Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B9-0328/2021Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B9-0328/2021

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl Baltarusijoje vykdomų sistemingų represijų ir jų pasekmių Europos saugumui po asmenų pagrobimo iš Baltarusijos valdžios institucijų perimto ES civilinio lėktuvo

7.6.2021 - (2021/2741(RSP))

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų
pagal Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį

Sandra Kalniete, Michael Gahler, Paulo Rangel, David McAllister, Jerzy Buzek, Andrius Kubilius, Radosław Sikorski, Traian Băsescu, Vladimír Bilčík, Tomasz Frankowski, Andrzej Halicki, Rasa Juknevičienė, David Lega, Miriam Lexmann, Antonio López-Istúriz White, Liudas Mažylis, Luděk Niedermayer, Janina Ochojska, Michaela Šojdrová, Eugen Tomac, Isabel Wiseler-Lima
PPE frakcijos vardu

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B9-0328/2021

Procedūra : 2021/2741(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B9-0328/2021
Pateikti tekstai :
B9-0328/2021
Balsavimas :
Priimti tekstai :

B9-0328/2021

Europos Parlamento rezoliucija dėl Baltarusijoje vykdomų sistemingų represijų ir jų pasekmių Europos saugumui po asmenų pagrobimo iš Baltarusijos valdžios institucijų perimto ES civilinio lėktuvo

(2021/2741(RSP))

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Baltarusijos,

 atsižvelgdamas į 2020 m. spalio 12 d. Tarybos išvadas dėl Baltarusijos,

 atsižvelgdamas į 2021 m. gegužės 24 d. Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai deklaraciją ES vardu dėl „Ryanair“ skrydžio FR4978 priverstinio nukreipimo į Minską 2021 m. gegužės 23 d.,

 atsižvelgdamas į 2021 m. gegužės 24 d. Europos Vadovų Tarybos išvadas dėl Baltarusijos,

 atsižvelgdamas į G7 užsienio reikalų ministrų ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai bendrą 2021 m. gegužės 27 d. pareiškimą dėl Baltarusijos,

 atsižvelgdamas į 2021 m. birželio 4 d. Tarybos sprendimą (BUSP) 2021/908, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2012/642/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Baltarusijoje[1], kuriuo visiems Baltarusijos oro vežėjams uždrausta naudotis ES oro erdve ir patekti į ES oro uostus,

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi 2021 m. gegužės 23 d. Baltarusijos valdžios institucijos, apgaulingai pasinaudojusios bombos grėsme, pasitelkdamos Baltarusijos oro pajėgų naikintuvą MiG-29 perėmė „Ryanair“ skrydį FR4978 ir nukreipė jį priversdamos atlikti avarinį nusileidimą;

B. kadangi Baltarusijos valdžios institucijos nerado jokių sprogmenų, tačiau sulaikė du keleivius – Baltarusijos pilietį Ramaną Pratasevičių ir jo partnerę Rusijos pilietę Sofiją Sapegą, studijuojančią Europos humanitariniame universitete Vilniuje;

C. kadangi Ramanas Pratasevičius yra Baltarusijos žurnalistas ir tinklaraštininkas bei vienas „Telegram“ kanalo „Nexta“ įkūrėjų, kurio vaidmuo buvo labai svarbus organizuojant protestus Baltarusijoje po suklastotų 2020 m. rugpjūčio 9 d. prezidento rinkimų; kadangi Ramanas Pratasevičius nuolat gyveno tremtyje Lenkijoje ir Lietuvoje, kad išvengtų sulaikymo Baltarusijoje dėl jam keliamų suklastotų kaltinimų; kadangi Baltarusijos valdžios institucijos įtraukė Ramaną Pratasevičių į stebimų teroristų sąrašą ir dabar jam gali grėsti mirties bausmė, nes Baltarusija išlieka vienintelė Europos šalis, vykdanti mirties bausmę;

D. kadangi dar trys keleiviai neišvyko skrydžiu FR4978 po priverstinio nusileidimo Minske;

E. kadangi Ramanas Pratasevičius ir Sofija Sapega buvo rodomi Baltarusijos žiniasklaidoje pirmadienį gegužės 24 d.; kadangi Ramanas Pratasevičius pareiškė esantis visiškai sveikas ir su juo elgiamasi gerai bei prisipažino dalyvavęs pernai organizuojant masinius protestus Minske; kadangi Ramanas Pratasevičius buvo nugrimuotas storu grimo sluoksniu, galimai siekiant paslėpti mėlynes, jam padarytas Baltarusijos saugumo tarnybų atstovų jį sulaikius; kadangi birželio 2 d. Ramanas Pratasevičius davė interviu valstybiniam kanalui „ONT“, kuriame jis tęsė „prisipažinimą“; kadangi, kaip ir ankstesniais jo pasirodymo žiniasklaidoje atvejais, Ramanas Pratasevičius neatrodė kaip asmuo, prisipažįstantis savo valia; kadangi jo advokatams vis dar neleidžiama su juo bendrauti;

F. kadangi priverstinai nutupdžius skrydį FR4978 vykdžiusį orlaivį sukeltas pavojus 171 kitų keleivių ir įgulos narių, kurių daugelis buvo ES piliečiai, gyvybei;

G. kadangi priverstinai nutupdžius skrydį FR4978 vykdžiusį orlaivį buvo pažeista daug tarptautinių teisinių standartų, įskaitant Čikagos tarptautinę civilinės aviacijos konvenciją ir Monrealio konvenciją dėl kovos su smurtu prieš civilinės aviacijos saugumą;

H. kadangi Baltarusijoje kali daugiau kaip 400 pripažintų politinių kalinių, įskaitant septynis nepilnamečius; kadangi po suklastotų 2020 m. rugpjūčio 9 d. prezidento rinkimų kilus protestams įkalinta 35 000 asmenų, protestuotojams iškelta maždaug 3 000 politiškai motyvuotų baudžiamųjų bylų ir pranešta apie daugiau kaipo 4 600 kankinimo, smurto ir netinkamo elgesio atvejų;

I. kadangi Baltarusijos režimas nuolat pažeidžia jos gyventojų žmogaus teises ir laisves; kadangi bendra demokratijos ir teisinės valstybės padėtis šalyje ženkliai pablogėjo nuo pasirengimo 2020 m. rugpjūčio 9 d. prezidento rinkimams, jų vykdymo ir jiems pasibaigus;

J. kadangi nepriklausomų žiniasklaidos priemonių uždarymas Baltarusijoje, padažnėjęs žurnalistų, studentų, profesinių sąjungų darbuotojų, pilietinės visuomenės ir politinių partijų aktyvistų sulaikymas, jų bylų klastojimas vadinamuosiuose „teismuose“, bauginimas, kankinimai ir politinių kalinių žymėjimas geltonais ženklais, taip pat nekaltų žmonių užpuolimas gatvėje ir jų namuose laikomas sisteminiu valstybiniu terorizmu;

K. kadangi Baltarusijos režimo aukų skaičius sparčiai daugėja ir tai kelia susirūpinimą, taip pat yra sulaikytųjų, kurie, kalėjime patyrę fizinius ir psichologinius kankinimus, neseniai bandė nusižudyti;

L. kadangi priverstinai nutupdžius skrydį FR4978 vykdžiusį orlaivį ir sulaikius Baltarusijos režimo priešą siekta pasiųsti šiurpinančią žinutę visiems jo priešininkams, visų pirma gyvenantiems užsienyje, kad režimas yra pasiryžęs juos sumedžioti ir užsienyje jie nėra saugūs;

1. smerkia Baltarusijos valdžios institucijų įvykdytą skrydį FR4978 vykdžiusio orlaivio užgrobimą ir priverstinį jo nutupdymą; mano, kad tai yra siaubingas tarptautinės teisės pažeidimas, kuris laikytinas valstybiniu terorizmo aktu;

2. prašo nedelsiant ir besąlygiškai paleisti Ramaną Pratasevičių ir Sofiją Sapegą; pakartoja savo ankstesnius prašymus paleisti visus kitus Baltarusijos valdžios institucijų laikomus politinius kalinius;

3. apgailestauja dėl Pavelo Seviaryneco, Jauheno Afnahelio, Andreajus Voiničiaus, Pavelo Juchnevičiaus, Dzmitryjaus Kazlovo, Maksimo Viniarskio ir Irynos Ščasnajos nuteisimo uždarame teismo posėdyje Mogiliave;

4. ragina Baltarusijos valdžios institucijas nutraukti visas netinkamo elgesio su sulaikytaisiais ir politiniais kaliniais ir jų kankinimų formas bei suteikti jiems galimybę gauti medicininį gydymą ir teisines paslaugas;

5. pakartoja nepripažįstantis Aliaksandro Lukašenkos išrinkimo Baltarusijos prezidentu; mano, kad dabartinis Baltarusijos režimas yra nelegitimus, neteisėtas ir nusikalstamas; smerkia griežtus veiksmus tūkstančių baltarusių, kurie taikiai protestavo gindami savo teisę į laisvę, demokratiją ir orumą, atžvilgiu;

6. smerkia režimo nuolatinius išpuolius prieš civilius, dėl kurių nuo suklastotų 2020 m. rugpjūčio mėn. rinkimų 14 000 baltarusių buvo priversti bėgti iš šalies, taikant smurtą, bauginimą ir kitas prievartos formas; pakartoja, kad šios tebevykstančios represijos ir priverstinis civilių perkėlimas prilygsta šiurkštiems žmogaus teisių pažeidimams;

7. pažymi, kad dabartinė padėtis yra Europos Sąjungos patikimumo ir mūsų užsienio politikos formavimo veiksmingumo išbandymas; primena, kad padėtis Baltarusijoje, kuri yra kaimyninė šalis ir Rytų partnerystės šalis, daro tiesioginį poveikį ES, ir kad ES turėtų pakankamai ryžtingai siūlyti konkrečią ir ilgalaikę paramą demokratinėms jėgoms, kurios siekia laisvės ir demokratijos Baltarusijoje;

8. pakartoja, kad ES turėtų imtis papildomų priemonių dėl žmogaus teisių padėties Baltarusijoje, sutelkdama tarptautinę bendruomenę, be kita ko pasinaudojant JT Žmogaus teisių taryba, ESBO ir Europos Taryba, siekiant remti Baltarusijos gyventojus;

9. pažymi, kad žodžio laisvė ir laisvė protestuoti, žiniasklaidos nepriklausomybė, teisė į teisingą bylos nagrinėjimą ir pagarba žmogaus teisėms yra bendros vertybės, kurios yra demokratinės visuomenės ir Europos Sąjungos pagrindas; Apgailestauja dėl to, kad Baltarusija šiuo metu yra vienintelė Europos šalis, kurioje vis dar vykdoma mirties bausmė;

10. pažymi, kad siekdamos įveikti tokius autoritarinius režimus kaip Lukašenkos Baltarusija ir Putino Rusija bei skleisti demokratines vertybes regione, Europos Sąjunga ir jos valstybės narės turėtų tvirtai remti glaudesnį bendradarbiavimą su asocijuotosiomis Rytų partnerystės šalimis (Sakartvelas, Moldova ir Ukraina); pabrėžia, kad tvirtos demokratinės erdvės sukūrimas prie rytinės Europos sienos ir konkretūs sėkmingos demokratinės pertvarkos pavyzdžiai galėtų būti naudingi tiek mūsų piliečių saugumui ir klestėjimui, tiek Baltarusijos ir Rusijos Federacijos demokratizacijai;

11. tvirtai remia idėją inicijuoti aukšto lygio politinę konferenciją dėl krizės Baltarusijoje išsprendimo, kuri turėtų būti surengta neatidėliojant; pakartoja savo ankstesnį raginimą, kuriam pritarė didžioji dalis EP narių ir frakcijų, Europos Parlamento pirmininkų sueigos pirmininkui inicijuoti aukšto lygio misiją, kurioje dalyvautų buvę aukšto rango Europos pareigūnai, kad būtų išnagrinėtos visos galimos priemonės smurtui sustabdyti ir politiniams kaliniams išlaisvinti, kuri turėtų padėti sudaryti sąlygas, padedančias užmegzti įtrauktų nacionalinį politinį dialogą Baltarusijoje;

12. ragina Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūrą ir Tarptautinę civilinės aviacijos organizaciją skubiai ištirti šį beprecedentį valstybinio terorizmo aktą prieš ES registruotą civilinį orlaivį, kad būtų įvertinta, ar buvo iškilusi grėsmė oro susisiekimo ir keleivių saugumui; pažymi, kad šiuo šiurkščiu incidentu iš esmės pažeistas pasitikėjimas, ir kad kiekviena valstybė atsakingai vykdys savo įsipareigojimus pagal Čikagos konvenciją, kad orlaiviai galėtų vykdyti skrydžius saugiai ir patikimai; pažymi, kad atliekant tokį tyrimą turėtų būti išnagrinėtas galimas Rusijos piliečių dalyvavimas Baltarusijos režimui vykdant teroristinius aktus; pabrėžia, kad jei toks dalyvavimas būtų nustatytas, visiems Rusijos piliečiams tiesiogiai ar netiesiogiai dalyvavusiems operacijoje turėtų būti pritaikytos sankcijos pagal ES visuotinį sankcijų už žmogaus teisių pažeidimus režimą (ES Magnitskio aktas);

13. pabrėžia ES indėlio, įskaitant tokių ES įstaigų kaip Europolo, Eurojusto ar Europos prokuratūros dalyvavimą jungtinėse tyrimo grupėse ir jų operacijose, vykdant tyrimą svarbą;

14. ragina Interpolą išsamiai peržiūrėti Baltarusijos pateiktus prašymus dėl raudonųjų pranešimų ir imtis atitinkamų priemonių, kad būtų neleista Baltarusijai netinkamai naudotis Interpolu politiniais tikslais;

15. palankiai vertina itin teigiamai vertintiną ES oro vežėjų reakciją vengti arba stengtis vengti skristi Baltarusijos oro erdvėje; apgailestauja dėl to, kad kartais Rusijos skrydžių valdymo tarnyba trukdo tą daryti; palankiai vertina ES oro erdvės uždarymą Baltarusijos oro vežėjams; pabrėžia, kad ES nustatytas draudimas Baltarusijos oro vežėjams naudotis ES oro erdve turėtų galioti tol, kol bus paleisti visi politiniai kaliniai, įskaitant Ramaną Pratasevičių ir Sofiją Sapegą; pabrėžia, kad ES turi pateikti numatytą ketvirtąjį sankcijų paketą, kuriame turėtų būti keliami aukštesni tikslai ir jis turėtų būti tikslingesnis; mano, kad turėtų būti nustatytos sektorinės sankcijos ir draudimas importuoti naftos produktus, kalio karbonato trąšas, metalo gaminius, medieną ir medienos gaminius; pabrėžia, kad reikia nedelsiant nustatyti sankcijas visoms valstybės valdomoms įmonėms, kurios iš užsienio valiutos keitimo gaunamų pajamų padeda remti režimą; pabrėžia, kad svarbu dėti daugiau pastangų kovojant su cigarečių kontrabandos iš Baltarusijos veikla, kuri tapo labai svarbiu pajamų šaltiniu Baltarusijos režimui;

16. mano, kad reikia iš esmės išplėsti asmenų, kuriems taikomos sankcijos, kuriems uždrausta atvykti į ES ir kurių turtas buvo įšaldytas, sąrašą į jį įtraukiant visus su valstybės vykdomomis represijomis susijusius asmenis, taip pat tuos, kurie remia režimą ir teikia jam ekonominę paramą ar bet kokią kitą pagalbą, pavyzdžiui, režimo žurnalistą Maratą Markovą, kuris 2021 m. birželio 2 d. valstybiniame kanale „ONT“ ėmė interviu iš Ramano Pratasevičiaus; šiuo klausimu primena, kad reikia išnaudoti visas ribojamųjų priemonių galimybes pagal ES visuotinį sankcijų už žmogaus teisių pažeidimus režimą (ES Magnitskio aktas); rekomenduoja valstybėms narėms apsvarstyti galimybę išsiųsti Baltarusijos diplomatinio personalo narius, kurie yra žinomi Baltarusijos slaptųjų tarnybų darbuotojai;

17. pabrėžia, kad visos Baltarusijai skirtos baudžiamosios priemonės turėtų būti koordinuodamos ir nustatomos kartu su G7 partneriais ir kitais bendraminčiais partneriais; palankiai vertina būsimą ES ir JAV bei JAV ir Rusijos aukščiausio lygio susitikimus ir mano, kad tai yra svarbi galimybė suderinti ES ir jos partnerių pozicijas; primena prezidentui Putinui apie tolimesnės paramos Aliaksandro Lukašenkos režimui pasekmes; šiomis aplinkybėmis pabrėžia, kad svarbu nustatyti naujas sankcijas Rusijos Federacijai dėl jos vaidmens remiant Baltarusijos režimą;

18. atkreipia dėmesį į moralinę ir politinę ES politinių partijų, kurios sąmoningai naudojasi Rusijos Federacijos finansiniais ištekliais suteiktais mainais į politinę ir kitokio pobūdžio paramą Europos Parlamente ir kitur Rusijos politikai ir tikslams, neatsižvelgiant į ES interesus ir vertybes, atsakomybę;

19. ragina įsteigti tarptautinį tribunolą, siekiant patraukti atsakomybėn dėl Baltarusijos režimo ir Aliaksandro Lukašenkos nusikaltimų, visų pirma dėl prieš Baltarusijos piliečius vykdomo karo; ragina ES imtis reikiamų veiksmų siekiant užtikrinti teisingumą ir kovoti su nebaudžiamumu, be kita ko, pasinaudojant ES platformomis, kaip antai Europos Parlamento kovos su nebaudžiamumu platforma, ES teisingumo centras ir visuotinės jurisdikcijos tinklai;

20. pabrėžia ES nuolatinį įsipareigojimą siekti demokratinės Baltarusijos; palankiai vertina Komisijos bendrą informaciją dėl jos 3 mlrd. ekonominės pagalbos paketo būsimai demokratinei Baltarusijai; pažymi, kad ES turi pasiūlyti išsamų veiksmų rinkinį, skirtą parengti Baltarusijos demokratines jėgas šiam paketui įgyvendinti; pabrėžia, kad šiuo paketu siunčiama svarbi žinutė, kad ES bus pasirengusi teikti konkrečią ir daugialypę pagalbą demokratinei Baltarusijai; pabrėžia, kad ES svarbu pasirengti plataus užmojo dvišaliam susitarimui, siekiant prisitaikyti prie demokratinių pokyčių Baltarusijoje;

21. dar kartą pabrėžia nepriklausomos Baltarusijos žiniasklaidos ir žurnalistų svarbą bei svarbų jų vaidmenį Baltarusijos visuomenėje; šiuo klausimu ragina ES ir kitas tarptautines organizacijas teikti finansinę ir techninę paramą visoms nepriklausomoms žiniasklaidoms priemonėms ir nepriklausomiems žurnalistams, kad jie galėtų atlikti savo darbą informuoti visuomenę apie vykstančius pokyčius Baltarusijoje; šiuo klausimu pakartotinai ragina teikti daugiau pagalbos „Bielsat TV“ kanalui;

22. pakartoja ankstesnį savo raginimą didinti paramą Baltarusijos pilietinei visuomenei, visų pirma ją teikiant tiems, kurie randa prieglobstį ES ir tęsia kovą iš ten; ragina valstybes nares suteikti šiems asmenims asmens apsaugą ir galimybes sutelkti jų dėmesį į pilietinį darbą, palengvinant vizų išdavimą ir supaprastinant gyvenimo šalyje taisykles, taip pat teikti pagalbą, įskaitant finansinę paramą, tokioms tremtyje veikiančioms institucijoms kaip Europos humanitarinis universitetas Vilniuje, kuris ugdo naują baltarusių kartą, kovojančią su jų korumpuota ir nelegitimia sistema;

23. ragina Baltarusiją pašalinti iš tarptautinių sporto organizacijų, įskaitant Tarptautinį olimpinį komitetą; ragina Europos futbolo asociacijų lygą (UEFA) panaikinti Baltarusijos valstybinės televizijos „TVR“ turimas EURO 2020 futbolo turnyro transliavimo teises ir nemokamai jas suteikti nepriklausomam kanalui „Bielsat TV“;

24. pakartoja, kad visos valstybės narės, reaguodamos į Kremliaus padedamo Aliaksandro Lukašenkos režimo vykdomą valstybinį terorizmą, turi laikytis vieningos pozicijos; reiškia susirūpinimą dėl Prezidento paskirtos Bulgarijos laikinosios vyriausybės veiksmų, susijusių su aukšto rango saugumo pareigūnų, dalyvavusių atskleidžiant ES veikiančius Rusijos šnipinėjimo tinklus, atleidimu;

25. pabrėžia, kad Sąjungai svarbu kovoti su ES skleidžiama dezinformacija apie padėtį Baltarusijoje, taip pat su kitomis hibridinių grėsmių formomis, kurias naudoja trečiosios šalys;

26. reiškia solidarumą su Latvija dėl to, kad Baltarusija nepagrįstai išsiuntė Latvijos diplomatus; smerkia Baltarusijos generalinės prokuratūros pradėtą baudžiamąjį tyrimą prieš Latvijos užsienio reikalų ministrą bei sostinės Rygos merą;

27. griežtai smerkia valdžios institucijų represijas ir priešiškus veiksmus prieš lenkų mažumą ir lenkų mokyklų sistemą Baltarusijoje; šiuo klausimu ragina besąlygiškai paleisti Andżeliką Borys, Andrzejų Poczobutą ir kitus politinius kalinius;

28. paveda Pirmininkui perduoti šią rekomendaciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Baltarusijos Respublikos valdžios institucijoms.

Atnaujinta: 2021 m. birželio 9 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika