Forslag til beslutning - B9-0328/2021Forslag til beslutning
B9-0328/2021

FORSLAG TIL BESLUTNING om den systematiske undertrykkelse i Belarus og konsekvenserne heraf for sikkerheden i Europa som følge af bortførelser fra et civilt EU-fly, der blev tvunget til at lande af de belarusiske myndigheder

7.6.2021 - (2021/2741(RSP))

på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser
jf. forretningsordenens artikel 132, stk. 2

Sandra Kalniete, Michael Gahler, Paulo Rangel, David McAllister, Jerzy Buzek, Andrius Kubilius, Radosław Sikorski, Traian Băsescu, Vladimír Bilčík, Tomasz Frankowski, Andrzej Halicki, Rasa Juknevičienė, David Lega, Miriam Lexmann, Antonio López‑Istúriz White, Liudas Mažylis, Luděk Niedermayer, Janina Ochojska, Michaela Šojdrová, Eugen Tomac, Isabel Wiseler‑Lima
for PPE-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B9-0328/2021

Procedure : 2021/2741(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B9-0328/2021
Indgivne tekster :
B9-0328/2021
Forhandlinger :
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

B9‑0328/2021

Europa-Parlamentets beslutning om den systematiske undertrykkelse i Belarus og konsekvenserne heraf for sikkerheden i Europa som følge af bortførelser fra et civilt EU-fly, der blev tvunget til at lande af de belarusiske myndigheder

(2021/2741(RSP))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til sine tidligere beslutninger om Belarus,

 der henviser til Rådets konklusioner af 12. oktober 2020 om Belarus,

 der henviser til erklæring af 24. maj 2021 fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik på vegne af EU om den tvungne omdirigering af Ryanair-fly FR4978 til Minsk den 23. maj 2021,

 der henviser til Det Europæiske Råds konklusioner af 24. maj 2021 om Belarus,

 der henviser til fælles erklæring af 27. maj 2021 fra G7-udenrigsministrene og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om Belarus,

 der henviser til Rådets afgørelse (FUSP) 2021/908 af 4. juni 2021 om ændring af afgørelse 2012/642/FUSP om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Hviderusland[1], hvorved der indføres et forbud mod overflyvning af EU's luftrum og mod adgang til EU-lufthavne for belarusiske luftfartsselskaber af enhver art,

 der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2,

A. der henviser til, at de belarusiske myndigheder søndag den 23. maj 2021 under påskud af en bombetrussel og ved hjælp af et MiG-29 jagerfly fra det belarusiske luftvåben tvang Ryanair fly FR4978 til at ændre kurs og foretage en nødlanding;

B. der henviser til, at de belarusiske myndigheder ikke fandt nogen eksplosive anordninger, men arresterede to passagerer – Roman Protasevitsj, belarusisk statsborger, og hans ledsager Sofia Sapega, russisk statsborger og studerende ved European Humanities University i Vilnius;

C. der henviser til, at Roman Protasevitsj er belarusisk journalist og blogger og en af grundlæggerne af Nexta Telegram-kanalen, som spillede en afgørende rolle ved organiseringen af demonstrationer i Belarus efter det forfalskede præsidentvalg den 9. august 2020; der henviser til, at Roman Protasevitsj permanent opholdt sig i eksil i Polen og Litauen for at undgå at blive arresteret i Belarus på grundlag af opdigtede anklager mod ham; der henviser til, at Roman Protasevitsj var sat på de belarusiske myndigheders terrorovervågningsliste og nu risikerer dødsstraf, da Belarus er det eneste land i Europa, der fortsat anvender dødsstraf;

D. der henviser til, at tre andre passagerer ikke kom tilbage om bord på fly FR4978 efter tvangslandingen i Minsk;

E. der henviser til, at både Roman Protasevitsj og Sofia Sapega blev fremvist på belarusiske massemedier mandag den 24. maj; der henviser til, at Roman Protasevitsj erklærede, at han var ved godt helbred og blev behandlet godt, og tilstod, at han havde spillet en rolle i tilrettelæggelsen af massedemonstrationer i Minsk sidste år; der henviser til, at Roman Protasevitsj havde et tykt lag makeup, muligvis for at dække over sår, han var blevet påført af belarusiske sikkerhedsfolk efter sin anholdelse; der henviser til, at Roman Protasevitsj fremkom med yderligere "tilståelser" i et interview i statskanalen ONT onsdag den 2. juni; der henviser til, at Roman Protasevitsj, ligesom det var tilfældet ved hans foregående medieoptræden, ikke virkede som en person, der tilstod af egen fri vilje; der henviser til, at hans advokater stadig nægtes adgang til ham;

F. der henviser til, at tvangslandingen af fly FR4978 udsatte 171 andre passagerer og besætningsmedlemmer, hvoraf mange var EU-borgere, for livsfare;

G. der henviser til, at tvangslandingen af fly FR4978 er i strid med en række internationale retsnormer, herunder Chicagokonventionen om international civil luftfart og Montrealkonventionen til bekæmpelse af ulovlige handlinger mod den civile luftfarts sikkerhed;

H. der henviser til, at der er over 400 anerkendte politiske fanger i Belarus, heriblandt syv mindreårige; der henviser til, at der siden demonstrationerne mod det manipulerede præsidentvalg den 9. august 2020 er blevet fængslet 35 000 mennesker, indledt ca. 3 000 politisk motiverede straffesager mod demonstranter, og fremsat mere end 4 600 påstande om tortur, vold og mishandling;

I. der henviser til, at det belarusiske regime systematisk krænker befolknings menneskerettigheder og frihedsrettigheder; der henviser til, at den generelle demokrati- og retsstatssituation i landet er blevet betydeligt forværret siden perioden op til, under og umiddelbart efter præsidentvalget den 9. august 2020;

J. der henviser til, at lukningen af uafhængige medier i Belarus, de stadig flere anholdelser af journalister, studerende, fagforeningsfolk og aktivister fra civilsamfund og politiske partier, skueprocesserne mod dem ved såkaldte "domstole", intimideringen, torturen og mærkningen af politiske fanger med gule badges og overfaldene på uskyldige borgere på gaden og i deres hjem kan betegnes som systemisk statsterror;

K. der henviser til, at antallet af dødsofre i det belarusiske regime er steget alarmerende, og at der på det seneste har været selvmordsforsøg blandt frihedsberøvede, der har været udsat for fysisk og psykisk tortur, mens de var i fængsel;

L. der henviser til, at det belarusiske regimes formål med at tvinge fly FR4978 til landing og anholde en af dets fjender var at sende et afskrækkende signal til alle sine modstandere, navnlig dem, der bor i udlandet, om at regimet er fast besluttet på at opspore dem, og at de ikke kan føle sig sikre i udlandet;

1. fordømmer de belarusiske myndigheders kapring og tvangslanding af fly FR4978; betragter denne forfærdelige handling som en overtrædelse af folkeretten og en statslig terrorhandling;

2. kræver øjeblikkelig og betingelsesløs løsladelse af Roman Protasevitsj og Sofia Sapega; gentager sine tidligere krav om løsladelse af alle andre politiske fanger i de belarusiske myndigheders varetægt;

3. beklager domfældelserne af Pavel Sevyarynets, Yauhen Afnahel, Andrei Voynitsj, Pavel Yukhnevitsj, Zmitser Kazlou, Maksim Vinyarski og Iryna Shchasnaya ved en retssag for lukkede døre i byen Mahilyou;

4. opfordrer indtrængende de belarusiske myndigheder til at ophøre med alle former for mishandling og tortur mod frihedsberøvede og politiske fanger og til at give dem adgang til lægebehandling og advokatbistand;

5. gentager, at det ikke anerkender valget af Aleksandr Lukasjenko til Belarus' præsident; anser det nuværende regime i Belarus for at være illegitimt, ulovligt og forbryderisk; fordømmer den hårdhændede indsats mod de tusinder af belarusere, der fredeligt demonstrerede for deres ret til frihed, demokrati og værdighed;

6. fordømmer regimets systemiske angreb på civile, som siden det manipulerede valg i august 2020 har tvunget 14 000 hviderussere til at flygte fra landet gennem vold, intimidering og andre former for tvang; gentager, at den igangværende undertrykkelseskampagne og tvangsfordrivelsen af civile udgør alvorlige krænkelser af menneskerettighederne;

7. understreger, at den nuværende situation sætter Den Europæiske Unions troværdighed og effektiviteten af vores udenrigspolitiske beslutningstagning på prøve; minder om, at situationen i Belarus, et naboland og medlem af det østlige partnerskab, har en direkte indvirkning på EU, og at EU bør udvise den fornødne vilje til at yde konkret og langsigtet støtte til de demokratiske kræfter, der stræber efter at indføre frihed og demokrati i Belarus;

8. fastholder, at EU bør gøre en ekstra indsats for menneskerettighedssituationen i Belarus ved at mobilisere det internationale samfund til støtte for det belarusiske folk, herunder i FN's Menneskerettighedsråd, OSCE og Europarådet;

9. understreger, at ytringsfrihed og retten til at demonstrere, massemediernes uafhængighed, retten til en retfærdig rettergang og respekten for menneskerettighederne som helhed er overordnede værdier, der udgør selve grundlaget for de demokratiske samfund og Den Europæiske Union; beklager, at Belarus i øjeblikket, som det eneste land i Europa, stadig anvender dødsstraf;

10. understreger, at Den Europæiske Union og dens medlemsstater for at bekæmpe autoritære regimer som Lukasjenkos Belarus og Putins Rusland og fremme demokratiske værdier i regionen bør yde fast støtte til et styrket samarbejde med de associerede lande i det østlige partnerskab (Georgien, Moldova og Ukraine); fremhæver, at skabelsen af et stærkt demokratisk rum ved den østeuropæiske grænse og konkrete eksempler på en vellykket demokratisk omstilling kan gavne både vores borgeres sikkerhed og velstand og demokratiseringen af Belarus og Den Russiske Føderation;

11. støtter kraftigt idéen om hurtigst muligt at arrangere en politisk konference på højt plan om løsning af krisen i Belarus; gentager sin tidligere indtrængende opfordring, med opbakning fra langt størstedelen af dets medlemmer og politiske grupper, til Europa-Parlamentets formand og Formandskonferencen om at tage initiativ til en mission på højt plan med deltagelse af tidligere højtstående EU-tjenestemænd for at udforske enhver mulighed for at standse volden og få de politiske fanger løsladt, hvilket kan bidrage til at skabe et gunstigt miljø for en inklusiv politisk dialog internt i Belarus;

12. opfordrer Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur og Organisationen for International Civil Luftfart til at foretage en hasteefterforskning af dette uhørte eksempel på statsterrorisme rettet mod et civilt fly, der er registreret i EU, med henblik på at vurdere, om lufttransport- og passagersikkerheden blev bragt i fare; fremhæver, at denne alvorlige hændelse i væsentlig grad var et brud på tilliden til, at alle stater vil handle ansvarligt i forbindelse med opfyldelsen af deres forpligtelser i henhold til Chicagokonventionen, således at luftfarten kan foregå under sikre og trygge forhold; understreger, at man ved en sådan efterforskning bl.a. bør kigge på, om russiske statsborgere spillede en rolle i de terrorhandlinger, der blev begået af det belarusiske regime; understreger, at hvis dette vurderes at have været tilfældet, bør enhver russisk statsborger, der var direkte eller indirekte involveret i operationen, sanktioneres i henhold til EU's globale sanktionsordning for menneskerettigheder (EU's Magnitskij-lov);

13. fremhæver betydningen af, at EU bidrager til efterforskningen, bl.a. ved at EU-organer såsom Europol, Eurojust eller Den Europæiske Anklagemyndighed deltager i fælles efterforskningshold og -operationer;

14. opfordrer Interpol til grundigt at vurdere efterlysningsanmodninger (red notices) fra Belarus og træffe passende foranstaltninger til at sikre, at Belarus ikke misbruger Interpol til politiske formål;

15. glæder sig over den overvældende positive reaktion fra EU-luftfartsselskabernes side, der har undgået eller forsøgt at undgå at flyve over belarusisk luftrum; beklager, at de i nogle tilfælde er blevet hindret i at gøre dette af den russiske flyvekontrol; hilser lukningen af EU's luftrum for belarusiske luftfartsselskaber velkommen; understreger, at EU's forbud mod belarusiske luftfartsselskabers anvendelse af EU's luftrum bør forblive i kraft, indtil alle politiske fanger er blevet løsladt, heriblandt Roman Protasevitsj og Sofia Sapega; understreger behovet for, at EU indfører sin forventede fjerde pakke af sanktioner, som bør være mere ambitiøse og målrettede; anbefaler, at der indføres sektorspecifikke sanktioner, som omfatter et forbud mod import af olieprodukter, kaliumgødning, metalprodukter, træ og træprodukter; understreger det presserende behov for at sanktionere alle relevante statsdrevne virksomheder, der bidrager til at understøtte regimet gennem valutaindtægter; fremhæver betydningen af at optrappe kampen mod cigaretsmugling fra Belarus, som er blevet en meget vigtig indtægtskilde for det belarusiske regime;

16. mener, at listen over sanktionerede personer, der har fået forbud mod indrejse i EU, og hvis aktiver er blevet indefrosset, bør udvides betydeligt og omfatte alle dem, der er knyttet til statslig undertrykkelse, men også dem, der gennem økonomisk støtte eller på anden vis understøtter regimet, såsom den regimetro journalist Marat Markau, som interviewede Roman Protasevitsj på statskanalen ONT den 2. juni 2021; minder i denne forbindelse om behovet for fuldt ud at udnytte mulighederne for restriktive foranstaltninger i henhold til EU's globale sanktionsordning for menneskerettigheder (EU's Magnitskij-lov); råder medlemsstaterne til at overveje at udvise belarusisk diplomatisk personale, som er kendte medlemmer af den belarusiske efterretningstjeneste;

17. understreger, at alle straffeforanstaltninger over for Belarus bør koordineres og indføres sammen med partnere fra G7 og andre ligesindede partnere; hilser de kommende EU-USA- og USA-Rusland-topmøder velkommen som en vigtig anledning til at koordinere holdningerne mellem EU og dets partnere; minder præsident Putin om konsekvenserne af yderligere støtte til Aleksandr Lukasjenkos regime; fremhæver i denne forbindelse betydningen af at indføre yderligere sanktioner mod Den Russiske Føderation for dens støtte til det belarusiske regime;

18. påpeger det moralske og politiske ansvar, som påhviler de politiske partier i EU, der velvilligt nyder godt af finansielle midler fra Den Russiske Føderation til gengæld for at yde politisk og anden form for støtte til russiske politikker og ambitioner i Europa-Parlamentet og andetsteds, til skade for EU's interesser og værdier;

19. opfordrer til, at der oprettes en international domstol til retsforfølgning af det belarusiske regimes og Aleksandr Lukasjenkos forbrydelser, navnlig overgrebene på borgerne i Belarus; opfordrer EU til at træffe de nødvendige foranstaltninger, herunder ved at anvende EU-platforme til at søge retfærdighed og bekæmpe straffrihed, såsom Europa-Parlamentets Impunity Platform, EU's Justice Hub og netværk for universel jurisdiktion;

20. understreger EU's fortsatte engagement i et demokratisk Belarus; påskønner Kommissionens udkast til en økonomisk støttepakke på 3 mia. EUR til et fremtidigt demokratisk Belarus; påpeger, at EU er nødt til at foreslå et omfattende sæt foranstaltninger for at forberede Belarus' demokratiske kræfter på gennemførelsen af denne pakke; fremhæver, at denne pakke sender et vigtigt signal om, at EU vil være parat til at yde konkret og mangesidet bistand til et demokratisk Belarus og bringe landet på vej mod reformer og modernisering; understreger betydningen af, at EU forbereder sig på en ambitiøs bilateral aftale til imødekommelse af demokratiske forandringer i Belarus;

21. understreger på ny betydningen af de uafhængige belarusiske medier og journalister og den vigtige rolle, de spiller i det belarusiske samfund; opfordrer i denne forbindelse EU og andre internationale organisationer til at yde finansiel og teknisk støtte til alle uafhængige medier og journalister for at sætte dem i stand til at udføre deres opgaver med at informere samfundet om den aktuelle udvikling i Belarus; gentager i denne forbindelse sin opfordring til at yde øget bistand til TV-kanalen Bielsat;

22. gentager sine tidligere opfordringer til at yde bistand til det belarusiske civilsamfund med særligt fokus på dem, der søger tilflugt i EU og fortsætter deres kamp derfra; opfordrer medlemsstaterne til at give disse mennesker personlig beskyttelse og muligheder for at fokusere på deres civile arbejde ved at lette udstedelsen af visum og forenkle opholdsreglerne, og til at tilbyde støtte, herunder af økonomisk art, til institutioner i eksil, såsom European Humanities University i Vilnius, som giver grobund for en ny generation af belarusere, der udfordrer deres korrupte og illegitime system;

23. opfordrer til, at Belarus ekskluderes fra internationale sportsorganisationer, herunder Den Internationale Olympiske Komité; opfordrer indtrængende Unionen af Europæiske Fodboldforbund (UEFA) til at fratage det belarusiske statslige tv-selskab TVR senderettighederne til EM 2020-fodboldturneringen og i stedet give dem gratis til det uafhængige Bielsat TV;

24. gentager, at det er nødvendigt, at alle medlemsstater til at fastlægge en fælles respons på den statsterrorisme, der bedrives af Aleksandr Lukasjenkos regime med Kremls støtte; udtrykker bekymring over de foranstaltninger, som det bulgarske forretningsministerium, der er udpeget af præsidenten, har truffet til at afskedige højtstående sikkerhedsfolk, der var involveret i afsløringen af russiske spionagenetværk, der opererer i EU;

25. understreger betydningen af, at EU bekæmper desinformation om situationen i Belarus internt i EU samt andre former for hybride trusler fra tredjeparter i denne henseende;

26. udtrykker solidaritet med Letland efter Belarus' uberettigede udvisning af lettiske diplomater; fordømmer den belarusiske anklagemyndigheds beslutning om at indlede en strafferetlig efterforskning mod Letlands udenrigsminister samt hovedstaden Rigas borgmester;

27. fordømmer på det kraftigste myndighedernes undertrykkelse og fjendtlige handlinger over for repræsentanter for det polske mindretal og mod det polske skolesystem i Belarus; opfordrer i denne forbindelse til betingelsesløs løsladelse af Andżelika Borys, Andrzej Poczobut og andre politiske fanger;

28. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Kommissionens næstformand/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Republikken Belarus' myndigheder.

Seneste opdatering: 9. juni 2021
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik