4. maija kopīgo paziņojumu par Afganistānu,

 ņemot vērā ES un Pakistānas 2020. gada 4. novembra kopīgo deklarāciju par Afganistānu,

 ņemot vērā AP/PV Josep Borrell 2020. gada 12. septembra paziņojumu par Afganistānas iekšējo sarunu sākšanos,

 ņemot vērā 2021. gada 19. maija rezolūciju par cilvēktiesību aizsardzību un ES ārējās migrācijas politiku[1],

 ņemot vērā 2020. gadā Ženēvā notikušo konferenci par Afganistānu,

 ņemot vērā ANO Drošības padomes rezolūcijas par Afganistānu,

 ņemot vērā ANO Cilvēktiesību padomes rezolūcijas par Afganistānu,

 ņemot vērā 1948. gada 10. decembra Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju,

 ņemot vērā 1966. gada Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām,

 ņemot vērā Reglamenta 132. panta 2. punktu,

A. tā kā miera sarunas starp Afganistānas valdību un talibiem pašlaik ir nonākušas strupceļā, bet tās drīz atsāksies Dohā;

B. tā kā uzbrukumā, kas 2021. gada 8. maijā notika Sayed al-Shuhada skolas priekšā Kabulā, vismaz 85 cilvēki tika nogalināti un 147 — ievainoti; lielākā daļa no tiem bija skolnieces;

C. tā kā 2021. gada 2. martā Džalalabadā tika nogalinātas trīs mediju darbinieces;

D. tā kā vismaz 13 civiliedzīvotāji, tostarp divi zīdaiņi, tika nogalināti un vismaz 15 — ievainoti uzbrukumā organizācijas "Ārsti bez robežām" pārvaldītajai Dasht-e-Barchi slimnīcai Kabulā;

E. tā kā pēdējos mēnešos Afganistānā ir krasi pieaudzis vardarbības un nonāvēšanas gadījumu skaits;

F. tā kā vardarbīgu uzbrukumu, draudu, vajāšanas, iebiedēšanas un cilvēktiesību aizstāvju nonāvēšanas gadījumu skaita pieaugums Afganistānā ir ārkārtīgi satraucošs;

G. tā kā par uzbrukumiem un nonāvēšanu Afganistānā daudzos gadījumos nevienu nesauc pie atbildības;

H. tā kā 2021. gada 12. martā ANO Drošības padomes locekļi nosodīja satraucoši lielo tādu uzbrukumu skaitu, kas tīši vērsti pret Afganistānas civiliedzīvotājiem;

I. tā kā ASV un NATO ir paziņojušas par karaspēka izvešanu no Afganistānas ne vēlāk kā līdz 2021. gada 11. septembrim,

1. aicina Afganistānas valdību, talibus un visus citus attiecīgos rīcībspēkus sekmēt miera procesu ar mērķi panākt pamieru un noslēgt miera nolīgumu, kurā būtu izklāstīts politisks process efektīvu iestāžu izveidei, visu Afganistānas iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai un viņu cilvēktiesību ievērošanas nodrošināšanai; aicina Eiropas Ārējās darbības dienestu (EĀDD) un Komisiju aktīvi atbalstīt sarunas, kas notiek Afganistānas valdības vadībā un par kurām tā ir uzņēmusies atbildību; mudina EĀDD un Komisiju aktīvāk iesaistīties, mudinot abas miera sarunu puses sēsties pie sarunu galda, piedāvāt palīdzību atbalsta un starpniecības veidā, palielināt to reģionālo ietekmi un pilnībā izmantot ES instrumentu kopumu miera iedibināšanai;

2. stingri nosoda jebkāda veida vardarbību, jo īpaši nonāvēšanas, tostarp sieviešu, meiteņu, mediju darbinieku un cilvēktiesību aizstāvju nonāvēšanas, gadījumu skaita neseno pieaugumu; mudina talibus, grupējumu "Islāma valsts", Afganistānas iestādes un visus pārējos rīcībspēkus nekavējoties pārtraukt jebkāda veida vardarbību;

3. pauž nopietnas bažas par pieaugošo iespēju, ka daudzpusīgo humanitāro krīzi saasinās Covid-19 pandēmija, klimata pārmaiņas un vides degradācija, paredzamais sausums un iespējamais pārtikas trūkums, kā arī ekonomikas lejupslīde; mudina visus līdzekļu devējus nesamazināt vai palielināt humāno palīdzību, jo īpaši atbalstu Afganistānas veselības aprūpes sistēmai, un veicināt Afganistānas sieviešu un meiteņu piekļuvi veselības aprūpei;

4. mudina Afganistānas iestādes, talibus un visus citus attiecīgos rīcībspēkus garantēt vietējo un starptautisko pilsoniskās sabiedrības organizāciju, NVO un humānās palīdzības organizāciju drošību un to piekļuvi visām valsts daļām ar mērķi sasniegt tos, kam tas visvairāk nepieciešams;

5. aicina Afganistānas valdību veicināt izlīgumu visos līmeņos; turklāt aicina valdību izbeigt nesodāmību Afganistānā un nodrošināt, ka uzbrukumus un nonāvēšanas gadījumus izmeklē un par tiem sauc pie atbildības; uzskata, ka cietušo civiliedzīvotāju iesaistīšana miera sarunās var veicināt miera noturīgumu;

6. mudina Afganistānas valdību aktīvi iesaistīt Afganistānas parlamentu visos attiecīgajos procesos, izbeigt visas darbības, kas apgrūtina valdības un parlamenta efektīvu sadarbību, un pilnveidot parlamentārās uzraudzības tiesības; norāda, ka parlamentam jāpārstāv daudzveidīgie Afganistānas iedzīvotāji; uzsver nepieciešamību turpināt rīkot brīvas un godīgas vēlēšanas un uzlabot valdības izdevumu pārredzamību nolūkā panākt Afganistānas valdības pilnīgu pārskatatbildību savu iedzīvotāju priekšā;

7. atzinīgi vērtē Afganistānas valdības panākto progresu attiecībā uz sieviešu un meiteņu tiesībām, sieviešu tiesību nostiprināšanu un izglītības nodrošināšanu meitenēm, lai gan vēl ir daudz darāmā, lai panāktu dzimumu līdztiesību un nodrošinātu vienlīdzīgas iespējas; uzsver, ka dzimumu līdztiesībai ir jābūt pamatprincipam jebkurā politiskā risinājumā; aicina Afganistānas valdību un talibus nodrošināt sieviešu pārstāvību visos sarunu līmeņos, paverot ceļu turpmākai sieviešu emancipācijai; aicina EĀDD, Komisiju un dalībvalstis arī turpmāk atbalstīt pilnvērtīgu iespēju nodrošināšanu sievietēm, minoritāšu un atstumtu grupu pārstāvjiem Afganistānā, kā arī to pārstāvību demokrātiskās iestādēs, un padarīt sieviešu un bērnu tiesības par valstij sniedzamā nepārtrauktā finansiālā atbalsta būtisku priekšnoteikumu;

8. pauž bažas par to, ka ES līdzdarbības Afganistānā samazināšana varētu izraisīt demokrātisko pārmaiņu atgriezeniskumu un vardarbības palielināšanos, kā arī pastiprināt Ķīnas, Krievijas un citu rīcībspēku centienus ietekmēt nestabilo situāciju valstī, iespējams, nelabvēlīgi ietekmējot vēlamo, uz tiesībām balstīto, iekļaujošo un ilgtspējīgo politisko risinājumu attiecībā uz Afganistānu un tās iedzīvotājiem;

9. aicina EĀDD un dalībvalstis aktivizēt dialogu ar Afganistānas kaimiņvalstīm ar mērķi paātrināt un sekmēt to līdzdalību politisku risinājumu meklēšanā Afganistānā; atzinīgi vērtē šajā jomā agrāk uzsāktās iniciatīvas;

10. uzsver Afganistānas reģionālās integrācijas, kuras mērķis ir uzlabot savienojumus starp reģioniem, veicināšanas nozīmi; uzsver, ka ES atbalsts ekonomikas attīstībai Afganistānā būtu jāvērš uz ilgtspējīgu attīstību un darbvietu radīšanu;

11. uzsver, ka pilsoniskās sabiedrības līdzdalībai, kā arī tās tiesību nostiprināšanai un aizsardzībai ir būtiska nozīme ilgstoša miera un uz tiesībām balstītu politisku risinājumu sasniegšanā Afganistānā; aicina EĀDD un Komisiju atbalstīt centienus uzlabot tiesu pieejamību Afganistānā un palielināt mazāk aizsargātu kopienu drošību;

12. aicina ES ievērot saistības, ko tā uzņēmās 2020. gada konferencē par Afganistānu; uzsver, ka palīdzībai, ko ES sniedz Afganistānai, ir nepieciešama pēc iespējas lielāka elastība; aicina Komisiju un EĀDD regulāri pārskatīt ES sniegto atbalstu, paredzot iespēju vajadzības gadījumā pasākumus pārorientēt vai pārtraukt; aicina Komisiju un EĀDD nodrošināt, ka humānā palīdzība un sadarbība attīstības jomā atbilst Afganistānā aktuālajiem problēmuzdevumiem un sasniedz tos, kam tā nepieciešama;

13. stingri uzsver, ka neuzskatīs Afganistānu par valsti, kurp var droši atgriezt migrantus, kamēr nebūs iespējams tiem pēc atgriešanās garantēt obligātos standartus; aicina Komisiju mudināt dalībvalstis apturēt patvēruma meklētāju no Afganistānas atgriešanu un nodrošināt to aizsardzību; aicina cieši uzraudzīt to Afganistānas iedzīvotāju, jo īpaši nepilngadīgo, stāvokli, kuri jau ir atgriezti valstī; aicina Eiropas Patvēruma atbalsta biroju atjaunināt ziņojumu par Afganistānu;

14. uzskata, ka nesen parakstītajā kopīgajā deklarācijā par sadarbību starp ES un Afganistānu migrācijas jomā, kā arī ES vispārējā aicinājumā bēgļiem atgriezties Afganistānā un tās centienos finansēt reintegrācijas programmas nav ņemta vērā valstī pastāvošā nestabilitāte; aicina Komisiju veikt ietekmes uz cilvēktiesībām novērtējumu attiecībā uz kopīgo deklarāciju par sadarbību starp ES un Afganistānu migrācijas jomā un nodrošināt, ka saskaņā ar deklarāciju nodrošinātais atgriešanas un reintegrācijas programmu finansējums neskars līdzekļus, kas paredzēti palīdzībai attīstības vai cilvēktiesību jomā;

15. aicina EĀDD, Komisiju un dalībvalstis mudināt ANO Cilvēktiesību padomi un citas ANO iestādes izveidot izmeklēšanas komisiju, faktu vākšanas misiju un citus mehānismus attiecībā uz Afganistānu; šajā sakarā aicina EĀDD, Komisiju un dalībvalstis cieši sadarboties ar Afganistānas Neatkarīgo cilvēktiesību komisiju un cilvēktiesību aizsardzības kopienu Afganistānā;

16. aicina ES delegāciju Afganistānā un dalībvalstu pārstāvniecības palielināt atbalstu pilsoniskajai sabiedrībai, jo īpaši cilvēktiesību aizstāvjiem un mediju darbiniekiem, atvieglot ārkārtas vīzu izsniegšanu un nodrošināt pagaidu patvērumu dalībvalstīs, cita starpā Afganistānas valstspiederīgajiem, kuri bijuši nodarbināti dalībvalstu pārstāvniecībās vai ES delegācijā;

17. aicina EĀDD, Komisiju un dalībvalstis nodrošināt Afganistānā izvietoto Eiropas bruņoto spēku un personāla drošību, kā arī to vietējo darbinieku drošību, kuri strādā vai ir strādājuši dalībvalstu pārstāvniecībās vai ES delegācijā šajā valstī; aicina EĀDD un Komisiju sniegt finansējumu pastiprinātas drošības zonas izveidei nolūkā nodrošināt diplomātisku klātbūtni pēc karaspēka izvešanas no valsts;

18. aicina EĀDD un Komisiju līdz 2021. gada septembrim iesniegt Parlamentam ES stratēģiju attiecībā uz Afganistānu, ņemot vērā šajā rezolūcijā izklāstītos aspektus un iespējamās izmaiņas valstī saistībā ar karaspēka izvešanu un notiekošajām miera sarunām;

19. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Eiropas Ārējās darbības dienestam, Komisijas priekšsēdētājas vietnieckam / Savienības Augstajam pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, ANO Cilvēktiesību padomei un Afganistānas valdībai un parlamentam.

[1] Pieņemtie teksti, P9_TA(2021)0242.

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 9. jūnijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika