Предложение за резолюция - B9-0329/2021Предложение за резолюция
B9-0329/2021

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно положението в Афганистан

  7.6.2021 - (2021/2712(RSP))

  за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
  внесен съгласно член 132, параграф 2 от Правилника за дейността

  Анна Елжбета Фотига, Рафаеле Фито, Асита Канко, Валдемар  Томашевски, Ядвига Вишневска, Карло Фиданца, Елжбета Крук, Ришард Чарнецки, Ангел Джамбазки, Богдан Жонца, Адам Белан
  от името на групата ECR

  Вж. също предложението за обща резолюция RC-B9-0324/2021

  Процедура : 2021/2712(RSP)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  B9-0329/2021
  Внесени текстове :
  B9-0329/2021
  Гласувания :
  Приети текстове :

  B9‑0329/2021

  Резолюция на Европейския парламент относно положението в Афганистан

  (2021/2712(RSP))

  Европейският парламент,

   като взе предвид Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и Международния пакт за граждански и политически права,

   като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека (ВДПЧ), по която Ислямска република Афганистан е страна,

   като взе предвид Женевската конвенция относно закрилата на гражданските лица по време на война,

   като взе предвид Споразумението за сътрудничество за партньорство и развитие (ССПР) между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Ислямска република Афганистан, от друга страна,

   като взе предвид предходните си резолюции относно Афганистан, и по-специално резолюцията от 13 март 2019 г. относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на Съюза на Споразумението за сътрудничество за партньорство и развитие между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Ислямска република Афганистан, от друга страна[1],

   като взе предвид комюникето на специалните пратеници и специалните представители на Европейския съюз, Франция, Германия, Италия, НАТО, Норвегия, Обединеното кралство и Съединените щати от 7 май 2021 г. относно мирния процес в Афганистан,

   като взе предвид многогодишната индикативна програма за Афганистан за периода 2014—2020 г. в рамките на Инструмента за сътрудничество за развитие на Съюза,

   като взе предвид Конференцията за Афганистан през 2020 г. в Женева,

   като взе предвид доклада на генералния секретар на ООН от 10 септември 2018 г., озаглавено „Положението в Афганистан и последиците от него за международния мир и международната сигурност“,

   като взе предвид документа за съвместни бъдещи действия на ЕС и Афганистан по миграционните въпроси,

   като взе предвид резолюции 2210 (2015 г.) и 2344 (2017 г.) на Съвета за сигурност на ООН и мандата на мисията на ООН за подпомагане на Афганистан (UNAMA), резолюция на Съвета за сигурност на ООН (2020 г.),

   като взе предвид член 132, параграф 2 от своя Правилник,

  А. като има предвид, че през февруари 2020 г. САЩ и талибаните подписаха споразумение, което проправи пътя за първите преки разговори между талибаните и представителите на Афганистанската република от 2001 г. насам;

  Б. като има предвид, че на 14 април 2021 г. САЩ официално обявиха планове за прекратяване на военното присъствие на Америка в Афганистан и за изтегляне на останалите 2 000 души военни части от страната до септември, което ще съвпадне с 20-ата годишнина от терористичните нападения през 2001 г.;

  В. като има предвид, че след нападенията от 11 септември НАТО се позова на член 5 от своя учредителен договор, което представлява единственият случай, в който НАТО някога се е позовавал на колективната си отбрана, а сега, 20 години по-късно, съюзническите нации отговарят на решението да изтеглят силите си и да съсредоточат усилията си върху изграждането на капацитет и подкрепата за развитието на афганистанските сили;

  Г. като има предвид, че в замяна талибаните се ангажираха да предотвратят използването на територията под техен контрол от терористични групи и да започнат преговори с афганистанското правителство;

  Д. като има предвид, че положението със сигурността в цялата страна продължава да бъде тежко, с високи нива на насилие срещу цивилното население и афганистанските сили за сигурност, дори когато талибаните се въздържаха от нападения над силите на САЩ;

  Е. като има предвид, че появата на терористичната заплаха от свързаната с Даиш група, известна като Ислямска държава провинция Хорасан (IS-KP) допринесе значително за допълнителното влошаване на състоянието на сигурността;

  Ж. като има предвид, че афганистанското политическо единство продължава да бъде крехко, тъй като талибаните правят малко, за да гарантират на гражданите, че отношението им към афганистанците ще се промени от крайните ограничения, които те брутално са наложили през 90-те години на миналия век;

  З. като има предвид, че COVID-19 причини както хуманитарни, така и икономически трудности в допълнение към вече тежката бедност, продоволствената несигурност и уязвимостта по отношение на климата;

  И. като има предвид, че Споразумението за сътрудничество за партньорство и развитие (ССПР) отразява принципите и условията, на които ще се основава бъдещото партньорство между ЕС и Афганистан, включително клаузите относно основните елементи във връзка с правата на човека, неразпространението на оръжия за масово унищожение, правосъдието и принципите на правовата държава, включително борбата с организираната престъпност, изпирането на пари и борбата с наркотиците;

  Й. като има предвид, че от 2002 г. насам Европейският съюз и неговите държави членки заедно са най-големият международен донор за Афганистан и неговия народ, като са предоставили над 17,2 милиарда евро за развитие и хуманитарна помощ; като има предвид, че афганистанската икономика все още е изправена пред редица предизвикателства като корупция, ниска събираемост на приходи, лоша инфраструктура и анемично създаване на работни места; като има предвид, че настоящата многогодишна индикативна програма е разработена така, че да гарантира максимална гъвкавост, като се вземат предвид настоящите и бъдещите предизвикателства, с възможност за спиране или пренасочване на дейности, ако ситуацията го налага;

  К. като има предвид, че от 2001 г. насам много държави – членки на ЕС, партньори от НАТО и съюзнически държави са допринесли за стабилизирането и развитието на Афганистан с военни и цивилни ресурси, понасяйки тежки жертви и загуби; като има предвид, че стабилен и независим Афганистан, който може да се грижи сам за себе си и да отказва сигурно убежище на терористични групи, все още е от жизненоважен интерес в областта на сигурността за НАТО, ЕС и техните държави членки;

  Л. като има предвид, че в Иран и Пакистан има 2,5 милиона регистрирани бежанци и между 2 и 3 милиона афганистанци без документи; като има предвид, че в Афганистан има повече от 2 милиона вътрешно разселени лица, от които над 300 000 са разселени през 2018 г.; като има предвид, че много от тези лица страдат от продоволствена несигурност, липса на подходящ подслон, недостатъчен достъп до санитарни и здравни услуги и липса на защита, и като има предвид, че много от тях са деца, класифицирани като особено уязвими на риск от детски труд, сексуално насилие или потенциално вербуване в престъпни и терористични групи;

  М. като има предвид, че от началото на 2018 г. повече от 450 000 афганистанци са се завърнали в Афганистан или са били депортирани от Иран; като има предвид, че правителството на Пакистан обяви, че 1,7 милиона афганистански бежанци, регистрирани в държавата, ще трябва да бъдат върнати принудително в Афганистан;

  Н. като има предвид, че според ООН корупцията в Афганистан подкопава легитимността на държавата и представлява сериозна заплаха за доброто управление и устойчивото развитие, като пречи на „възникването на реална икономика“;

  1. запазва ангажимента си за осъществяването на приобщаващ мирен процес под ръководството и отговорността на Афганистан, който да доведе до справедлив, всеобхватен и траен мир и да отговори на нуждите и тревогите на всички афганистанци; във връзка с това призовава за ускоряване на мирните преговори и контакти и за продължаване на подкрепата за афганистанското правителство в неговите усилия за изграждане на сигурно и стабилно бъдеще за народа на Афганистан чрез предприемане на ключови реформи с цел подобряване на управлението и принципите на правовата държава, борба с тероризма и екстремизма, постигане на устойчив мир и развитие, изграждане на законни демократични институции и гарантиране на зачитането на правата на човека;

  2. настоятелно призовава за незабавното възобновяване, без предварителни условия, на преговорите по същество относно бъдещето на Афганистан с цел разработване и договаряне на реалистични компромисни позиции относно споделянето на властта, което да може да доведе до приобщаващо и легитимно правителство и справедливо и трайно решение, което ще поддържа и надгражда върху икономическите, социалните, политическите и свързаните с развитието ползи, постигнати от 2001 г. насам;

  3. подчертава, че дългосрочното развитие на Афганистан ще зависи от отчетността, доброто управление, устойчивото осигуряване на сигурност за хората, включително намаляването на бедността и създаването на възможности за работа, достъпа до социални и здравни услуги, образованието и защитата на основните свободи и на правата на човека;

  4. запазва ангажимента си за стабилно и трайно партньорство с Афганистан, неговите институции за управление и сигурност, както и с неговия народ, включително мобилизирането на международна подкрепа за възстановяване след мирно споразумение, въз основа на условията, посочени в заключителните документи от Женевската конференция през 2020 г.; изразява загриженост относно уязвимостта и нестабилността на централното правителство и липсата на контрол от негова страна в голяма част от страната, което задълбочава още повече последиците от конфликта за цивилното население;

  5. осъжда решително продължаващото насилие в Афганистан, за което в голяма степен са отговорни талибаните, и изисква всички страни да предприемат незабавни и необходими мерки за намаляване на насилието, и по-специално за избягване на жертви сред цивилното население, за да се създаде благоприятна среда за постигане на политическо решение; настоятелно призовава всички страни незабавно да постигнат съгласие относно стъпки, които позволяват успешно прилагане на постоянно и всеобхватно прекратяване на огъня;

  6. настоятелно заявява, че талибаните и правителството на Ислямската република трябва да изпълнят ангажиментите си за борба с тероризма, включително да попречат на Ал Кайда, Даиш или други терористични групи и лица да използват афганистанска земя за заплаха или нарушаване на сигурността на която и да е друга държава, да не приемат членове на тези групи и да им попречат в набирането и обучаването на лица или в набирането на финансови средства;

  7. призовава ЕС да помага в усилията срещу трайната тенденция на междуетническо напрежение, допринасяща за дезинтеграцията на централната власт, и да подкрепя богатата мултиетническа структура на афганистанското общество;

  8. потвърждава дългосрочната си подкрепа за надеждни, свободни, честни и прозрачни избори в съответствие с международните стандарти и изразява подкрепата си за наблюдения на изборите в страната;

  9. подчертава необходимостта от засилване на координацията на политиката и диалога между ЕС и САЩ относно Афганистан и по регионалните въпроси;

  10. призовава Афганистан да освободи незабавно и безусловно всички защитници на правата на човека, лицата, лишени от свобода заради убежденията си, и журналистите, които са задържани и осъдени само заради упражняването на своето право на свобода на изразяване и на мирни събрания;

  11. подчертава, че дългосрочното развитие на Афганистан ще зависи от отчетността на управлението, устойчивото осигуряване на сигурност за хората и защитата на основните свободи и на правата на човека;

  12. припомня, че Афганистан е силно повлиян от съседните държави и регионалните сили, по-специално Китай, Иран, Индия, Русия и Пакистан; изразява съжаление, че стабилен и успешен Афганистан не винаги е крайната цел за тези регионални участници, и подчертава решаващата роля не само на тези държави, но и на Турция и други участници, които желаят да допринесат за стабилизирането, мирния процес и по-нататъшното развитие на Афганистан;

  13. приветства нарасналата роля на ООН за подпомагане на мирния процес и процеса на помирение в Афганистан, включително като използва значителния си опит и експертни познания от подкрепата на други мирни процеси;

  14. настоятелно призовава ЕС да увеличи усилията си за диалог и сътрудничество с регионалните партньори за борба с трафика на наркотици, с изпирането на пари, с финансирането на тероризма и с контрабандата на хора;

  15. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на държавите членки, президентската администрация, Министерството на външните работи на Ислямска република Афганистан и на парламента на Афганистан.

   

  Последно осъвременяване: 9 юни 2021 г.
  Правна информация - Политика за поверителност